Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Разное Разное

Відображення питань автоматизації формування фондів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Київський національний університет культури та мистецтв К У Р С О В А Р О Б О Т А На тему: Відображення питань автоматизації формування фондів Студента ІІІ курсу Ф-ту БІС Гр. СНБ-37 Мінаева Андрія Київ - 2000 “У сучасних умовах, оптову книготоргівельну систему (Роскнига – місцевий книготорг – колектор), перестала працювати. Розпад державної оптової коли здійснюються радикальні зміни у суспільстві, розробляється концепція перебудови бібліотечної справи, чимале значення має й осмислення історичного досвіду вітчизняного бібліотекознавства, що є важливим методологічним принципом розвитку бібліотекознавства як суспільної науки, реалізацією спадкоємності у розробці наукових ідей та положень, що буде сприяти збільшенню теоретико-методологічного рівня бібліотекознавчих досліджень. Важливим завданням при відтворенні історії вітчизняного бібліотекознавства є вивчення його національної специфіки.” “Значення дослідження розвитку бібліотекознавства у республиці в тому, що воно допомагає витягти з історичного досвіду переконливі факти для успішного вирішення теоретичних і практичних проблем бібліотечної справи, окреслює коло недостатньо вивчених питань. Збільшенню ефективності НІР сприяє розробка тем, які пов’язані з перебудовою діяльності бібліотек: бібліотека у сучасному суспільстві, вивчення соціологічними службами причин недостатньої активності читання, запитів читачів та повноти їх задоволення, місця бібліотеки у структурі відпочинку населення; дослідження шляхів удосконалення єдиної мережі бібліотек та єдиного фонду, специфіки їх підсистем та елементів у республіці, інтенсефікація їх функціонування.” “В процесі переходу великих бібліотек до використання автоматизованих систем та створення інтегрованого електронного каталогу міжвідомчого характеру набувають дослідження ЦНБ ім. Вернадського АН УРСР за участю інших бібліотек республіки “Удосконалення системи бібліотечно- бібліографічного обслуговування читачів в умовах автоматизації бібліотек “Таким чином, вивчення шляхів розвитку бібліотекознавства в УРСР дає можливість поповнити вітчизняне бібліотекознавство даними про бібліотечну справу як про складову частину національно-культурного будівництва, представляє значний інтерес для проведення порівняльних досліджень, визначення шляхів розвитку бібліотекознавства на сучасному етапі та в перспективі.” “У теперишній час потрібна активізація теоретико-методологічних досліджень у галузі історії бібліотечної справи, збільшення наукового потенціалу конкретно історичних пошуків” “Потребують уточнення статистичні матеріали (кількість бібліотек, число книжок, склад читачів, які не в усьому беззаперечні, особливо це характерно для 20-30 рр.) Необхідно повернути добрі імена незаслужено забутих репресованих діячів бібліотечної справи республіки.” “Утвердження у бібліотеці нових форм господарювання дозволить у стислі строки значно покращити ефективність і якість роботи цих установ. Уявляється, що практична реалізація цієї плідної ідеї безпосередньо залежить від вирішення цілого ряду теоретичних і практичних завдань, спроба окреслити коло першорядних завдань та намітити шляхи їх вирішення й буде здійснена у доповіді.”

“Багато категорій управління бібліотечним фондом (УБФ), в тому числі й принципи не знайшли достатнього висвітлення у пресі.” В сьогоднішніх умовах – умовах демократизації суспільства – принципи видозмінилися. У 80-ті роки ще був дійовим старий принципат, тобто принципами комплектування бібліотечного фонду були: принцип партійності, профілювання та координування, систематичності та планомірності. Вже у 1990 році Васильченко дещо змінює принципат управління бібліотечним фондом: “До принципів управління бібліотечним фондом, на наш погляд, відносяться принципи: демократичного централізму, політичного підходу, планомірності, сполучення галузевого і територіального управління, сполучення одноосібності та колегіальності”. І нарешті сьогодні час роставив остаточні акценти. У сьогоднішніх умовах принципами комплектування ми називаємо: - профілювання; - відповідності; - централізації; - віковий; - планомірн - Проблеми формувания і розвитку бібліотечної мережі не можуть вирішуватись поза тесного зв’язку з питанням управління комплектуванням, використання та збереження фондів як частини информаційного та культурно-историчного потенціалу країни. Мы не ставимо за мету торкнутись усього комплексу проблем, що виникають у процесі формування документальних фондів бібліотек, а висловлюемо свій погляд на ряд вузлових, на нашу думку завдань управління фондами. До початку 90-х рр. виникло гостре протиріччя між відносно швидким ростом обсягу фондів (2-3 % на рік) і катастрофічним падінням рівня їх використання. Цей феномен намітився ще у 70-ті рр., але серйозних практичних заходів, не дивлячись на велику кількість постанов партійних та державних органів, не приймалося. Зовнішні причини накопичення у фондах державних бібліотек літератури, що не використовується або мало використовується полягали у монополизації книгозаббеспечення, відсутності можливостей використання альтернативних джерел комплектування. У бібліотеки направлялося багато «ідеологічно витриманої» суспільно-політичної літератури, надмірна кількість російської художньої класики, а також вузькоспеціалізованих видань по техніці, сільському господарству та природничим наукам. Відсоток «баласту» у фондах державних масових бібліотек складав 40-45 %, а у багатьох доходив до 80 %. У той же час лише у малій кількости задовольняється интерес до окремих категорій творів, що коористуються підвищеним попитом і у цьому розумінні є соціально значучими. Кількість читачів скоротилася, книговидача до початку 90-х рр. впала у порівнянні з 1985 – 1986 рр. приблизно на 27 % в цілому по усім типам загальнодоступних державних бібліотек, особливо у масових, що обслуговують доросле населення, і меньшою мірою у дитячих і юнацьких. Вплинуло на видачу й звертання (в цілях збереження літератури) відкритого доступу – відомого засобу активізації використання фонду читачами. Щоб бути точними, згадаємо також вдосконалення правил обліку видачі, яке у свою чергу зменьшило показник. Однак ця причина носить інший характер. Ситуація, що склалася типова, з деякими особливостями, також для республиканських, крайових, обласних УНБ (сьогодні ЦБ регионів) при традиційно нерівномірному, в силу историчних обставин, розподіленні документальних ресурсів між окремими бібліотеками.

Так, з 1979 по 1994 рр. сукупний фонд регіональних УНБ Росії збільшувався приблизно вдвійче швидше ніж видача з нього. Найвищий його зріст був досягнутий у 1993 р. (149 % до рівня 1979 р.), а найвищий зріст видачі – у 1992 р. (123 % до рівня 1979 р.). настільки яскрава різниця у динаміці показників пояснюється перш за все наявністю у фондах документів, що порівняно слабо використовуються, хоча й забезпечують повноту репертуару найбільших документальних зібрань у регіонах. Лібералізація цін на видавничу продукцію, инфляційні витки на протязі 3 – 4 останніх років, з одного боку, а з іншого – різьке скорочення бюджетних асигнувань, яке особливо болісно відобразилося на закупівлі літератури, призвели до зменьшення обсягів нових надходжень у бібліотеки всіх типів. Так, по ЦБ регіонів вони склали у 1994 р. (у середньому по Росії) 29 % від рівня 1981 – 1985 рр., при цьому з місцевих бібліотечних колекторів ЦБ отримали документів в 5 разів меньше й з ЦКНБ – в 4 рази меньше. З 1990 по 1994 р. приріст фондів ЦБ склав в средньому 1 %, причому спеціалісти на місцях відмічають в якості хронологічної «негативної» точки 1993 р. Загальне збільшення їх у державних бібліотеках з 880 млн. прим. у 1985 р. до 935 млн. прим. у 1994 р. відбулось в основному завдяки включенню колишніх профспілкових бібліотек у державну, муніципальну бібліотечну мережу (1991 - 1993). В той же час середні розміри фондів державних масових бібліотек (у розрахунку на одну) стабілізувалися й залишаються приблизно на рівні 15 тис. од. У нових умовах не міг не змінитися підхід до списання літератури. У перебудовний и постперебудовний період бібліотеки отримали деяку свободу при очищенні фондів від видань, що застарілі або мало використовуються. В результаті з причини «застарілість за змістом» з ЦБ вибуло в средньому 46 % літератури, що на 11 % більше, ніж у 1981 – 1985 рр. Однак за ветхістю в тому ж році в середньому вибуло 25 % документів від загального списання, що на 5 % меньше, ніж у 1981 – 1985 рр.; майже наполовину скоротилося списання літератури, що мало використовується. Це пояснюється ненадійністю як комплектування новими надходженнями, так і докомплектування (через фінансові обмеження). Після деякого уповільнення (1990 – 1992) фонди регіональних УНБ знову почали швидко зростати й складають приблизно 145 млн. од. (за даними 1994 р.). Однак є небезпека поступового їх старіння у масових та наукових бібліотеках. Найважливішим показником зацікавленості населення у суспільних фондах традиційно вважається кількість абонентів. Важке економічне становище у багатьох регіонах Росії призвело до рішення місцевої влади та керівників деяких підприємств та організацій про закриття бібліотек, що значно зменьшило в цілому по Росії кількість зареєстрованих читачів. Однак кількість абонентів в загальнодоступних державних бібліотеках (регіональних УНБ та ЦБС) майже не скоротилося, а в багатьох випадках навіть збільшилося завдяки притоку колишніх читачів технічних та профспілкових бібліотек, що були закриті (через недосконалість форм статистичної звітності мы утримуємось від посилань на опубліковані дані загальноросійської чисельності читачів й обмежимося спробою викласти загальну тенденцію).

Петтей, доктор медицины, доктор философии, адъюнкт-профессор педиатрии в медицинской школе Альберта Эйнштейна университета Ешива в городе Нью-Йорке и один из руководителей отдела гастроэнтерологии и питания в детской больнице Шнейдера Еврейского медицинского центра на Лонг-Айленде в НьюГайд Парк, Нью-Йорк. И это может продолжаться после рождения ребенка. Большей частью такая икота совершенно нормальна и безвредна, говорит доктор Петтей. Но не слишком увлекайтесь кормлением. Во время первых месяцев жизни, если ваш младенец всегда начинает икать после кормления, причиной может быть перекармливание. Старайтесь кормить своего ребенка маленькими порциями, но почаще, советует Роберт Уилли, доктор медицины, руководитель отделения педиатрической гастроэнтерологии в Кливлендском клиническом фонде в штате Огайо. Если вы подозреваете, что перекармливаете своего ребенка, попробуйте кормить его, когда он требует этого, а не по расписанию, созданному вами, и никогда не заставляйте его есть больше, чем он хочет, добавляет доктор Уилли

1. Формування основних фондів підприємства

2. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

3. Автоматизация складской деятельности компании ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"

4. Формування та використання фондів цільового призначення

5. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания

6. Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов
7. Раздельное питание
8. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений

9. Пенсионные фонды /Эстония/

10. Специальные внебюджетные фонды в современной России

11. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде

12. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

13. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

14. Внебюджетные фонды РФ

15. Правовой режим лесного фонда

16. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

17. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

18. Внедрение средств автоматизации

19. Автоматизация бухгалтерского учета в России

20. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

21. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

22. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса
23. Питание и здоровье человека
24. Рациональное питание

25. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей

26. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

27. Питание с учетом различных вероисповеданий

28. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

29. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

30. Задачи и принципы лечебного питания

31. Материально-техническая база общественного питания

32. Применение УВМ при автоматизации сортовых прокатов

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Автоматизация процесса спекания аглошихты

34. Автоматизация парового котла ДКВР 20 - 13

35. Основы автоматизации производственных процессов

36. Автоматизация процесса газоочистки

37. Автоматизация процесса получения диоксида титана

38. Автоматизация редукционно-охладительной установки
39. Автоматизация фильтровального отделения установки 39/2 (Депарафинизации масел)
40. Комплексная механизация и автоматизация

41. Автоматизация процесса нитрования

42. Автоматизация процесса производства геля

43. Механизация и автоматизация разборочных и сборочных работ при капитальном ремонте автомобилей

44. Силовой трансформатор для источника питания

45. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

46. Расчёт усилителя постоянного тока и источника питания

47. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

48. Питание и пища: физиология пищеварения

Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки

49. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

50. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

51. Питание

52. Рациональное питание как один из способов сохранения здоровья

53. Химия пищеварения рационального питания

54. Государственные внебюджетные фонды
55. Паевые инвестиционные фонды
56. Автоматизация учета основных средств в банке

57. Учет основных средств /фондов/

58. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

59. Налоги и платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды

60. Амортизация основных фондов

61. Статистические методы анализа оборотных фондов

62. Автоматизация управленческого учёта

63. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

64. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

65. Международный валютный фонд

66. Автоматизация отдела управления персоналом в ИСУП на базе информационной системы АЛЕФ

67. Основные фонды и оборотные средства предприятия

68. Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности

69. Технико-экономическое обоснование реализации проекта на примере "Московского Городского Фонда молодежи"

70. Основные фонды и оборотные средства строительной организации
71. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы
72. Исследование основных фондов предприятия

73. Оптимизация использования основных фондов

74. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия

75. Предприятие общественного питания

76. Основные фонды

77. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции

78. Виникнення та формування українського етносу

79. Задачи автоматизации процесса проектирования

80. Автоматизация

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Организация питания

82. Теория рационального питания

83. Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков

84. Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта

85. Досье ОАО ВимБильДанн Продукты питания

86. Рекомендации по питанию для больных, перенесших операцию на желчном пузыре
87. 20 привычек умного питания
88. Цинк и другие элементы в питании человека

89. Питание полугодовалого pебенка-искусственника

90. Питание и здоровье

91. Макро и микроэлементы в питании

92. Парентеральное питание

93. Принципы рационального питания

94. Основы рационального питания

95. Детское и специальное питание сегодня

96. Международный Валютный Фонд и его отношения с Россией и Кыргызстаном

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

97. Автоматизация деятельности предприятия

98. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

99. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.