Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування геометричних понять у молодших школярів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ 1. Науково-методичні основи проблеми 1.1 Розвиток просторових уявлень молодших школярів 1.2 Наукові основи вивчення геометричного матеріалу у початкових класах 1.3 Функції геометричних понять 2. Методика вивчення геометричного матеріалу у початкових класах 2.1 Ознайомлення з геометричними фігурами та задачами на їх розпізнавання Висновок Література Вступ Математика в початковій школі – це одна з найважливіших дисциплін. Вона розвиває уяву, спостережливість, образне й логічне мислення, яке є основою творчості, складовою частиною інтуїції, без якої не обходиться жодне наукове відкриття. Саме на уроках математики формуються особисті якості дитини: зібраність, організованість, здатність швидко та якісно приймати рішення, доводити й відстоювати свою думку. Сьогодні важливе значення приділяється оновленню змісту освіти на засадах особистісної орієнтації, що передбачає, насамперед, всебічне врахування потреб дитини, її схильностей та інтересів, розробку змісту навчання й різних способів навчання . Успішне навчання в старших класах, особливо з геометрії, значною мірою залежить від розвитку просторової уяви, яка, на думку психологів, піддається активному формуванню саме в молодшому шкільному віці. Математика серед шкільних предметів з’явилася настільки давно, наскільки давно з’явилася сама система шкільного навчання. У різні історичні періоди ставлення до предмета було різним, але за будь-яких умов шкільна математика визнавалася прогресивно мислячою спільнотою одним з найважливіших загальноосвітніх предметів. Методика навчання математики належить до педагогічних наук. Педагогіка вивчає загальні закономірності процесу виховання, навчання та освіти дітей. Методика викладання математики – педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання. Початкова школа – перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги, що стоять перед школою в цілому, визначають основні напрямки роботи її початкової ланки, а отже, і навчальний план. Математика – один з обов'язкових предметів початкових класів. І це не випадково. Визнання математики обов'язковим навчальним предметом загальноосвітньої школи безпосередньо пов'язане з її роллю в науково-практичній діяльності людства. «Красунею» називали математику стародавні індуси, а стародавні греки проголосили її «гімнастикою розуму». Актуальність дослідження. У математиці розглядаються різні геометричні об’єкти: пряма, крива, кут, коло, многокутники та інші. Усе це математичні поняття. Щоб правильно організувати процес формування того чи іншого поняття у школярів треба, насамперед чітко визначити його місце у науці і його зміст у шкільному курсі, пам’ятаючи про те, що друге не повинне суперечити першому. Поняття – це одна з основних форм мислення, в якій відображається суть предметів і явищ реального світу в їх істотних, необхідних ознаках і відношеннях. Отже, можна сказати, що поняття – це цілісна сукупність суджень про який-небудь об’єкт, ядром якої є судження, що відображають істотні ознаки об’єкта.

Об’єкт дослідження – вивчення геометричного матеріалу на уроках математики у початкових класах. Предмет дослідження – методична система (цілі, зміст, обсяг, методи, види, засоби, структура) формування математичних понять. Мета дослідження – узагальнити і систематизувати теоретико-методичні положення і розробити деякі власні методичні рекомендації по вивченню даної теми. Гіпотеза дослідження – розроблена методика формування геометричних понять у процесі викладання математики в початковій школі на основі освітнього стандарту з математики сприятиме підвищенню якості загальноосвітньої, математичної, професійної підготовки учнів, розвиває інтуїцію, деякі навички мислення, тобто сприяє підвищенню їх інтелектуального рівня. Відповідно до мети і гіпотези дослідження було визначено такі завдання роботи: аналіз психолого-педагогічної, методичної, математичної літератури з проблеми дослідження; розкрити загальні питання формування математичних понять; виявити психолого-дидактичні передумови застосування понять; виявити психологічні закономірності процесу формування геометричних понять в учнів основної школи. Практичне значення результатів дослідження: розроблені методичні рекомендації по формуванню математичних понять; вивчення методики вибору ефективних шляхів, методів та прийомів формування математичних понять. Джерелом дослідження є наукові статті з журналів, методичні посібники та підручники з математики. 1. Науково-методичні основи проблеми У програмі традиційної початкової школи геометричний матеріал є складовою частиною курсу математики. Він не виділяється в самостійний розділ, а включається в програму кожного року навчання. Але, на жаль, вивчається геометричний матеріал в основному на рівні початкового вивчення. Розвиток сприйняття вимагає введення геометричного матеріалу, тому що сам геометричний матеріал – це образи, це символи. Отже, друга складова – це мова. Дані образи й символи є моделлю реальних об'єктів. Реальні об'єкти можуть бути створені в ході моделюючої діяльності. Ці моделі представлені поняттями (сторона, кут, трикутник, многокутник), які природно діти намагаються вивчити якомога найкраще. А засобом опису моделей є мова. Тому на уроках спочатку вводимо моделі (геометричні образи). Третій компонент, розвиток уяви, закладається в безпосередній діяльності конструювання. Однак мова й у цьому випадку є засобом розвитку учнів. При цьому творча фантазія дітей нічим не обмежена, зміст геометричної уяви діти формулюють опираючись на науковий понятійний апарат і логічні прийоми сприймання мислення. Навчальна діяльність для дітей молодшого шкільного віку є провідною, а моделювання за допомогою знакової й символічної діяльності, є однію зі складових навчальної діяльності в сукупності з іншими інтелектуальними вміннями. Моделююча, знаково-символічна діяльність – це ті види діяльності, за допомогою яких учні розбудовують пам'ять, увагу, творчу уяву. Виклад геометричного матеріалу проводиться в наочно-практичному плані. Працюючи з геометричним матеріалом, діти знайомляться й використовують основні властивості досліджуваних геометричних фігур.

Завдання розташовуються в порядку ускладнення й поступового збагачення новими елементами конструкторського характеру. При первісному уведенні основних геометричних понять (точка, лінія, площина) використовуються нестандартні способи: створення наочного образа за допомогою малюнка на відомому дітям матеріалі, казкового сюжету з використанням казкових персонажів, виконання нескладних спочатку практичних робіт. Після введення однієї з найважливіших лінійних геометричних фігур – відрізка – передбачена серія завдань на конструювання з відрізків однакової й різної довжини. Перші завдання спрямовані на виявлення рівних і нерівних відрізків, на вміння розташувати їх у порядку збільшення або зменшення. Далі відрізки використовуються для виготовлення силуетів різних об'єктів на площині. Програмою передбачено ознайомити із плоскими фігурами: трикутником, прямокутником, квадратом; з геометричними тілами: кубом, циліндром, кулею і їхніми елементами; розгортками геометричних тіл; із площиною; з колом і кругом, умінням виконувати креслення за допомогою циркуля; одержують виставу про центр, радіус, діаметр кола (круга), а також про півколо й кільце. Діти вчаться вирішувати завдання на знаходження периметра, площі й обсягу фігур; знайомляться й вчаться працювати з основними інструментами: лінійка, косинець, циркуль і ін. Передбачається знайомство з конструкціями із шашок і кубиків, виконання креслення конструкцій, три їх виду: попереду, зверху, ліворуч. Діти вчаться писати графічні диктанти по клітинках і по координатних шкалах. У програмі враховуються вікові особливості дітей і матеріал представляється у формі цікавих завдань, казкових подорожей, дидактичних ігор, ігрових ситуацій, використовуються вірші, казки, лічилки, загадки, ребуси і т.д. В одній із своїх статей А.М. Колмогоров писав, що програма з математики і, навіть, вищої математики побудована так, що вона розрахована на «середнього» учня. Отже, для того, щоб добитись запланованих результатів навчання треба постійно здійснювати контроль за якістю і вести облік знань учнів на уроках математики. В методичній літературі постійно обговорювалось питання: як допомогти учню знайти шлях до розв’язування задачі. Єдиний правильний шлях – це достатні знання з теорії плюс присутність відповідної практики. Якщо учні роблять помилки – це добре. Це – симптом нерозуміння. Але лічити треба не симптоми, а хворобу. 1.1 Розвиток просторових уявлень молодших школярівНеобхідність удосконалення графічної освіти в цілому диктується не тільки сучасними вимогами виробництва, але й роллю графіки в розвитку технічного мислення й пізнавальних здібностей студентів. Здатність людини до переробки графічної інформації є одним із показників її розумового розвитку. По тому, наскільки готова людина до розв’язання просторових завдань графічними методами, можна визначити ступінь її загальної й політехнічної освіченості. Певне місце у педагогічних та психологічних дослідженнях займає вивчення уяви і зокрема – просторової уяви. Суть просторової уяви полягає у створенні у свідомості людини уявлюваних образів об'єктів за їх кресленням чи описом.

Взбешенный поведением студента, ректор вызывал военный караул и быть бы пьяному студенту поротым, но в его затуманенном алкоголем мозгу вспыхнула оригинальная мысль. Повиснув на руках солдат, он во все горло заорал: «Слово и дело!». Этими поистине волшебными словами он дал понять, что имеет некоторые сведения о заговоре против трона. Излишне осведомленного школяра быстренько повязали и немедленно доставили «куда следует». Перепуганный студент, попав в лапы государственных дознавателей, быстро убедился в том, что неуместные шутки могут обернуться тюрьмой, а то и каторгой. Барков моментально решил покаяться, что и сделал с большой артистичностью и подкупающей искренностью. Раздраженные следователи буквально пинками выгнали проштрафившегося студента на улицу и погрозили напоследок при повторении инцидента отдать юношу в матросы. Шло время. Перепуганный Барков вел себя идеально даже на взыскательный взгляд Крашенинникова, но уже через год забыл обо всех обещаниях и дал себе волю. Во время одного из своих загулов он стал зачинщиком скандала и был наконец-то высечен, по выражению ректора, «за пьянство и за ссору в ночное время»

1. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

2. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

3. Виникнення та формування українського етносу

4. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

5. Відображення питань автоматизації формування фондів

6. Шляхи формування правової держави в Україні
7. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
8. Формування прибутку промислового підприємництва

9. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

10. АПК, його галузева структура і необхідність формування

11. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

12. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

13. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

14. Формування та розвиток банківської системи України

15. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

16. Формування ботанічного саду навколо школи

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

18. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

19. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

20. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

21. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

22. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
23. Формування облікової політики підприємства
24. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

25. Проблема формування соцiальних стандартiв освiти

26. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

27. Шляхи формування правової держави в Україні

28. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

29. Чинники формування суржику

30. Формування об’ємних зображень на основі фотографій

31. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

32. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

34. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

35. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

36. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

37. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

38. Роль мови у формуванні культури
39. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі
40. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

41. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

42. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

43. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

44. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

45. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

46. Геометричні фігури на площині та їх площі

47. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

48. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Формування системи сімейної медицини в Україні

50. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

51. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

52. Закономірності формування корпоративного управління

53. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

54. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК
55. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
56. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

57. Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

58. Формування організаційної культури

59. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

60. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

61. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

62. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

63. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

64. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

65. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

66. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

67. Колектив як фактор формування особистості

68. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

69. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

70. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"
71. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах
72. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

73. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

74. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

75. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

76. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

77. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

78. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

79. Роль колективу у формуванні особистості

80. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

81. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

82. Технологія формування учнівського колективу

83. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

84. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

85. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства

86. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
87. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів
88. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

89. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

90. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

91. Формування знань учнів з розділу "Оптика"

92. Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"

93. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

94. Формування комунікативної компетенції у дітей

95. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

96. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

98. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

99. Формування народознавчих знань та вмінь учнів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.