Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ3 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу оплати праці на підприємстві5 1.1.Основні елементи і принципи організації оплати праці5 1.2. Форми і системи оплати праці8 1.3. Заробітна платня в умовах ринкової економіки11 Розділ 2. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці на ПП ”Енергосервіс”14 2.1. Сучасний стан та економічна характеристика підприємства14 2.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і робочого часу 19 2.3. Аналіз використання фонду оплати праці23 2.4. Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці29 Розділ 3. Ефективність використання оплати праці як джерела впливу на фінансовий стан підприємства31 3.1. Чинники які впливають на оплату праці31 3.2. Заходи забезпечуючі зростання продуктивності праці34 Висновки37 Список використаної літератури38 Вступ Здійснення економічної реформи в Україні вимагає формування власної економічної політики на основі демократії, свободи підприємництва і відвертості для інтеграції в світову економічну спільноту. Перебудова економічних відносин повинна сприяти посиленню спонукальних мотивів і стимулів до ефективної трудової діяльності. Для цього необхідно, щоб соціально-економічна система з командно-адміністративною моделлю трудових відносин була замінена на діючий мотиваційний механізм високопродуктивної і високоякісної праці в суспільному виробництві. Тривалий час в нашій країні існувала централізована система регулювання всіх питань обліку і оплати праці. Така практика їх регулювання негативно впливала на виробничу і фінансову діяльність підприємств, формувала зрівняльні підходи до розподілу, породжувала байдуже відношення людей до результатів своєї праці. Серед основних причин зниження зацікавленості працівників в результатах виробництва, необхідно відзначити, недосконалість системи оподаткування і ціноутворення, нестабільність фінансово-кредитної політики, знецінення грошей і на основі цього відносно низький рівень заробітної платні. В цих умовах актуальність дослідження і розробки теоретичних і методичних основ обліку і організації заробітної платні на підприємстві постійно зростає і вимагає теоретичного і практичного обгрунтовування. Метою роботи є аналіз і узагальнення теоретичних, методологічних і практичних проблем обліку і організації оплати праці на конкретному підприємстві. Поставлена мета вимагає рішення наступних задач: - вивчення економічного єства заробітної платні; - дослідження теоретичних основ організації обліку і матеріального стимулювання в умовах переходу до ринкових відносин; - проведення аналізу організації обліку і оплати праці на підприємстві; - розробка економічно обгрунтованих пропозицій по вдосконаленню організації обліку і оплати праці працівників підприємства. Об'єктом дослідження є ПП «Енергосервіс», яке займається торговою діяльністю в Мелітопольському районі. Інформаційною базою досліджень з'явилися Закони і законодавчі акти України з питань розвитку економіки, річні звіти, статистичні дані, положення про оплату праці, дані синтетичного і аналітичного обліку. Використані публікації статистичних і наукових установ, праці вітчизняних і зарубіжних учених і фахівців в області праці і заробітної платні.

Теоретичні і методичні аспекти вдосконалення оплати праці і матеріального стимулювання, аналіз тенденцій його подальшого розвитку представлені в багатьох публікаціях учених-економістів України і інших держав. Серед них особливу увагу звертають на себе А.А. Бугуцкого, М.Х. Вдовіченко, В.С. Дієсперова, В.Н. Поліщука, В.В. Сопко, Ц.р. Струміліна, Г.З. Слізенгера, В.Н. Завгороднего, Н.І. Маліка, Н.Н. Павлівської, Р.Н. Яковлева і інших. В їх публікаціях широко розглядаються питання, пов'язані з обліком і організацією оплати праці, його продуктивності і ефективності. Проте, є ще багато недозволених питань теоретичного, методологічного і практичного характеру. В процесі обробки отриманої інформації використовувалися різні методи: монографічний, порівняння, аналіз і синтез, економічно-статистичний, абстрактно-логічний, спостереження і аналізу чинника. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1Основні елементи і принципи організації оплати праці Ефективність функціонування і соціальний розвиток тих або інших суб'єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується перш за все формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці. Відповідно до Закону України про оплату праці&quo ; заробітна платня - це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, який згідно трудовій угоді власник або уповноважений орган виплачує працівнику за виконану роботу. Аналіз праці і заробітної платні - одна з найважливіших і складних ділянок роботи, вимагаючих точних і оперативних даних, в яких відображаються зміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях працівників, кодах виробничих витрат і здійснюється контроль за використовуванням трудових ресурсів . В умовах розвитку підприємництва і існування різних форм власності заробітна платня працівника вже не визначається розміром якоїсь гарантованої фундації оплати праці, а все більш залежить від кінцевих результатів діяльності і доходів всього підприємства. Потрібно враховувати, що і сам працівник все частіше стає більш менш реальним співвласником підприємства. Тому винагороджуючи працівника - власника, необхідно нараховувати певний дохід не тільки за працю, але і за вкладений в підприємство капітал. Враховуючи зміни в природі і механізмі формування заробітку працівника, замість поняття &quo ;заробітна платня&quo ; все частіше використовують такі терміни, як &quo ;трудовий дохід&quo ;, &quo ;винагороду&quo ;, &quo ;оплата праці&quo ;, &quo ;заробіток&quo ;, &quo ;дохід&quo ; Дієвість оплати праці визначається тим, наскільки повно вона виконує свої функції. Основними функціями оплати праці є: відтворювальна, стимулююча, регулююча і соціальна, які схемно представлені на малюнку 1.1. Причому окремі структурні доданки кожної функції оплати праці відображають конкретні аспекти проблеми: цільову спрямованість, принципи, напрями і критерії працівників. Функції оплати праці Відтворювальна Стимулююча Регулююча Соціальна (встановлення норм (найбільш эфек- (диференціація (однакова оплати праці) тивні дії рівня заробітку) оплата за працівника) однакову роботу) Рисунок 1.1

Функції оплати праці Кожна з функцій оплати праці має своє призначення. Наприклад, реалізація відтворювальної функції заробітної платні передбачає встановлення норм оплати праці на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворювання робочої сили відповідної кваліфікації і одночасно дозволяє застосовувати обгрунтовані норми праці, які гарантують власнику отримання необхідного результату господарської діяльності. Функція стимулювання зводиться до того, що можливий рівень оплати праці повинен спонукати кожного працівника до найефективніших дій на своєму робочому місці. Регулююча функція оплати праці реалізує принцип, що загальновживається, диференціації рівня заробітку відповідно до спеціальності і кваліфікації персоналу, важливість і складністю трудових витрат. Соціальна функція заробітної платні направлена на забезпечення однакової оплати за однакову роботу; вона повинна поєднувати державне і договірне її регулювання, а також реалізувати принципи соціальної справедливості по відношенню до отримання власного доходу. Повна і ефективна реалізація цих головних функцій оплати праці можлива тільки за умови формування і послідовного здійснення науково обгрунтованої політики такої оплати як на макрорівні (держава, галузь, регіон), так і на мікрорівні (підприємство, організація, їх підрозділи) . Для реалізації функцій заробітної платні необхідне дотримання наступних найважливіших принципів: - підвищення реальної заробітної платні у міру зростання ефективності виробництва і праці; - забезпечення випереджаючих темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної платні; - рівна оплата за рівну працю; - державне регулювання оплати праці; - простота, логічність і доступність форм і систем оплати праці, що забезпечує широку інформованість про їх єство. Принципи організації заробітної платні - це об'єктивні, науково обгрунтовані положення, що відображають дії економічних законів і направлені на більш повну реалізацію функцій заробітної платні. Тому найбільш доцільно класифікувати принципи організації заробітної платні відповідно до функцій, на реалізацію яких вони направлені. 1.2. Форми і системи оплати праці Найбільше розповсюдження на підприємствах всіх форм власності отримали дві форми оплати праці: -відрядна - оплата за кожну одиницю продукції або виконаний об'єм робіт; -почасова - оплата праці за відпрацьований час, але не календарне, а нормативне, яке передбачається тарифною системою. Форми і системи оплати праці надані на малюнку 1.2 Рисунок 1.2. Форми і системи оплати праці Існує цілий ряд умов при яких доцільно застосувати ту або іншу форму оплати праці. Умови застосування відрядної платні праці: -існують кількісні показники роботи, які безпосередньо залежать від конкретного працівника; - є можливість точного обліку об'ємів виконання роботи; - існує можливість у робочої конкретної ділянки збільшити вироблення або об'єм виконуваних робіт; - існує необхідність на конкретній виробничій ділянці стимулювати робітників в подальшому збільшенні вироблення продукції або об'ємів виконуваних робіт; - є можливість технічного нормування праці.

Трудов колективи контролюють використання коштв, призначених на охорону прац. (Стаття 162 з змнами, внесеними згдно з Указом ПВР N 4617-10 вд 24.01.83) Стаття 163 Видача спецального одягу та нших засобв ндивдуального захисту На роботах з шкдливими та небезпечними умовами прац, а також роботах, пов'язаних з забрудненням або здйснюваних у несприятливих температурних умовах, працвникам видаються безплатно за встановленими нормами спецальний одяг, спецальне взуття та нш засоби ндивдуального захисту. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний органзувати комплектування та утримання засобв ндивдуального захисту вдповдно до нормативних актв про охорону прац. (Стаття 163 з змнами, внесеними згдно з Законом N 3694-12 <javascript:OpenDoc('3694-12');> вд 15.12.93) Стаття 164 Компенсацйн виплати за невиданий спецальний одяг  спецальне взуття Видача замсть спецального одягу  спецального взуття матералв для х виготовлення або грошових сум для х придбання не дозволяться

1. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

2. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

3. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

4. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

5. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

6. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
7. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
8. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

9. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

10. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

11. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

12. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

13. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

14. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

15. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

16. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

17. Аналіз та прогнозування ринку праці

18. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

19. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

20. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

21. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

22. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
23. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів
24. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

25. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

26. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

27. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

28. Налоги и платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды

29. Экзаменационные вопросы и билеты за первый семестр 2001 года по предмету Бюджеты и стандарты в управленческом учёте и контроле

30. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

31. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

32. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

33. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

34. Економічна сутність та форми оплати праці

35. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

36. Продуктивність, мотивація та оплата праці

37. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

38. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
39. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету
40. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

41. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

42. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

43. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

44. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

45. Аналіз використання оборотних коштів

46. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

47. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

48. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

50. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

51. Аналіз доходів та витрат банку

52. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

53. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

54. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора
55. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку
56. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

57. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

58. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

59. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

60. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

61. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

62. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

63. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

64. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

66. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

67. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

68. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

69. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

70. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування
71. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського
72. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

73. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

74. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

75. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

76. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

77. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

78. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

79. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

80. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

81. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

82. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

83. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

84. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

85. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

86. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
87. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві
88. Аналіз використання трудових ресурсів

89. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

90. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

91. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

92. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

93. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

94. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

95. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

96. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

97. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

98. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

99. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.