Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Поетика художнього простору в романах Ю. Андруховича "Рекреації" та "Московіада"

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ Проблема простору в художній літературі представляє певний науковий інтерес для сучасних літературознавців. Для аналізу твору часто виникає необхідність визначити просторову наповненість та насиченість художнього світу, оскільки цей показник в багатьох випадках характеризує стиль твору або напряму, говорить про переважання в ньому оповідних чи динамічних елементів. Іноді часопросторові параметри твору є рамкою, в якій розвивається сюжет. Тоді художній простір розглядається як місце, де в певний момент відбувається якась зображена подія. З іншого боку, М. Бахтін вважав, що час та простір художнього твору є воротами до сфери смислів . Іноді художній простір – це «мова опису», закодована характеристика та оцінка зображених подій та їхніх дійових осіб. В такому випадку, за словами Ю. Лотмана, «просторова мова» виступає для вираження «непросторових понять» . Літературознавчі розвідки, присвячені вивченню творів постмодерніста Ю. Андруховича, не сходить з наукової арени. Романи цього письменника стали одним з найцікавіших і найвизначніших явищ сучасної української літератури. Це підтверджує велика кількість критичних публікацій в українській періодиці 90-х років та сьогодення, зосереджених на прозі цього автора. Ю. Андрухович постає в цих публікаціях як видатний представник сучасного постмодерного напряму в українській літературі. Темою нашого дослідження є «Поетика художнього простору в романах Ю. Андруховича «Рекреації» та «Московіада». Актуальністьобраної теми. Не дивлячись на те, що хронотоп являє собою єдність простру і часу, ми зосередили нашу увагу переважно на вивченні просторових образів оскільки, на нашу думку, вони несуть велике смислове навантаження в аналізованих романах. З іншого боку, ми подекуди звертали увагу на зв'язок просторових параметрів твору з художнім часом. До питання про простір звертались філософи М. Гайдеґер та П. Флоренський. Питання про художній простір розробляв в своїх наукових трактатах російський вчений М. Бахтін . Також до теми художнього простору звертались Ю. Лотман , Т. Кононенко та інші. У процесі нашого дослідження ми виявили, що існує ряд наукових робіт, присвячених питанню про час і простір у художніх творах. Таких літературознавчих розвідок достатньо багато для того, щоб робити їхній опис та узагальнення. Але питання про художній простір у постмодерних творах є малодослідженою. На сьогодні немає конкретної та загальноприйнятої класифікації просторових моделей у постмодернізмі. Проблема художнього простору в постмодерних творах залишається мало розробленою, тому обрана нами тема є актуальною. Напрям постмодернізму визначає сьогоднішній культурний процес у світі та в Україні. Постмодернізм являє собою новий світогляд, основою якого є відсутність цілісного погляду на оточення, карнавальне сприйняття дійсності. Постмодерністи вважають неможливим пізнання світу та створення чогось нового в ньому, оскільки все вже колись було. Карнавальна атмосфера, театральність, акумулювання культурно-духовного досвіду різних народів та поколінь, ремінісцентність, мозаїчне сприйняття світу – найважливіші риси постмодернізму, зокрема українського.

Вивчення літературних феноменів «постепохи» є одним з важливих завдань, які постають перед сучасним українським літературознавством. Дискусії про постмодернізм як художній метод залишаються актуальними вже протягом багатьох років, починаючи з останньої третини ХХ ст., а в вітчизняній науці про літературу – протягом останніх двох десятиліть. Дослідженням постмодерну в літературі займалися Т. Гундорова , В. Пахаренко таінші. Питання про творчість Ю. Андруховича розробляли такі українські дослідники як К. Баліна , Пер-Арне Будін . Однак попри велику кількість відгуків на твори Ю. Андруховича, їхній аналіз навряд чи буде скоро вичерпаний. Так, тема художнього простору в його романах є мало розробленою, а звідси – актуальною. Об'єктом нашого дослідження є романи Ю. Андруховича «Рекреації» та «Московіада». Предметом вивчення в бакалаврській роботі виступає просторова організація названих романів. Мета нашої роботи – розкрити роль художнього простору в творах Ю. Андруховича «Рекреація» й «Московіада». Для досягнення поставленої мети ми вважаємо за потрібне вирішення наступних завдань: узагальнити погляди літературознавців на проблему художнього простору; визначити деякі риси постмодернізму в українській літературі та особливості художнього простору в постмодерному романі; проаналізувати особливості зображення просторових образів в романі Ю. Андруховича «Рекреації»; розкрити особливості урбаністичного та позаміського просторів у зображеному світі цього твору; дати характеристику просторовим образам Москви у романі «Московіада». Новизна роботи полягає в тому, що нами були виділені та систематизовані просторові образи в романах Ю. Андруховича «Рекреації» та «Московіада». Також була зроблена спроба визначення ролі таких образів для інтерпретації змісту досліджуваних творів. Практичне значення роботи полягає у використанні її для написання робіт на суміжні теми та для проведення уроків у школі під час педагогічної практики. Під час написання роботи ми використовували наступні методи: аспектний аналіз художніх творів; контекстуальний аналіз; порівняльний метод дослідження художніх творів; метод опрацювання науково-методичних джерел. Робота пройшла апробацію на Міжрегіональній конференції молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук». Тези доповіді були опубліковані у матеріалах конференції. Структура роботи: бакалаврська робота містить вступ, перший розділ «Поняття простору в класичному розумінні та в межах постмодернізму», другий розділ «Моделі художнього простору в романі Ю. Андруховича «Рекреації», третій розділ «Роль просторових образів у романі «Московіада», висновки та бібліографію з 49 положень. Розділ 1. Поняття простору в класичному розумінні та в межах постмодернізму 1.1 Традиційний підхід до вивчення простору в художній літературі Проблема зображення й аналізу простору в художніх творах ніколи не припиняла бути об’єктом наукових досліджень. З розвитком літератури та літературознавства змінювалось і розуміння значення простору в ідеї твору. В одних творах зображення простору обмежувалось лише описом пейзажу чи інтер’єру, але найчастіше зображення природи і оточення важливе для позначення не тільки точного місця дії, а й для передачі внутрішнього, психологічного стану героїв.

«Будь-який літературний твір так чи інакше відтворює реальний світ – як матеріальний, так і ідеальний: природу, речі, події, людей в їхньому зовнішньому та внутрішньому бутті і т.п. Природними формами існування цього світу є час та простір» . Час і простір розглядаються завжди як неподільне ціле, для чого і існує поняття «хронотопу», введене М. Бахтіним «Хронотоп визначає художню єдність літературного твору у його відношенні до реальної дійсності» . В характері хронотопів він бачив втілення різноманітних ціннісних систем, а також типів мислення про світ. Характер художнього простору і часу в літературі часто має культурологічний смисл і відображає уявлення про ці категорії, які склалися в побутовій культурі, філософії, релігії. Варто зазначити, що саме література, в порівнянні з іншими видами мистецтва, найбільш вільно користується простором. Художній твір миттєво переносить читача з одного місця в інше, де одночасно відбуваються різні події. Така «фрагментарність» часу і простору, просторові переміщення відбуваються дуже легко завдяки оповідачу, який є посередником між зображуваним світом та читачем. Ми вже згадали про такі поняття як пейзаж та інтер’єр. Безумовно природа та світ оточуючих речей є невід'ємною частиною простору. «Пейзаж – один із компонентів художнього світу літературного твору» . Різниця між пейзажем та інтер’єром в тому, що перший зображує незамкнений простір, а інший – внутрішні приміщення. «Пейзажем називається образ природного оточення персонажів та їхніх дій, опис картин природи в художньому творі, який має певне значення в його загальній змістовій організації» . Одна з найважливіших функцій пейзажу полягає в тому, що він може бути опосередкованим засобом характеристики героїв художнього твору, контрастно протиставлятися або зіставлятися з душевним емоційним станом людини, складати чуттєвий, психологічний фон розвитку сюжету. Тобто, якщо автор включає в свій твір описи природи, це завжди чимось вмотивовано. В модерній, а особливо, постмодерній літературі природа вже є «своєрідною «мовою», системою моделюючих категорій, що зберігають лише зовнішню подібність природних явищ» . В свою чергу інтер’єр (речове оточення персонажів та їхніх дій, опис приміщень, побуту, предметів тощо) може «засобами компоновки, добору відповідних речей і предметів підкреслити ті чи інші специфічні риси, смаки, духовні запити персонажа – тим самим слугувати опосередкованим засобом його характеристики» . В теорії літератури існує багато типологій простору, які можна вважати за традиційні. А. Єсін за особливостями художньої умовності поділяє час і простір на абстрактний (той, що можна сприймати як загальний, той , що не здійснює впливу на характери та поведінку персонажів) та конкретний (що не просто прив’язує зображуваний світ до певного географічного місця, але й активно впливає на сутність того, що відбувається). Автор зауважує, що до використання реальних топонімів, важливих для самої проблематики твору, близькі випадки, коли місце дії точно не називається або вигадується, але таким чином створюється образ простору, що має реальний аналог .

Ада вспоминает, что в 1883 1885 годах они посетили сорок четыре города, а между 1887 и 1889 годами еще тридцать три. Считалось, что одной из главных причин этих поездок были поиски подходящего мужа для Ады. Похоже, что эффект был обратным, ибо, постоянно находясь в дороге, Ада имела гораздо меньше шансов выйти замуж (хотя была привлекательной и богатой девушкой). У ее матери не было причин желать замужества дочери, ведь если бы это случилось, то она теряла все права на деньги Эммануэля Купера. Каковы бы ни были истинные причины происходящего, эти годы взаимно раздражавшего «компаньонства» усилили разногласия между матерью и дочерью (подобная ситуация будет подробно освещена несколькими годами позднее в романе Голсуорси «Джослин»). Поэтому брак Ады с Артуром Голсуорси, кузеном Джона, состоявшийся в апреле 1891 года, был для нее единственным средством бежать от этой постылой жизни. На одном из семейных обедов в честь молодоженов Ада и познакомилась с кузеном своего мужа Джоном. В ту пору ей было, как мы уже знаем, двадцать шесть лет, на три года больше, чем Джону, она была очень интересной женщиной с огромными лучистыми карими глазами и великолепным классическим профилем, хотя волевые очертания ее губ показывали, что этой женщине известно, что такое страдание

1. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

2. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

3. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

4. «Мысль семейная»: роман графа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»

5. Аналіз роману І. Багряного "Тигролови"

6. Критики о романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина"
7. Перевод неологизмов в английских экономических текстах
8. Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

9. Устойчивые словесные комплексы в (немецком) публицистическом тексте

10. Экранизация романов Шолохова

11. Образ Петербурга в романе Достоевского "Преступление и наказание"

12. Художественный мир в романе Виктора Пелевина "Жизнь насекомых"

13. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

14. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

15. Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

16. Судьба доктора Сартанова в романе В. Вересаева тупике". История создания и публикации романа

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

18. Роман "Пути небесные" как итог духовных исканий Ивана Сергеевича Шмелева

19. Неужели зло так привлекательно? (по роману Лермонтова "Герой нашего времени")

20. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

21. Белинский о романе Пушкина - "Евгений Онегин"

22. Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"
23. Изображение деревни в романе Ф.А. Абрамова "Братья и сестры"
24. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

25. М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"

26. Порождение текстов на естественном языке

27. Развитие личности главного героя в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

28. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

29. Роман "Мастер и Маргарита"

30. Роман А.Н.Толстого "Петр Первый"

31. Сатира и утопия в романе Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль"

32. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")

Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки

33. Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

34. Чужая речь в газетном тексте

35. Роль названия в художественном тексте

36. Конструкции имени существительного с прилагательным в романе Р. Кено «Chiendent»: грамматика писателя и грамматика языка

37. Женский вопрос в романе "Война и мир"

38. Вечные законы человеческого бытия в романе Шолохова "Тихий Дон"
39. Личность и государство в романе Е.И. Замятина "Мы"
40. Образ пейзажа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"

41. Фантастические образы в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

42. Роман Евгения Замятина "Мы"

43. Первый роман о Салавате Юлаеве (Злобин)

44. Фантастика и реальность в романе "Мастер и Маргарита" Булгакова

45. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

46. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

47. Замятин роман «Мы» (1920г.)

48. Образ Кузнецова в романе Ю.Бондарева "Горячий снег"

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

50. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

51. Троемирие в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

52. Фантастика и реальность в романе М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита"

53. Евгений Базаров в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" и отношение к нему автора

54. "Реквием" Анны Ахматовой
55. Тема Судьбы в романах Пушкина
56. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

57. Женские образы в романе Тургенева "Отцы и дети"

58. М.А.Булгаков Добро и зло в романе "Мастер и Маргарита"

59. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

60. Идеи Ницще в романе Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея"

61. Метафора сна в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме»

62. В.Г. Белинский о романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"

63. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

64. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Анна Герман

66. Федор Никитич Романов - патриарх Филарет

67. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

68. Инструментарий CorelDRAW. Возможности обработки текстов

69. Форматирование текста в MicroSoft Word

70. Работа с текстами в Corel DRAW 10
71. Генератор телеграфного текста
72. Особенности перевода рекламного текста

73. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

74. Проблема культурно-исторических взаимоотношений Москва-Петербург и их отражение в социально-философских, публицистических и художественных текстах

75. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

76. Учимся читать древние тексты

77. Использование компьютера для подготовки текста

78. Жаворонок. Ануй Жан

79. Лермонтовская тема в романе Гончарова "Обрыв"

80. Журналистский текст как термин и как понятие

Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Наброски к экологии текста

82. Экспонат музея как текст культуры

83. Сатирическое изображение Москвы и москвичей в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

84. Мир униженных и оскорбленных в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"

85. Театральная герменевтика и анализ театрального текста

86. Метатекст в тексте А. Н. Бенуа
87. Храм Грааля в романе Альбрехта фон Шарфенберга «Младший Титурель»: готическая реализация кельтского мотива
88. «Северный текст» в песенной поэзии Александра Городницкого

89. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

90. Женский образ в романе Индиана

91. Роман Гете Страдания юного Вертера

92. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

93. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

94. Роман Г. Я. Гриммельсгаузена "Симплициссимус"

95. Герой-интеллигент в современной русской литературе по роману А. Битова «Улетающий Монахов»

96. Проблема искусства в «Театральном романе» М. А. Булгакова

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

97. Федот Кадушкин — трагическая фигура своего времени (по роману И. Акулова «Касьян Остудный»)

98. Цельность художественного текста

99. Идеологическая полемика в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.