Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міграційні процеси – невід’ємна і постійна складова історії людства. Вони є найголовнішими чинниками, що впливають на перспективи економічного, соціального та культурного розвитку України. В одному із своїх виступів голова підкомітету ВРУ у закордонних справах І. Ф. Курас назвав Україну, починаючи з 1994 р., країною міграцій, оскільки щорічні втрати населення з цього року, за офіційними даними, за рахунок міждержавних міграційних потоків становили від 80 до 140 тис. чол.1 Нині існує чимало неоднозначних тлумачень самого поняття міграції та її видів. Міграція населення розглядається як соціально-економічний, демографічний стан, що являє собою сукупність переміщень, здійснюваних людьми, пов’язаних, як правило, із зміною місця проживання. Тобто, міграція - це переміщення робочої сили (працездатних мігрантів) через кордони тих чи інших територій, країн, населених пунктів зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий час. В економічному аспекті І. Прибиткова визначає міграцію, як рух робочої сили у вигляді територіального і міжгалузевого перерозподілу трудових ресурсів, а також професійно-кваліфікаційного просування кадрів2. Ясність у визначення поняття міграції внесла енциклопедія під ред. Ю. Римаренка, яка ототожнює міграцію, як універсальне поняття, з таким синонімічним рядом, як рух, переселення, пересування, переміщення.3. В історичному ракурсі міграція розглядається як невід’ємна та постійна складова історії людства4, внаслідок якої люди, що відносяться до категорії мігрантів, постійно переходять з однієї соціально-економічної спільноти в іншу5. Загальноприйнятої класифікації міграційних процесів в Україні на сьогодні не існує. Міграцію, як соціальну мобільність населення, вивчають різні науки: демографія, статистика, історія, філософія, політологія та інші. Тому постає багато різних наукових питань класифікації міграцій за їх місцем або роллю у природі та соціумі, напрямками поширення, сферою самовияву6. Відомі спроби прокласифікувати і виділити окремі види міграції за різними ознаками. Головною ознакою є перетин адміністративних або державних кордонів різних територій – населеного пункту, області, держави. Відповідно виділяють внутрішні та зовнішні ( міждержавні ) міграції7. За способом здійснення міграцію класифікують як організовану і неорганізовану8. В залежності від тривалості переміщення населення виділяють стаціонарну ( безповоротну, постійну ) – переміщення на постійне або довгострокове місце проживання, і тимчасову – переміщення на відносно короткий строк. Крім переселень, міграційні процеси охоплюють усі види переміщень в просторі. Серед тимчасових переміщень слід виділити: сезонну, епізодичну, маятникову міграції. Хоча, щодо природи маятникової та сезонної міграції існує чимало неоднозначних думок. Так, В.В. Покшишевський стверджує, що маятникові переміщення є лише особливою формою розселення, при якій місце роботи віддалене в просторі від місця сну, відпочинку, спілкування з сім’єю9. На його думку, дане явище є не міграцією, а способом життя, що супроводжується постійними переміщеннями.

Про суперечність “ маятникової міграції “ “ істинній міграції ” стверджує В. В. Перевєдєнцев, пояснюючи даний процес неможливістю людини переселитися ближче до місця роботи10. Власне, науково обґрунтоване ставлення до проблем маятникової та сезонної міграцій висловили М. Б. Денисенко, А. І. Іонцев, Б. С. Хорев, стверджуючи, що всі три основні види міграції – переселення, маятникова і сезонна – пов’язані із зміною місця роботи, тобто входять до складу трудової міграції населення. Отож, визначимо маятникову, сезонну та епізодичну міграції як демографічні процеси, в наслідок яких відбуваються якісні та кількісні зміни у складі населення11. Вплив міграційних процесів у різний час, у яких беруть участь сотні тисяч сільських мігрантів позначається на соціально-економічному, політичному, культурному становищі села та країни в цілому. Що стосується аграрного сектору України у 1989 – 2001 рр., то міграційні процеси у даний час є особливо відчутними. Вони були однією із основних причин поглиблення кризи, у якій знаходилося сільське господарство. Найбільше про кількісний та якісний склад, територіальне розміщення сільських мігрантів ми дізнаємося із щорічних даних державного комітету статистики України12. Нову сторінку у вивченні міграції населення загалом, та, зокрема, в українському селі, перегорнули вітчизняні науковці з проголошенням незалежності України. Найбільш цінним джерелом з теорії міграційних процесів, не тільки в національному, але і в світовому вимірі, є енциклопедія за редакцією Ю.І. Римаренка, яку згадували раніше. Ґрунтовний аналіз демографічних чинників занепаду українського села, в тому числі міграції селян, здійснили історики: С.М.Тимченко13, який завершує своє дослідження останнім союзним переписом 1989 р., Панченко П.П.14, Вівчарик М.М15. Велику увагу впливу динаміки чисельності та складу селян на соціально-економічний розвиток аграрного сектора приділяють економісти: П.Т. Саблук16, І.М.Прибиткова17, О.А. Богуцький18 та інші. В даних працях автори роблять спробу висвітлити реальну демографічну ситуацію в українському селі, показати вплив демографічних чинників на розвиток сільськогосподарського комплексу. Перш ніж охарактеризувати показники різних видів міграцій сільського населення, визначимо причини даного явища. Основними серед них є: безробіття селян, внаслідок занепаду сільськогосподарських підприємств, низька заробітна плата, відставання культурного розвитку сільського сектору, недостатнє медичне обслуговування, занепад інфраструктури села. В результаті з 1989 по 2001 рр. міграційні потоки сільських жителів посилились. Основною ознакою даних процесів була їх неврегульованість та стихійність. Найбільше на перерозподіл населення між містом і селом впливають внутрішні міграції. За тринадцятирічний період їх напрямок змінювався тричі. Згідно з результатами Всесоюзного перепису населення 1989 р. кількість осіб, що хоча б один раз мігрували у загальній чисельності населення у містах становила – 52 %, а у сільській місцевості – 28 %19. На дату перепису 1989 р. кількість осіб, що вибули у місто із сільської місцевості Української РСР становила 533 264 тис.

чол., а у зворотному напрямку у села мігрувало лише 310 055 тис. чол.20. Таким чином, за рахунок внутрішньої міграції у 1989 р. села України втратили 223 209 тис. чол. До 1992 р. міграційне сальдо селян (перевищення прибулих у сільську місцевість над вибулими) було від’ємним, хоча були винятки. Перевищення прибулих селян над вибулими спостерігалися у деяких Південно-східних областях України: Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській та Одеській, однак даний відсоток був незначним і не впливав на загальний перерозподіл трудових ресурсів села. У 1990 – 1991 рр. майже 80 % сільських мігрантів змінювали своє постійне місце проживання в межах України, в основному на користь міста. Починаючи із 1992 і до 1994 р., в результаті проведення економічних реформ, які започаткували новий вид господарювання на землі, напрямок міграції змінився в позитивний для сільської місцевості бік за кількісними показниками. Так, у 1992 р. перевищення прибулих у сільську місцевість над вибулими було найвищим і становило 78,7 тисяч чоловік. Однак, наступного року перевищення прибулих у сільську місцевість над вибулими зменшилося на 40 %, а з 1994 р. міграція молоді у напрямку “ село – місто ” знову почала перевищувати міграцію у напрямку “ місто – село ”. Із 1993 по 1996 рр. сальдо міграції ( різниця між кількістю прибулих і кількістю вибулих на постійне місце проживання)21 зменшувалося, проте все ж залишалося додатнім, відповідно: 1993 р. – 41,7 тис. чол.; 1994 р. – 0,5 тис. чол.; 1995 р. – 13 тис. чол.; 1996 р. – 7 тис. чол.22. За 1995 – 1996 рр. кількість прибулих у сільську місцевість України перевищувала кількість вибулих із села більш як на 20 тис. осіб. 55 % із них мігрувала в села із міст, решту трудовий потенціал села поповнився за рахунок зовнішньої міграції. З 1997 р. ( - 1,1 тис. чоловік) і до сьогодні міграційне сальдо носить від’ємний характер. Наступним видом переміщень сільської робочої сили є сезонні міграції. Сезонні міграції селян – це тимчасові міграції, для яких характерне сезонне територіальне переміщення мігрантів. Вони відбуваються в межах областей, між областями, населеними пунктами. Сезонними міграції називають тому, що їх частота залежить від пір року. Даний вид міграцій працездатного населення найчастіше пов’язуються із сільськогосподарськими роботами, оскільки участь у них переважно беруть селяни. Не маючи роботи в місцях, де мешкають, вони змушені їхати у інші регіони України або за кордон. Прикладами сезонних міграцій є поїздки сільського населення західних та Північних областей на збір зернових, баштанних культур у Південні ( Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську ), обробіток цукрових буряків у Центральні ( Вінницьку, Київську, Черкаську, Житомирську) області. Чимало сільських жителів Західних та Центральних областей об’єднуються у будівельні бригади і їдуть на будівництво здебільшого у Південні області. Причинами сезонних міграцій є також надлишок робочої сили в тих чи інших регіонах, де існує безробіття, більша заробітна плата у місцях тимчасового працевлаштування, різниця в оплаті праці між окремими регіонами23.

Проте укра]нський нацоналзм не обмежу свою творчсть механчним копюванням чужих зразкв. Будуча Укранська Держава не буде н фашиствською, н нацонал-соцалстичною, н примо-де-рвервською Свдомий сторичних традицй нашо нац, особливостей  сучасно суспльно структури та прийдешнх завдань  всебчного розвитку укранський нацоналзм буду уст]рй Украни на власних, оригнальних нацократичних основах. До зясування внутршнього змсту й устрових форм укрансько нацократ ми  переходимо V¶. Нацократя ¶. ¶деольоAчн пдстави нац Укранський нацоналзм змага до створення полтичного, соцального та господарського ладу самостйно Укран]сько Держави на принципах нацократ. Для зясування внутршньо сут й устрових форм нацократ та  вдмнностей вд нших полтичних устров, ми переглянемо по черз го]ловн програмов засади укранського нацоналзму, деологчних пдстав нац та тих законв, що нею кермують, починаючи. Ми вже в основному пзнали, як трактують нацю й дер]жаву рзн полтичн теч

1. Наслідки розширення ЄС для України

2. Соціальна захищеність дітей в Україні

3. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

4. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

5. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

6. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
7. Регіональна економіка сільського господарства України
8. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

9. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

10. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

11. Рівень життя населення України

12. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

13. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

14. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

15. Соціально-економічні наслідки монополії

16. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные

17. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

18. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

19. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

20. Система соціального захисту в Україні

21. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

22. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
23. Історія України. Соціально-політичні аспекти
24. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

25. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

26. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

27. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

28. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

29. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

30. Українізація: її суть та наслідки

31. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

32. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

34. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

35. Аналіз стану соціальної політики в Україні

36. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

37. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

38. Система соціальних служб в Україні
39. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби
40. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

41. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

42. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

43. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

44. Масштаби, напрями і наслідки міжнародної міграції робочої сили

45. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

46. Формування системи соціального захисту в Україні

47. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

48. Соціальне становище Запорізького краю

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Соціальні групи

50. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

51. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

52. Чорнобильска трагедія: причини та наслідки

53. Соціальні проблеми у ЗМІ

54. Соціальна екологія
55. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури
56. Мораль і соціальне управління

57. Соціальне та особисте страхування

58. Державна політика соціального страхування

59. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

60. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки

61. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

62. Розвиток соціальної географії в СРСР

63. Історія соціально-економічної географії світу

64. Амністія, правові наслідки судимості, помилування

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

65. Державна соціальна допомога

66. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

67. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

68. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

69. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

70. Соціальна обумовленість державної служби
71. Соціальна цінність права
72. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

73. Суть та принципи соціальної держави

74. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

75. Мова як символ соціальної солідарності

76. Держава і право України в період перебудови соціалізму

77. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

78. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

79. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

80. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

81. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

82. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

83. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

84. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

85. Причини та наслідки югославської кризи

86. Режим "санації" в Польщі: витоки і наслідки
87. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
88. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

89. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

90. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

91. Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки

92. Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки

93. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

94. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

95. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

96. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

97. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

98. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

99. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.