Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Влада як суспільне відношення

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Івано-Франківська філія Кафедра комп’ютерних наук та програмуванняРеферат Із дисципліни: &quo ;Політологія&quo ; На тему: &quo ;Влада як суспільне відношення&quo ;Виконав: Студент 4-го курсу групи ПA - 41м. Івано-Франківськ 2009 р. ПланВступ І. Підходи до розуміння влади ІІ. Види влади і засоби їх впливу ІІІ. Політична влада ІV. Специфіка державної влади V. Концепції влади Висновок Список використаної літератури ВступВлада є складним за сутністю й багатоманітним за формами вияву явищем суспільного життя. Існує багато різних концепцій і визначень цього поняття. За вихідне й найпростіше можна взяти визначення влади як вплив однієї частини суспільства (індивіда, групи, організації тощо) на поведінку іншої у бажаному для себе напрямі. Уже з такого елементарного визначення видно, що влада є відношенням, отже, передбачає наявність двох сторін. Будь-яке відношення є взаємодією його сторін. Основною особливістю владного відношення є переважний, визначальний вплив однієї його сторони на іншу. Тому сторону з переважним впливом доцільно називати суб'єктом, а сторону, яка цього впливу зазнає, - об'єктом владного відношення. Суб'єктами влади можуть бути індивіди, соціальні групи, організації тощо. Очевидно, що влада не є властивістю не тільки об'єкта, а й суб'єкта. Вона виступає саме як відношення між ними і не існує як без суб'єкта, так і без об'єкта. У науці є різні підходи до пояснення причин владних відносин. Поширеним є біологічний підхід, який визнає владу притаманною біологічній природі людини. А оскільки біологічна природа людини і тварин є спільною, то визнається наявність владних відносин не тільки в суспільстві, а й у тваринному світі. Витоки біологічного підходу до розуміння влади кореняться ще в античній філософії. Арістотель, наприклад, розглядав владу в суспільстві як продовження влади в природі. Справді, переважний вплив є і в тваринному світі. Одні тварини бувають сильнішими від інших і можуть нав'язувати їм поведінку, в середовищі ссавців поширеним явищем є наявність ватажків, яким підпорядковується стадо чи зграя. Однак між відносинами в суспільстві та у тваринному світі існує принципова відмінність. Відносини в суспільстві мають свідомий характер, тоді як у тваринному світі вони зумовлюються інстинктами і рефлексами. Владні відносини є саме свідомими відносинами. Суб'єкт влади здійснює свідомий вплив на поведінку об'єкта, спрямовуючи її в певному напрямі. І. Підходи до розуміння владиПідхід, до розуміння влади - антропологічний - пов'язує поняття політичної влади, а отже, й політики з суспільною природою людини і поширює його на всі соціальні, в тому числі й докласові, утворення. Прихильники цього підходу доводять наявність політичної влади на всіх етапах розвитку суспільства. На відміну від антропологічного політологічний підхід до розуміння влади, який грунтується на органічному зв'язку влади й політики, пов'язує їх існування лише з певними етапами суспільного розвитку, для яких характерною є наявність спеціальних суспільних інститутів здійснення влади, насамперед держави.

Будемо виходити, з того, що влада, владні відносини притаманні будь-якому суспільству, але не тваринному світові, тоді як політична влада, політико-владні відносини характерні лише для певних етапів суспільного розвитку. Оскільки влада є суто суспільним відношенням, у якому задіяні наділені свідомістю і волею люди, а переважний вплив одних людей на інших є вольовим відношенням між ними, то влада може бути визначена як вольове відношення між людьми, тобто таке відношення, за якого одні люди можуть нав'язувати свою волю іншим. М. Вебер у зв'язку з цим зазначав: &quo ;Влада означає будь-яку можливість проводити всередині даних соціальних відносин власну волю навіть всупереч опору, незалежно від того, на чому така можливість заснована&quo ;. Російський політолог Ф.М. Бурлацький також вважає, що &quo ;влада є реальною здатністю здійснювати свою волю в соціальному житті, нав'язуючи її, якщо необхідно, іншим людям&quo ;. Специфічною ознакою влади як суспільного відношення виступає домінування владної волі, а не просто впливу. Цим влада відрізняється від останнього, який є дещо ширшим явищем. Як вольове відношення влада існує в потенціальній і реальній формах. Потенціальною є влада, що не виявила себе. Вона не менш істотна, ніж реалізована влада. Усвідомлення наявної, хоча й не реалізованої влади, справляє на її потенціальні об'єкти сильний дисциплінуючий та організуючий вплив, іноді не менш сильний, ніж реально діюча влада. ІІ. Види влади і засоби їх впливуНав'язування одними людьми своєї волі іншим може здійснюватись із використанням різних засобів - примусу, права, авторитету тощо. Залежно від засобів здійснення влади розрізняються різні її види - економічна, соціальна, політична, духовно-інформаційна, сімейна тощо. Глибинним джерелом економічної влади є відмінності у відношенні людей до власності на засоби виробництва. Економічна влада - це об'єктивно зумовлені матеріальними потребами життя суспільства відносини, в яких власник засобів виробництва підпорядковує своїй волі волю інших учасників процесу виробництва. Засобами такого підпорядкування можуть бути як безпосереднє володіння власністю, так і контроль над нею, а також кошти, цінні папери, договірні зобов'язання тощо. Використовувані офіційно, ці засоби мають відповідне правове закріплення. Якщо економічна влада передбачає розподіл матеріальних благ, то соціальна означає розподіл благ соціальних. Вона пов'язана з визначенням статусу різних груп у структурі суспільства, посад, прав та обов'язків, наданням соціальних послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, забезпечення житлом тощо, а також розподілом доходів, різноманітних пільг і привілеїв. Духовно-інформаційна влада - це організація духовного виробництва в усіх його формах і здійснення інформаційного та ідеологічного впливу. Ця влада реалізується за допомогою засобів духовно-інформаційного впливу на людей. Такими засобами можуть бути мораль, релігія, ідеологія, мистецтво, наукові знання, інформація про поточні події суспільного життя тощо. Величезну владу над людьми має, зокрема, церква. Ця влада грунтується на вірі в релігійні догмати і здебільшого не має правового закріплення за винятком тих держав, де церква визнається офіційним політичним інститутом.

Незаперечною є влада так званих моральних авторитетів - людей з високими моральними рисами, які присвятили своє життя служінню суспільному благу. Та й незаперечна влада кримінальних авторитетів грунтується не на праві, а на так званих поняттях - нормах, за якими живе злочинний світ. Але найбільшу духовно-інформаційну владу в сучасному суспільстві мають засоби масової інформації - преса, радіомовлення, телебачення, а останнім часом - міжнародна інформаційна комп'ютерна мережа Інтернет. Вони є головним чинником формування громадської думки і називаються ще &quo ;четвертою владою&quo ;, котра за силою впливу на суспільство прирівнюється до законодавчої, виконавчої та судової влади держави. Духовно-інформаційна влада може слугувати поширенню об'єктивних даних про стан суспільства, функціонування держави, її міжнародне становище тощо, а може виступати й засобом маніпулювання громадською думкою, управління свідомістю й поведінкою людей в інтересах певних політичних сил. Одним із різновидів влади в суспільстві є сімейна влада - побудований на силі авторитету вплив одного або декількох членів сім'ї на її життєдіяльність. Цей авторитет, як і будь-який авторитет узагалі, не можна створити за допомогою права чи примусу. Він є виявом поваги одних членів сім'ї до інших, результатом визнання їхнього життєвого досвіду, трудових заслуг тощо. ІІІ. Політична владаПолітична влада є найважливішим видом влади в суспільстві. Оскільки основні види влади - економічна, соціальна, духовно-інформаційна, сімейна - розрізняються залежно від засобів їх здійснення і мають специфічні особливості, то й політична влада мусить мати притаманні лише їй особливості й засоби здійснення. В політологічній літературі немає визначеності щодо особливостей політичної влади. &quo ;Політична влада, - зазначає російський дослідник В.М. Мазаєв, - усяка організована воля однієї групи людей стосовно іншої, яка здійснює підпорядкування в ім'я спільних цілей&quo ;3. Але те саме можна сказати й про інші види влади, які також є організованим вольовим підпорядкуванням одними людьми інших з метою досягнення певних спільних цілей. Б.І. Краснов дає таку характеристику політичній владі: &quo ;Політична влада як один із найважливіших проявів влади характеризується реальною здатністю класу (групи, індивіда) проводити свою волю, виражену в політиці&quo ;. Це твердження є тавтологічним, оскільки в ньому політична влада визначається через політику, котра сама є діяльністю щодо здійснення політичної влади. За визначенням Ф.М. Бурлацького, &quo ;політична влада як один із найважливіших проявів влади характеризується реальною здатністю даного класу, групи, а також індивідів, які відображають їхні інтереси, проводити свою волю за допомогою політики і правових норм&quo ;. У цьому визначенні також криється елемент тавтологічності, який полягає у визначенні політичної влади через політику. Однак на відміну від попередніх визначень воно вказує на найважливіший засіб здійснення політичної влади, яким є правові норми. Реалізація інших видів влади тією чи іншою мірою може відбуватися з використанням правових норм, однак лише для політичної влади такі норми є найважливішим засобом її здійснення.

Але здаватися він не збирався — просто хотів дати можливість козакам відпочити від безперервних боїв, тож і заговорював зуби совєтській владі. Його загін розквартирувався у Бондуровій. Нестеренко-Орел погодився на пропозицію Отаманенка вислати на переговори з головою виконкому Чигиринського повіту Яковенка. Григорій, звісно під іншим прізвищем, поїхав у Кам’янку. Не дочекавшись завершення переговорів і повернення Яковенка з Кам’янки, загін Нестеренка несподівано сховався в лісі. А у Бондуровій залишилися очікувати на Григорія кілька козаків і начальник штабу Отаманенко. Дочекавшись, поїхали разом у Бовтишку. По дорозі радились, як бути. «Отаманенко розповідав, — стверджував Яковенко, — що він за три роки лісового життя до того виснажився від голоду і холоду, що, коли б була впевненість, що совєтська влада дасть вільне існування і не дивитиметься на нього як на бандита, він більше б нічого не хотів… (Отаманенко) страшно розчарувався в людях, які всі зробилися шкурниками… Так що, — казав Отаманенко, — я з’явлюсь (тобто здамся. — Ред.), хай би і загрожувала смерть, оскільки для мене тепер після цього тяжкого жаху важко прожити в такому стані навіть два дні… Хочу жити — ось моє кредо

1. Політологія як наука і політика як суспільне явище

2. Політика, як суспільне явище

3. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

4. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

5. Прагнення до влади, як одна з характерних форм вияву людської агресивностi

6. Природне й суспільне в людині
7. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
8. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

9. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

10. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

11. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

12. Демократія як форма організації суспільства

13. Насилля як засіб влади

14. Політичня система як механізм влади

15. Масова свідомість як складова суспільної свідомості

16. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

17. Культура як феномен суспільного розвитку

18. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

19. Суспільство як предмет філософського знання

20. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

21. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

22. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский
23. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
24. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

25. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

26. Суспільна організація життя слов

27. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

28. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

29. Перечень практических навыков, которыми должны владеть студенты после окончания курса факультетской хирургии

30. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

31. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

32. Соціал-демократична концепція держави та влади

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

34. Цивільне право України

35. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

36. Іслам як монотеїстична релігія

37. Теорія розподілу влад

38. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною
39. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі
40. Суспільна свідомість та її структура

41. Філософія інформаційного суспільства

42. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

43. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

44. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

45. Суспільні блага

46. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

47. Виконавча влада

48. Бакланов Яков Петрович

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Яков Полонский

50. Санников Яков

51. Конституційні засади виконавчої влади України

52. Поняття громадянського суспільства і правової держави

53. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

54. Суспільно-господарська районологія
55. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр
56. Казка як жанр

57. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

58. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

59. Хiба ревуть воли, як ясла повнi

60. Суспільно-політична діяльність Костомарова

61. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

62. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

63. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

64. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

65. Комічне як соціокультурна реальність

66. Операції, які здійснюють банки

67. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

68. Банки як учасники ринку ціних паперів

69. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

70. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин
71. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин
72. Людина як система з позиції валеологічної науки

73. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

74. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

75. Ревізія як елемент методу економічного контролю

76. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

77. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

78. Політична географія як складова частина СЕГ

79. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

80. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

82. Громадські організації як вид об’єднань громадян

83. Громадянин і суспільство

84. Громадянське суспільство в Україні

85. Громадянське суспільство та держава

86. Держава і політична система суспільства
87. Державний суверенітет як важлива ознака держави
88. Договір як регулятор сімейних майнових відносин

89. Загальна характеристика системи органів влади

90. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

91. Злочинна недбалість, як вид необережності

92. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

93. Місцеві органи виконавчої влади

94. Обмеження волі як вид кримінального покарання

95. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

96. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Поняття принципу поділу державної влади

98. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

99. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.