Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Кафедра економічної кібернетикиКонтрольна робота З дисципліни: “Інформаційні системи в менеджменті&quo ; Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві ЗмістВступ 1. Загальна характеристика установи 2. Інформаційні потреби управлінського апарату установи 3. Аналіз наявних на ринку програмних продуктів автоматизації управлінської діяльності 4. Характеристика змін в системі управління в результаті впровадження обраної інформаційної системи управління Висновки Список використаної літератури ВступРозвиток науки і техніки, поява якісно нових інформаційних потреб підвищують роль інформаційного чинника у процесах прийняття управлінських рішень. Сучасний стан інформатизації в Україні характеризується тим, що сформована і реалізується державна інформаційна політика, активно створюється нормативно-правова та нормативно-технічна база сфери інформатизації та інформаційної діяльності, зокрема прийнято Закони України &quo ;Про інформацію&quo ;, &quo ;Про Національну програму інформатизації&quo ;, &quo ;Про Концепцію Національної програми інформатизації&quo ;, ряд інших нормативних актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України. Інформаційна діяльність є типом інфраструктурних галузей людської діяльності, питання виникнення і розвитку якої нерозривно пов'язані із процесом розподілу праці. У Державному стандарті &quo ;Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення&quo ; так визначено інформаційну діяльність: &quo ;Інформаційна діяльність - постійне та систематичне збирання та оброблення записаної інформації з метою її зберігання, пошуку, використання чи пересилання, що виконується якою-небудь особою чи організацією&quo ;. Проте слід зазначити, що, наприклад, у сфері управління багато аналітичних завдань вирішується в режимі прямого інформаційного моделювання і спостереження за керованою сферою, минаючи стадію аналізу традиційних публікацій, у яких інтервал між подією та її відображенням надто великий, на що звертають увагу дослідники проблем і завдань інформаційно-аналітичної діяльності. Специфічні завдання моніторингу, ситуаційного аналізу, використання електронних ресурсів ЗМІ, Інтернет, неформальних і недокументованих джерел, соціологічних даних, інтелектуалізованих режимів контекстного пошуку потребують відповідних інформаційних підрозділів у структурі управління. Сучасні методи управління інформаційною діяльністю на підприємствах і в організаціях базуються на концепціях інформаційного менеджменту, його основних методах і засобах. Для інформаційного менеджменту як науки характерна багатоваріантність, зумовлена тим, що, з одного боку, об'єктом його дослідження виступає поняття інформації, яке є родовим для сукупності наукових дисциплін, з іншого - загальноуправлінська проблематика, пов'язана з документаційно-інформаційним забезпеченням управління. До того ж інформаційний менеджмент є наукою, яка перебуває в стадії становлення і оформлення. Період розвитку інформаційних систем, що базується на обчислювальній техніці, можна описати за допомогою 4-х поколінь. Перше покоління ІС (1960-1970 pp.)

почало своє функціонування з централізованих систем на базі великих ЕОМ (мейнфреймів типу ЄС-1020-1030 - 1040-1050-1060 для регіонів колишнього СРСР). У цьому випадку на підприємстві створювався обчислювальний центр (ОЦ), де провадилася вся обробка інформації з розв'язуваних задач даного підприємства. Друге покоління ІС (1970-1980 pp) виникло з появою міні-ЕОМ типу СМ-1420 або СМ-1700. У цей період почали використовуватися дворівнева і трирівнева структура ІС (рівень ОЦ на базі великих ЕОМ - рівень підрозділів і відділів на базі міні-ЕОМ). Для другого покоління ІС характерно активне використання високопродуктивних СУБД і комерційних ППП. Третє покоління ІС (1980-1990 pp.) пов'язане з масовим переходом на персональні комп'ютери. Це обумовило подальше зниженню рівня ІС. На базі персональних комп'ютерів дістали широке розповсюдження однорангові ІС у вигляді локальних обчислювальних мереж з розподіленою обробкою. Подальший розвиток ІС цього покоління зажадало введення певної ієрархії - виділення файл-серверів, серверів друку, телекомунікаційних серверів і, нарешті, серверів додатків. Концентрація ресурсів системи й ефективна організація обчислювального процесу, підтримка корпоративної бази даних і виконання пов'язаних з нею централізованих додатків була реалізована за рахунок використання U IX-серверів. Тому ринок серверів, що випускаються провідними комп'ютерними фірмами світу, став одним з динамічних секторів комп'ютерної індустрії. Однорангова модель наприкінці свого періоду трансформувалася в ієрархічну модель клієнт-серверної розподіленої обробки. Описані періоди розвитку характеризують перехід від централізованих до цілком децентралізованих структур ІС. Цей процес був обумовлений, з одного боку, необхідністю підвищення продуктивності виконавців на робочих місцях, з іншого боку, появою і широким розповсюдженням придатної для цих цілей персональної техніки. Четверте покоління ІС (з 90-х років) орієнтоване на ієрархічну організацію, у якій розумно сполучаються централізована обробка і єдине управління ресурсами ІС на верхньому рівні з розподіленою обробкою на нижньому. Сьогодні спостерігається зворотний процес до централізації ресурсів ІС на базі сучасних мережних технологій і нових архітектурних рішень. Таким чином, ІС 4-го покоління характеризуються: багаторівневою архітектурою системи, вузлами якої служать функціонально-розподілені сервери; широким використанням персональних комп'ютерів на нижньому рівні і могутніх комп'ютерів (мейн-фреймів, U IX-серверів або суперкомп'ютерів) на верхньому, орієнтованих на технологію розподіленої обробки; модульною побудовою системи на основі типових архітектурних рішень; централізацією збереження й обробки даних на верхніх рівнях ієрархії, що забезпечують більш ощадливий режим використання ресурсів системи; наявністю ефективних централізованих засобів мережного і системного адміністрування, що гарантують необхідну гнучкість управління на всіх рівнях ієрархії; підвищенням інтелектуальності ІС за рахунок використання інформаційно-аналітичних і систем прийняття рішень, а також експертних систем і систем штучного інтелекту.

1. Загальна характеристика установиГлухівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Сумської області була заснована в 1963 році. Відносини, пов’язані із створення і діяльністю райспоживспілки, регулюється Законом України “Про споживчу кооперацію”, іншими законодавчими актами та нормативними документами Центральної спілки споживчих товариств України. Форма власності - колективна. Глухівська райспоживспілка виступає юридичною особою і здійснює господарську та іншу, не заборонену чинним законодавством діяльність, з дня її державної реєстрації. Основним документом, що регулює її діяльність, є Статут. Згідно Статуту основною метою райспоживспілки є сприяння розвитку споживчої кооперації, координація діяльності та спрямування зусиль своїх членів, а також розвиток власного господарства для забезпечення потреб підприємств в товарах народного споживання і матеріально-технічного призначення, сировині та різноманітних послугах. Для досягнення основних цілей і виконання завдань Глухівська райспоживспілка: розвиває кооперативну демократію, організує колективне обговорення найбільш важливих питань діяльності, пропаганду кооперативного руху, проводить активну організаторську роботу по залученню населення у члени споживчих товариств, забезпечення дотримання прав пайовиків; розробляє основні напрямки економічного і соціального розвитку споживчої кооперації району; всебічно сприяє роботі по вдосконаленню господарського механізму, впровадженню ринкових методів управління, підвищенню ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; захищає інтереси і майнові права споживчих товариств і системи райспоживспілки в цілому, організує підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, сприяє збереженню власності, вирішенню соціальних питань трудових колективів та забезпечує дотримання чинного законодавства; узагальнює і поширює передових досвід роботи, розробляє рекомендації по виявленню і найбільш повному використанню наявних резервів і можливостей, підвищенню ефективності роботи підприємств. Управління Глухівською райспоживспілкою здійснюється на соснові самоврядування, демократії, активної участі учасників у вирішенні всіх питань діяльності райспоживспілки. Вищим органом управління є конференція представників споживчих товариств району, яка правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання діяльності райспоживспілки. Виконавчо-розпорядчим органом є правління, відповідальне перед конференцією та Радою райспоживспілки. Правління здійснює керівництво і контроль за поточною організаційною, господарською та соціальною діяльністю, а також несе відповідальність за збереження основних засобів товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна. Із фактичного населення, що проживає на території району34,6 тис. чол., споживча кооперація обслуговує 20,3 тис. чол., або 58,7%. Система Глухівської районної спілки споживчих товариств об’єднує 11 суб’єктів господарювання: 7 споживчих товариств (Баничське, Березівське, Вольно-Слободське, Дунаєвське, Червонянське, Шалигинське та “Відродження”), одне міське споживче товариство, господарство правління райспоживспілки та два спільних підприємства (дочірнє підприємство “Кооператор&quo ;, спільне підприємство “Баничський хлібозавод”).

Зрозуміло, що чисельність кожного з цих підрозділів не була однаковою і залежала від ступеня розвитку повстанського руху в регіоні. Самі повстанські райони не являли собою стаціонарні угруповання, їх сили постійно курсували в межах певної території. ППШ навіть висував вимогу до груп пересуватися щодоби на 70-80 верст [705]. Органами оперативного управління груп і районів були штаби відповідних рівнів. У них на зразок структури ППШ пропонувалося створювати оперативні, розвідувальні, адміністративно-політичні, пропагандистсько-інформаційні, господарчі відділи. Штаби груп підтримували зв'язок з ППШ, керували штабами районів. Останні ж керували підрайонами, окремими повстанськими загонами й підпільними організаціями [706]. Співробітники управлінської ланки ППШ розробляли документи, спрямовані на впорядкування організаційно-штатної структури повстанських формувань, їх штабів, більш чітке встановлення завдань кожному повстанському формуванню. Так, в "Інструкції начальникам районів" передбачалося, що вони отримують права командирів бригад, підлягають командирам груп і на довіреній їм території поєднують функції військової й цивільної влади

1. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

2. Інформаційні системи і технології підприємства

3. Організаційна система управління природокористуванням України

4. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

5. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

6. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)
7. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми
8. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

9. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

10. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

11. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

12. Менеджмент та система управління

13. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

14. Філософські аспекти японської системи управління

15. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

16. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

18. Организанізаційно-правові форми підприємств

19. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

20. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

21. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

22. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
23. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
24. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

25. Інформаційні системи в управлінні підприємством

26. Основи управління персоналом підприємств

27. Проблема управління прибутком на підприємстві

28. Стратегічне планування і управління на підприємстві

29. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

30. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

31. Управління якістю на підприємстві

32. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

33. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

34. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

35. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

36. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

37. Управління утворенням прибутку підприємства

38. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області
39. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
40. Організація управлінського обліку на підприємстві

41. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

42. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

43. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

44. Інформаційно-довідкова система

45. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

46. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

47. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

48. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

50. Організаційна структура управління підприємством

51. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

52. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

53. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

54. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
55. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
56. Управління корпоративною власністю підприємства

57. Управління сільськогосподарськими підприємствами

58. Формування організаційних структур управління підприємством

59. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

60. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

61. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

62. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

63. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

64. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

65. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

66. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

67. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

68. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

69. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

70. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
71. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
72. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

73. Аналіз та удосконалення оперативного управління

74. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

75. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

76. Рішення в системі управління

77. Управління запасами

78. Управління проектами

79. Податок на прибуток підприємств

80. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

81. Правовий статус підприємств

82. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

83. Планування діяльності підприємств

84. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

85. Економічний аналіз підприємств

86. Правила поведінки на підприємстві
87. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
88. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

89. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

90. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

91. Кредитний ризик та методи управління ними

92. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

93. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

94. Валютні ризики: економічна природа та управління

95. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

96. Компютерні інформаційні системи

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Охорона праці на підприємстві

98. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

99. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.