Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти та науки України Запорізький національний університет До захисту допущена Зав. кафедрою ТЕМ кандидат ф. м. наук, доцент ДИПЛОМНА РОБОТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗАРЯДУ ПЕРЕМИКАННЯ ВІД ПРЯМОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕПІТАКСІАЛЬНИХ P-I- СТРУКТУР РІЗНИХ ТИПІВ ТА РОЗМІРІВ Виконала, Науковий керівник, старший викладач Нормоконтролер, асистент 2009 Реферат Дипломна робота містить: 54 стор., 27 рис., 9 табл., 12 джерел. Досліджувались особливості залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних та дифузійних p-i- структур різних типів та розмірів. Метою роботи є виявлення особливості залежності  та порівняти їх з аналогічною залежністю для дифузійних структур. Завдання: вивчити фізику перехідних процесів в н/п діодах; освоїти установку для дослідження Qп; вивчити методику виміру Qп; виконати вимірювання та одержати графіки залежностей , ,  та  ; провести аналіз отриманих результатів. ДІОД, ЧАС ЖИТТЯ, ЗАРЯД ПЕРЕМИКАННЯ, ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ, ПРЯМІЙ СТРУМ, ЗВОРОТНИЙ СТРУМ, НЕРІВНОВАЖНІ НОСІЇ ЗАРЯДУ, P‑ ПЕРЕХІД, РЕЖИМ ПЕРЕМИКАННЯ, РЕКОМБІНАЦІЯ, ІМПУЛЬС, АМПЛІТУДА Зміст Реферат Перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень і термінів Вступ 1 Напівпровідниковий діод 1.1 Загальні відомості 1.2 Вах напівпровідникового діода 1.3 P-i- структури 2 Робота напівпровідникового діода в режимі перемикання 2.1 Фізичний механізм перемикання 2.2 Заряд перемикання 3 Особливості перемикання для діодів різних конструкцій 3.1 Сплавні діоди 3.2 Точкові діоди 3.3 Дифузійні діоди 3.4 Епітаксіальні діоди 4 Експерименти по визначенню заряду перемикання досліджуваних діодів 4.1 Експериментальна установка 4.2 Методика експерименту 5 Отримані результати та їх аналіз 6 Охорона праці Висновки Перелік посилань Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів Н.Н.З. – нерівноважні носії заряду iзв –зворотний струм iпр –прямий струм Qп – заряд перемикання - накопиченний заряд d- діаметр структури - час життя н.н.з. Вступ Прогрес найважливіших областей нової техніки в значній мірі зобов’язаний напівпровідниковій електроніці. Успіхи останньої базуються на досягненнях техніки та технології одержання напівпровідникових кристалів високого ступеня чистоти і структурної досконалості, а також на підвищенні ефективності лабораторного та промислового контролю їх якості. При контролюванні напівпровідникових виробів розглядаються їх електрофізичні параметри, до яких відносяться концентрація основних та неосновних носіїв заряду, рухливість і коефіцієнт дифузії основних та неосновних носіїв заряду, час життя нерівноважних носіїв заряду та концентрація донорних та акцепторних домішок. Одним з найважливіших параметрів напівпровідникових матеріалів є час життя нерівноважних носіїв заряду. Методи виміру часу життя нерівноважних носіїв заряду є основними методами контролю якості напівпровідникових матеріалів і структур, що містять p- перехід, на основі яких виготовляють різні види напівпровідникових приладів і мікросхем, а також складають основу багатьох експериментальних методів дослідження в області фізики напівпровідників.

1. Напівпровідниковий діод 1.1 Загальні відомості Напівпровідниковим діодом називають нелінійний електронний прилад з двома виводами. Діод частіше всього має структуру, на основі p- переходу (рис1.1,а), іноді на основі випрямляючого контакту метал-напівпровідник (рис1.1,б). Окрім випрямляючого контакту у напівпровідниковому діоді з p- переходом або з гетеропереходом повинно бути ще два невипрямляючих контакти, завдяки яким область напівпровідника з'єднується з виводами. Якщо в діоді застосовано випрямляючий контакт метал - напівпровідник, тоді невипрямляючий контакт всього один. Рисунок 1.1 - Структури напівпровідникових діодів: а) -з p- переходом; б) -з випрямляючим контактом метал-напівпровідник; В-випрямляючий контакт; Н- невипрямляючий контакт В багатьох випадках напівпровідникові діоди роблять несиметричними, тобто концентрація домішок в одній з областей значно більша, ніж в іншій. Отже, кількість неосновних носіїв, що інжектуються з сильно легованої області до слабо легованої(бази), значно більша, ніж в протилежному напрямку. По типу матеріалу діоди поділяються на дві основні групи: кремнієві та германієві. Кремнієві діоди мають ряд суттєвих переваг порівняно з германієвим, оскільки фізичні властивості кремнію дозволяють одержувати p- перехід з великою допустимою зворотною напругою; для кремнієвих діодів це напруження складає 1000 1500В,а для германієвих -100 400В. Існують також діоди на основі контакту метал - напівпровідник (діод Шотки), на основі p- переходу та p-i- діоди. Ми розглядатимемо тільки два останні класи. Основна область застосування діодів-схеми випрямляючих пристроїв. Окрім того, діоди широко використовуються в різних схемах автоматики, електроніки, радіотехніки і т.д. 1.2 ВАХ напівпровідникового діода Залежність постійного струму через напівпровідниковий діод від напруги, або вольт – амперна характеристика звичайно має вид, що показаний на рис.1.2 Рисунок 1.2 - Вольт – амперна характеристика напівпровідникового діода Вид вольт – амперної характеристики визначається багатьма факторами, відносний вплив яких розрізняється в залежності від конструкції діода, властивостей напівпровідникового матеріалу, стану поверхні напівпровідника, температури зовнішнього середовища і т.д. При нульовій зовнішній напрузі на діоді з p- переходом в області переходу існує потенційний бар’єр, завдяки якому струм дрейфу та дифузії урівноважують один одного. Якщо до виводів діода прикласти зовнішню напругу, то рівновага буде порушена. Дисбаланс, що виникає між струмом дифузії та струмом дрейфу, викличе рух носіїв заряду через перехід. Якщо прикладена напруга буде знижувати різність потенціалів в області переходу, тоді струм дрейфу зменшиться і буде переважати струм дифузії дірок і електронів через перехід. В цьому випадку кажуть, що діод має пряме зміщення. Якщо ж прикладена напруга підвищує різницю потенціалів на переході, то буде лише невеликий струм насичення, зобов’язаний своєю появою народженню електронно - дірочних пар біля переходу внаслідок термогенерації. Діод при цьому знаходиться у стані зворотного зміщення. ВАХ p- діода описується виразом: ,(1.1

) - при U100мВ: (1.2) - при U-100мВ: (1.3) 1.3 P-i- структури У діоді з p-i- структурою при прямому зміщенні відбувається інжекція дірок із р -шару та електронів із -шару в і-область /подвійна інжекція/. Інжектовані дірки, дифундуючи крізь базу, частково рекомбінують з електронами, а їх залишок переходить в -область, де рекомбінація завершується швидше, внаслідок великої концентрації електронів. Аналогічно відбувається рух інжектованих електронів з -області через базу в р -область. Досить широке використання знайшли перемикаючі p-i- діоди, за допомогою яких вдається керувати порівняно високими рівнями СВЧ потужності. Схема найпростішої p-i- структури зображена на рис.1.3. Рисунок 1.3 - Схема структури p-i- діода Напівпровідник дійсно і-типа отримати практично неможливо; як би ретельно не очищався Si, в ньому завжди залишиться певна ,хай і невелика кількість домішки. Кремній, з якого виготовляють p-i- діоди, майже завжди р-типу, концентрація акцепторів в ньому дуже мала - .Концентрація донорів в - області і акцепторів в р- області перевищують .Структура, що зображена на рис.1.3, використовується в потужних p-i- діодах з товщиною і- області 10 400 мкм та з площею від долей до одиниць квадратного міліметра. При аналізі принципу дії перемикаючих діодів викликають інтерес в першу чергу два крайніх випадки. Перший з них – режим прямого зміщення, коли через діод проходить прямий струм та опір напівпровідникової структури діода малий. Другий випадок – режим зворотного (або нульового) зміщення, характеризується великим опором структури діода. Перехід з одного режиму до іншого виконується стрибком. Такі перемикаючі режими роботи характерні майже для всіх видів пристроїв, де використовуються перемикаючі діоди. В режимі прямого зміщення значно збільшується ємність структури, що означає зменшення її опору на СВЧ. Тому при прямому зміщенні цю ємність можна не враховувати і еквівалентна схема діода приймає вигляд, показаний на рис.1.4,а Рисунок 1.4 - Еквівалентні схеми перемикаючого діода Опір  в цій схемі - прямий опір втрат перемикаючого діоду – є одним з параметрів, що характеризують якість перемикання діода. Значення  залежить від струму прямого зміщення. Еквівалентна схема для зворотного та нульового зміщення зображена на рис.1.4,б. ЇЇ також можна представити і у вигляді паралельної схеми рис.1.4,в. Обидві ці схеми повністю рівноцінні – при однаковій напрузі та частоті струм на вхідних затискачах має однакові амплітуду і фазу. Опір  - зворотній опір втрат перемикаючого діода для послідовної еквівалентної схеми, а - зворотній опір втрат для паралельної схеми. Ці опори – параметри перемикаючого діода , що характеризують його якість. ВАХ тонкої p-i- структури описується виразом: (1.4) Р-i- структури можуть бути виготовлені за епітаксіальною технологією, за дифузійною технологією, або за їх комбінацією. 2. Робота напівпровідникового діода в режимі перемикання 2.1 Фізичний механізм перемикання Під впливом позитивної вхідної напруги через діод протікає прямий струм, величина якого визначається амплітудою імпульсу, опором навантаження і прямою провідністю діода (рис.

Упродовж ста років Московія й Кримська Орда грабували землі України. То були роки усвідомленого з боку Мос-ковії знищення українського народу. Про страшні діяння Московського й Кримського улусів того часу автор розповість у наступній книзі дослідження. Зараз же хочу наголосити на тому факті, що Московія не вийшла з-під татарського панування після 1480 року, в чому нас намагаються переконати великоросійські «байкарі історії». Помінявся лише господар Московії. Він перемістився із Сарая в Бахчисарай. Притому змінився ступінь залежності Московії від Орди. Якщо раніїпе була необхідність отримувати «ярлик» на управління князівством в Сараї, то зараз і кримські Гіреї, й московські Рюриковичі полюбовно погодилися, що саме вони залишилися продовжувачами справ Чингісидів і спадкоємцями слави Великої Орди. При цьому Крим залишився носієм Царського трону, а Московський князь залишився «меншим братом», але вже міг передавати титул у спадщину. Як не схиляли московські церковники Івана III і його сина Василя III зазіхнути на царський титул, князі не зважилися протистояти кримським Гіреям

1. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

2. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

3. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

4. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

5. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

6. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом
7. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці
8. Дослідження ділової кар’єри менеджера

9. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

10. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

11. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

12. Дослідження харчування

13. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

14. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

15. Про методи дослідження малих річок

16. Спектральні наземні дослідження

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

17. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

18. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

19. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

20. Методика гідрогеологічних досліджень

21. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

22. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
23. Теорія і методологія дослідження управління
24. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

25. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

26. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

27. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

28. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

29. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

30. Дослідження методів інтерполяції

31. Дослідження методів чисельного інтегрування

32. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

34. Історіографія досліджень голодомору

35. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

36. Палеонтологічні дослідження

37. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

38. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
39. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"
40. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

41. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

42. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

43. Кабінетні методи маркетингових досліджень

44. Маркетингове дослідження

45. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

46. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

47. Маркетингові дослідження

48. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

50. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

51. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

52. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

53. Дослідження асортименту пральних машин

54. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone
55. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг
56. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

57. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

58. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

59. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

60. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

61. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

62. Методи психофізіологічних досліджень

63. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

64. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. Променеве дослідження молочної залози

66. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

67. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

68. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

69. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

70. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні
71. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)
72. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

73. Дослідження та розробки на підприємстві

74. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

75. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

76. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

77. Методологія науково-педагогічного дослідження

78. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

79. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

80. Технології навчання як дослідження

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Організація і структура наукових досліджень

82. Методи політичних досліджень

83. Дослідження рухів зубообробного вестата

84. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

85. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

86. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури
87. Предмет дослідження соціальної психології
88. Структура психологічного дослідження

89. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

90. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

91. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

92. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

93. Матеріали і методи дослідження

94. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

95. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

96. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

98. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

99. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.