Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансы Украины

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

смотреть на рефераты похожие на "Финансы Украины" ПЛАН:Вступ. З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансово-кредитної системи. Справа в тому, що фінансова і кредитна системи, які функціонували в Україні на той час, виражали економічні відносини колишньої радянської політичної і господарської системи, а їх центральні установи знаходилися за межами української держави. Не можна було здійснювати ні політичні, ні економічні перетворення, забезпечити національний політичний і господарський суверенітет без формування і розвитку національної фінансової, грошової і кредитної системи. 1. Фінансова система Фінанси це економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів. Фінанси є неминучим атрибутом, як організації підприємницької діяльності, так і держави. Необхідність фінансів зумовлена об'єктивністю товарного виробництва, дією законів виробництва і законів обміну, національними інтересами держави і суспільства. У межах суспільства і держави фінанси, як і економічна система загалом, набувають національних ознак. Вони виражають сукупність національних відносин, за допомогою яких здійснюють розподіл валового суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення сфери виробництва, соціальної інфраструктури і підйому рівня життя людей. Фінанси є основою формування і дії економічного і соціального механізму, тобто механізму функціонування виробництва і соціального розвитку. За допомогою фінансів відбувається процес «з'єднання» робочої сили, коштів труда і предметів труда в єдиний виробничий механізм, в якому реалізовуються економічні стимули і інтереси людини, колективу і держави, створюються матеріальні передумови задоволення соціальних потреб суспільства. Рушення фінансів «приводить» в дію робочу силу і її труд, матеріальні і сировинні ресурси, готові продукти виробництва, послуги, забезпечує зростання інтелектуального потенціалу і добробут суспільства загалом і кожної людини зокрема. Фінансові механізми «здійснюють» кругообіг придбаного капіталу і його нарощування. Рушення фінансів в економіці подібно рушенню крові в живому організмі і функції їх зводяться до живлення своїх систем. Економіка, складовими частинами якої є трудовою, науковий і техніко- виробничий і природно-ресурсний потенціал, формується як єдиний господарський механізм здебільшого фінансовою системою. Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками. Тому фінансова система виступає чинником інтеграції всіх чинників економічної системи їх високоефективного функціонування і акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні. Для здійснення своїх функцій інтегрування економічної системи фінансова система повинна задовольняти інтереси всіх суб'єктів виробництва, підтримуючи на належному рівні дієздатності всі свої структурні і динамічні параметри.

За формами організації фінанси мають три рівні: • фінанси загальнодержавні; • фінанси підприємств і їх галузей; • фінанси населення. Фінанси держави і підприємств забезпечують виконання функцій державою і підприємством або керівництвом галузі. . Загальнодержавні фінанси: . державний бюджет; . бюджет державного соціального страхування; . фонд коштів державного майнового, приватного майнового і особистого страхування; фонд коштів державного кредиту. . Фінанси підприємств і галузей національної економіки: . фінанси державних підприємств і галузей національної економіки; . фінанси кооперативних підприємств; . фінанси приватних підприємств; фінанси громадських організацій. Кожна ланка національної фінансової системи має свої специфічні завдання і свою сферу функціонування. Матеріальною основою фінансів є національне виробництво. Основою загальнодержавних фінансів є бюджет, тобто виражений в грошових сумах розклад майбутніх прибутків і витрат держави, який складають щорічно. Соціально-економічну природу бюджету держави, його роль в економічному і політичному житті країни структуру прибутків і витрат визначає характер державного суспільного устрій. Система фінансів в Україні тільки з 90-х г.г. почала формуватися як національна. До того часу вона була складовою частиною централізованої фінансової системи колишньої радянської держави і залежала від його фінансової політики. Характер фінансової системи в той час відображав характер самої системи господарювання і був витратним і неефективним. Екстенсивні методи господарювання, відсутність стимулів до високоефективного труда приводили до збитковості підприємств в промисловості і господарств в агропромисловому комплексі. Такі підприємства постійно субсидувалися з бюджету за рахунок більш ефективних підприємств, що підривало будь-який інтерес до добросовісного відношення і продуктивного труда. Регіональні бюджети і фонди розвитку підприємств формували по нормативах, певними центральними відомствами. Ними ж регламентували і використання цих фінансових ресурсів. Фінансова система формувала споживчу психологію виробників, відчужувала від підприємницької ініціативи, від уміння ризикувати під час створення нових виробництв, від потреби цінити кошти, ресурси, розраховувати витрати на виробництво. Незалежній Україні доводиться створювати якісно нову фінансову систему, яка б була позбавлена всіх негативних меж попередньої, яка б стимулювала високоефективний труд, ліквідувала будь-яку форму експлуатації людини, яка стала б знаряддям перебудови демократичного соціально справедливого суспільства, підйому життєвого рівня народу. Необхідність національної фінансової системи обумовлює державна самостійність України і переклад економіки на ринкові відносини. Українська національна фінансова система повинна створити таку сукупність економічних відносин, за допомогою яких можна здійснювати планомірний розподіл сукупного суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на інвестування розширеного і високоефективного виробництва, сфери послуг і задоволення соціальних потреб народу Перехід економіки України до ринкового типу і перші кроки до створення національної фінансової системи показують, що держава орієнтується на посилення економічної незалежності, підприємницької діяльності і на активну участь в міжнародних фінансово-торгових розрахунках.

Бюджетна система складається з двох частин: • прибуткової; • витратної Перша частина забезпечує акумуляцію коштів через систему податків, інша - розподіл акумульованих коштів на виробничі, соціальні і державні потреби. Інструментом формування прибуткової частини бюджету є система податків. Податки це обов'язкові платежі, що нормуються до державного або місцевого бюджету, які вносять окремих осіб, підприємства, організації і установу. Податки розділяють на прямі і непрямі. До прямих податків належать податки з прибутку (прибутковий податок), спадщини, землі, будівель і тому подібне. До непрямих - мито, податок на додану вартість, акцизи і інші. Податкова система є основою формування державного бюджету і податкової політики. Саме ради формування державного бюджету держава здійснює політику оподаткування і використання накопичених коштів на різноманітні суспільні потреби. Податкова політика має велике значення для фінансової системи загалом, оскільки від її гнучкості залежить вплив фінансової системи на виробництво, зокрема на стимулювання виробництва. Для сбалансування економічної системи найкращої є така система оподаткування, в якій відносно зростає частка прямих податків і меншає частка непрямих. У 1994 році прибуткова частина бюджету України сформована такою системою податків (прямі податки): • платежі підприємств і організацій з прибутку (прибутку), • прибутки від зовнішньої торгівлі, податки з населення, прибутковий податок, на прибутки від підприємницької діяльності і інші види прибуткового податку; Непрямі податки: • податок на додану вартість (НДС); • акцизний збір; • державне мито, місцеві податки і прибутки; • відрахування на геологорозвідувальні роботи; • надходження в Фонд ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, • надходження від реалізації державних позик Основні надходження до бюджету України забезпечили непрямі податки - 61,3 %, а прямі становили 38,7 %. Сама велика маса податкових надходжень доводиться на ПДВ - 43,8 % всіх суми прямих і непрямих податків, менша на платежі підприємств 25,1 % і на податки з населення 12,8 %. Оскільки платниками ПДВ і акцизів через ціни на споживчому ринку є населення, то по сумі прямих і непрямих податків населення оплачує майже 60 % прибутки до бюджету держави. Цей податковий тягар на населення викликаний хронічним спадом виробництва і малоефективною податковою політикою держави відносно зупинки спаду і нарощування темпів виробництва. Витратну частину бюджету визначають, як вже було відмічено, суспільні і державні потреби можуть формувати в різних співвідношеннях таку структуру витрат: • на народне господарство; • на соціально-культурні заходи і науку, на управління; • на оборону, • інші.2. Кредитно-банківська система Становлення ринкової економіки і підвищення її ефективності неможливе без використання і подальшого вдосконалення кредитних відносин. Кредитна система це сукупність банків і інших кредитно-фінансових інститутів, діючих на ринку позикових капіталів і що здійснюють акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу. Складовими кредитної системи є: сукупність кредитно-розрахункових відносин, форм і методів кредитування; система кредитно-фінансових інститутів.

С докладом «Об основных направлениях бюджетной политики на следующий бюджетный период» выступает Премьер-министр Украины или по его поручению Министр финансов Украины. Кабинет Министров Украины подает в Верховную Раду Украины проект «Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период» не позже чем за четыре рабочих дня до начала проведения парламентских слушаний по вопросам бюджетной политики на следующий бюджетный период. Проект «Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период» основывается на прогнозных макропоказателях экономического и социального развития Украины на следующий бюджетный период с указанием показателей объема ВВП, индексов потребительских цен, прогнозируемого официального обменного курса гривны в среднем за год и на конец года, прогнозируемого уровня безработицы. Национальный банк Украины до 1 апреля года, предшествующего плановому, подает в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины: 1) проект основных основ денежно-кредитной политики на следующий бюджетный период; 2) проект сметы доходов и расходов Национального банка Украины на следующий бюджетный период

1. Финансы Украины

2. Финансы Украины (Шпаргалка)

3. Финансы Украины

4. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

5. Народное хозяйство Украины

6. Билеты по географии Украины за 11 класс
7. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)
8. Флора и фауна Украины

9. Визитная карточка Украины

10. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

11. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

12. Бюджет Украины на 1997 г.

13. Государственное регулирование доходов населения на Украине

14. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

15. Денежное обращение, финансы и кредит

16. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Финансы

18. Частная собственность /Украина/

19. Адвокатура на Украине

20. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

21. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

22. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
23. Украина
24. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

25. Банки и их роль в экономике Украины

26. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

27. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

28. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

29. Регламент Верховного Совета Украины

30. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

31. Право собственности граждан на жилье на Украине

32. Развитие лизинга на Украине

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

33. Закон Украины «О гражданстве»

34. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

35. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

36. Местное налогообложение в Украине

37. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

38. Административное право Украины
39. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/
40. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

41. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

42. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

43. Приватизация и аренда на Украине

44. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

45. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

46. Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

47. Апелляционный суд в судебной системе Украины

48. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

50. Охрана труда (лекции, Украина)

51. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

52. Управление финансами

53. Шпоры по финансам и кредиту (2005г.)

54. Культура на Украине в 40-50-ые годы
55. История Украины (шпаргалки)
56. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

57. Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

58. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

59. Земледелие, финансы и торговля в Древнем Египте

60. Партизанское движение на Украине в годы ВОВ

61. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

62. Украина и образование СССР

63. Служба безопасности Украины

64. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. История высшего образования в Украине

66. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

67. Политические партии (Украина)

68. Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

69. Агропромышленный комплекс Украины

70. Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУ"КПИ", Украина)
71. Развитие малого бизнеса на Украине
72. Шпора по государственным и муниципальным финансам

73. Финансы и кредит (МГТУ "Станкин")

74. ГЭК -Финансы и кредит (шпора)

75. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

76. Коммерческие банки - начало развития на Украине

77. Банки и банковская система Украины

78. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

79. Биржи /Украина/

80. Бухгалтерский учет на Украине (Шпаргалка)

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Задачи по финансам

82. Практика по бух. учету и аудиту в аудиторской компании «ФИНАНСЫ»

83. Организация финансов страховой фирмы

84. Рыночная экономика /Украина/

85. Формирование современного механизма внешнеэкономической деятельности в Украине

86. Международные финансы (лекции)
87. Промышленно-финансовые группы (ПФГ) в Украине
88. Антикризисное управление финансами при угрозе банкротства

89. Обзор рынков молока и плодов Украины

90. Ответы на вопросы ГОС экзамена по Президентской программе 2004г. (менеджмент, экономика, финансы, маркетинг)

91. Функциональная характеристика городского финансового отдела /Украина/

92. Предприятие как объект и субъект рыночной экономики /Украина/

93. Понятие финансов предприятий

94. Финансы коммерческих предприятий

95. Размещение железнодорожного транспорта Украины

96. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности районного узла связи (Украина)

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

97. Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины

98. Основы предпринимательства. Развитие предпринимательства на Украине

99. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.