Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Понятие и виды цiнних паперiв

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Факультет: юридичний Кафедра: цивільно-правових дисциплін КУРСОВА РОБОТА На тему: Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян м. Ірпінь 2002 Зміст Поняття цивільно – правового захисту Дискусійний підхід до визначення сутності цивільно – правового захисту Відмінність правового захисту і правової охорони Способи і засоби захисту цивільних прав Захист права приватної власності Сутність і засоби захисту права власності Віндикаційний і негаторний позови Зобовязально – правові засоби захисту права власності Загальна характеристика інших засобів захисту права власності Захист особистих немайнових прав Передумови і правові основи захисту особистих немайнових прав в Україні Характеристика способів захисту особистих немайнових прав Захист прав інтелектуальної власності Захист авторських і суміжних прав Патентна і ліцензійна охорона прав на обєкти інтелектуальної власності Цивільно- правові проблеми захисту особистих і майнових прав громадян в Україні і можливі шляхи їх подалання Висновки Списик використаної літератури Додатки Вступ Цивілізоване суспільство не можливо уявити без наявності певних прав і свобод ккожного його учасника, що забезпечують кожному можливість бути самостійним субєктом суспільного житт. Держава зобовязана забезпечити реалізацію і захист субєктивних прав . В умовах побудови правовї держаи однією з гарантій прав і свобод учасників цивільних відносин є правовий захист. Метою даної роботи є висвітлення питання цивільно- правового захисту особистих і майнових прав громадян, реалізація права захисту в сучасних умовах, прблеми, повязані з такою реалізацією, і можливі шляхи їх подалання. Основними завданнями для розкриття мети роботи стануть: визначення сутності цивільно – правового захисту і правової охорони взагалі, грунтуючись на думки з цього приводу багатьох вчених. Характеристика основних способів і засобів захисту особистих і майнових прав громадян. Розгляд цивільно- правового захисту права приватної власності, прав інтелектуальної власності, особистих немайнових прав, що діє в сучасних умовах в Україні. Аналіз реальних проблем, що торкаються недосконалості правового режиму захисту цивільн их прав громадян України, і вивчення можливих шляхів їх подалання. Для того, щоб розглянути поставлені питання будемо керуватися діючою нормативно – правовою базою з цих питань, зокрема будемо порівнюватиякість їх висвітлення в діючому Цивільному кодексі України і пропозиції, висвітлені в проекті Цивільного кодексу, розглянемо якість спеціального законодавства з питань цивільно- правового захисту і судово – арбітражної практики; вивчемо думки експертів з цих питань на основі наукової літератури і періодичних видань, таких як журнали “Право України”, “ Український правовий часопис”, “ Підприємство, господарство, право”, газет “ Бізнес – інформ”, “Дзеркало тижня”, “Юридичний вісник” тощо. Отже , ми спробуємо праналізувати данне питання, враховуючи реальний ступінь його розкриття в законодавсті україни і науковій літературі, зробимо висновки щодо ступення його розкритності і правового режиму реалізації в умовах побудови ринкового середовища господарювання і орієнтації україни до інтеграції у Європейське співтовариство.

ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ Дискусійний підхід до визначення сутності цивільно – правового захисту Права і свободи людини, інших учасників цивільних відносин, забезпечують кожному можливість бути самостійним субєктом суспільного життя. Держава зобовязана запезпечити реалізацію і захист субєктивних прав. Стосовно громадянина Конституція України визнає право кожного захищати свої права і свободи , права і свободи інших людей від посягань, у тому числі посягань від представників влади або посадових осіб. В умовах побудови правовї держави однією з гарантій прав і свобод учасників цивільних відносин є правовий захист. Суть правового захисту в правовій літературі трактується неоднозначно. На думку Г. М. Стоякіна правовий захит включає в себе три моменти: Видання норм, які встановлюють права та обовязки, визначають здійснення їх, захисту та застосування санкцій; Діяльність субєктів із здійснення і захисту своїх субєктивних прав; Попереджувальна діяльність держави і громадських організацій, а також діяльність з реалізації правових санкцій. До певної поведінки ( повернути майно, сплатити неустойку) – реалізація державного примусу органічно повязана з виконанням рішення, без чого правовий захист не можна вважати таким, що відбувся. В. І. Тертишніков захистом права називає таке здійснення права та перетворення правовідносин, яке можливе лише з допомогою спеціального державного органу. М. С. Малеїн вважає, що правовий захист – це система юридичних норм, які спрямовані на запобігання правопорушенню та ліквідацію його наслідків. С. С. Алексеєв додержується думки, що правовий захист – це державно – примусова діяльність, спрямована на поновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обовязку. З. В. Ромовська вважає, що “правовий захист– завжди акт, що вже відбувся “. У деяких випадках для реалізації заходу державного примусу достатньо винесення судового рішення. Оскільки в рішеннях про визнання права чи розірвання договору відповідач не примушується до певної активноїповедінки, акт правосуддя і правовий захист збігаються у часі. Якщо ж відповідач присуджується Для досягнення правового захисту необхідна певна процедура. Тому особливе значення має результат цієї дільності, який виражений в акті відповідного державного органу1. Систематизуючи вище сказане, ми зробимо висновок щодо поняття “цивільно – правовий захист”: Це система правових засобів, спрямованих на забезпечення та здійснення відповідних цивільних прав; Система юридичних норм, спрямованих на попередження правопорушень та усунення їх наслідки; Це діяльність суду чи інших юрисдикційних органів із попередження та відновлення порушеного права. Відмінність правового захисту і правовї охорони Правовий захист нерозривно повязаний з правовою охороною. Проте , це різні категорії. Різниця циз понять визначені в законі. Так у ст. 5 Цивільного кодексу України ( далі ЦКУ ) йдеться про охорону цивільних прав, а ст. 6 – про захист та способи захисту цивільних прав. Вирішуючи проблему змісту правового захисту переважна більшість юристів дійшла висновку про те, що при цьому слідрозмежувати поняття “правовий захист” і”правова охона” , вкладаючи в них різний зміст.

На їх думку, правовий захист є лише складовою частиною правовою охороною, до якої мають включатися лише засоби, повязані з реалізацією особою права на захист. Так , З. В. Ромовська вважає, що призначенням правової охорони є регулювання суспільних відносин на першому етапі та визначення заходів з охорони конкретного субєктивного права на другому етапі, а сама можливість захисту цього права і конкретне його здійснення є одним з чинників правової охорони0, а правовий захмст – лише результат реалізації особою права на захист. Я.М. Шевченко вважає, що “поняття охорони включає в себе поряд із заходами економічного, політичного, ідеологічного характеру, що забезпечують нормальне регулювання суспільних відносин, попередження правопорушень, усунення причин, що їх породжують ( регулятивні норми), а також і заходи, спраямованя на поновлення чи визнання прав у разі порушення чи оспорювання їх, а саме – захист (охоронні норми)”. Отже , автор прямо визнала правовий захист складовою частиною правової охоронию. 1 Завершуючи огляд юридичної дискусії з приводу цього питання, слід відзначити чітку тенденцію до визнання правової охорони більш широким поняттям порівняно з правовим захистом . в основі правової охорони визначальними є принцип забезпечення непорушності та здійснення цивільних прав, спрямові на попередження порушень цих прав. У той же час захисні норми спрямовані на відновлення порушеного права та усунення перешкод у його здійснені шляхом вчинення відповідних дій. У норматворчій діяльності досить часто застосовують поняття “охорона” і “захист” без чіткого розмежування їх і без додержання при застосуванні їх узаконодавчих актах певних однакових критерієв. Так , закони України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” , “ Про охорону прав на промислові зразки” містять як загальнорегулятивні, так і захисні норми. У деяких статтях ЦКУ передбачаються положення як про охорону, так і про захист цивільних прав. Так , у ст. 5 у якій зокрема записано, що “ цивільні права охороняються законом” , встановлюються загальноохороний принцип, який гарантується усією правовою системою. Водночас , у ст 6 , яка має назву “Захист цивільних прав” визначається та частина правовохоного механізму, що вступає в дію у разі порушення субєктивного цивільного права. У проекті нового ЦКУ( в редакції від 25 серпня 1996р) в загальній частині містяться норми щодо правового захисту, а норми щодо, правової охорони передбачені лише учетвертій книзі, присвяченій праву інтелектуальної власності2 У юридичній літературі була запропонована певна класифікація охоронних та захисних норм. Наведена класифікація правових норм може мати лише не лише теоретичне, а й практичне зачення у законотворчій діяльності, незважаючи на наявність можливостей її подальшого вдасконалення. Так , у наведеній класифікації правооохороних норм не знайшлося місце нормам, які встановлюють правові гарантії прав власників, визначають органи, що здійснюють захист права власності тощо.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнально вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку. За кредитом рахункупроводяться суми номiнально вартостi цiнних паперiв, що погашенi або переведенi до iншого портфеля банку. 1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком Украни, у портфелi банку до погашення Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, що придбанi з дисконтом. За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку. За дебетом рахункупроводяться суми амортизацi дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку. 1427 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком Украни, у портфелi банку до погашення Призначення рахунку: облiк неамортизовано премi за борговими цiнними паперами, що придбанi з премiю

1. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

2. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды

3. Понятие, виды и форма сделок

4. Понятие, виды и условия действительности сделок

5. Понятие, виды и правовое положение коммерческих банков

6. Акционерное общество, понятие, виды, сущность, функции
7. Референдум: понятие, виды, конституционно-правовое регулирование, политическая роль.
8. Информация: понятия, виды, получение, измерение и проблема обучения

9. Понятие, виды административно-правовых режимов и их правовое регулирование

10. Аграрные правоотношения: понятие, виды, особенности

11. Дисциплинарная ответственность: понятия, виды и функции

12. Завещание: понятие, виды, характеристика

13. Норма уголовного права: понятие, виды, структура

14. Понятие виды и функции юридической ответственности за экологические правонарушения

15. Понятие, виды и значение документов в расследовании

16. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства

Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Понятие, виды и формы сделок

18. Понятия, виды и признаки правовых актов управления

19. Судебные акты арбитражного суда понятие, виды

20. Экологические преступления: понятие, виды, проблемы назначения наказания

21. Информационные системы в логистике: понятие, виды, принципы построения

22. Трудовой договор: его понятие, виды, значение, содержание
23. Понятие, виды, признаки и варианты терапии неврозов
24. Леверидж: понятия, виды, сущность

25. Эластичность: понятие, виды и методы расчета

26. Цена в рыночной экономике: понятие, виды механизмы формирования

27. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

28. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

29. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

30. Обязательства: понятия и виды

31. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

32. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

33. Понятие вещных прав, виды и т.п.

34. Понятие договора. Виды и формы договоров

35. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

36. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

37. Форма правления, понятие и виды

38. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды
39. Правоотношения: понятие, признаки и виды
40. Понятие и виды материальной ответственности работников

41. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

42. Явление и понятие установки. Виды установок, экспериментальные исследования установок

43. Ценные бумаги: понятие и виды

44. Понятие криминалистической трасологии, виды следов преступления

45. Понятие и виды договора перевозки грузов.

46. Информация, которая подлежит защите, понятие и виды

47. Понятие и виды субъектов политики

48. Обязательства в следствии причинения вреда (деликты): понятие, признаки, виды

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону

49. Коррупция, понятие и виды

50. Договор купли-продажи: понятие, содержание. Иные виды договоров

51. Понятие и виды страхования

52. Понятие, признаки и основные виды правоохранительной деятельности

53. Понятие, признаки и виды юридической ответственности

54. Таможенно-правовые нормы, понятие и виды
55. Понятие и виды юридических фактов
56. Общее понятие о способностях и их видах

57. Понятие правосознания, его структура и виды. Пути повышения правосознания граждан РФ

58. Понятие и виды покушения на преступление

59. Виды деления понятий: по видоизменению признака и дихотомическое деление

60. Виды деления понятий

61. Виды понятий

62. Административно –правовые отношения: понятие, содержание, особенности и виды

63. Стратегии развития предприятия: понятие и виды

64. Понятие и оценка обязательств. Виды краткосрочных и долгосрочных обязательств

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

65. Основные понятия собственности, ее виды

66. Юридическая ответственность. Понятие и виды

67. Понятие и виды форм (источников) права

68. Понятие территории и ее виды

69. Понятие юридической ответственности военнослужащих и ее виды - учебник Военное право

70. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)
71. Общая собственность: понятия и виды
72. Понятие и виды обязательств

73. Понятие и виды сроков исковой давности

74. Договор понятие и виды

75. Формирование понятия призмы и умение ее видеть

76. Понятие и виды объектов хозяйственной деятельности

77. Понятие, основные признаки и виды актов, порядок их подготовки и регистрации

78. Понятие, задачи и виды мониторинга земель

79. Понятие и виды ресурсов. Отходы

80. Понятие инфляции, ее виды и основные причины

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

81. Понятие и виды договора страхования

82. Понятие и виды обязательств. Договор страхования

83. Понятие и виды страхования жизни

84. Понятие и виды ценных бумаг

85. Понятие и виды культуры. Сущность науки. Структура естественнонаучного познания

86. Бандитизм. Понятие, состав и виды данного преступления
87. Кредитный договор: понятие и виды
88. Монархия, ее понятие и виды

89. Органы государства: понятие, признаки, виды

90. Понятие административной ответственности и её отличие от других видов ответственности

91. Понятие жилищного фонда и его виды

92. Понятие и виды вещного права

93. Понятие и виды вещных прав

94. Понятие и виды времени отдыха

95. Понятие и виды гарантий реализации прав и свобод осужденных к лишению свободы

96. Понятие и виды договора перевозки

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Понятие и виды договора ренты

98. Понятие и виды жилищных отношений

99. Понятие и виды источников гражданского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.