Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична система Аргентини

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ: Вступ Розділ 1. Теоретичні основи становлення політичної системи країни 1.1 Політична система Аргентини: критерії визначення, типологія та структура 1.2 Теоретичні аспекти дослідження політичного режиму Аргентини Розділ 2. Особливості становлення та розвиток політичної системи Аргентинської республіки 2.1 Політична система Аргентини, та її особливості 2.2 Характеристика основних елементів політичної системи Аргентини Розділ 3. Політичний режим Аргентини 3.1 Аналіз основних складових політичного режиму Аргентини 3.2 Історія політичних режимів Аргентинської республіки в ХХ ст. 3.3 Еволюція політичного режиму в першому десятиріччі ХХ ст. Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Дослідження природи, особливостей становлення політичних систем та режимів є одним із головних завдань сучасної політичної теорії. Актуальність теми дослідження визначається динамізмом розвитку сучасного світу, переходом Аргентини разом з іншими латиноамериканськими країнами до демократії. У цілому Латинська Америка, зокрема і Аргентина була й залишається зразком президентської моделі влади на відміну від Європи, для якої характерна парламентська система. При цьому, на думку дуже багатьох громадян латиноамериканських держав, кращою є та влада, яку очолює видатна особистість. Історія Аргентини, зокрема в післявоєнний період, свідчить про повсякчасну потребу аргентинського соціуму в реформуванні політичної системи на загальному тлі нестійкості політичних режимів. Це пов’язано з відповідними політико-ідеологічними, демографічними, цивілізаційними, культурними та іншими традиціями. Без об’єктивного дослідження історичної системи і режиму в Аргентині, неможливо зрозуміти причини нестійкості політичного режиму, доволі тривалої відсутності консолідованої партійної системи, що негативно впливало на політичну та соціально-економічну ситуацію в Аргетині. Актуальність теми також визначається відсутністю цілісного теоретичного дослідження політичної системи та політичного режиму Аргентини. Ця держава, відмовившись від диктаторського минулого, набула досвіду будівництва демократичних інститутів влади. Досвід неоліберальних перетворень у Аргентині показав, що макроекономічна стабілізація ще не свідчить про рівень добробуту і політичну стабільність. Аргентина, які і інші країни Латинської Америки — це унікальний полігон обкатування реформ в політичній та соціально-економічній сфері. Досвід Аргентини у розбудові поставторитарної політичної системи, набуває значення для державотворення України. Пошук власного оптимального шляху розвитку, розробка ефективної соціальної політики, укорінення демократичних інститутів і нової політичної культури є в сучасних умовах першочерговими завданнями. Позитивний досвід політичних перетворень, здійснених в регіоні, можливо використати в розбудові українського суспільства. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розкриття особливостей становлення та розвитку політичної системи та політичного режиму сучасної Аргентини.Визначення чинників, які вплинули на формування та розвиток політичної системи і режиму Аргентини.

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань дослідження: розглянути теоретичні підходи до визначення понять «політична система» та «політичний режим»; дослідити особливості політичної системи Республіки Аргентина; охарактеризувати політичний режим притаманний сучасній Аргентині; проаналізувати період повалення режиму авторитаризму та визначити основні напрямки на шляху до побудови нового поставторитарного політичного режиму; проаналізувати політичну ситуацію країни напередодні виборів 2007 р., визначити їх передумови та результати. Предмет дослідження: становлення та розвиток політичної системи, еволюція політичного режиму Республіки Аргентини після повалення авторитарного режиму та на шляху демократизації країни. Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні комплексного політологічного дослідження особливостей становлення та розвитку сучасної політичної системи та політичного режиму Республіки Аргентина. Практичне значення одержаних результатів. Висновки, отримані в ході теоретичного дослідження, дають цілісне уявлення про політичну структуру Аргентини її сучасний політичний режим, його особливості та історію розвитку. Основні положення проведеного дослідження розширюють і поглиблюють наукові знання про політичну структуру та режим Аргентина. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого наукового аналізу політичних режимів Латинської Америки та Аргентини, зокрема. Матеріали та положення курсової роботи можуть стати у нагоді студентам в навчальному процесі у вищих навчальних закладах при вивченні курсів з політології, при написанні наукових, курсових, дипломних робіт тощо. Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та переліку використаної літератури, який включає 31 найменування. Розділ 1. Теоретичні основи становлення політичної системи країни Політична система Аргентини: критерії визначення, типологія та структура Сучасні політологічні дослідження свідчать, що сфера політичного життя не обмежується відносинами &quo ;держава – суспільство&quo ;. Отже, і терміни &quo ;держава&quo ;, &quo ;уряд&quo ;, &quo ;нація&quo ; набувають вужчого й інституціонального змісту, оскільки належать до конкретних інститутів, характерних для сучасних західних суспільств. У середині XX ст. характер дослідження проблем державного управління радикально змінився після введення до наукового вжитку поняття &quo ;політична система&quo ;, яке набуло значного поширення завдяки тому, що охоплює всю політичну сферу суспільства. Іншими словами, поняття &quo ;політична система&quo ; є ширшим, аніж поняття &quo ;державне управління&quo ;, оскільки стосується всіх осіб і всіх інститутів, які беруть участь у політичному процесі, а також неформальних і неурядових чинників, що впливають на механізми виявлення й постановляння проблем, на генерування та реалізацію рішень у сфері державних відносин. Під політичною системою розуміють сукупність політичних організацій, норм, відносин, діяльності й свідомості, які забезпечують панування правлячого стану, співіснування з ним інших суспільних груп, уможливлюють окремим суспільним групам виявляти свої інтереси, потреби й суспільну волю через використання загальних суспільно-політичних інструментів волевиявлення .

Згідно з Г. Алмондом і Д. Пауеллом, спільним для всіх визначень терміна &quo ;політична система&quo ; є асоціація її з фізичним примусом у суспільстві, яке конституйоване законодавче. Розвиваючи ці ідеї, Д. Істон писав про авторитарний розподіл цінностей, Р. Дал – про владу, управління й авторитет. Ці визначення передбачають законне право на санкції стосовно тих, хто не виконує &quo ;правил гри&quo ;, встановлених у суспільстві. І хоча політична система не побудована виключно на силових засадах, однак її ставлення до насильства є важливою характеристикою системи. Вони визначають &quo ;політичний&quo ; компонент поняття. А &quo ;система&quo ; передбачає взаємозв'язок її складових, а також певні кордони між нею й зовнішнім середовищем. Кордони політичних систем можуть змінюватися. Наприклад, вони розширюються під час війни, коли великі маси населення мобілізуються, а вплив держави на галузі, що в мирний час практично не регулюються, значно посилюється . Структуру політичної системи становлять: політичні відносини; політична організація суспільства (державно-правові органи, політичні партії, політичні рухи, масові суспільні організації, трудові колективи та об'єднання); засоби масової інформації; політичні принципи й норми; політична свідомість і культура. Політичні відносини. Вони формуються в суспільстві щодо завоювання та здійснення політичної влади. Це – міжкласові, внутрікласові, міжнаціональні та міждержавні відносини; вертикальні відносини у процесі здійснення влади між політичними організаціями (державою, партіями, трудовими колективами); відносини між політичними організаціями та установами (адміністрацією, інститутами). З політичних відносин виростає політична організація суспільства, охоплюючи його стабільні політичні організації та установи, які здійснюють політичну владу. Їх поділяють на три види: власне політичні організації (держава, політичні партії, політичні рухи); політизовані організації (народні рухи, профспілки); неполітичні організації (об'єднання за інтересами). Політична організація суспільства. Визначальним елементом політичної організації суспільства, її ядром є держава з усіма її складовими: законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, збройними силами. Будучи головним інститутом політичної системи, держава здійснює управління суспільством, охороняє його економічну, соціальну і культурну сфери. Взаємозв'язок між різними рівнями й гілками державної влади, між державою та громадянським суспільством здійснюють політичні партії – певні групи людей, яких єднають спільні цілі та інтереси. Головним призначенням партій є досягнення державної влади; оволодіння апаратом управління для реалізації соціальних інтересів, які вони представляють; участь у розробці політичного курсу країни та вплив на висування і призначення державних лідерів. Поступово розширюється також впливовість трудових колективів на функціонування політичної організації суспільства . Трудові колективи створені для виконання виробничих завдань, але за певних умов вони можуть стати й політичними суб'єктами. Це відбувається, коли економічні методи вирішення питань стають неефективними і колектив перебирає на себе політичні функції.

Останнє особливо цінувалося творчими, схильними до критичного мислення людьми, творчою елітою, яка відіграє авангардну роль у житті кожного суспільства, істотно впливає на моральний клімат, настрої. У підсумку, як видно, на кінець 1920 р. основні верстви нації — селяни, робітники, інтелігенція в своїй переважній більшості виявилися на боці радянської влади, соціалістичної революції. *** Ядром політичної системи УСРР була Комуністична партія (більшовиків) України, яка брала на себе відповідальність за стан справ у республіці, визначала основні напрямки розвитку нації, ініціювала і здійснювала політику соціалістичних перетворень, узгоджувала її з програмними засадами, стратегічною метою. Керівництво всією партійною роботою здійснював призначений Політбюро ЦК РКП(б) ще в квітні тимчасовий ЦК КП(б)У і тривалий час в умовах воєнних обставин не вдавалося виправити це загалом анормальне становище. Потрібно було зібрати черговий партійний форум і розв'язати на законних (статутних) підставах організаційне питання. З цією роллю впоралася V Всеукраїнська конференція КП(б)У

1. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

2. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

3. Політична система США

4. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

5. Політологія. Політичні системи в Україні

6. Політична система Індонезії
7. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
8. Політичні права і свободи громадян України

9. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

10. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

11. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

12. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

13. Cучасні політичні партії в Україні

14. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

15. Утворення Скіфії та її політична історія

16. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

17. Політичний портрет М. Грушевського

18. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

19. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

20. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

21. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

22. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні
23. Політично-правова теорія Жана Бодена
24. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

25. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

26. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

27. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

28. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

29. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

30. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

31. Історія України. Соціально-політичні аспекти

32. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Політична діяльність Лазара Кагановича

34. Політична історія Київської Русі

35. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

36. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

37. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

38. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

46. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

47. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

48. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

50. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

51. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

52. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

53. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

54. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
55. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
56. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

57. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

58. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

59. Етапи розвитку політичної думи в Україні

60. Ідейно-політичні течії в Україні

61. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

62. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

63. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

64. Основні політичні течії

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

65. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

66. Політичні партії, організації и рухи

67. Політичні погляди Липинського

68. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

69. Політичні режими

70. Політичні технології
71. Розвиток політичної думки України
72. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

73. Становлення української політичної думки

74. Суспільна думка та політична філософія

75. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

76. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

77. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

78. Формування іміджу політичного лідера

79. Політик і політичний режим

80. Політична влада

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Політична влада

82. Політична влада у світі та в Україні

83. Політична діяльність і політичні відносини

84. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

85. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

86. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності
87. Політична культура
88. Політична опозиція в Україні

89. Політичне лідерство

90. Політичне лідерство

91. Політичне прогнозування

92. Політичний PR

93. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

94. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

95. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

96. Політичні еліти

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Політичні еліти та лідерство

98. Політичні ідеї Стародавнього світу

99. Політичні ідеології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.