Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Загальна структура мовної системи

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат подготовил Василий Бовкун Для виявлення загальних особливостей функціонування системи обробки символьної інформації як структури, складеної із системи подання знань та лінгвістичного процесора, абсолютно необхідним уявляється посилання на головні результати, які отримані лінгвістами та психологами у сфері вивчення мови та мовної діяльності. На шляху дослідження ключовим питанням постає дихотомія мовамовлення. Вперше ця проблема була сформульована та поставлена Ф. Де Сосюром, який відокремив мовне повідомлення від мови взагалі. Але все ж,  значно точніше, та й на більш  високому рівні що проблему сформулював та визначив Л.В.Щерба у своїй програмній праці  “О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании”. Ця праця, що постає вершиною загальнолінгвістичних уявлень Л.В.Щерби, вводить ряд понять та визначень настільки загального та фундаментального рівня, що вони необхідним чином повинні враховуватись при моделюванні будь-яких мовних  явищ: тим більш вони повинні враховуватись (бути вибраними як конструктивні гіпотези) при моделюванні мовної діяльності людини, що охоплює як питання формування (синтезу), так і розуміння (аналізу) мовної інформації. Для подальшої розбудови моделі мовної системи обов”язково необхідно згадати найважливіші концепції Л.В.Щерби, які можуть бути подані наступним чином: мовна діяльність спирається на процеси синтезу ( мовлення) та аналізу (розуміння) текстової інформації , причому: процеси розуміння інтерпретації знаків мови будуть не менш активними але й не менш важливими у сукупності того явища, яке ми позначаємо мовою, і вони обумовлюються тим же , чим обумовлюється можливість і явища мовлення. Мовна діяльність постає перед нами як функціонування деякої мовної системи, “зануреної” у мовний матеріал. Мовний матеріал визначається як сукупність всього мовленевого та сприйнятного у довільних конкретних обставинах і в ту чи іншу епоху життя даної конкретної групи, з нього виводяться всі мовні величини, з якими ми оперуємо  у словнику та граматиці. Мовна система, як сукупність мовних величин та граматик , враховує, що зумовлюють особливості формування окремих елементів понятійного апарату та особливості формування окремих елементів понятійного апарату та особливості їх функціонування у мовному матеріалі. Мовна система – це сукупність окремих індивідуальних мовних систем , кожна з яких виводиться з конкретного мовного матеріалу. Мовна система постає як деяка соціальна цінність, як щось єдине та загальнообов”язкове для всіх учасників цієї суспільної групи, об”єктивно подане  в умовах життя цієї групи”, система ж мовних уявлень у загальному випадку має індивідуальний характер. Таким чином , загальна концепція може бути подана схематично наступним чином: деякий мовний матеріал, що постійно діє на сприймаючу систему, формує індивідуальну мовну систему., яка у подальшому зможе функціонувати у режимі мовної діяльності і , звичайно, поповнювати мовний матеріал. Сукупність окремих індивідуальних мовних систем у граничному випадку і складає загальну систему мови. Уявляється ймовірним, що відмінності індивідуальних мовних систем в основному зводяться до наповнення системи подання знань, тоді як правила функціонування цих систем більш-менш ідентичні.

Отже, окрему індивідуальну мовну систему можемо вважати досить репрезентативною  моделлю мовної системи і у подальшому аналіз виконувати на її основі.  МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ВІДТВОРЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА . Вхідною та вихідною інформацією індивідуальної мовної системи, яка більш-менш адекватно репрезентує мовну систему в цілому, буде мовний матеріал, що достатньо повно подається через одну його складову – текстову інформацію. Отже, структура текстової інформації та  особливості її організації повністю визначають особливості будови мовної системи, принципи переробки текст. Інф. Лінгвістичним процесором. При цьому до ТІ ставиться лише єдина вимога – бути достовірною як у граматичному, так і семантичному планах. Презумпція достовірності ТІ гарантує достовірність знань, отриманих на шляху аналізу тексту. Щоб відповісти на питання, які пов”язані з організацією як мовної системи в цілому, так і окремих її складових зокрема, необхідно детально проаналізувати головні функції мови, особливо розглянути її комунікативний та відтворюючий аспекти. Одним з визначальних принципів зародження та формування живої матерії постає адекватне відтворення зовнішнього середовища. Вся діяльність живого організму – це по суті прагнення до адекватного відтворення зовнішнього середовища й недотримання цієї вимоги веде до конфліктної ситуації, яка буде несприятливою для окремого суб"єкта, особи. Відображення  - це філософська категорія для позначення внутрішньо притаманної  об”єктивній реальності властивості відносно стійко зберігати зміну структури в процесі взаємозв”язку та взаємодії. Кожен об”єкт матеріального світу, будь-який об”єкти живої чи неживої матерії здатні відображати зовнішнє середовище, реагувати на його активний вплив: вся справа в тому, які форми відображення будуть при цьому. МОДЕЛЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Розглянемо, як та за допомогою яких засобів зовнішній світ відтворюється мовними засобами. Але, якщо засоби мови добре відомі та, головне, доступні для сприйняття та аналізу, то що можемо сказати про оточуюче середовище? Мабуть, для вирішення цієї проблеми необхідно побудувати модель оточуючого середовища, яку далі можемо зіставити з мовними засобами. Щоб забезпечити  максимальну відповідність моделі та середовища, модель необхідно будувати на найбільш узагальнених принципах, використовуючи такі фундаментальні категорії як матерія, рух, простір та час. Текстова інформація у загальному випадку буде відтворення зовнішнього середовища, при цьому головні категорії дійсності знаходять своє відтворення у засобах мови, у формах її організації. У зв”язку з цим, уявляється необхідним детально проаналізувати структуру відтворюваного (зовнішнього середовища), щоб спробувати визначити окремі залежності співвідношення “Дійсність – Текст” та в подальшому їх використати при побудові систем обробки текстової інформації. ОНТОГЕНЕЗ МОВИ Оскільки межа людської цивілізації , в результаті досліджень останніх десятиріч , відступила в глибину віків на мільйони років, то знайти пам”ятки якихось первісних проявів мовної діяльності неможливо. Лишається тільки одна можливість  - створити модель розвитку мови, бо ніяких об”єктивних орієнтирів в цьому напрямку немає.

Але якщо біогенетичний закон Ернста Геккеля, згідно з яким:”Онтогенез повторює філогенез, то справа постає дещо в іншому світлі і здається вже не такою безнадійною. Згідно з цим законом особливості розвитку окремої популяції можуть бути адекватним чином подані особливостями розвитку окремої особи, Якщо цей закон використати для дослідження питань опанування людиною мовними засобами, то його можемо подати в наступній інтерпретації: особливості розвитку мови в суспільстві достатньо адекватно можуть бути репрезентовані основними етапами опанування мови дитиною. А це вже зовсім інша постановка питання, де є вже цілі пласти досліджень, виконані цікаві роботи. Найбільш плідним внеском в опрацювання цього питання можемо вважати спостереження філолога О.М. Гвоздєва над своїм сином Женькою на протязі перших семи років. Постійний допитливий погляд та професійний характер спостережень фахівця високої кваліфікації дають нам дуже важливу інформацію про головні етапи оволодіння мовою, її граматичним ладом, та власними спостереженнями , то вже можемо побудувати більш-менш сталу модель процесу опанування мовою людиною. Ще одне зауваження необхідно прийняти до уваги при аналізі цього питання: постійно треба враховувати когнітивний аспект процесу оволодіння мовою, тобто мати на увазі , що крім мовної інформації на дитину одночасно поступає інформація про оточуюче середовище взагалі, та про конкретну ситуацію , зокрема. До речі, саме в такому аспекті і вів дослідження О.М. Гвоздєв, який кожен акт опанування мовним матеріалом пов”язував з реальним станом оточуючого середовища. Треба також зауважити , експеримент, поставлений О.М. Гвоздєвим, дуже добре забезпечений як в науковому, так і методологічному відношеннях. Когнітивний аспект опанування мовою  відносно загальної схеми інформаційного забезпечення означає обов”язкове урахування поточного стану як бази знань так і лінгвістичного процесора. Перше зауваження пов”язане з обсягом знань, які на першому етапі нагромаджуються в пам”яті виключно через органи сприйняття немовної інформації. Тобто на початковому етапі в БЗ накопичується лише інформація образного характеру, і дитина активно взаємодіє з оточуючим середовищем немовним чином. Це означає пріоритетний характер формування на початковому етапі першої сигнальної системи. Лише значно пізніше, після 7 місяців, у дитини починається формування другої сигнальної системи. При цьому процес формування мовної системи має проходити відносно швидко і має майже ланцюговий характер, бо основою розвитку мовної системи стає когнітивний процес, який відіграє роль додатного зворотного зв”язку. Як тільки-но дитина зрозуміє, що процес спілкування – це невичерпне джерело отримання знань , вона дуже активно опановує обробки цієї інформації, тобто активно формує свою мовну систему. З розвитком мовної системи починається стрімке накопичення знань, здобутих вже через мовний канал, а не через безпосередню взаємодію з середовищем. Ці знання значно впливають на прискорення процесу формування мовної системи, будівництво якої завершується десь біля семи років. ПОЯВА ЗВУКОКОМПЛЕКСУ ТА ЙОГО СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ Поява комунікативних намірів та конвенційної сигналізації спостерігається у дитини десь у віці 8-9 років.

Знание о каком-либо событии, явлении, достоверность которого доказана, т.е. как синоним истины. 3. Предложение, фиксирующее эмпирическое знание, т.е. полученное в ходе наблюдений и экспериментов. 462 Второе и третье из названных значений резюмируется в понятии "научный факт". Последний становится таковым тогда, когда является элементом логической структуры конкретной системы научного знания, включен в эту систему. Сбор фактов, их первичное обобщение, описание ("протоколирование") наблюдаемых и экспериментальных данных, их систематизация, классификация и иная "фактофиксирующая" деятельность - характерные признаки эмпирического познания. Эмпирическое исследование направлено непосредственно (без промежуточных звеньев) на свой объект. Оно осваивает его с помощью таких приемов и средств, как сравнение, наблюдение, измерение, эксперимент, когда объект воспроизводится в искусственно созданных и контролируемых условиях (в том числе и мысленно), анализ - разделение объекта на составные части, индукция - движение познания от частного к общему и др

1. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

2. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

3. Бинарная структура Солнечной системы

4. Циклическая структура периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева

5. Понятие и структура банковской системы

6. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля
7. Структура и система прокурорских органов
8. Структура практикумов системы Фобус

9. Структура и система категорий юридической психологии

10. Критерии формирования и структура налоговой системы Российской Федерации

11. Состав и структура цены. Система цен. Признаки классификации цен. Виды цен.

12. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

13. Экономические вопросы развития системы торговых предприятий в муниципальных структурах

14. Экономические системы: виды, понятие, структура

15. Структура и функция АРUD-системы и ее освещение в учебной литературе

16. Трехмерная структура носителей власти. Система отношений носителей власти в политической психологии

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Оcобенности фазовой структуры диастолы сердца в свете анализа устойчивости сердечно-сосудистой системы к действию

18. Структура программного обеспечения региональной экоинформационной системы

19. Экономические вопросы развития системы торговых предприятий в муниципальных структурах

20. Системы и структуры Франции, Германии и Молдовы

21. Современная структура системы управления

22. Методика оптимизации структуры и параметров библиотечной автоматизированной системы обеспечения информационными услугами
23. Понятие органов исполнительной власти, система и структура
24. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы

25. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

26. Банковская система РФ. Структура и проблемы функционирования в период экономического кризиса 2008-2009 годов

27. Сущность управленческого учета, его структура и место в информационной системе предприятия

28. Загальна характеристика системи органів влади

29. Система и структура арбитражных судов в РФ

30. Система, структура и кадры прокуратуры

31. Транспортное законодательство: его система и структура

32. Автоматизированная система обработки структур данных

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

33. Система команд. Структура слова команд. Синтаксис команд. Группы команд

34. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

35. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

36. Обобщенная структура системы управления

37. Загальні захворювання серцево-судинної системи

38. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит
39. Организационная структура системы управления персоналом
40. Организационная структура системы музыкального образования в СССР

41. Структура и функции политической системы

42. Педагогическая психология: становление и место в системе научного знания, предмет, задачи и структура

43. Понятие социальной системы и социальной структуры

44. Структура системы пенсионного обеспечения регионов

45. Соціальна система та її структура

46. Философская система Гегеля и ее структура

47. Денежно-кредитная система и её структура

48. Структура и направления совершенствования финансовой системы в России

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

50. Ценовая система и ее структура

51. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

52. Происхождение Солнечной системы и Земли

53. Вселенная, Галактика и Солнечная система

54. Происхождение и развитие солнечной системы
55. Солнечная система в центре внимания науки
56. Обзор солнечной системы

57. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

58. Строение солнечной системы

59. Солнечная система

60. Эволюция, образование и структура Вселенной

61. Тросовые системы в космосе

62. Двигательные системы организма

63. Структура и функции клеточного ядра

64. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Система HLA и инфекционные заболевания

66. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

67. Бактериальная система секреции белков первого типа

68. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

69. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

70. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
71. Транспортная система (Восточного Казахстана)
72. Структура транспорта в Европе

73. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

74. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

75. Схема системы налогообложения

76. Денежная система России

77. Налоги и налоговая система РФ

78. Налоговая система государства, налоги и их виды

79. Налоговая система Российской Федерации

80. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

81. Налоговая система Японии

82. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

83. Проблемы реформирования налоговой системы в России

84. Судебная система Российской Федерации

85. Система расходов бюджета

86. Налоговая система России в новом правовом поле
87. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений
88. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

89. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

90. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

91. Становление системы социальной защиты государственных служащих

92. Контроль в системе органов государственной власти

93. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

94. Гражданское право в системе права

95. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

96. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

97. Правовая система Великобритании

98. Судебная система 1917-22 гг.

99. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.