Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова діяльність субєктів господарювання

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Інвестиційна діяльність. Згідно з П(С)БО, інвестиційна діяльність — це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів. Отже, ця діяльність пов’язана з ефективним вкладенням залученого капіталу. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях таких розділів балансу: «Необоротні активи»; «Поточні фінансові інвестиції» (фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент). До типових прикладів руху коштів у результаті інвестиційної діяльності можна віднести такі: придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, май­нових комплексів; отримання відсотків, дивідендів; дезінвестиції. Під інвестиційними можна розуміти всі вкладення підприємства (як довгострокового, так і поточного характеру), що здійснюються з метою забезпечення приросту вартості його майна. Операційна діяльність. Це основна діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу, а також інші види діяльності, які не підпадають під категорію інвестиційної чи фінансової діяльності. До типових прикладів руху коштів у рамках операційної діяльності належать такі: грошові надходження від продажу товарів, робіт, послуг; грошові виплати постачальникам за товари і послуги; грошові виплати з оплати праці; сплата податків. Фінансова діяльність. Успішна інвестиційна та операційна підприємницька діяльність можлива лише за наявності надійного фінансового фундаменту, тобто достатнього обсягу капіталу. Мобілізація підприємством необхідних для виконання поставлених перед ним планових завдань фінансових ресурсів називається фінансуванням. З іншого боку, система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльністю. Згідно з П(С)БО фінансова діяльність — діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позич­кового капіталу підприємства (який не є результатом операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової діяльності (у вузькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділами: «Власний капітал»; «Довгострокові зобов’язання»; «Поточні зобов’язання». До типових прикладів руху коштів у результаті фінансової діяльності слід віднести: надходження власного капіталу; отримання позичок; погашення позичок; сплата дивідендів. Фінансова діяльність (у широкому розумінні) включає весь комплекс функ­ціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб’єкта господарювання. 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Суттєвою причиною кризового стану багатьох вітчизняних підприємств є неналежне виконання фінансовими службами покладених на них функцій і завдань, зокрема відсутність фінансового планування (бюджетування) та аналізу, управління ризиками, роботи щодо оптимізації структури активів та пасивів тощо.

Для підприємств малого бізнесу, як правило, характерною є централізація всіх управлінських функцій, у т. ч. і функції управління фінансами на рівні керівника підприємства, який досить часто є і його власником (або співвласником). Якщо необхідно він звертається до послуг зовнішніх консультантів, аудиторів. Бухгалтерську роботу на таких підприємствах досить часто виконує бухгалтер-сумісник. На середніх за величиною підприємствах відповідальність за управління фінансами, як правило, покладається на головного бухгалтера, який підбирається таким чином, щоб його рівень кваліфікації дозволяв виконувати функції фінансового менеджера. Принципові рішення щодо управління фінансами на таких підприємствах приймаються за узгодженістю між головним бухгалтером і директором. На великихпідприємствах прийняття рішень у галузі управління фінансами є компетенцією фінансового директора. Розрізняють функціональну, дивізіональну та матричну організаційні структури. Характерною для функціональної структури є концентрація на рівні окремих відділів однотипних чи споріднених функціональних завдань з метою забезпечення ефективності їх виконання за рахунок переваг спеціалізації Як недолік такої структури можна відзначити низький рівень координації роботи різних функціональних підрозділів. Для великих підприємств чи концернів типовою є дивізіональна організаційна структура. Переваги такої форми організації полягають у можливості поєднання стратегічної лінії центрального керівництва та переваг спеціалізації на місцях. Серед недоліків дивізіональної структури організації підприємства здебільшого виділяють зростання адміністративно-управлінських витрат, певний рівень дублювання окремих функцій тощо. Матричну організаційну структуру.В основі такої структури лежить виокремлення сегментів діяльності залежно від обраних критеріїв без утворення окремих функціональних одиниць. Сегментація здійснюється в розрізі окремих проектів, продуктів, цілей тощо за горизонтальним принципом. 3. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Основне завдання фінансової діяльності підприємств полягає в мобілізації капіталу для фінансування їх операційної та інвестиційної діяльності. Термін «фінансування» характеризує всі заходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які включають мобілізацію фінансових ресурсів (грошових коштів, їх еквівалентів та майнових активів), їх повернення, а також відносини між підприємством та капіталодавцями, які з цього випливають (платіжні відносини, контроль та забезпечення). Форми фінансування здебільшого класифікують за такими кри­теріями: а) залежно від цілей фінансування; б) за джерелами надходження капіталу; в) за правовим статусом капіталодавців щодо підприємства. Залежно від цілей фінансування виокремлюють такі його форми: фінансування при заснуванні підприємства; на розширення діяльності; рефінансування; санаційне фінансування. За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зовнішнє та внутрішнє фінансування; за правовим статусом інвесторів — власний капітал і позичковий капітал. Власний капітал може бути сформований за рахунок внесків власників підприємства або шляхом реінвестування прибутку.

Позичковий капітал, як і власний, може бути мобілізований із зовнішніх та внутрішніх джерел. До зовнішніх джерел формування позичкового капіталу належать: кредити банків (довго- і короткострокові); кредиторська заборгованість за матеріальні цінності, виконані роботи, послуги; заборгованість за розрахунками (з одержаних авансів, з бюджетом, з оплати праці тощо). До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу можна віднести: нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (у т. ч. так звані стійкі пасиви); доходи майбутніх періодів. Як джерела фінансування можна розглядати фінансові ресурси підприємств, що формуються в результаті реструктуризації активів, під чим розуміють заходи, пов’язані зі зміною складу та структури окремих позицій активів. У рамках реструктуризації активів розглядають також амортизаційні відрахування і кошти, які одержує підприємство в результаті дезінвестицій. Щоправда, дискусійним є питання віднесення дезінвестицій до зовнішніх джерел фінансування. 4. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ Одним з головних завдань фінансового менеджера є обґрунтування рішень щодо вибору оптимальних для конкретних фінансово-економічних умов форм фінансування підприємства. У цьому зв’язку фінансисти досить часто постають перед необхідністю прийняття рішень щодо вибору найкращої з існуючих альтернатив: емісія облігацій чи акцій? залучення банківських позичок чи капіталу власників? емісія простих чи привілейованих акцій? реінвестування прибутку чи виплата дивідендів? Для прийняття правильних фінансових рішень слід зважати на критерії, за допомогою яких можна оцінити переваги та недоліки залучення позичкового і власного капіталу, зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування тощо. До типових критеріїв можна віднести такі: Прибуток/рентабельність. Ліквідність. Структура капіталу (незалежність). Накладні витрати, пов’язані із залученням коштів. Мінімізація оподаткування. Об’єктивні обмеження: відсутність кредитного забезпечення, необхідного для залучення позичок, низький рівень кредитоспроможності, законодавчі обмеження щодо використання тієї чи іншої форми фінансування, договірні обмеження тощо. Особливості законодавства про банкрутство: черговість задоволення претензій кредиторів; переважання механізмів санації неспроможного боржника чи захисту інтересів кредиторів тощо. Максимізація доходів власників (дивідендна політика). 5. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИБІР ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ Приймаючи рішення щодо створення нового суб’єкта господарювання чи реорганізації існуючого перед власниками і менеджментом постає питання щодо вибору найприйнятнішої з погляду оптимізації фінансової та інвестиційної діяльності органі­заційно-правової форми ведення бізнесу. Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу в Україні наведена в табл. 2.1. За правом власності в Україні можуть діяти суб’єкти господарювання, що належать до державної та комунальної, колективної та приватної форм власності. В Україні можуть діяти підприємства таких видів: приватні, засновані на власності фізичної особи; колективні, у т.

Відступ армії у тяжких умовах розстроїв наш державний урядовий і фінансовий апарат і зруйнував постачання армії. У цей критичний для української державності момент, коли наша армія зосереджувалася у районі містечка Любар, кіпка авантурників, прикриваючи свої плани світськими лозунгами, задовольнила свої грабіжницькі заміри тим, що по-зрадницьки пограбувала державну скарбницю. Цим наша армія поставлена в ще скрутніше матеріальне становище. У зв'язку із зазначеним станом речей Уряд Української Народної республіки заявляє, що він тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу державність. Військо одержить від нашого командування ті завдання, які воно повинно виконувати. Уряд республіки для державного діла перебуватиме в певному місці, щоб маючи зв'язок з народом і військом, керувати справами України і представляти й перед іншими державами і народами так, як цього будуть вимагати інтереси нашої Республіки. Уряд не припиняє свою діяльність і докладе усіх сил, щоби боротьба українського народу за визволення була доведена до успішного кінця

1. Підприємство як суб’єкт господарювання

2. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

3. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

4. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

5. Фінанси і фінансова діяльність

6. Фінансова діяльність підприємства
7. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
8. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

9. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

10. Інвестиційна діяльність страхових компаній

11. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

12. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

13. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

14. Особистiсть-субєкт полiтики

15. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

16. Діяльність уряду України в галузі екології

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

17. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

18. Суспільно-політична діяльність Костомарова

19. Діяльність страхової компанії "Оранта"

20. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

21. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

22. Життєдіяльність організму
23. Аудиторська діяльність
24. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

25. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

26. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

27. Правотлумачна діяльність

28. Статус суб’єктів у федеративній державі

29. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

30. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

31. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

32. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

34. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

35. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

36. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

37. Діяльність першого професійного театру Полтави

38. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
39. Творча діяльність Панаса Мирного
40. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

41. Комерційна діяльність підприємств

42. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

43. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

44. Товарна політика і комерційна діяльність

45. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

46. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

47. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

48. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

49. Економічна діяльність ООН

50. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

51. Зовнішня економічна діяльність

52. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

53. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

54. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
55. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі
56. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

57. Операційна діяльність підприємства

58. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

59. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

60. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

61. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

62. Діяльність дошкільника

63. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

64. Політичні погляди і діяльність Платона

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Діяльність Пирятинського сирзаводу

66. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

67. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

68. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

69. Соціально-педагогічна діяльність як професія

70. Життя і діяльність О. Конта
71. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"
72. Діяльність державної податкової інспекції

73. Інвестиційна діяльність

74. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

75. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

76. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

77. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

78. Екологія і практична діяльність людини

79. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

80. Інноваційна діяльність

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

81. Інфляція та інвестиційна діяльність

82. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

83. Фірма як мікроекономічний суб’єкт

84. Фінансова надійність страхової компанії

85. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

86. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю
87. Фінансова звітність в Україні
88. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

89. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

90. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

91. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

92. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

93. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

94. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

95. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

96. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

97. Творчість Рембрандта

98. Маркетингова сутність реклами

99. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.