Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст 1. Результативність та ефективність системи менеджменту. Показники ефективності управління 2. Оцінка ділових якостей менеджера 3. Оцінка результатів праці менеджера Висновки Література Результативність та ефективність системи менеджменту. Показники ефективності управління Під час оцінки організації праці керівника (менеджера) як критерій виступає його особиста ефективність і ефективність праці очолюваного ним колективу. Кожний керівник організації зобов’язаний мати уявлення про ефективність і прагнути до її підвищення. Якість роботи керівника тим вище оцінюється, чим активніше він сприяє підвищенню ефективності очолюваної ним організації. Якість праці керівника – сукупність властивостей процесу трудової діяльності, обумовлених здатністю і прагненням керівника (менеджера) виконувати певне завдання відповідно до встановлених вимог. Якість праці менеджера залежить від складності й специфіки його роботи, кваліфікації, його навичок, психофізіологічного стану (здібностей) і ставлення до праці, а також впливає на якість схвалюваних управлінських рішень. У численних уявленнях про ефективність можна умовно намітити дві тенденції: 1) “універсально-оптимістична” – припускає розробку універсального опису (формули) ефективності; 2) “релятивістська”. Її прихильники дотримуються розгляду ефективності як відносної категорії, значення якої для однієї і тієї ж організації розрізняються за сферами її діяльності, рівнями аналізу, залежно від задач оцінки і т. д. Проте сучасна методологія управління прагне підпорядкувати всі елементи організації й аспекти її діяльності новій глобальній меті або сукупності цілей – ефективності. Розглянемо оцінку системи менеджменту організації за двома критеріями результативності й ефективності з погляду двох вищезгаданих тенденцій. Результативність системи менеджменту – її здатність виконувати управлінські функції так, щоб організація могла досягти поставлених цілей, оперативно реагуючи на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. Реалізація управлінських функцій забезпечується: через механізм внутрішньої координації; процедури стимулювання; систему інформаційного забезпечення; структуру ухвалення рішень. Так, внутрішня координація здійснюється через механізм розділення влади і делегування повноважень відповідно до сформованої структури управління, яка забезпечує гнучкість фірми та її здатність координувати дії працівників. Ефективні процедури стимулювання дають можливість ідентифікувати потреби та інтереси людей і розробляти такий механізм їх задоволення, який би направляв їх зусилля на досягнення цілей. Система інформаційного забезпечення має сприяти своєчасному виявленню проблеми або нових можливостей, а структура ухвалення рішень має забезпечувати оперативну і кваліфіковану обробку інформації для ухвалення і реалізації рішення, адекватного ситуації. Таким чином, внутрішня координація здійснюється через механізм розподілу влади і делегування повноважень відповідно до сформованої структури управління, забезпечуючи гнучкість фірми та її здатність координувати дії працівників.

Ефективні методи стимулювання дають можливість ідентифікувати потреби та інтереси людей і розробити такий механізм їх задоволення, який би направив їх зусилля на досягнення загальних цілей. Система інформаційного забезпечення має сприяти своєчасному виявленню проблеми або нових можливостей, що з’явилися внаслідок умов господарювання, а структура ухвалення рішень має забезпечувати оперативну і кваліфікаційну обробку інформації для ухвалення і реалізації рішення, адекватного ситуації. Ефективність системи менеджменту – показник, що характеризує співвідношення витрат на здійснення управлінських функцій і результатів діяльності організації. Таким чином, система показників ефективності управління має ґрунтуватися на зіставленні досягнутих організацією результатів в їх вартісному еквіваленті з величиною управлінських зусиль. Управлінські усилля певною мірою можуть бути оцінені в кількісному вираженні через величину витрат на управління (табл. 1). Чим менше ці витрати з розрахунку на одиницю продукції, тим більш ефективною вважається система менеджменту організації, але при цьому процес слід розглядати в динаміці, звертаючи увагу на те, що витрати різко зростають у разі придбання сучасних засобів обробки інформації. Якщо в наступному після цього періоді істотно зросли обсяги виробництва і продажу продукції, збільшилася маса прибутку, то ефективність управління підвищилася. У цілому система кількісних показників ефективності системи менеджменту може містити показники, наведені в табл. 2. Показниками, що використовуються для визначення ефективності управління є співвідношення загального або кінцевого результату виробництва до сукупних витрат на управління: Еу = Рк/Bу, де Еу – ефективність управління; Рк – кінцевий результат; Ву – витрати на управління. Показник може мати різний зміст залежно від того, яка величина виступає як загальний результат діяльності підприємства – обсяг виробництва, обсяг реалізації продукції або сума прибутку. Таблиця 1 Витрати на управління Група витрат Напрямок витрат Витрати на оплату праці Зарплата керівників і фахівців Зарплата технічного та обслуговуючого персоналу Премії і доплата управлінцям із фонду матеріального стимулювання Витрати на техніку управління Носії інформації та предмети управлінської праці Засоби обробки інформації та оснащення процесів управління Витрати на організацію і забезпечення управління Науково-дослідні роботи і наукова організація праці Підготовка і підвищення кваліфікації менеджерів Способи вдосконалення управління Накладні витрати Службові відрядження і переміщення Поштово-телеграфні, телефонні та канцелярські витрати Інші трансакційні витрати Таблиця 2 Кількісні показники ефективності системи менеджменту організації Ознака групування показника Спосіб розрахунку показника ефективності Фінансові витрати на управління Відношення загального або кінцевого результату господарювання до сукупних витрат на управління: обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 грн витрат на управління; обсяг прибутку на 1 грн витрат на управління; коефіцієнт співвідношення між темпами зміни загального результату господарювання і зростанням змін витрат на управління Економія живої та упредметненої праці апарату управління Частка працівників апарату управління в загальній кількості промислово-виробничого персоналу організації і темп зміни цього показника.

Рівень продуктивності праці з розрахунку на працівника апарату управління і темп зміни цього показника. Зменшення тривалості виконання управлінських процедур. Зменшення непродуктивних витрат часу працівників апарату управління До кількісних показників ефективності системи управління зараховують економію живої та упредметненої праці апарату в ній, що являє собою зменшення трудомісткості виконання управлінських операцій і процедур. Йдеться про зменшення кількості працівників, зайнятих в апараті управління. Тому ще одним поширеним показником ефективності системи менеджменту є відношення загального результату виробництва (обсягу реалізованої продукції, суми валового доходу) до кількості працівників апарату управління. Крім названих кількісних показників, які оцінюють здатність системи менеджменту забезпечувати кращий результат діяльності організації, використовують також інші. Проте результативність й ефективність управління залежить від системності дій працівників функціональних служб і підрозділів, раціонального розподілу між ними повноважень і обов’язків, а також від ступеня досконалості управлінських процедур і т. д. Для оцінки діяльності працівників апарату управління використовують якісні показники управлінської праці. Часто виникає необхідність в оцінці ефективності не тільки всієї системи управління, але й в оцінці результативності роботи окремих її працівників. Така оцінка дає змогу керівництву визначити їх внесок у загальні результати роботи підприємства і провести необхідні зміни в системі мотивації їх праці. Оцінку необхідно проводити з урахуванням зони відповідальності кожного менеджера згідно з його службовими обов’язками. Так, для фінансового менеджера важливим є ефективне управління фінансовими потоками підприємства, його доходами і витратами, можливість забезпечувати достатній рівень ліквідності його фондів і оборотності оборотних коштів, зростання рентабельності активів і капіталу підприємства, ринкової вартості його акцій, мінімізувати дебіторську і кредиторську заборгованість підприємства, рівень його фінансових ризиків, уникати штрафних санкцій, що можуть застосовуватись до підприємства, оптимізувати його податкові платежі і т. д. Для менеджера з маркетингу важливими показниками в роботі є: відсоток просування на ринок нових видів продукції, подовження життєвого циклу товару, який випускається підприємством, упровадження ефективних форм перед- і післяпродажного обслуговування споживачів, збільшення частки ринку, ефективність рекламної кампанії (співвідношення витрат на рекламу з можливим збільшенням доходів від продажу продукції), розробка нових методів просування продукції, освоєння нових каналів руху товарів і т. д. Аналогічні показники можна визначити для кожного працівника апарату управління, який має суворо окреслене коло обов’язків. Однак різні показники мають різне значення, що підпорядковується стратегічними або тактичними цілями підприємства. Крім того, на підприємстві, яке вибрало наступальну стратегію, для менеджера з маркетингу найважливішими будуть показники виведення на ринок нової продукції або захоплення нових сегментів ринку, ефективність рекламних заходів і т.

Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. — Київ: Правда Ярославичів,1998 — С. 560. [225] Архів Управління СБУ в Черкаській області, спр. 1083, т. 1, арк. 29–31 зв. [226] ДАПО, ф.р.-2289, оп. 1, спр. 6, арк. 109. [227] Героїзм і трагедія Холодного Яру. Збірник документів і матеріалів. — Київ: Незборима нація, 1996. — С.155. [228] ДАПО, ф. р-1189, оп. 2, спр. 8, арк. 12. [229] Отчет Екатеринославской губернской ЧК с 1.01.1920 по 1.11.1921. — Укладач В. Ченцов. — Дніпропетровськ, 1994. — С. 148, 152. [230] АПД Олександра Солодаря. — Записано від Ільченка Івана Івановича (1927 р. н.) в с. Рублівка Чигиринського району. 1997 р. [231] ЧОДА, ф. р-3235, оп.1, спр. 3, арк. 64, 72. [232] АПД Олександра Солодаря. — Записано від Ільченка Івана Івановича (1927 р. н.) в с. Рублівка Чигиринського району. 1997 р. [233] Шепель Ф. Історія отамана-самостійника Пилипа Хмари та його соратників, записана чекістами в тридцяті роки минулого століття // Матеріали обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції «За волю і долю України» (Наш край у 1917–1929 роках). — Кіровоград, 2002. — С. 120. [234] Вказана праця. — С. 121. [235] Там само. [236] Там само. [237] Там само. [238] Дорошенко М

1. Критерії ефективності управління

2. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

3. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

4. Менеджмент та система управління

5. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

6. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
7. Аналіз та удосконалення оперативного управління
8. Процес управління та його основні стадії

9. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Валютні ризики: економічна природа та управління

12. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

13. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

14. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

15. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

16. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

18. Функції та принципи державного управління

19. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

20. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

21. Економічні та правові основи управління організацією

22. Заохочення працівників як метод управління персоналом
23. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
24. Сутність лідерства та управління

25. Управління ресурсами та запасами

26. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

27. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

28. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

29. Політичне управління та його соціотехніка

30. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

31. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

32. Екологічна економіка та управління природокористуванням

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

33. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

34. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

35. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

36. Організація праці менеджера

37. Системний підхід до управління персоналом фірми

38. Управління затратами
39. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
40. Управління фінансами України

41. Організаційна система управління природокористуванням України

42. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

43. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

44. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

45. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

46. Мораль і соціальне управління

47. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

48. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

50. Управління ризиками

51. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

52. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

53. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

54. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні
55. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
56. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

57. Структура державного управління

58. Сучасні принципи державного управління

59. Теорія і методологія дослідження управління

60. Управління юридичним консалтингом

61. Функції управління в аграрному праві

62. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

63. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

64. Системи управління базами даних

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

66. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

67. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

68. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

69. Управління запасами матеріалів на підприємстві

70. Управління поведінкою споживачів
71. Управління процесом створення нового товару
72. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

73. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

74. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

75. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

76. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

77. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

78. Аналіз стартегічного управління підприємством

79. Антикризове управління бізнесом

80. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

81. Закономірності формування корпоративного управління

82. Контроль – функція управління

83. Корпоративне управління акціонерним товариством

84. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

85. Механізм і методи управління фірмою

86. Моделі корпоративного управління
87. Національні моделі корпоративного управління
88. Організаційна структура управління підприємством

89. Організаційні якості і особливості менеджера

90. Організація управління персоналом підприємства

91. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

92. Основні напрямки організації праці менеджера

93. Особливості антикризового управління

94. Особливості управління організацією

95. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

96. Принципи управління персоналом

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

97. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

98. Розвиток науки управління

99. Система управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.