Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Лизинговые операции коммерченских банков

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедра банківської справи Курсова робота на тему: “Лізингові операції комерційного банку та проблеми їх розвитку” Виконав: студент ІІІ курсу спец.6104-9 групи фінансово-економічного факультету Свирид Артем Перевірила:Конопацька Л.В. Київ 1999 План. В стор.3 Р стор.4 озділ І. Сутність лізингу, його види та функції. Банковський Р стор.13 озділ ІІ. Аналіз існуючої практики проведення лізингових операцій комерційними банками України. Р стор.23 стор.28 озділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні. В стор.29 Список Вступ. Сьогодні в Україні існує велика потреба у оновленні матеріальної бази та модернізації, розширенні основних фондів вітчизняних підприємств. У зв’язку з цим набуває особливого значення пошук методів, що сприяли б цьому процесові. Одним з найбільш ефективних таких методів в Україні може стати лізинг, зокрема банковський. Пояснюється це тим, що на сьогодні саме банки є найбільш реальними господарюючими суб’єктами, обсяг кредитних ресурсів яких дозволяв би здійснювати успішне проведення лізингових операцій. Крім того, для банку існує ряд переваг форми лізингового кредитування від звичайного, наприклад, зменшення ризиків по цих операціях, розширення клієнтури банку і т.д. При активному втіленні в практику лізинг внаслідок властивих йому можливостей може стати потужним імпульсом технічного переозброєння виробництва та структурної перебудови української економіки. Ефективність лізингових угод полягає у інтенсифікації інвестиційного процесу, покращенні фінансового стану підприємств-лізингоодержувачів, прискоренні розвитку малого та середнього бізнесу. Таке зміцнення виробничої бази, у свою чергу, стало б додатковим джерелом прибутків банківської сфери, слугуючи базою для розширення цих операцій та формуючи позитивну практику співробітництва фінансово-кредитних установ і підприємств. Крім того, операції лізингу могли б стати важливим джерелом надходження коштів на підприємства-виробники об’єктів лізингу, що теж мало б позитивний вплив на розвиток економіки, формування доходів бюджету, покращення загальної соціально-економічної ситуації в країні.Розділ І. Сутність лізингу, його види та функції. Банковській лізинг. 1. Сутність лізингу. Суб’єкти та об’єкти лізингу. Причину існування лізингу коротко можна пояснити так: споживачі (підприємці) готові взяти основні засоби для здійснення свєї виробничої діяльності в оренду, бо не мають коштів на їх придбання і з певних причин не беруть кредиту, але це не влаштовує продавця. Саме тут і винакає потреба у лізингодавці, що купує ці основні засоби та здає їх у лізинг споживачеві. Зпочатку треба відмітити, що сутність лізингу полягає у ряді складних відносин, що обумовлює існування у практиці декількох аспектів лізингу: фінансово-комерційного, правового та технічного. У більшості випадків під лізингом на практиці розуміють довгосторокову оренду машин, обладнання, транспортних засобів та споруд виробничого призначення.

Більш точно економічний сенс лізингу виражає його визначення як комплексу майнових відносин, що складаються у зв’язку з передачею майна у тимчасове користування. Цей комплекс, крім власне договору лізингу, включає й інші договори: купівлі-продажу, найму, страхування тощо. За визначенням, що дається у законі України “Про лізинг”, лізинг визначається як підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. Треба зазначити, що лізинг являє собою складне та багатогранне явище. У ньому поєднуються операції купівлі-продажу, оренди, кредита та інвестування. Надаючи на певний строк елементи основного капіталу, їх власник у певний термін отримує їх назад (як правило, у тій же натурально-речовій формі) із виплатою комісійних: тобто є наявними принципи строковості та повернення, а також платності. Тому лізинг відповідає кредитним відносинам. Оскільки лізинг можна розглядати як передачу майна у тимчасове користування на умовах строковості, повернення та платності, він є схожим на товарний кредит у виробничі фонди. В той же час за формою лізинг зовні є схожим на комерційний кредит, але є й суттєві різниці: при комерційному кредитуванні одночасно з передачею товарів у тимчасове користування, передається і право власності на них; при лізингу ж право користування майном відокремлено від права володіння ним. Лізингоодержувач набуває лише права користування об’єктом лізингу, за що здійснює лізингові платежі лизиннгодавцю. По закінченню стору лізингу об’єкт залишається у власності лізингодавця. У ряді випадків у лізинговому договорі може бути передбаченим право лізингоодержувача на придбання об’єкту після закінчення дії строку договору, (з відповідним переходом права власності). Комерційний кредит надається у товарній, а погашається у грошовій формах. При лізингу кредит також надається у товарній формі, але лізингові платежі можуть мати не тільки грошовий, але й компенсаційний характер, коли платіж буде здійснюватись у формі поставок продукції чи зустрічному наданні послуг. Комерційний кредит має короткостроковий характер. Класичний лізинг (у світовій практиці) як правило, має довгострокову основу. З іншого боку, за формою, оскільки позичальник та кредитор оперують з капіталом не у грошовій, а у виробничій формі, то лізинг зовні є схожим також на інвестиції. Від оренди лізинг відрізняється наявністю не двох, а як мінімум трьох сторін в угоді (суб’єктів лізингу ми розглянемо нище); на відміну від оренди, при лізингу має місце інвестування власних чи запозичених коштів- тобто спеціальне придбання об’єкту для здачі його в лізинг; відповідальність перед лізингодавцем за виявлені недоліки об’єкту лізингу лізингоодержувач несе лише тоді, коли він сам приймав участь у виборі продавця (постачальника) цього об’єкту.

Деякі види лізингу (передусім фінансовий), ще більше відрізняються від оренди. Розглянемо суб’єктів та об’єктів лізингу. Згідно до закону України “Про лізинг”, об’єктом лізингу може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно до законодавства, в тому числі продукція, вироблена державними підприємствами (машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, засоби телекомунікацій тощо), не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг (оренду). Щодо суб’єктів лізингу, то у тому ж законі сказано, що ними можуть бути: а)лізингодавець- суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі банківська або небанківська фінансова установа, який передає у користування об’єкти лізингу за договором лізингу; б)лізингоодержувач- суб’єкт підприємницької діяльності, який одержує у користування об’єкти лізингу за договором лізингу; в)продавець лізингового майна- суб’єкт підприємницької діяльності, що виготовляє майно (машини, устаткування тощо) та або продає власне майно, яке є об’єктом лізингу. (Постачальник) Лізингодавцем можуть виступати: установа банку, у статуті якого передбачений даний виж діяльності; фінансова лізингова компанія, створена спеціально для проведення лізингових операцій і основною функцією якої є оплата майна, тобто фінансування угоди; спеціалізована лізингова компанія, яка крім фінансування додатково бере на себе певний комплекс послуг нефінансового характеру; будь-яка фірма чи підприємство, для якої лізинг- не профілююча, але й не заборонена статутом діяльність і в якої є достатні фінансові джерела для проведення лізингових операцій. В залежності від конкретних умов кількість учасників угоди може збільшуватися чи скорочуватися. Крім перелічених трьох сторін у ряді випадків в угоді можуть приймати участь брокерські (посередницькі) фірми, трастові корпорації, фінансуючі установи та ін. Склад учасників може скорочуватися, якщо постачальником та лізингодавцем виступає одна й та ж сама особа. У цьому випадку питаннями лізингу займаються філіальні лізингові компанії, що створюються виробниками для просування товарів на ринку, а також спеціальні підрозділи у складі підприємств-виробників. 2.Види, форми та функції лізингу. При розгляді видів лізингу ми будемо виходити з таких класифікаційних ознак: склад учасників угоди; тип переданого до експлуатації обладнання; ступінь його окупності; умови амортизації; об’єм обслуговування; сектор ринку, де проводяться операції; відношення до податкових та амортизаційних пільг; характер лізингових платежів. В залежності від складу учасників розрізняють: прямий лізинг, прия кому власник майна самостійно здає об’єкт у лізинг (двостороння угода); та непрямий лізинг, коли передача майна відбувається через посередника. У даному випадку може мати місце класична трьохстороння угода або при дуже складних угодах- багатостороння з числом учасників від 4 до 6-7. Частинним випадком прямого лізингу можна вважати зворотній лізинг, коли власник майна передає право власності на нього майбутньому лізингодавцю на умовах купівлі-продажу, тобто продає, і одночасно вступає з ним у відносини у якості користувача цього майна.

Активно-пассивные операции банков - комиссионные, посреднические операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату - комиссию. Именно эту группу банковских операций обычно называют услугами. Различают расчетные услуги, связанные с осуществлением внутренних и международных расчетов, трастовые услуги по купле-продаже банком по поручению клиентов ценных бумаг, инвалюты, драгоценных металлов, посредничество в размещении акций и облигаций, бухгалтерское и консультационное обслуживание клиентов и прочие. КОМИССИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ - операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов; приносят банкам доход в виде комиссионного вознаграждения. К данной категории операций относятся: операции по инкассированию дебиторской задолженности (получение денег по поручению клиентов на основании различных денежных документов); переводные операции; торгово-комиссионные (торгово-посреднические) операции (покупка и продажа для клиентов ценных бумаг, драгоценных металлов; факторинговые, лизинговые и др.); доверительные (трастовые) операции; операции по предоставлению клиентам юридических и иных услуг

1. Лизинговые операции коммерческих банков

2. Лизинговые операции банков

3. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

4. Валютные операции коммерческих банков

5. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

6. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности
7. Учет депозитных операций коммерческих банков
8. Активные операции коммерческих банков

9. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

10. Учет лизинговых операций

11. Налоговое стимулирование лизинговых операций

12. Кредитные операции коммерческих банков

13. Операции Сберегательного банка РФ (на примере Дуванского отделения Сбербанка)

14. Лизинговые операции в России

15. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России

16. Регулирование валютных операций коммерческих банков

Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Управление рисками в лизинговых операциях

18. Активные операции коммерческих банков

19. Кредитные операции коммерческого банка

20. Операции коммерческих банков с пластиковыми карточками

21. Ссудные операции коммерческого банка

22. Бухгалтерский учет лизинговых операций
23. учет аренды и лизинговых операций
24. Кредитные операции коммерческих банков

25. Бухгалтерский учет лизинговых операций

26. Пассивные операции коммерческих банков

27. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России

28. Операции Центрального Банка на открытом рынке

29. Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

30. Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами

31. Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины

32. Сущность пассивных операций коммерческих банков

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Кассовые операции коммерческих банков

34. Активно-пассивные операции коммерческих банков

35. Анализ операций коммерческих банков с векселями

36. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

37. Аудиторская проверка операций коммерческого банка с ценными бумагами

38. Валютные операции коммерческого банка
39. Депозитные операции коммерческого банка
40. Активные операции коммерческих банков. Кредитные операции, основы их организации

41. Управление лизинговыми операциями на предприятиях Республики Беларусь

42. Основы лизинговых операций

43. Математическое моделирование лизинговых операций

44. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

45. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

46. Коммерческие банки и виды банковских операций

47. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

48. Операции банка с собственными векселями

Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

50. Банки, их виды, операции банков

51. Кассовые операции банков

52. Банки и банковские операции

53. Залоговые операции банка

54. Классический операции банков и предприятий с векселями
55. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства
56. Факторинговые операции банков

57. Привлечение банков к ответственности за нарушение запрета на осуществление расходных операций по счетам налогоплательщиков

58. Факторинговые операции в коммерческом банке

59. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

60. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

61. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

62. Организация Банком России эмиссионных операций

63. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

64. Особенности проведения банками экспортных и импортных операций

Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Порядок здійснення банком факторингових операцій

66. Схема организации ипотечного кредитования. Оформление и учет ипотечных операций банков

67. Дополнительные операции банка

68. Инвестиционные операции банков

69. Коммерческие банки и их операции

70. Активные и пассивные операции банков
71. Активные операции банков
72. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

73. Аудит операций банка с иностранной валютой. Нормативное регулирование банковского аудита

74. Банки и банковские операции по вкладам

75. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

76. Валютные операции банка

77. Валютные операции банков

78. Валютные операции на примере коммерческого банка

79. Проведение аудиторской проверки операций по прочим счетам в банке ООО "Эфес"

80. Бухгалтерский учет активных операций с ценными бумагами коммерческих банков

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Аналитический учет и активные операции банков

82. Аудит операцій на рахунку у банку

83. Аудиторская проверка операций по прочим счетам в банках на примере ООО "Эфес"

84. Коммерческие банки. Их основные операции и роль в экономике

85. Коммерческие банки Великобритании

86. Банковские операции с использованием векселей
87. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
88. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

89. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

90. Банки и их роль в экономике Украины

91. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

92. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

93. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

94. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

95. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

96. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

97. Программное обеспечение пункта обмена валюты банка

98. Техника операций при ИБС и перикардитах

99. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.