Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Захист прав і свобод людини та карний процес

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вступ Розділ і. Сутність та конституційні засади захисту прав і свобод людини та громадянина при проведенні окремих слідчий дій 1.1 Правове визначення особистих прав і свобод людини та громадянина 1.2 Юридичні підстави та зміст накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку 1.2.1 Юридичні гарантії забезпечення особистих прав людини та громадянина при проведенні окремих слідчих дій 1.2.2 Судовий контроль при провадженні слідчих дій 1.2.3 Прокурорський нагляд за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності як гарантія забезпечення прав і свобод людини та громадянина Розділ ІІ. Проблеми захисту прав громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції при проведенні окремих слідчих дій 2.1 Світовий досвід прослуховування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 2.2 Проблеми вдосконалення вітчизняного законодавства щодо гарантій захисту прав громадян на таємницю телефонних розмов, листування, телеграфної та іншої кореспонденції Висновки Перелік літератури ВступПрава і свободи людини - одна з найактуальніших і донині тем, досліджуваних філософами, юристами, політологами. Із древніх часів історія знає періоди, коли за особистістю взагалі заперечувалася яка-небудь наявність домагань до суспільства, держави. У поняття прав людини різні народи й зараз вкладають зовсім неоднаковий зміст. Але саме в їхньому визнанні й забезпеченні з боку держави криється одна з найважливіших умов розвитку суспільства й кожної особистості окремо. Актуальність проблеми для сучасного українського суспільства підсилюється ще й тим, що в рамках проведення реформи, що почалася у 1991 році, визнані й конституційно закріплені основні права і свободи людини й громадянина відповідно до міжнародно-правових стандартів. Ця обставина поставила перед вітчизняною правовою наукою ряд конкретних завдань. Серед них обґрунтування змісту обсягу й механізму захисту прав людини. До одного з основних і найбільш актуальних відноситься право на недоторканність приватного життя. В епоху наукового прогресу змінюються аспекти взаємин людини й суспільства. З однієї сторони демократизація суспільних процесів призводить до визнання необхідності розширення свободи особи й посилення її правової охорони, з іншої, розвиток електроніки, створення єдиної багаторівневої системи комп'ютерів, що дозволяє фіксувати різноманітні сторони життя людини, усе більше вторгаючись у сферу його свободи. Ці тенденції повинні знайти адекватне відбиття в сфері діючого права. Також необхідно відзначити й те, що динамічний розвиток телекомунікаційної інфраструктури суспільства й розробка нових технологічних рішень в області обміну інформацією містить і ряд негативних обставин, серед яких, насамперед, необхідно відзначити використання злочинцями засобів зв'язку при координації дій, плануванні, підготовці й реалізації злочинних задумів. Таким чином, підвищена увага саме до даного елементу прав громадян на приватне життя - таємницю листування, телефонного зв'язку, телеграфної й іншої кореспонденції - не випадково, оскільки зазначений правовий інститут, з одного боку, у значній мірі пов'язаний з виконанням правоохоронними органами своїх обов'язків, а з іншого боку - містить у собі безліч нерозв’язаних теорією й практикою питань, пов'язаних із забезпеченням і захистом зазначеного конституційного права.

Дана обставина актуалізує проблему детальної законодавчої регламентації повноважень суб'єктів, пов'язаних з обмеженням конституційних прав громадян. У багатьох країнах існують певні обмеження на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних і інших повідомлень. Законодавець розвинених країн намагається знайти компроміс між здійсненням даного права й державних інтересів, а також відгородити державні органи від розголошення державної й військової таємниці. Для здійснення контролю за діяльністю спецслужб, як правило, створюється особливий судовий орган, що міг би здійснити контроль за діяльністю органів безпеки, бути гарантом захисту прав і свобод громадян і в той же час забезпечувати таємність, захист державних інтересів. Конституція України (ст.31) розглядаючи право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції, встановлює лише одну юридичну підставу для його обмеження - судове рішення. Тим самим в Україні проведення оперативно-розшукових заходів також ставиться під судовий контроль. Однак, незважаючи на те, що Конституція України закріпила пріоритет прав людини, помітно розширила спектр свобод особи, ще багато має бути зроблено як у сфері правотворення, так і у сфері правозастосування для того, щоб можна було говорити про Україну як про правову державу. Проблема забезпечення прав людини, установлення чіткого механізму їхньої реалізації знаходила своє відбиття в працях багатьох вчених-юристів. Була вироблена така категорія - як гарантії прав людини. Підходи до її розуміння різноманітні - від повного заперечення подібного елемента в праві до детального вивчення, визначення структури, класифікації, обґрунтування як необхідної ознаки будь-якої правової норми. Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз існуючого законодавства України та інших країн щодо гарантій забезпечення конституційних прав громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції при проведенні окремих слідчих дій, визначення існуючих проблем та розробка рекомендацій про внесення змін у чинне законодавство, що регламентує вказані права громадян і можливості їхнього обмеження в оперативно-розшуковій діяльності. Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: дослідження загальної характеристики й підстав проведення окремих слідчих дій; визначення сутності і конституційних засад захисту прав і свобод людини й громадянина; виявлення проблем захисту прав громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції при проведенні слідчих дій; аналіз досвіду законодавчого закріплення прослуховування телефонних розмов в інших країнах; Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з обмеженням уповноваженими органами (суб'єктами оперативно-розшукової діяльності) прав громадян на таємницю листування, телефонних переговорів, телеграфної й іншої кореспонденції при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, загальнотеоретичний і законодавчий аспекти такого обмеження. Предметом дослідження є норми чинного законодавства України, що закріплюють основні права й свободи громадян, що регулюють суспільні відносини в сфері забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції, а також наукові погляди й пропозиції щодо окремих аспектів забезпечення конституційних прав громадян.

Методологічну основу дослідження поряд із загальнонауковими методами пізнання (аналіз, синтез та ін) склали спеціальні методи: історико-правовий, структурно-функціональний, формально-юридичний, порівняльно-правовий. При проведенні дослідження використовувалися Конституція України, кримінальне, кримінально-процесуальне й оперативно-розшукове законодавство України й інших країн. Теоретичну основу дослідження склали роботи О.С. Шейфера, М.М. Михеєнко, В.П. Шибко, М. Біденко, В.М. Тертишника, Є.Г. Коваленка, В.Т. Маляренка, О. Медведько, О.М. Бандурки, Л.Ш. Берекашвілі, В.І. Галаган, Ю.М. Грошевого, І. Є. Марочкіна, Н.Ф. Кузнєцової, І.Л. Петрухіна, В.Ф. Погорілко, Г.Б. Романовського, В.С. Семенова, О.Я. Прагнюк, С.В. Єськова, І.М. Козьякова, В.М. Лопатіна, Т.В. Мойсеєвої, Д.Б. Сергеєвої, І.В. Строкова, Т. Устинової, С.І. Чорнооченка, В.Д. Спасовича. Розділ і. Сутність та конституційні засади захисту прав і свобод людини та громадянина при проведенні окремих слідчий дій 1.1 Правове визначення особистих прав і свобод людини та громадянинаІнститут прав і свобод закріплює свободу народу й кожної людини від сваволі державної влади. Це - серцевина конституційного ладу України. Адже, конституційний лад кожної країни пов'язується, як правило, з найважливішими інститутами держави і суспільства, статус яких визначає і закріплює її Конституція. Це глави держав - монархи чи президенти, парламенти чи органи правосуддя, політичні партії і громадські організації; це права і свободи людини і громадянина, вибори і референдуми; це влада і власність, демократія і свобода; це політичні, економічні, соціальні і духовні системи суспільства тощо. Загальновизнаними складовими конституційного ладу є основи державного і суспільного ладу, конституційний статус людини і громадянина, форми прямого народовладдя, організація державної влади і місцевого самоврядування та статус їх органів, територіальний устрій та інші інститути держави і суспільства. Конституційним, офіційним, легітимним вважається той державний лад, який передбачається і закріплюється Конституцією та законами країни, визначає, регулює, закріплює і охороняє переважно основи державного ладу, його основні засади. Основними принципами державного ладу України відповідно до її Конституції є принципи: суверенності і незалежності держави, демократизму держави, соціального і правового характеру держави, унітарності (єдності, соборності) держави. Характер держави і суспільства завжди визначався і визначається правовим статусом (правовим становищем) особи, тобто людини і громадянина, в суспільстві і державі. У статусі особи в кожному суспільстві і в кожній державі відображається її гуманізм, демократизм та інші найістотніші риси. Природно, що конституції більшості країни світу, закріплюючи суспільний і державний лад, прагнуть якнайширше визначити основні права і свободи людини і громадянина, тобто їх статус1. Це характерно і для Конституції України. Правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина присвячено ІІ розділ, до того ж цей розділ є одним з найбільших. Система конституційних прав і свобод в Конституції України закріплена з максимальним урахуванням міжнародно-правових актів, досягнень світової і національної наукової думки і практики конституційного будівництва, а також ментальності українського народу, рівня розвитку нашого суспільства і держави.

Прагнення до цього завжди було головним напрямом розтлінної діяльності ідейних кілерів юдо фарисейської (демонічної) цивілізації в боротьбі із християнством. З розвитком і зміцненням демонічної цивілізації велична християнська етика любові витіснялася і її місце зайняли уявлення про «свободу сексу» і «право» кожної людини потурати своїм низьким матеріалістичним бажанням. Тривалий час, саме у цій частині, боротьба юдеїв і масонів проти християнства не мала успіху. І лише наприкінці XX століття юдофарисейська цивілізація почала брати гору у боротьбі, головними інструментами якої є засоби масової інформації й кінематограф. Значно досконалішою стала технологія підготовки й використання «п'ятих колон», або внутрішньої опозиції, в країнах-жертвах агресії. В цілому ряді країн США вдалося насадити бажані їм режими, сприяючи приходу до влади політиків, які орієнтуються на Захід. 5. Четверта світова війна, на відміну від усіх попередніх, є перманентною, що безперервно розширюється в часі і просторі. США і НАТО послідовно освоюють регіон за регіоном, сферу за сферою життєдіяльності, створюючи мережу контрольованих опорних просторів на шляху до світового панування і встановлення нового світового порядку. Є всі підстави вважати, що Четверта світова війна може бути тривалішою за усі попередні війни разом узяті

1. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

2. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

3. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

4. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

5. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

6. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства
7. Політичні права і свободи громадян України
8. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

9. Походження людини та її поява на території України

10. Конституционные права, свободы и обязанности граждан РФ

11. Права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии прав и свобод

12. Захист права власності

13. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

14. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

15. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

16. Захист прав споживачів в Україні

Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие

17. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации

18. Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации

19. Понятие и признаки основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей граждан России

20. Право Стародавньої Греції та Риму

21. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

22. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні
23. Юридические права, свободы и обязанности
24. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

25. Імідж ділової людини та організації

26. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

27. Фінансова політика та бюджетний процес

28. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

29. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

30. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

31. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

32. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

33. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

34. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

35. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

36. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

37. Конституционная защита прав и свобод личности

38. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
39. Основные права и свободы Российских граждан
40. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан Российской Федерации

41. Человек, его права и свободы

42. Права и свободы человека и гражданина

43. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

44. Свобода и права человека в современном обществе

45. Історія держави та права України

46. Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

47. Процес управління та його основні стадії

48. Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Конституционные права и свободы в ФРГ

50. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации

51. Правовое государство и права и свободы человека

52. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

53. Развитие международных прав и свобод человека

54. Юридическая ответственность физических лиц за нарушение прав и свобод других граждан
55. Личные права и свободы гражданина по Конституции РФ
56. Права и свободы человека в России

57. Гарантия прав и свобод человека в США и Франции

58. Виды прав граждан на земельные участки. Действия государственных органов, нарушающих права и свободы граждан

59. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

60. Европейская Конвенция по правам человека и основным свободам и российское законодательство

61. Права людини

62. Реализация конституционного принципа свободы совести в России (на материалах Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ)

63. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

64. Понятие прав и свобод человека и гражданина

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

65. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

66. Права и свободы человека и гражданина: история вопроса и современность

67. Конституционная защита прав и свобод человека.

68. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

69. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

70. Вимірювальні прилади та засоби захисту
71. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц
72. Антропологічна характеристика та риси людини

73. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

74. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

75. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

76. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

77. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

78. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

79. Вчення Гегеля про державу та право

80. Деятельность милиции по обеспечению прав и свобод граждан

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Докази та доказування у цивільному процесі

82. Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

83. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

84. Захист житлових прав

85. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

86. Институт конституционных прав и свобод в зарубежных странах
87. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте
88. Історія, перспективи Конвенції прав людини

89. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ

90. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации

91. Личные права и свободы граждан

92. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ

93. Международно-правовой документ о правах и свободах человека и гражданина

94. Національне та міжнародне право

95. Обеспечение прав и свобод человека

96. Обов’язки та права державних службовців

Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее

97. Ограничение прав и свобод человека

98. Організація захисту державної таємниці в Росії

99. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.