Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Введення 1. Теоретичні і методичні аспекти аналізу фінансового стани сільськогосподарського підприємства 2. Аналіз фінансового стану СТОВ «Степове» Слав’яносербського району Луганської області 2.1 Економічна характеристика підприємства 2.2 Загальна оцінка фінансового стану підприємства 2.2.1 Аналіз валюти бухгалтерського балансу 2.2.2 Аналіз джерел власних засобів 2.3 Ліквідність і платоспроможність 2.4 Аналіз фінансової стійкості 2.5 Аналіз ділової активності 3. Основні напрями стабілізації фінансового стани підприємства Виводи і пропозиції Література Введення Фінансовий стан підприємства (ФСП) — це економічна категорія, що відображає фінансові відносини суб'єкта ринку і його здатність фінансувати свою діяльність за станом на певну дату. В процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, — фінансовий стан підприємства. Основні завдання аналізу: 1. Своєчасне виявлення і усунення недоліків у фінансовій діяльності і пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. 2. Прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів. 3. Розробка конкретних заходів, направлених на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства. Актуальність даної теми обумовлена необхідністю систематичної оцінки фінансового стану підприємства за допомогою системи показників з метою визначення рівня розвитку підприємства, його фінансової стійкості, незалежності, ліквідності, платоспроможності, ділової активності, його місце на національному ринку і системі АПК держави. Мета курсової роботи – розкрити поняття фінансовий стан підприємства, визначення показників що характеризують фінансове полягання підприємства і їх аналіз в динаміці, своєчасного виявлення негативних тенденцій в розвитку підприємства, чинників тих, що вплинули на нього і ухвалення ефективнішого управлінського рішення, виявлення додаткових резервів поліпшення фінансового стану підприємства. Завдання курсової роботи – на прикладі аналізованого підприємства розкрити методику здійснення аналізу фінансового стану сільськогосподарського підприємства. Предмет дослідження – фінансова і статистична звітність господарської діяльності аналізованого підприємства. Об'єкт дослідження є діяльність сільськогосподарського суспільства з обмеженою відповідальністю «Степове». Джерела інформації: 1. «Баланс» (Форма №1); 2. «Звіт про фінансові результати» (Форма №2); 3. «Звіт про рух грошових коштів» (Форма № 3); 4. «Звіт про власний капітал» (Форма № 4); 5. «Примітка до річної фінансової звітності» (Форма №5); 6. Доповнення до прикмети до річної фінансової звітності «Інформація по сегментах» (Форма №6); 7. «Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства» (Форма № 50 сх) 8. Статут сільськогосподарського суспільства з обмеженою відповідальністю «Степове». 1.

Теоретичні і методичні аспекти аналізу фінансового стану сільськогосподарського підприємства Сільське господарство є важливою галуззю національної економіки. Агропромислова політика сьогодні направлена на те, щоб зробити її високоефективною і істотно підвищити надійність забезпечення країни продукцією сільського господарства, поліпшити її якість. Ставиться завдання провести корінну перебудову економічних відносин в сільському господарстві. Сенс економічної реформи в сільському господарстві полягає в тому, щоб дати сільським жителям можливості для прояву самостійності, підприємництва і ініціативи, подолання відчуження сільських працівників від власності. Передбачається відкрити широку дорогу найрізноманітнішим формам господарювання: колгоспам, радгоспам, агрофірмам, акціонерним, фермерським і особистим підсобним господарствам. Всі господарські формування можуть тісно взаємодіяти в соціально-економічній структурі суспільства, конкурувати між собою і на ділі доводити свою ефективність і перспективність. Основні шляхи рішення цих завдань: демократизація господарського життя, приватизація державного майна, розвиток орендних відносин, вдосконалення форм управління, перехід до ринкової економіки. Велику роль в рішенні цих завдань грає аналіз господарської діяльності підприємств, методика якого направлена на обґрунтування планів соціально-економічного розвитку господарства і управлінських рішень; систематичний контроль за їх виконанням; вивчення впливу чинників на результати господарської діяльності; пошук резервів підвищення ефективності виробництва і розробку заходів щодо їх освоєння; оцінку діяльності підприємства по використанню можливостей підвищення ефективності виробництва. За своїм змістом і завданням аналіз господарської діяльності в АПК майже не відрізняється від аналізу в інших галузях національної економіки, проте він має деякі особливості в методиці його проведення, які обумовлені специфікою цієї галузі виробництва. 1. Результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств багато в чому залежать від природно-кліматичних умов. Оскільки дощи, засухи, морози і інші природні явища можуть значно зменшити збори урожаю, понизити продуктивність праці і інші показники, при аналізі господарської діяльності необхідно враховувати природно-кліматичні умови кожного року і кожного господарства. Для отримання правильних виводів про результати господарської діяльності показники поточного року повинні зіставлятися не з минулим роком, як це робиться на промислових підприємствах, а з середніми даними за 3 — 5 років. 2. Для сільського господарства характерна сезонність виробництва. У зв'язку з цим протягом року неритмічно використовуються трудові ресурси, техніка, матеріали, нерівномірно реалізується продукція, поступає виручка. Так, зернозбиральні комбайни можуть бути використані тільки 10 — 20 днів в році, сівалки — 5 — 10, картоплезбиральні комбайни — 20 — 30 днів. Цю особливість також необхідно враховувати при аналізі таких показників, як забезпеченість і використання основних засобів виробництва, земельних, трудових і фінансових ресурсів.

3. У сільському господарстві процес виробництва дуже тривалий і не співпадає з робочим періодом. Багато показників можна розрахувати тільки в кінці року. У зв'язку з цим якнайповніший аналіз в рослинництві можна зробити тільки за наслідками року. Протягом року аналізується виконання плану агротехнічних заходів щодо періодів сільськогосподарських робіт. 4. Сільськогосподарське виробництво має справу з живими організмами. Тому на рівень його розвитку роблять вплив не тільки економічні, але і біологічні, хімічні і фізичні закони, що ускладнює вимірювання впливу чинників на результати господарської діяльності. В той же час облік дії цих законів має виключно важливе значення при аналізі діяльності підприємств. 5. Основним засобом виробництва в сільському господарстві є земля, природні особливості якої нерозривно пов'язані з кліматичними умовами. На відміну від інших галузей народного господарства, де точно відома економічна ефективність і виробнича потужність всіх фондів, продуктивність землі не піддається точному обліку і під впливом різних чинників міняє природний і економічний характер. Причому земля як головний засіб виробництва не тільки не зношується, але і, навпаки, поліпшується, якщо її правильно використовувати. І нарешті, однією з особливостей цього засобу виробництва є те, що земля надзвичайно універсальна. Відомо, що в промисловості на окремому заводі, як правило, можна здійснювати виробництво тільки відповідного виду продукції. У сільському господарстві на одній і тій же землі можна проводити численні види продукції. В результаті їй властиві такі особливості, як універсальність виробництва, слабка концентрація, багатогалузевий характер, нижчий рівень продуктивності праці. У зв'язку з цим аналіз господарської діяльності підприємств повинен надати допомогу керівництву високопродуктивно використовувати землі, послідовно розвивати найбільш корисні в умовах господарства напряму виробництва. 6. Сільське господарство відрізняється від інших галузей виробництва також тим, що в нім частина продукції використовується на власні цілі як засоби виробництва: насіння, фураж, тварини. Тому товарна продукція, як правило, набагато менше валовою в зіставних цінах. 7. З урахуванням специфіки сільського господарства для оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств використовуються багато специфічних показників (врожайність, продуктивність худоби, жирність молока і ін.). Загальні показники, вживані у всіх галузях народного господарства (собівартість продукції, прибуток, рентабельність, оборотність засобів і ін.), відображають специфіку сільськогосподарського виробництва. Це обумовлює деякі особливості їх аналізу. 8. Разом з тим слід зазначити, що в сільському господарстві більше, ніж в промисловості, однотипних підприємств, що здійснюють виробництво приблизно в однакових природно-кліматичних умовах. Тому на відміну від промислових підприємств тут можна ширше застосовувати міжгосподарський порівняльний аналіз. Це дозволяє точніше оцінювати результати господарської діяльності, виявляти передовий досвід інших підприємств. 9. Наявність широкої бази для порівняння як в рамках окремого підприємства, так і в масштабах району, області дозволяє частіше використовувати в аналізі такі прийоми: зіставлення паралельних і динамічних рядів, аналітичні угрупування, кореляційний аналіз, багатовимірний порівняльний аналіз і ін.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Оцінка фінансового стану підприємства

2. Оцінка фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

4. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

5. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

6. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції
7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
8. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

9. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

12. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

13. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

14. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

15. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

16. Оцінка стану міської системи м. Києва

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

17. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

18. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

19. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

20. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

21. Аналіз фінансового стану підприємства

22. Аналіз фінансового стану підприємства
23. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
24. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

25. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

26. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

27. Фінансовий стан підприємства

28. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

29. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

30. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

31. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

32. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

33. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

34. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

35. Фінансова звітність підприємства

36. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

37. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

38. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм
39. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
40. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

41. Управління фінансовою санацією підприємства

42. Фінансова санація та банкрутство підприємства

43. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

44. Фінансовий механізм підприємства

45. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

46. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

47. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

48. Фінансова санація підприємства

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

50. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

51. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

52. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

53. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

54. Інформаційні системи і технології підприємства
55. Планування діяльності підприємства
56. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

57. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

58. Розробка підприємства LOMAPAK

59. Фінанси підприємства контрольна

60. Інноваційна діяльність підприємства

61. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

62. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

63. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

64. Персонал підприємства

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Рентабельність підприємства

66. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

67. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

68. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

69. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

70. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
71. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
72. Автомазація виробничих процесів підприємства

73. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

74. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

75. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

76. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

77. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

78. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

79. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

80. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

81. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

82. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

83. Облік основних засобів підприємства

84. Облік створення підприємства

85. Організація облікової політики підприємства

86. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
87. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
88. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

89. Аналіз та аудит фінансового стану

90. Аудит підприємства

91. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

92. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

93. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

94. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

95. Аналіз програмного забезпечення підприємства

96. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

98. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

99. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

100. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.