Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ХОМЕНКО СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА УДК 378.147: 33: 004 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукХарків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Коваленко Олена Едуардівна, Українська інженерно-педагогічна академія, ректор, завідуюча кафедрою педагогіки та методики професійного навчання, м. Харків Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Тверезовська Ніна Трохимівна, Інститут професійно-технічної освіти АПН України, завідувач лабораторії інноваційно-інформаційних систем і технологій та дистанційного навчання, м. Київ кандидат педагогічних наук Олійник Наталія Юріївна, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, доцент кафедри вищої математики та інформатики, м. Харків Захист відбудеться &quo ;22&quo ; травня 2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16., або через Інтернет за адресою: www. Dis-kp -GromovEV. arod. ru Автореферат розісланий &quo ;17&quo ; квітня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Н.О. Брюханова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність і доцільність дослідження. Підтримка Україною положень Болонської декларації поставила перед вітчизняною вищою освітою ряд завдань: введення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; формування системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення працевлаштування випускників та привабливості європейської системи освіти. У законі України &quo ;Про вищу освіту&quo ;, Указі Президента про &quo ;Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу&quo ;, документах Уряду та Міністерства освіти і науки України підкреслюється, що вітчизняні вищі навчальні заклади мають забезпечити своїм випускникам такий рівень підготовки, який водночас дозволяв би їм продовжувати освіту в будь-якій країні Євросоюзу та робив би їх конкурентоспроможними на Європейському ринку праці. Особливою ланкою фахівців з вищою освітою є викладачі технічних дисциплін (інженери-педагоги), підготовка яких здійснюється інженерно-педагогічними навчальними закладами, інженерно-педагогічними факультетами чи кафедрами технічних та педагогічних вищих навчальних закладів. При цьому, до технічних дисциплін відносяться всі ті, навчальний матеріал яких стосується технічних систем (машин, механізмів, приладів, пристроїв, знарядь тієї чи іншої галузі виробництва) з точки зору їх використання в певній галузі економіки, ролі в конкретному технологічному процесі, конструкції, принципу дії, класифікації, характеристики, властивостей, особливостей економічно доцільного вибору, обслуговування, модернізації та ін.

В умовах становлення України і переосмислення життєвих цінностей, розвитку ринкових відносин, науково-технічного прогресу саме для економічної сфери характерні зміни, що обумовлюють постійне оновлення технічних і економічних знань, а також знань способів застосування засобів комп’ютерних технологій у процесі розв’язання економічних задач, якими має володіти сучасний викладач технічних дисциплін. Реалізація соціального замовлення суспільства на підготовку майбутніх викладачів технічних дисциплін, здатних аналізувати, передбачати, прогнозувати, обирати раціональні варіанти технічних систем не тільки за їх технічними параметрами, а і не в меншій мірі – за економічними, потребує розробки нових навчальних програм, застосування вдосконалених концепцій інтегрованого навчання, максимального використання можливостей засобів навчання, зокрема, комп’ютерних технологій, які мають такі переваги: позитивна мотивація, миттєвий зворотній зв'язок, застосування на всіх етапах навчального процесу, індивідуалізація навчання, охоплення великої кількості студентів, можливість повернення до попереднього етапу і багаторазовість у відпрацюванні дій, дотримання послідовності в навчанні від простого до складного, створення однакових умов для всіх студентів тощо. Однак вирішення цієї проблеми стримується недостатнім рівнем вивчення питань, які пов’язані з розробкою методики формування економічних знань у майбутніх викладачів технічних дисциплін засобами комп’ютерних технологій. Особливості професійної підготовки інженерів-педагогів висвітлюються у працях В.В. Бажутіна, В.С. Безрукової, О.К. Бєлової, І.Б. Васильєва, О.Е. Коваленко, Н.В. Кузьміної, М.В. Кухарєва, М.І. Лазарєва, А.Т. Маленка, А. Мелецінека, Г.М. Стайнова, Н. Є. Ерганової та ін. Основи економічної освіти відбиті у працях таких авторів, як А.Ф. Аменд, З.А. Валієва, Ю.К. Васильєв, О.В. Ваценков, Н.Г. Гордієнко, О.Г. Горохольська, Л.П. Кураков, Л.Л. Любімов, М.Л. Малишев, Л.П. Мельникова, А.С. Нисимчук, А.С. Прутченков, В.К. Розов, Н.П. Рябініна, А.А. Саіпов, І.А. Сасова, В.А. Товстик, Л.П. Фрідман, Б.П. Шемякін та ін. Застосування засобів комп’ютерних технологій у навчальному процесі розглядаються А.Т. Ашеровим, О.І. Башмаковим, І.Л. Башмаковим, М.В. Булановою-Топорковою, Л.В. Глуховою, А.С. Гринбергом, М.І. Жалдаком, О.О. Золотарьовим, А.О. Івановою, Н.В. Макаровою, Ю.І. Машбицем, О.К. Овчаренко, М.О. Пивоваровою, В.О. Черновим та ін. Разом із тим, у педагогічній теорії недостатньо приділяється увага обґрунтуванню та розробці методики формування економічних знань у майбутніх викладачів технічних дисциплін засобами комп’ютерних технологій, яка б ураховувала особливості їхньої підготовки, сприяла поступовому й цілеспрямованому становленню їх як професіоналів. Вивчення практики економічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів дозволило констатувати, що в багатьох випадках мотивація засвоєння ними економічного навчального матеріалу знаходиться на низькому рівні, відсутні уявлення про систему економічних знань, студенти недостатньо враховують економічну інформацію при проектуванні змісту навчання технічних дисциплін, не можуть належним чином застосовувати економічні знання в умовах повсюдної комп’ютеризації.

Указані недоліки породжують суперечності між: вимогами ринку праці до рівня професійної підготовки інженерів-педагогів та якістю підготовки випускників професійних навчальних закладів; вимогами суспільства до особистості викладача технічних дисциплін та недостатнім рівнем розробки теорії його професійної підготовки; необхідністю формування у майбутніх викладачів технічних дисциплін економічних знань засобами комп’ютерних технологій та недостатньою розробленістю необхідної методики навчання. Викладені суперечності зумовлюють необхідність розв’язання проблеми формування економічних знань у майбутніх викладачів технічних дисциплін засобами комп’ютерних технологій. Потреба ефективного застосування інженерами-педагогами економічних знань при вирішенні професійних завдань, з одного боку, і недостатність розробки теорії та практики з питання формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій – з іншого, зумовили вибір теми дослідження &quo ;Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій&quo ;. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-практичні розробки проведеного дисертаційного дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи спільної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти Української інженерно-педагогічної академії та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за темою &quo ;Формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів&quo ;. Тему затверджено на засіданні вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (протокол №4 від 26 квітня 2007 р). Дисертація виконана відповідно до держбюджетної теми №5-7 &quo ;Теоретичні та методичні основи педагогічної складової інженерно-педагогічної освіти&quo ;, затвердженої в Українській інженерно-педагогічній академії (протокол №16 від 16 червня 2004 р). Особистий внесок дисертанта у виконання даної роботи полягає в обґрунтуванні педагогічних умов формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів та в розробці й апробації відповідної методики навчання. Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету 26 грудня 2000 року (протокол № 7) та узгоджено на засіданні Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні 14 травня 2002 року (протокол №5). Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити мету, зміст і способи формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій. Завдання дослідження: Провести аналіз стану проблеми формування економічних знань у психолого-педагогічній літературі. Визначити роль засобів комп’ютерних технологій в формуванні економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів. Встановити й обґрунтувати комплексні міжпредметні зв’язки комп’ютерних, економічних і технічних навчальних дисциплін з метою інтеграції комп’ютерних, економічних і технічних знань.

Саме це дасть змогу ефективно здійснювати превентивні заходи. 2. Органи безпеки функціонують зараз в умовах подальшої розбудови Української держави та виходу її з економічної кризи, гострої боротьби різних партійно-політичних сил та їхніх намагань встановити контроль над спецслужбами й підпорядкувати своїм інтересам. Це ховає в собі загрозу втрати ними можливості виконувати загальнодержавні функції. Така перспектива неприпустима. Історичний досвід попереджує, що саме політична заангажованість, намагання використати спецслужби в кон'юнктурно-політичних цілях призводять до втрати ними професійного змісту своєї діяльності і перш за все головної функції - захисту національної державності. 3. Органи безпеки покликані зробити вагомий внесок у формування економічної бази нової України. При цьому слід мати на увазі, що майбутнє є тільки у тієї держави, економіка котрої спирається на новітні технології. Тому, на думку автора, першорядного значення в діяльності спецслужб повинні набути економічна й науково-технічна розвідка. 4

1. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

2. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

4. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

5. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

6. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій
7. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
8. Правове регулювання вільних економічних зон

9. Математичне моделювання економічних систем

10. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

11. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

12. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

13. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

14. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

15. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

16. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

17. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

18. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

19. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

20. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

21. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

22. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників
23. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
24. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

25. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

26. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

27. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

28. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

29. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

30. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

31. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

32. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы

33. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

34. Моделювання економічних та виробничих процесів

35. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

36. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

37. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

38. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"
39. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності
40. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

41. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

42. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

43. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

44. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

45. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

46. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

47. Методи науково-педагогічних досліджень

48. Методика обобщения исторических знаний по историческому материалу

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

49. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

50. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

51. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

52. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

53. Формування знань учнів з розділу "Оптика"

54. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки
55. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів
56. Исследование образа педагога дополнительного образования в сознании подростков по методике СОЧИ

57. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

58. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

59. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

60. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

61. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

62. Билеты по методике обучения иностранным языкам

63. Теория и методика преподавания классического танца

64. Знание первобытных людей

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

65. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

66. Исследование знания юридических терминов

67. Знание первобытных людей

68. Методика расследования компьютерных преступлений

69. Инженерия знаний. Создание системы "Посредник", заключающей договоры на поставку стройматериалов

70. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции
71. Повышение эффективности процесса представления знаний
72. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

73. Пропись цифр. Методика прописи цифр

74. Преступность и методика ее изучения

75. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

76. Методика расследования компьютерных преступлений

77. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

78. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

79. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

80. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

82. Методика организации тематических выставок в школе

83. Профессиональное мастерство социального педагога

84. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

85. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили

86. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе
87. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками
88. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

89. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

90. Билеты по методике обучения иностранным языкам

91. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

92. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

93. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

94. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

95. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

96. История формирования научного социально-психологического знания

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее

97. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

98. Личностные качества педагога

99. Место юридической психологии в системе научных знаний.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.