Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Факультет економіки і підприємницької діяльності Кафедра промислового маркетингу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни МАРКЕТИНГ на тему: Дослідження впливу факторів макросередовища након’юнктуру ринку (на прикладі ТОВ «Цукровий завод Козова»)Виконала: студ. гр. БК–31 Бабій Л.П. Науковий керівник: асист. Шпилик С.В. Тернопіль 2010 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Фактори макросередовища, їх види та вплив на кон’юнктуру ринку Розділ 2. Дослідження й аналіз факторів, що впливають на діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова» Розділ 3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства з врахуванням впливу факторів макросередовища Висновки Список використаних джерел ВСТУП Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище. Маркетингове середовище підприємства – сукупність факторів, які впливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговий розвиток та взаємовідносини із споживачами. Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище. Вивчення макросередовища підприємства є початковим етапом формування стратегії діяльності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визначення місії і цілей його функціонування. Проведення аналізу маркетингового середовища забезпечує розуміння конкуренції; адекватне розуміння бізнесу, в якому працює підприємство; основи для вироблення чіткої стратегії; прийняття правильних тактичних рішень, що, у свою чергу, означає забезпечення стійких ринкових позицій підприємства та сприятливих перспектив його розвитку. Ігнорування аналізу макросередовища призводить до прийняття необґрунтованих рішень; стратегії пасивного реагування на ринкові зміни; непослідовних рішень; запізнень введення інновацій; ринкової вразливості підприємства, що призводить до послаблення ринкових позицій підприємства та втрати ним ринкових орієнтирів. Об’єктом дослідження курсової роботи є фактори макросередовища, їх види та вплив на діяльність підприємства. Предметом курсової роботи фактори макросередовища, які впливають на діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова». Основною метою роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності ТОВ «Цукровий завод Козова» в умовах негативного впливу деяких факторів маркетингового середовища України. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: Розкрити поняття макросередовища фірми; Вивчити основні складові макросередовища та їх вплив на кон’юнктуру ринку; Дослідити вплив макросередовища на діяльність ТОВ «Цукровий завод Козова»; Дати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності ТОВ «Цукровий завод Козова» з врахуванням впливу факторів макросередовища, які негативно впливають на підприємство.

Курсова робота складається із вступу, 3 розділів, висновків та списку використаної літератури, який складається із 34 джерел; обсяг роботи – 37 сторінок. Розділ 1. Фактори макросередовища, їх види та вплив на кон’юнктуру ринку Макросередовище – це фактори, які впливають на підприємство та його мікросередовище, і які не підлягають контролю з боку підприємства. Макрооточення створює загальні умови перебування організації в зовнішньому середовищі. У більшості випадків макрооточення не має специфічного характеру безпосередньо до окремої взятої організації, хоча ступінь його впливу на окремі організації різна. Це пов'язано з відмінностями як у сферах діяльності, так і з внутрішнім потенціалом підприємств . Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище складається з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних і факторів культурного середовища . Фірма повинна ретельно простежувати всі зміни, які відбуваються у макросередовищі, та пристосовувати свою діяльність до цих змін. Основні сили, що визначають структуру маркетингового макросередовища підприємства, наведено в табл.1.4. Таблиця 1.1 Фактори й показники макросередовища Фактори макросередовища Показники 1 2 Економіка Фаза економічного циклу країни Рівень інфляції Рівень безробіття Валовий національний продукт та його динаміка Наявність та рівень товарного дефіциту Рівень доходів та купівельної спроможності населення Демографія Чисельність населення Територіальне розміщення населення Рівень урбанізації Міграція населення Віковий склад населення Рівень народжуваності та смертності Статевий склад населення Сімейний стан населення Політико-законодавчий Політична структура Рівень політичної та законодавчої стабільності Антимонопольне регулювання Податкове законодавство Соціально-культурний Соціальні класи Соціальні групи Культура Субкультура Науково-технічний прогрес Рівень інфляційної активності Введення нових технологій Напрями концентрації технологічних зусиль Підвищення продуктивності праці Нова продукція Природне середовище Екологія Наявність та доступність сировини та природних копалин Вартість енергоносіїв Економічне середовище утворюють ті фактори, які впливають на купівельну спроможність населення, рівень його доходів і витрат. Вивчення економічної складової макросередовища дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. При її вивченні важливо звертати увагу на такі чинники, як загальний рівень економічного розвитку, фаза економічного циклу країни, рівень інфляції, рівень зайнятості населення, обсяг валового національного продукту та його динаміка, рівень купівельної спроможності та доходів населення, рівень цін, наявність та обсяг товарного дефіциту. Для підприємства при вивченні перерахованих показників і чинників становлять інтерес не значення показників як такі, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу це дає. Також у сферу інтересів фірми входить і розкриття потенційних загроз, що зведені в окремі складові економічного середовища. Дуже часто буває так, що можливості і загрози дуже пов’язані.

Наприклад, низька ціна робочої сили, з одного боку, може привести до зниження витрат, aле, з іншого боку, вона таїть у собі загрозу зниження якості праці . Аналізуючи економічне середовище необхідно враховувати диференціацію доходів у сім'ях. Так, німецький статистик Ернст Енгель в результаті досліджень сформулював наступний закон: за зростання рівня сімейного доходу структура витрат сім’ї змінюється таким чином: відносний рівень витрат на їжу зменшується, відносний рівень витрат на житло та будівництво стабілізується, відносний рівень витрат на інші цілі (одяг, транспорт, освіта, заощадження, розваги) збільшується . Аналіз економічного середовища ні в якому разі не повинен зводитися до аналізу окремих складових, а бути спрямованим на комплексну оцінку його стану. У першу чергу, це фіксація рівня ризику, ступінь конкуренції і рівень ділової привабливості . Демографічне середовище передбачає дослідження таких показників, як чисельність населення, географічне розміщення населення, міграція, віковий склад, рівень народжуваності та смертності, сімейний стан. Він відіграє вирішальну роль на формування споживчих переваг. Зростання чисельності населення означає підвищення споживання. За наявної споживчої спроможності це позитивно впливає на розвиток товарних ринків. Демографічні фактори чинять на діяльність підприємства найбільш істотний вплив, тому що вони визначають портрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентів і т.п. У виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результати дослідження демографічних факторів і соціального середовища, особливо в області структурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості компанії реалізувати свою продукцію. В аналізі демографічних факторів і соціального середовища необхідно виявити вплив наступних факторів: кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах); наявність і потенційна кількість робочої сили; кваліфікаційні характеристики робочої сили. Політико-законодавче середовище охоплює: політичну структуру країни, урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну орієнтацію країни, податкову політику уряду, вплив професійних спілок, міжнародну орієнтацію та державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання конкуренції . Політичні фактори впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду. Політична складова макросередовища повинна вивчатися в першу чергу для того, щоб мати ясне уявлення про наміри органів державної влади по відношенню до розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику. Вивчення політичної складової повинно концентруватися на з'ясуванні того, які програми намагаються провести в життя різні партійні структури, які групи лобіювання існують в органах державної влади, як уряд відноситься до різних галузей економіки і регіонів країни, які зміни в законодавстві і правовому регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів і нових норм, що регулюють економічні процеси.

Так характеристики були притаманн й ншим племенам степу  лсостепу. А от мурома, радимич, вятич, сверо та н. були накшими: «живяху зверским образом, живуще скотски: и убиваху друг друга, едуще все нечисто, и браченье в них не быша, но умыкают у воды девиц» [Там само]. Ц племена «окультурювалися» пзнше, в IXXII столттях, вже у рамках Киворусько мпер за визначального впливу наших материнських народв. У «Повст врем'яних лт» до таких «некультурних» племен вднесен й древляни. Переконаний, що це було зроблено пзншими лтописцями так звано Лаврентвсько школи на догоду династ Ярославичв-Рогволдв, як ненавидли князя Володимира  його древлянський рд (по матер). Помилковим  також твердження про те, що древляни були вчними ворогами полян [Див.:Шамбаров В. Е.Русь: дорога из глубин тысячелетий.М., 1999.С. 430]. На наш погляд, найбльш правильно податься сторя древлян у дослдженнях А. Кура [Див.: Кур А. А. Из истинной истории наших предков]. У даному контекст цлком доречним  питання: а хто ж були батьки наш, тобто народи, як виступили чоловчим (заплднюючим) началом у процес зародження русько-укранського суперетносу? Таку роль у цьому сторичному «акт» виконали тиверц. ¶ н в якому раз не готи  не царськ скфи, як думають деяк сторики

1. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

2. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

3. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

4. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

5. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

6. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників
7. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття
8. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

9. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

10. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

11. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

12. Дослідження ділової кар’єри менеджера

13. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

14. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

15. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

16. Дослідження харчування

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

17. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

18. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

19. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

20. Метеорологічні дослідження

21. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

22. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
23. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій
24. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

25. Методика гідрогеологічних досліджень

26. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

27. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

28. Теорія і методологія дослідження управління

29. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

30. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

31. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

32. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

33. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

34. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

35. Дослідження методів інтерполяції

36. Дослідження методів чисельного інтегрування

37. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

38. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)
39. Історія відкриття та дослідження пітекантропів
40. Медичні дослідження Герофіла

41. Дослідження активних фільтрів

42. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

43. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

44. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

45. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

46. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

47. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

48. Кабінетні методи маркетингових досліджень

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

50. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

51. Маркетингові дослідження

52. Маркетингові дослідження діяльності фірми

53. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

54. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"
55. Характеристика маркетингового дослідження товару
56. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

57. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

58. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

59. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

60. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

61. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

62. Методи психофізіологічних досліджень

63. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

64. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Променеве дослідження травної системи

66. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

67. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

68. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

69. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

70. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
71. Дослідження та розробки на підприємстві
72. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

73. Методи науково-педагогічних досліджень

74. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

75. Основи наукових досліджень

76. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

77. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

78. Методи наукових і експериментальних досліджень

79. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

80. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

81. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

82. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

83. Організація патопсихологічного дослідження

84. Структура психологічного дослідження

85. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

86. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості
87. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку
88. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

89. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

90. Матеріали і методи дослідження

91. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

92. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

93. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

94. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

95. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

96. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

97. Дослідження однофазного трансформатора

98. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

99. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.