Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Розвиток суспільства за останні десятиліття характеризується такими стадіями науково-технічного прогресу, як індустріалізація, комп'ютеризація та інформатизація. Стадію індустріалізації (пріоритети віддавалися паливно-енергетичним ресурсам, матеріалознавству, потім розвитку технології та інтелекту) пройшли всі промислове розвинені країни. Як результат було закладено підвалини для розвитку й удосконалення елементної бази засобів обчислювальної техніки й створення на цій основі ЕОМ. Стадію комп'ютеризації (пріоритети розвитку матеріалознавства, технології виробництва ЕОМ та інтелектуальних ресурсів) пройшли найбільш розвинені країни Заходу, а також окремі країни третього світу, держави ж Східної Європи, включаючи й Україну, тільки вступили в цю фазу розвитку, і відставання їх від США і Японії за обсягом і якістю ЕОМ (особливо суперЕОМ і персональних ЕОМ, розвитком комунікаційних систем) значне. Це відставання пояснюється упередженим ставленням до кібернетики у комуністичний період як лженауки, таким чином стримувався розвиток технічної бази, яка сприяла б переходу до стадії інформатизації. У загальному розумінні інформатизація (пріоритети віддаються інтелектуальній інформаційним технологіям) характеризує перехід суспільства в новий якісний стан - інформаційне суспільство. Останнє відзначається бурхливим розвитком космонавтики, ядерної енергетики та робототехніки з якісно новим технологічним забезпеченням, що ґрунтується на комп'ютеризованих засобах праці й інформаційних технологіях і потребує якісно нового інформаційного середовища - сукупності ЕОМ, систем комп'ютерних комунікацій, баз даних, а також програмних комплексів і лінгвістичної однозначності. Нові інформаційні технології (НІТ) - це сукупність принципово нових засобів і методів обробки інформації, передавання, зберігання та відображення інформаційного продукту (даних) з найменшими витратами згідно із закономірностями того соціального середовища, де розвиваються НІТ. Технічну основу НІТ становлять оснащені периферійним обладнанням ПЕОМ, апаратура та канали зв'язку, що реалізують інформаційні комунікації, а також апаратура управління мережами. Програмною основою НІТ є спеціально розроблені для ПЕОМ операційні системи, пакети прикладних і функціональних програм, транслятори з алгоритмічних мов. Інформаційну основу НІТ становить сукупність локальних баз даних, які реалізуються в потужній ЕОМ або суперЕОМ. Основними принципами створення НІТ є такі: персоналізація використання обчислювальної системи, тобто забезпечення аудитора робочим місцем, обладнаним ПЕОМ або терміналом, увімкнення в локальну обчислювальну мережу; інтелектуалізація АРМ, обладнаних ПЕОМ, які мають експертну систему забезпечення управлінських рішень, та інтелектуальним інтерфейсом, що дає змогу вести діалог розмовною або близькою до неї мовою спілкування; реалізація інформаційних комунікацій між всіма АРМ, що входять до складу системи та із зовнішніми споживачами. За такими принципами працюють НІТ у великих універсамах, універмагах, де створені обчислювальні мережі з розвиненою комунікаційною інформаційною структурою, починаючи з апаратури зчитування штрихових кодів, проданих товарів, агрегованих з контрольно-касовими апаратами, АРМ складів, бухгалтерії до видачі інформаційного продукту споживачам, включаючи ревізорів і аудиторів.

На якість прийняття рішень у контрольно-аудиторському процесі і підвищення інформаційного забезпечення впливають такі обставини: збільшення кількості факторів, які мають враховуватися аудитором при дослідженні ситуації; поглиблення аналізу господарських операцій, що вивчаються аудитором; підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень; чітке і обґрунтоване формулювання висновків аудитора. Забезпечення цих вимог потребує комплексності технологій, що реалізується в НІТ, а впровадження електронної системи застосування мегаміні-ЕОМ і потужних ПЕОМ, яких поки що виробляється в Україні недостатньо. Тому виправданим є застосування ПЕОМ на робочих місцях, створення АРМ різного призначення, тобто поєднання персоналізації та централізованої обробки даних, створення локальних і розподілених інформаційно-обчислювальних мереж з використанням сучасних засобів зв'язку, автоматизація документообміну та діловодства, створення електронної пошти. Інформаційна сумісність різних рівнів контролю та управління народним господарством забезпечується за допомогою класифікаторів техніко-економічної інформації, в яких об'єкти систематизують за певними класифікаційними групами, їхніми ознаками і кодовими позначеннями. Такі класифікатори використовуються у контрольно-аудиторському процесі для декодування підконтрольних об'єктів, відображених в АСОІ кодовими позначеннями. Структурна побудова класифікатора, який застосовується в АСОІ, залежить від задач, які розв'язує ЕОМ. Класифікатори в АСОІ надають техніко-економічним номенклатурам однозначності за допомогою кодів і спрощують декодування інформації для користувачів, до яких належать ревізори, аудитори. За допомогою додаткових ознак, закладених у класифікатор, виконуються логічні й арифметичні процедури над певною сукупністю техніко-економічних даних в АСОІ. У класифікаторах за єдиною системою групують об'єкти, що підлягають кодованому позначенню. Це полегшує пошук при проведенні ревізії й аудиту. Отже, в умовах функціонування АСОІ на підприємствах, в об'єднаннях і галузі ревізорам, аудиторам необхідно вивчити структуру інформації і систему її класифікації, зміст і структуру класифікатора техніко-економічної інформації. В об'єднаннях і на підприємствах, де функціонують АСОІ, застосовуються чотири категорії класифікаторів техніко-економічної інформації - загальнодержавні, галузеві, регіональні і локальні класифікатори об'єднань і підприємств. Зміст класифікаторів, рівень затвердження і призначення подано в табл. 1. В Україні діє Державна система стандартизації, очолювана спеціальним державним органом - Держстандартом, який організовує розробку і затвердження класифікаторів за єдиним методичним принципом, забезпечує сумісність АСОІ різних рангів. Слід зазначити, що державні органи стандартизації розробляють і затверджують також державні стандарти якості продукції народного господарства, які використовуються у процесі контролю й аудиту. Класифікатори інформації застосовують залежно від цільового призначення АСОІ. Таблиця 1 Класифікатори техніко-економічної інформації Класифікатори Зміст Призначення Загальнодержавні Повні номенклатури об'єктів класифікації, що діють на всій території України При обміні інформації між АСУ різного рівня з метою взаємодії складових елементів АСОІ загальнодержавного рівня Галузеві Інформація, яка застосовується в галузі, а також міститься в загальнодержавних класифікаторах, але має специфічні ознаки для певної галузі При розв'язанні спеціальних задач управління в галузевих АСОІ.

Регіональні Інформація, яка використовується в межах регіону, а також загальнодержавних і галузевих класифікаторах, кожна для конкретного регіону Забезпечує однозначну взаємодію з відповідними класифікаторами. Для розв'язання специфічних функціональних задач регіону і однозначної взаємодії з державними і галузевими класифікаторами Локальні об'єднань, підприємств Інформація, необхідна для об'єднання, підприємства, а також загальнодержавних і регіональних інформаційно об'єднаних класифікаторів Для розв'язання задач управління і контролю в АСОІ об'єднання, підприємства. Забезпечує сумісність з відповідними загальнодержавними, галузевими і регіональними класифікаторами. Декодування даних АСОІ для використання в контрольно-аудиторському процесі Загальнодержавні - це &quo ;Український класифікатор типів підприємств&quo ;, &quo ;Класифікатор галузей народного господарства України&quo ;, &quo ;Класифікатор валют&quo ;, &quo ;Класифікатор продукції України&quo ;, &quo ;Класифікатор видів економічної діяльності&quo ;, &quo ;Класифікатор доходів і видатків&quo ;, &quo ;Класифікатор нормативних документів&quo ;, &quo ;Класифікатор системи позначення одиниць вимірювання та обліку&quo ;, &quo ;Класифікатор основних фондів України&quo ; та ін. Вони використовуються для потреб народногосподарського планування, обліку і статистики в умовах АСОІ різних рангів. Галузеві - це класифікатори техніко-економічної інформації, які відображують специфіку інформаційного забезпечення управління економікою галузі. У них конкретизуються загальнодержавні класифікатори. Зокрема, щодо системи загальнодержавного класифікатора в торгівлі розроблено галузевий &quo ;Класифікатор товарів і тари&quo ;, в якому всі товари згруповані в 99 груп, що відображують спеціалізацію торгових підприємств. Аналогічну конкретизацію мають інші галузеві класифікатори техніко-економічної інформації, що діють у промисловості, будівництві, сільському господарстві тощо. Регіональні класифікатори містять техніко-економічну інформацію, призначену для використання в регіоні. Вони взаємопов'язані із загальнодержавними і галузевими класифікаторами. Наприклад, класифікатор об'єднань і підприємств України містить також дані про відомчу належність їх, місце розташування, форму власності, вид діяльності тощо. Локальні класифікатори, що розробляються об'єднаннями і підприємствами, передбачають інформаційну і методичну сумісність з класифікаторами вищих рангів. Наприклад, &quo ;Класифікатор бухгалтерських проводок&quo ; містить кодове позначення всіх господарських операцій по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку на підприємстві. Разом з тим зміст і структура рахунків відповідають загальнодержавному класифікатору &quo ;План рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності підприємств&quo ;. Локальний класифікатор продукції, яка випускається об'єднанням, взаємопов'язаний системою кодування із загальнодержавним класифікатором промислової і сільськогосподарської продукції. Аналогічні інформаційні зв'язки існують між класифікаторами різних рангів і призначення.

Грушевський писав: «Се була доба велико поганзац християнства на укранськм Aрунт, в обох значеннях сього многозначного термна: переходу християнсько доктрини з рам мського життя в сльське  об'днання  з елементами старшого народного релгйного свтогляду». Саме тому апокрифчна народна легенда дуже складне  неоднозначне явище, в якому переплелися нов християнськ образи та де з старими релгйними уявленнями. ¶з класикв фольклористики найкращу класифкацю легенд розробив М. Грушевський, який присвятив х вивченню чимало уваги в «¶стор укрансько лтератури». Його класифкаця стала основою для визначення та аналзу тематичних груп. Оскльки Ббля перше умовне джерело апокрифчних легенд, то подл вдбуваться на старозавтн  новозавтн. Детальнший подл здйснються на основ тематики. Велика тематична група космогончн легенди оповд про походження всесвту, земл, небесних тл. Язичницька мфологя та народн фантаз щодо створення свту далеко вдходять вд зафксовано у Святому Письм розповд про створення свту Богом-Творцем за см днв

1. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

2. Комп’ютерні технології

3. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

4. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

5. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

6. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
7. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні
8. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

9. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

10. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

11. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

12. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

13. Класифікація нервової системи та її будова

14. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

15. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

16. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

18. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

19. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

20. Класифікація персоналу та форми його наймання

21. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

22. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
23. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів
24. Новейшая разрядно-импульсная технология укладки бетона

25. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

26. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

27. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

28. Особливості українського комп`ютерного жаргону

29. Класифікація надзвичайних ситуацій

30. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

31. Аудит в комп’ютерному середовищі

32. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

34. Типологічна класифікація мов світу

35. Адміністрування комп’ютерних мереж

36. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

37. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

38. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері
39. Комп’ютерні тренажерні системи
40. Основи комп’ютерної графіки

41. Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

42. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

43. Загальні системи комп’ютерної графіки

44. Комп’ютерна електроніка

45. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

46. Бібліографічні класифікації

47. Цінова політика фірми та її оцінка

48. Комп’ютерна томографія

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Класифікація документів

50. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

51. Штриховые коды – новый предмет библиотечной технологии

52. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

53. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

54. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості
55. Класифікація важковиховуваних дітей
56. Класифікація закладів ресторанного господарства

57. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

58. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

59. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

60. Предмет та методологія інформаційного права України

61. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

62. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

63. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

64. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

65. Новые технологии хранения информации

66. Новые информационные технологии обучения в математике

67. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

68. Успехи СССР в области просвещения, культуры и науки, освоение новых технологий и прорыв в космос

69. Проблемы корректуры в условиях новых информационных технологий

70. От новых технологий – к новым рынкам
71. Новые технологии расширяют возможности образования и межкультурного взаимодействия
72. Использование новых информационных технологий в обучении языку и культуре

73. Новые информационные технологии в изучении истории психологии

74. Новые информационные технологии в процессе реформирования системы образования

75. Информационная культура специалиста как фактор внедрения новых технологий в практику физической культуры и спорта

76. Новые формы занятости и информационные технологии

77. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

78. Компьютерные технологии как инструмент получения новой информации о строении океанических разломов

79. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

80. Внедрение новых компьютерных и информационных технологий в учебно-воспитательный процесс

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

81. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

82. Новые информационные технологии в образовании

83. Проблемы применения новых образовательных технологий в обучении истории

84. Новітні технології в банківських послугах

85. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

86. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування
87. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції
88. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

89. Новые технологии производства сена методом активного вентилирования

90. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

91. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

92. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

93. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

94. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

95. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

96. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

97. Нові технології в MacOS X10.6 SnowLeopard

98. Новые технологии мониторов

99. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.