Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Облік в зарубіжних країнах» Зміст контрольної роботи 1.Cуть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка. 2.Практичне завдання Список літератури 1. Cуть нематеріальних активів. їх класифікація та оцінка.(№33) Облік нематеріальних активів та розкриття їх у фінансових звітах визначаються МСБО 38 &quo ;Нематеріальні активи&quo ;. Його було видано 1998 р. Цей стандарт набрав чинності з 1 липня 1999 р. Одночасно, починаючи із зазначеного строку, втратив чинність МСБО 9 &quo ;Витрати на дослідження та розробки&quo ;, а положення МСБО 4 &quo ;Облік амортизації&quo ; не поширюються на нематеріальні активи. МСБО 38 стосується всіх нематеріальних активів підприємства за винятком: нематеріальних активів, що обліковуються згідно з іншими МСБО (табл. 1), прав на корисні копалини та витрат на розвідування (або розроблення) та видобування невідновлюваних природних ресурсів (корисних копалин, нафти, газу тощо); нематеріальних активів страхових компаній, які виникають внаслідок угод з власниками страхових полісів. Таблиця 1. Нематеріальні активи, на які поширюються положення інших МСБО № Вид активу Стандарт, що встановлює порядок обліку активу 1 Нематеріальні активи, які утримуються підприємством для продажу у процесі звичайної діяльності МСБО 2 &quo ;Запаси&quo ; або МСБО 11 &quo ;Будівельні контракти&quo ; 2 Відстрочені податкові активи МСБО 12 &quo ;Податки на прибуток&quo ; 3 Нематеріальні активи, передані або отримані підприємством на умовах фінансової оренди (крім патентів, кінофільмів, відеозаписів, вистав, рукописів та авторських прав) МСБО 17 &quo ;Оренда&quo ; 4 Активи, що виникають внаслідок виплат працівникам МСБО 19 &quo ;Виплати працівникам&quo ; 5 Гудвіл, що виникає в результаті об'єднання підприємств МСБО 22 &quo ;Об'єднання підприємств&quo ; 6 Фінансові активи МСБО 32 &quo ;Фінансові інструменти: розкриття та подання&quo ;, МСБО 39 &quo ;Фінансові інструменти: визнання та оцінка&quo ; Об'єкт може бути включений до складу нематеріальних активів, якщо він відповідає визначенню нематеріального активу та критеріям його визнання, встановленим МСБО 38. Згідно з МСБО 38 нематеріальним активом є немонетарний актив, який: не має фізичної субстанції; може бути ідентифікований; утримується підприємством для виробництва або постачання товарів (послуг), для передавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей. Це визначення потребує пояснення, оскільки є доволі складним. По-перше, слід з'ясувати, що таке немонетарний актив. Монетарними активами є грошові кошти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей. Усі інші активи є немонетарними. До них належать запаси, устаткування, меблі тощо, але вони не є нематеріальними активами, оскільки мають певну фізичну субстанцію. Особливістю нематеріальних активів є відсутність такої субстанції. Типовими прикладами таких активів є ліцензії, товарні знаки, патенти, комп'ютерне програмне забезпечення, авторські права тощо. Більша частина нематеріальних активів має певний матеріальний носій.

Наприклад, дискета є матеріальним носієм програмного комп'ютерного забезпечення, а на папері міститься угода про авторські права. Проте фізична субстанція в цьому разі є вторинною щодо нематеріального компоненту — інформації. У разі, коли первинним є матеріальний елемент, об'єкт слід обліковувати у складі основних засобів. Наприклад, програмне забезпечення верстата, яким керує комп'ютер, є невід'ємною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення та обліковується у складі основних засобів. Можливість ідентифікації завжди існує, якщо актив є відокремлюваним. Згідно з МСБО 38 відокремлюваним є актив, який підприємство може орендувати, продати, обміняти чи розподілити конкретні майбутні економічні вигоди, пов'язані з активом, без втрати майбутніх економічних вигод, що надходять від інших активів, використовуваних у тій самій діяльності, яка приносить дохід. Проте відокремлюваність не є обов'язковою умовою ідентифікації активу, оскільки існують інші способи ідентифікації. Зокрема наявність юридичного права може допомогти підприємству ідентифікувати актив, придбаний або створений разом з іншими активами. Нарешті актив можна ідентифікувати, якщо підприємство має можливість виділити майбутні економічні вигоди, отримувані від активу, серед загальних економічних вигод, що генерує цей актив разом з іншими активами. Отже, ідентифікований нематеріальний актив відрізняється від гудвілу, який виникає в результаті об'єднання підприємств. Гудвіл відображає платіж, який здійснив покупець підприємства в очікуванні майбутніх економічних вигод від його діяльності. Проте гудвіл на відміну від інших активів не можна продати, обміняти або здати в оренду. Також не можна окремо виділити майбутні економічні вигоди, які підприємство очікує отримати від гудвілу. Таким чином, МСБО 38 стосується лише ідентифікованих нематеріальних активів. Нематеріальний актив відображають у балансі за таких умов: а) існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економ-мічних вигод від цього активу; б) можна достовірно визначити собівартість активу. Майбутні економічні вигоди від використання нематеріального активу можуть бути отримані у вигляді доходу від реалізації продукції (послуг), економії витрат або в інший спосіб. Наприклад, придбана ліцензія на використання нової технології може забезпечити економію витрат. Ймовірність економічних вигод та можливість їх контролю оцінює керівництво підприємства на основі свідчень, які є в його розпорядженні на момент визнання активу. Ймовірність майбутніх економічних вигод слід оцінювати виходячи з припущень, що відображають найкращу оцінку керівництвом сукупності економічних умов, які існуватимуть протягом строку корисного використання активу. Підприємство звичайно здатне контролювати майбутні економічні вигоди, якщо має відповідні юридичні права (авторські права, патент тощо), які можна довести в судовому порядку. Поряд з тим відсутність юридичних прав хоча й ускладнює можливість демонстрації контролю над нематеріальним активом з боку підприємства, але не спростовує можливості забезпечення контролю в інший спосіб.

У деяких випадках у момент здійснення витрат з метою отримання майбутніх економічних вигод підприємство не отримує (не купує або не створює) нематеріального або іншого активу. Такі витрати включають до складу витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені. Прикладом зазначених витрат є такі: пов'язані із заснуванням підприємства (організаційні витрати) або запуском нової продукції (процесів); • на навчання персоналу; на рекламу та (або) просування продукції на ринку; на переміщення та реорганізацію підприємства або його частини. Витрати, не визнані нематеріальними активами та списані на витрати в попередніх звітних періодах (у тому числі проміжних), не слід сторнувати та включати до собівартості нематеріальних активів у наступних звітних періодах. Первісною оцінкою нематеріальних активів є їхня собівартість, яку визначають з урахуванням способу отримання активу підприємством (рис1). Собівартість нематеріального активу, окремо придбаного підприємством в обмін на платежі або зобов'язання сплатити грошові кошти, включає ціну придбання (в тому числі ввізне мито та безповоротні податки) та всі витрати, прямо пов'язані з приведенням активу в стан використання за призначенням (гонорари за юридичні послуги, плата за реєстрацію тощо). Рис.1. Шляхи надходження нематеріальних активівТорговельні знижки не включають до собівартості придбаного активу. У разі, якщо оплату придбаного нематеріального активу відкладають на період, що перевищує нормальний строк кредиту, його собівартість дорівнює грошовому еквіваленту ціни. При цьому різницю, між собівартістю придбаного нематеріального активу та фактично сплаченою сумою відображають у складі фінансових витрат або капіталізують згідно з МСБО 23 &quo ;Витрати на позики&quo ;. Нематеріальні активи, придбані в обмін на випущені інструменти власного капіталу (акції, опціони тощо), оцінюють за справедливою вартістю зазначених інструментів. У разі придбання нематеріального активу шляхом обміну на подібний (за призначенням та справедливою вартістю) нематеріальний актив собівартість придбаного активу дорівнює балансовій вартості відданого активу. Нематеріальні активи, отримані безоплатно або за символічну плату, у вигляді державних грантів (ліцензії на імпорт або експортні квоти, ліцензії на певні види діяльності тощо) згідно з МСБО 20 &quo ;Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу&quo ; оцінюють за справедливою або номінальною вартістю (плюс усі витрати, прямо пов'язані з приведенням активу в робочий стан). Нематеріальні активи можуть бути придбані в комплексі з іншими нематеріальними активами. Наприклад, ліцензія на моделі одягу відомого модельєра може бути придбана разом з товарним знаком у вигляді факсиміле модельєра. Придбаний комплекс нематеріальних активів оцінюють аналогічно оцінці окремих активів. Однак у цьому разі може виникнути проблема розподілу загальної собівартості між окремими активами. У практиці такий розподіл звичайно здійснюють пропорційно справедливій вартості придбаних нематеріальних активів. Нематеріальні активи можуть бути отримані також у результаті придбання іншого підприємства.

Окрем жанров рзновиди паремй складають дитяч примовки, скоромовки, дражнилки. Вони виникли на тому етап розвитку народно творчост, коли вона втрачала суто утилтарне призначення, почала виконувати естетичну та виховну функц, а у дитячому фольклор набула рис гри, забавки. Оскльки назван жанри дитячо паремограф мають дещо нше призначення, нж власне паремйн жанри, а також вдрзняються поетико-стильовими та змстовими характеристиками, то вони детальнше аналзуються у роздл «Дитячий фольклор». Класифкаця паремй Укранська паремографя досить широко вивчаться у сучаснй фольклористиц: видано десятки друкованих зброк, здйснено ряд теоретичних дослджень. Однак на сьогодн ще остаточно не розв'язане питання науково класифкац прислв'в  приказок. Це пов'язано з тим, що, незважаючи на стислсть форми, парем явище багатоаспектне, х вивчення ведеться пд рзними кутами зору. Важливими  проблеми дослдження х внутршнього змсту (пошуки джерел х походження, еволюця форми  змсту, вивчення сторичного пдAрунтя, тематична характеристика, семантика, визначення жанрових рзновидв та н.)

1. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

2. Облік нематеріальних активів

3. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

4. Облік нематеріальних активів

5. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

6. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості
7. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності
8. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

9. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

10. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

11. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

12. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

13. Класифікація нервової системи та її будова

14. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

15. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

16. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

18. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

19. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

20. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

21. Газові мережі: класифікація та їх трасування

22. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України
23. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства
24. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

25. Нематеріальні ресурси та активи

26. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

27. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

28. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

29. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

30. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

31. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

32. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

34. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

35. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

36. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

37. Критерії класифікації відпусток на види

38. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова
39. Типологічна класифікація мов світу
40. Комп’ютерні віруси. Класифікація

41. Бібліографічні класифікації

42. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

43. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

44. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

45. Класифікація документів

46. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

47. Класифікація документів

48. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

49. Вимірювання тиску: класифікація приладів

50. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

51. Класифікація важковиховуваних дітей

52. Теорема Остроградського-Гаусса, потенціальний характер електростатичного поля та діелектрики в електричному полі

53. Класифікації спортсменів-інвалідів

54. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
55. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії
56. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

57. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

58. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

59. Оцінка природних ресурсів

60. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

61. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

62. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

63. Оцінка майна з метою страхування

64. Економічна оцінка кредитного процесу

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

65. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

66. Експертна оцінка земель

67. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

68. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

69. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

70. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки
71. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів
72. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

73. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

74. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

75. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

76. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

77. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

78. Оцінка доцільності правової охорони

79. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

80. Оцінка персоналу

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

81. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

82. Оцінка ефективності використання рухомого складу

83. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

84. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

85. Оцінка фінансового стану підприємства

86. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
87. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)
88. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

89. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

90. Оцінка стану міської системи м. Рівного

91. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

92. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

93. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

94. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

95. Суть та принципи соціальної держави

96. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

98. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

99. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.