Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Теория государства и права Теория государства и права

Нормы права и другие социальные нормы

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

К У Р С О В А Р О Б О Т А з дисципліни “Теорія держави та права” на тему: “Норми права та інші соціальні норми” Виконав: Викладач: м. Дніпропетровськ 2001 П Л А Н Вступ .3 1. Поняття та ознаки соціальних норм . .5 2. Види соціальних норм та їх характеристика .11 3. Норми права як особливий різновид соціальних норм .20 Висновки .28 Література. . 30 В С Т У П В умовах формування правової держави в Україні зростає значення соціальних регуляторів суспільних відносин, в яких знаходять своє відбиття загально людські потреби й цінності. Людське суспільство, як будь-яка інша складна система, не може функціонувати та успішно розвиватися без існування певних правил. Вони допомагають особі обирати з багатьох можливих варіантів поведінки той, що відповідає її меті та схвалений суспільством. Особливе місце серед соціальних регуляторів життя суспільства та поведінки особи посідають норми права. Вони вбирають в себе основні властивості права, є мірою свободи та справедливості. Формування правової держави передбачає поступове перетворення права на головний важель стосунків людини й держави, держави й суспільства, ось чому соціальний зміст норм права постає на перше місце. З огляду на це досліджувана тема є досить актуальною в контексті сучасної вітчизняної правової думки. Предмет дослідження в роботі - норми права в системі нормативного регулювання. Метою роботи є дослідження норм права в системі нормативного регулювання. З огляду на поставлену мету перед роботою стоять наступні завдання: . розкрити поняття соціальних норм та показати їх ознаки; . порівняти соціальні норми та технічні норми, виявити спільне й відмінне в них; . показати види соціальних норм та їх ознаки; . розкрити природу та специфіку сутність норм права; . розглянути норми права в їх взаємодії з іншими соціальними нормами. Структура роботи відповідає загальним вимогам та складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. 1. Поняття та ознаки соціальних норм Для регулювання поведінки людей та їх об‘єднань у суспільстві формуються певні правила поведінки, що орієнтують на досягнення тієї чи іншої мети. Ці правила, що покликані регулювати життя суспільства, забезпечувати в ньому стабільність і бажаний порядок, називаються соціальними нормами. Соціальні норми “здійснюють нормативне регулювання поведінки суб‘єктів шляхом встановлення діянь дозволених чи недозволених, здійснюють визначення умов, за яких передбачуване діяння дозволяється або забороняється, визначаються суб‘єкти, на яких за певних умов поширюється правило поведінки, що встановлено тією чи іншою нормою”. Призначенням соціальних норм є упорядкування поведінки суб‘єктів, що забезпечує системність і певне передбачення розвитку суспільних відносин. На основі цього учасники цих відносин можуть прогнозувати свою поведінку та поведінку інших суб‘єктів у ситуаціях, передбачених конкретними соціальними нормами. Сутністю соціальних норм є не просто правила, тому що правила існують і в несоціальних утвореннях, таких, наприклад, як математика, граматика, техніка й інші (технічні норми), а правила чітко вираженого соціального характеру.

Найбільш суттєвими ознаками соціальних норм є наступні: 1. Правила (масштаби, зразки, моделі) поведінки регулятивного характеру - соціально-вольові норми, що історично склалися або цілеспрямовано встановлені. Вони направляють поведінку людей відповідно до закладеної в нормі ідеальної моделі суспільних відносин, вносять однаковість у регулювання суспільних відносин і формують безупинно діючий механізм типових масштабів поведінки. 2. Правила поведінки загального характеру, тобто такі, що не мають конкретного адресата. Вони розраховані на те, щоб направляти поводження людей у рамках відношень даного виду; вступають у дію щораз, коли виникають відповідні суспільні відносини. 3. Правила поводження приписувального характеру - загальнообов'язкові. Вони встановлюють заборони, дають еталони поведінки. 4. Правила поводження, що забезпечуються певними засобами впливу на поведінку людей (навичкою, внутрішнім переконанням, суспільним впливом, державним примусом). Соціальні норми виникають у процесі історичного розвитку і, концентруючи досягнення людства в організації суспільного життя, передаються з покоління в покоління. “Формуючись та утверджуючись різними шляхами, але загальним є те, що вони відбивають досвід різних варіантів поведінки суб‘єктів у тих чи інших ситуаціях. При цьому в соціальній нормі закріплюється той варіант поведінки, що гарантує найкращий результат або завдає найменшої шкоди”. Отже, “соціальна норма, що регулює поведінку людей у суспільстві, - це своєрідний результат пізнання і переробки у свідомості людей відповідного досвіду поведінки, через який визначається той її варіант, що найшвидше веде до бажаних успіхів” . Соціальні норми регулюють поведінку, що має соціальний характер, пов‘язану із взаємовідносинами між людьми, їх об‘єднаннями, соціальними групами. Саме цим соціальні норми відрізняються від норм технічних, медичних, біологічних тощо, які встановлюють порядок поводження людей з штучними або природними об‘єктами, а також явищами природи (див. таб. 1). Таким чином, сутність соціальних норм більш яскраво проявляється у їх зіставленні із норми технічними. Технічні норми регулюють діяльність людини по використанню природних ресурсів (норми витрати палива, електроенергії, води й ін.) і знарядь праці. Соціальні норми регулюють відношення людей один з одним. Таб. 1. Соціальні норми у співвідношенні із технічними та санітарно- гігієнічними Технічні норми Пов‘язані з найбільш ефективним впливом людини на природу, навколишній світ Санітарно-гігєнічні, Забезпечують правильне функціонування біологічні норми людського організму і запобігання хворобам Соціальні норми Регулюють відносини між людьми, поведінку, що має соціальний характер “Технічні норми займають своєрідне місце в системі соціального регулювання, обумовлене тим, що вони регулюють відношення між людьми і природою, технікою (людина і комп'ютер, людина і знаряддя праці, людина і виробництво), тоді як соціальні норми - відношення між людьми і їхніми об'єднаннями”. Технічні норми - правила, що вказують на найбільш економічні й екологічно нешкідливі методи, прийоми і способи впливу людей на матеріальний світ, їхню роботу з технічними і природними об'єктами.

Тобто це правила доцільного користування предметами природи, знаряддями праці і різними технічними засобами. Наприклад, правила виконання будівельних робіт, інструкції з експлуатації машин і механізмів. Технічні норми засновані на пізнанні законів природи, особливостей технічних об'єктів (знарядь виробництва й інших) і являють собою специфічну мову спілкування людини з матеріальними об'єктами. Недотримання технічних норм приводить до відповідної реакції з боку сил природи на конкретні дії людини (каліцтва, травми, хвороби). Так, невиконання вимоги медичної установи користуватися одноразовими шприцами може привести до інфікування хворого на СНІД, а порушення правил роботи на електронно-обчислювальній машині не дасть потрібного результату. “Якщо розглядати технічні норми безвідносно до того, регулюють вони поводження людей або ні, то їх можна визначити як сугубо технічні і протиставити соціальним нормам. Тобто чисто технічні норми як абстракція, відволікання від суспільних відносин, мають таке ж значення, як правила математики й інших несоціальних утворень. Наприклад, правила поводження з комп'ютерами, телевізорами, стереосистемами, холодильниками і т.ін.”. “Як тільки технічні норми стикаються з поводженням людей і люди починають співвідносити свої вчинки з технічними вимогами, тобто як тільки технічні правила стають загальними правилами поводження (нормами), вони набувають соціального значення. Наприклад, правила гігієни - технічні норми, що мають соціальне значення. Або інший приклад: технічними нормами є різні правила, що установлюють вимоги до якості продукції, товарів і гарантії їхньої якості. Ці технічні правила розраховані на відношення суб'єктів (колективів) до них у процесі створення продукції (товарів) і в сфері обміну. Тому вони мають соціальний характер”. Отже, спільне в технічних і соціальних нормах - їхній зв'язок із діяльністю людини. Розходження технічних і соціальних норм - в об'єктах і методах регулювання. Соціально-технічні норми мають наступні ознаки (за О.Ф. Скакун): . обумовленість законами природи і техніки; . невираженість соціального характеру (не є чисто соціальними); . невираженість заходів суспільного забезпечення (правових, моральних і інших санкцій); . винятковість використання. Деякі технічні норми, що діють у матеріально-виробничій і управлінській сфері, які набули соціального значення, набувають правової сили, тобто стають техніко-юридичними з ознаками обов'язковості й охорони державними мірами, аж до примусу. При цьому вони не утрачають свого організаційно-технічного характеру. Наприклад, правила протипожежної безпеки, експлуатації атомних станцій, усіх видів транспорту, енергопостачання, збереження і переміщення вибухових і токсичних речовин, поводження зі зброєю і т.ін. До технічних норм належать: 1. Будівельні норми і правила (СНІПи); 2. Державні стандарти (ДСТ); 2. Технічні умови виробництва якийсь продукції; 3. Інструкції з експлуатації машин і механізмів; 4. Норми витрати сировини, палива, електроенергії й ін. Соціально-технічні норми можуть стати техніко-юридичними, що відбувається у двох випадках: 1.

Дисциплина трудовая Дисципли'на трудова'я, закреплённая правом и другими социальными нормами система организационных отношений, в рамках которой происходит совместная трудовая деятельность. Характер Д. т. определяется типом производственных отношений. При феодализме Д. т. основывалась на прямом принуждении. В буржуазном обществе, где рабочий вынужден продавать капиталисту свою рабочую силу, Д. т. носит подневольный характер. Постоянная угроза увольнения и само увольнение используются в качестве основной меры поддержания Д. т.   Социалистический строй создаёт новую Д. т. «Коммунистическая организация общественного труда, к которой первым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся...» (Ленин В. И., Полное собрание соч., 5 изд., т. 39, с. 14). В. И. Ленин укрепление Д. т. ставил в прямую связь с возможностью построения социализма, он отмечал, что «... только строжайшая организация и трудовая дисциплина приведут нас к социализму» (там же, т. 36, с. 258)

1. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

2. Соціальна цінність права

3. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

4. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

5. Метацінності та ідеали соціальної роботи

6. Право, джерела права та дія норм права ЄС
7. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
8. Моральні норми у соціальній роботі

9. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

10. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

11. Право як спеціальне соціальне явище

12. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

13. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

14. Соціальне та особисте страхування

15. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

16. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

17. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

18. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

19. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

20. Сутність та соціальне призначення держави

21. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

22. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

26. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

27. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

28. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

29. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

30. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

31. Економіка праці та соціально-трудових відносин

32. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

33. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

34. Этические нормы поведения в реабилитационной работе с детьми (на примере ГУ Социальный приют для детей и подростков "Ховрино")

35. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

36. Соціальне середовище та соціалізація особистості

37. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

38. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою
39. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства
40. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

41. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

42. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

43. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

44. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

45. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

46. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

47. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

48. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

49. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

50. Соціальне становище Запорізького краю

51. Понятие и социальное назначение права

52. Социальная ценность права

53. Соціальні групи

54. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
55. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
56. Соціальні проблеми у ЗМІ

57. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

58. Сутність і значення соціального страхування

59. Державна політика соціального страхування

60. Соціальна інфраструктура України

61. Розвиток соціальної географії в СРСР

62. Історія соціально-економічної географії світу

63. Демократія як соціальне явище

64. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Защита профсоюзами социально-трудовых прав работников

66. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

67. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

68. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

69. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

70. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення
71. Правові засади митного права та страхової діяльності
72. Социально-трудовые права работников, связанные с семейными обязательствами

73. Социально-экономические права человека и гражданина и их закрепление в зарубежных конституциях

74. Соціальна захищеність дітей в Україні

75. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

76. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

77. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

78. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

79. Мова як символ соціальної солідарності

80. Джерела права та правова система Запорізької Січі

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

82. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

83. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

84. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

85. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

86. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
87. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер
88. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

89. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

90. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

91. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

92. Соціально-духовні основи культури класицизму

93. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

94. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

95. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

96. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

97. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

98. Ожиріння як медико-соціальна проблема

99. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

100. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.