Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративна відповідальність

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

СодержаниеВступ3 1. Адміністративне правопорушення4 2. Склад адміністративного правопорушення9 3. Адміністративна відповідальність16Висновок22Список використаної літератури23 Вступ Ключове місце у правовому забезпеченні адміністра­тивної реформи посідає адміністративне право — найваж­ливіша фундаментальна галузь правової системи України. Воно базується на положеннях Конституції України, зако­нодавчих актах Верховної Ради, актах Президента та Уряду країни, актах центральних і місцевих органів державної виконавчої влади і тісно пов'язано з теоретичними поло­женнями таких суміжних юридичних дисциплін, як теорія держави і права, конституційне (державне) право, цивіль­не право, кримінальне право, кримінальний процес, кри­мінологія, трудове право та інших. Адміністративне право органічно пов'язано з виконав­чою владою та державним управлінням. Воно виступає обов'язковим інструментом, за допомогою якого здійснюється реалізація державної виконавчої влади у формі дер­жавного управління. Його норми є правовою основою по­будови й ефективного функціонування найбільш активної та потужної державної підсистеми — апарату державного управління. Безпосередньо нормами адміністративного права вста­новлюються державно-владні управлінські правовідноси­ни та закріплюються права і обов'язки громадян, а також інших суб'єктів, що не мають владних повноважень, у від­ношеннях з представниками держави; встановлюються ор­ганізаційні та правові засади функціонування всієї систе­ми державної адміністрації; здійснюється розподіл повно­важень між органами державного управління та їх структурними одиницями; визначаються принципи, мето­ди, форми державно-управлінської діяльності. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства ме­тою адміністративно-правового регулювання є встанов­лення і регламентація таких взаємовідносин громадян, якими кожній людині має бути гарантовано реальне до­держання і охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також ефективний захист цих прав і сво­бод у випадках їх порушення. В адміністративному праві традиційно виділяють дві частини — Загальну та Особливу. Загальна частина адміністративного права об'єднує норми, якими закріплюються основні принципи держав­ного управління, регулюється правове положення його суб'єктів, визначаються методи та форми виконавчо-роз­порядчої діяльності, встановлюється адміністративна від­повідальність, регламентуються процесуально-процедурні питання у сфері державного управління. Особлива частина адміністративного права об'єднує норми, якими закріплюються правові основи виконавчо-розпорядчої діяльності держави в адміністративно-полі­тичній сфері, в сферах економіки і соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління, а також забезпечення законності в державному управлінні. Зміст Загальної та Особливої частин адміністративного права взаємозалежні і складають єдине ціле. 1. Адміністративне правопорушення Поняття адміністративного правопорушення. Пра­вопорушення, як це випливає з самого терміна, є пору­шенням права, акт, що суперечить праву, його нормам, за­кону.

Скоїти правопорушення — означає порушити право. Кожне окреме правопорушення як явище реальної дій­сності завжди конкретне і має риси, що дозволяють розме­жовувати кримінальні правопорушення (злочини), адмі­ністративні правопорушення, порушення цивільного, тру­дового законодавства тощо. Конкретність кожного правопорушення полягає в то­му, що воно здійснюється конкретною особою, у певному місці, у певний час, порушує конкретну норму конкрет­ної галузі права, характеризується точно визначеними ознаками. Вивчення правопорушень та інших правових явищ, які з ними пов'язані, належить до найважливіших завдань будь-якої правової галузі. Не є винятком щодо цього й ад­міністративне право, більше того, тільки адміністративне й кримінальне законодавство містять статті, в яких закріпле­не поняття відповідного правопорушення. У Криміналь­ному кодексі України це ст- 7 &quo ;Поняття злочину&quo ;, в Ко­дексі України про адміністративні правопорушення — ст. 9 &quo ;Поняття адміністративного правопорушення&quo ;. У законодавстві інших галузей права подібних статей немає. Тому визначення відповідних видів правопорушень можна знайти лише в науковій літературі.Загальне поняття адміністративного правопорушення, як вже зазначалося, дає ст. 9 Кодексу України про адмі­ністративні правопорушення. В ній розкривається його матеріальний зміст, юридична природа і соціальна сут­ність, а також визначаються важливі ознаки. Відповідно до даної статті, адміністративним правопо­рушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, і за яку законодавством передбачено адміністративну відпо­відальність. Необхідно зазначити, що до прийняття нині діючого Кодексу (прийнято 7 грудня 1984 р., введено в дію 1 черв­ня 1985 р.) законодавство України визначення адміністра­тивного правопорушення не містило. У рамках колишньо­го СРСР поняття адміністративного правопорушення на законодавчому рівні вперше було сформульоване в Осно­вах законодавства СРСР і союзних республік про адмініст­ративні правопорушення, що були прийняті 23 жовтня 1980 р. До цього часу визначення адміністративного пра­вопорушення було тільки в науковій літературі. Так, правила користування засобами морського транс­порту досить великі і містять значну кількість приписів, які зобов'язують особу здійснювати чи не здійснювати певні дії. Проте порушення тільки двох пунктів з цих пра­вил (пошкодження внутрішнього обладнання і куріння у невстановлених місцях на судні) спричиняє накладення адміністративних стягнень (ст. 115 КпАП). По-п'яте, юридичною ознакою адміністративного пра­вопорушення є об'єкт посягання. Це діяння, що посяга­ють на державний чи громадський порядок, власність, права, свободи громадян, на встановлений порядок управ­ління. Конкретні об'єкти, посягання на які роблять діяння адміністративним правопорушенням, визначені статтями 41—212 Особливої частини КпАП. Дослідження юридичної природи адміністративного правопорушення, з'ясування його сутності й змісту пов'я­зане з питанням його громадської безпеки.

На відміну від цього визначення злочину, визначення адміністративного правопорушення (ст. 9 КпАП) не вказує на його громадську небезпеку. Більше того, термін &quo ;гро­мадське небезпечний вчинок&quo ; стосовно адміністративних правопорушень законодавець не вживає. Звідси випливає припущення, що громадська небезпека не визнана універ­сальною властивістю усіх адміністративних правопору­шень (проступків), а матеріальною, загальною їх ознакою є те, що вони &quo ;посягають на .&quo ;, тобто завдають збитків (заподіюють шкоду) державному і громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому по­рядку управління. Водночас підстав для ствердження, що адміністративні правопорушення не належать до діянь громадське небез­печних, не так багато, як для того, щоб зробити протилеж­ні висновки. Багаторічна дискусія з цього приводу за участю спеці­алістів у галузі адміністративного, кримінального, цивіль­ного права, теорії права, кримінології підстав для одно­значного висновку не дає. Отже, з даного питання в юри­дичній науці найрельєфніше визначились дві позиції. Особливою частиною даного Кодексу, але через малозначущість не є громадське небезпечними. Отже, зазначають вони, у праві чітко закріплено, що малозначущий протип­равний вчинок не є громадське небезпечним і не може розглядатися як злочин. Виходячи з цього положення, можна зробити два висновки. Перший: ознака суспільної небезпеки властива тільки злочинам, інші правопорушення позбавлені цієї якості. Другий: адміністративні правопорушення (проступки) не являють собою суспільної небезпеки; це суспільне шкідливі, антигромадські явища. Тому й відрізняються злочини від.адміністративних правопорушень тим, що зло­чини — діяння суспільне шкідливі, а адміністративні пра­вопорушення — діяння лише шкодочинні. Прихильники оцінки адміністративних правопорушень як діянь, що являють собою певну суспільну небезпеку (А. Трайнін, А. Сахаров, М. Шаргородський, А. Піонтков-ський, Н. Малеїн, Є. Додін, Л. Коваль та ін.) виходять з матеріальної єдності усіх правопорушень. І злочини, й ад­міністративні правопорушення, й дисциплінарні провини, й цивільні правопорушення є до певної міри суспільне не­безпечними діяннями. Тому суспільна небезпека — це оз­нака, властива їм усім без винятку. Відмінність полягає лише в ступені суспільної небезпеки. Злочини мають підвищений ступінь суспільної небез­пеки. Адміністративним (та іншим) правопорушенням во­на властива &quo ;меншою&quo ;, &quo ;невеликою&quo ;, &quo ;невисокою&quo ;, &quo ;не­значною&quo ; мірою і не досягає того рівня, з якого почина­ється застосування заходів кримінальної репресії. Підтвердження цієї позиції, на думку її прихильників, міститься в ч. 2 ст. 1 КК, де йдеться про те, які суспільне небезпечні діяння є злочинними. Звідси випливає обгрун­тований висновок, що поняття суспільне небезпечного ді­яння значно ширше поняття злочину, тобто далеко не всі суспільне небезпечні діяння є злочинами. Підкріплюють дану точку зору дві обставини. По-перше, злочини і адміністративні правопорушення як соціальні явища дуже близькі між собою, а межі між ними досить рухливі й надто умовні.

Не хто нший, як пдсудний Фрк у 1940 роц видав наказ про знищення душевнохворих  старикв. Як мнстр внутршнх справ гтлервсько Нмеччини, на чому наголосив у Суд  свдок Гзевус, був повнстю нформований про широко розгалужену в третй мпер систему концентрацйних таборв  про снуючий у них бузуврський режим. Значну роль вдграв пдсудний Фрк у пдготовц  здйсненн агресивних планв гтлервського уряду. Вн був членом ради мнстрв з оборони мпер  генеральним уповноваженим з питань адмнстрац. Вс документи, якими гтлервськ змовники «узаконювали» приднання до Нмеччини захоплених територй, одним з-помж нших гтлервських поспак пдписував також Фрк. Особисто Фрк як протектор Богем  Морав несе вдповдальнсть за вс злочини, як здйснен гтлервцями на цй територ. Очолюване Фрком мнстерство внутршнх справ псля вроломного нападу гтлервсько Нмеччини на Радянський Союз брало найактивншу участь у створенн адмнстрац на захоплених територях СРСР. ¶з числа службовцв мнстерства внутршнх справ комплектувався в основному апарат нмецьких окупацйних властей на Сход

1. Адміністративна відповідальність

2. Адміністративна відповідальність в Україні

3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

5. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

6. Матераільна відповідальність працівників
7. Відповідальність аудитора
8. Відповідальність бухгалтера

9. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

10. Кримінальна відповідальність в Україні

11. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

12. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

13. Кримінальна відповідальність медичних працівників

14. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

15. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

16. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

18. Юридична відповідальність

19. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

20. Відповідальність в конституційному праві

21. Відповідальність за згвалтування

22. Відповідальність за податкові правопорушення
23. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
24. Відповідальність у міжнародному праві

25. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

26. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

27. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

28. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

29. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

30. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

31. Припинення адміністративних правопорушень

32. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами

33. Адміністративна реформа в Україні

34. Адміністративне право України

35. Адміністративне правопорушення

36. Адміністративний примус

37. Адміністративні провадження

38. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
39. Адміністративно-правові норми
40. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

41. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

42. Модель адміністративного судочинства Австрії

43. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

44. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

45. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

46. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

47. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

48. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

49. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

50. Види адміністративних порушень митного законодавства

51. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

52. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

53. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

54. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні
55. Функції адміністративного управління
56. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

57. Дальний Восток

58. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

59. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

60. Освоение Сибири и Дальнего Востока

61. Открытие и освоение Дальнего Востока

62. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

63. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

64. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

65. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

66. Внешняя торговля Дальнего Востока

67. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

68. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

69. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

70. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны
71. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
72. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века

73. Из истории борьбы с опиекурением на русском Дальнем Востоке в 1910-1915 гг.

74. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

75. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

76. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

77. Життя і творчість Івана Франка

78. Маркетингова сутність реклами

79. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

80. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

82. Поняття та сутність менеджменту

83. Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в Москве и Московской области

84. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития социалистического общества

85. Некоторые направления дальнейшего развития брачно-семейного законодательства

86. Анализ конъюнктуры рынка услуг гостеприимства и перспективы его дальнейшего развития
87. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини
88. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

89. Рассуждения о дальнейшем исследовании вопроса полового диморфизма в спорте

90. Свідомість та творчість

91. Суспільна свідомість та її структура

92. Математическая теория познания А.Ф.Лосева и возможности ее дальнейшего развития

93. Сбалансованість бюджета України

94. Эколого-экономическая характеристика Дальнего Востока

95. Организация пассажирских перевозок в дальнем и местном сообщениях

96. Інтегральна ефективність діяльності

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Бідність в України

98. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

99. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

100. Рентабельність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.