Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Імітаційне моделювання виробничого процесу

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗмістВступ 1. Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва 2. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва 3. Комп’ютерні технології розв’язання моделей 4. Практичне використання теми в економіці Висновки Література Вступ Моделювання є важливим засобом розв'язання багатьох економічних завдань і, зокрема, проведення аналітичного дослідження. Модель – це умовний об'єкт дослідження, тобто матеріальне чи образне відображення реального об'єкта, процесу його функціонування в конкретному середовищі. При цьому слід враховувати той факт, що вихідні результати моделі до певної міри спрощено відображають сутність глибинних процесів економічного розвитку внаслідок застосування специфічних принципів, притаманних характеру моделювання. Отже, метод моделювання – це конструювання моделі на основі попереднього вивчення об'єкта, визначення його найбільш суттєвих характеристик, експериментальний і теоретичний аналіз створеної моделі, а також необхідне коригування на підставі одержаної інформації. Глибоке реформування економіки України пов'язане із використанням нових прогресивних засобів децентралізованої обробки економічної інформації на основі запровадження сучасних персональних ЕОМ та їхніх локальних мереж, автоматизованих робочих місць управлінського персоналу. Успішне вирішення цієї проблеми в контексті розробки економічної стратегії держави передбачає певну трансформацію окремих наукових концепцій. Важливим заходом щодо реалізації такого процесу необхідно вважати автоматизацію розрахунків з економічного аналізу за допомогою комп'ютерної техніки. 1. Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва Моделювання господарської діяльності підприємства як об'єкта дослідження передбачає розробку певних економіко-математичних моделей для найбільш повного і достовірного відображення процесу функціонування як суб'єкта господарювання в цілому, так і окремих його структурних підрозділів. Щодо системи управління підприємством, то реалізація найважливіших її функцій може бути формалізована через показники планування, нормування, обліку, контролю та економічного аналізу ресурсів (трудових, матеріальних, засобів виробництва), які споживаються, для одержання певних фінансових результатів. У свою чергу, загальна модель реалізації функціональної підсистеми економічного аналізу полягає в перетворенні економічної інформації в аналітичну, яка має бути використана для прийняття відповідних науково обґрунтованих управлінських рішень. Процес такого роду перетворення передбачає розв'язання комплексу стандартних аналітичних завдань за певними аспектами економічної діяльності: характер використання виробничих ресурсів, собівартість товарної продукції, фінансовий стан підприємства. Ці завдання розв'язують для визначення напрямків підвищення ефективності виробництва на підприємстві, підготовки проектів відповідних управлінських рішень. Розв'язання конкретного завдання аналітичного дослідження передбачає використання відповідної економіко-математичної моделі. Загальний порядок (послідовність) розробки імітаційної моделі включає виконання таких робіт: 1) визначення змісту господарського завдання; 2) збирання і систематизація необхідної інформації; 3) побудова імітаційної моделі; 4) перевірка функціонування моделі; 5) уточнення моделі; 6) використання моделі для розв'язання завдання.

У процесі розробки моделі можливі певні зміни відповідно до конкретних обставин, сезонних і циклічних коливань тощо. Характер досліджень, що виконуються за допомогою моделювання, є суто ймовірнісним. Для належної підтримки процесу розв'язування завдань передбачається широке використання наборів пакетів для математичних розрахунків і моделювання. Ефективний автоматизований процес розв'язання аналітичних завдань передбачає оптимальний варіант поєднання трьох найважливіших його елементів: 1) економічної інформації; 2) формалізованої постановки завдання; 3) математичної моделі розв'язання завдання. Найбільш поширеним є застосування моделювання для встановлення зв'язку між узагальнюючими результатними показниками ефективності діяльності підприємства і зовнішніми факторами, що обумовлюють певні їх значення. За способом поєднання факторів-аргументів у моделі, останні поділяються на чотири типи. До першого типу належать адитивні моделі, що в них результативний показник визначається як алгебраїчна сума кількох факторних показників. Другий тип є так званим мультиплікативним. У цьому разі результативний узагальнюючий показник визначається як добуток певної кількості факторів. Третій тип – це кратні моделі. Вони застосовуються, якщо значення функціонального показника розраховується як співвідношення факторних показників. І, нарешті, четвертий тип є комбінованим, тобто таким, що поєднує в певний спосіб попередні моделі. 2. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва Поняття &quo ;інформаційне забезпечення&quo ; (ІЗ) виникло у зв'язку з розвитком автоматизованих систем управління (АСУ). Це динамічна система одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою вироблення управлінських рішень. ІЗ можна розглядати і як процес забезпечення інформацією, і як сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі (ІС) у процесі її функціонування. Збирання даних здійснюється на місцях виникнення інформації. Від якості цієї операції залежить повнота, достовірність та оперативна цінність зібраного матеріалу. Надходження інформації до місць оброблення виконується за допомогою спеціальних засобів передавання (приймання) даних – модемів, факсів, телефонів. Дані для аналізу формуються в різноманітних підрозділах підприємства. Тому, щоб організувати інформаційну взаємодію різноманітних ІС між собою, а також з різними групами користувачів, необхідно розв'язати проблему їх інформаційної сумісності. Створюючи ІЗ, дотримуються таких принципів: цілісність, вірогідність, контроль, захист від несанкціонованого доступу, єдність і гнучкість, стандартизація та уніфікація, адаптивність, мінімізація введення й виведення інформації (однократність уведення інформації, уведення-виведення тільки змін). Цілісність – це здатність даних задовольняти принцип повного узгодження, точності, доступності й достовірності відображення реального стану об'єкта. Обсяг інформації регулюється співвідношенням &quo ;необхідного і достатнього&quo ;, а також вимогами повноти й достовірності даних.

Окремо визначаються вимоги стосовно своєчасного надання відомостей користувачеві. Методичні та інструктивні матеріали ІС аналізу – це сукупність державних стандартів, галузевих керівних методичних матеріалів і розроблених проектних рішень щодо створення й супроводження ІЗ.Системи класифікації і кодування – це перелік описів і систем супроводження класифікаторів техніко-економічної інформації на економічному об'єкті. Ефективність ІС багато в чому залежить від організації її інформаційної бази (ІБ), яка поділяється на позамашинну і машинну. Інформація в ній відображає стан конкретного об'єкта й зовнішнього середовища і фіксується на носіях системи. Такі засоби реєстрації даних забезпечують зв'язок між інформацією та людиною, інформацією та ЕОМ, людиною та ЕОМ. Для фіксування інформації в комп'ютерних системах використовуються різноманітні види носіїв (магнітні диски, магнітні стрічки, накопичувачі на гнучких магнітних дисках, компакт-диски). Одним із головних компонентів інформаційного забезпечення є автоматизовані бази даних (АБД). Вони виконують такі функції: уведення, накопичення, зберігання, поновлення, інтегрована обробка й видавання інформації в будь-якій комбінації для розв'язування регламентних задач та інформаційно-довідкового обслуговування користувачів. Особливістю АБД є підвищення ефективності функціонування інформаційних технологій за рахунок раціональної організації та використання даних у процесі їх обробки.Основними вимогами до АБД є: багаторазове використання даних за одноразового їх уведення до системи; мінімальне дублювання; можливість розширення й поновлення; швидкий доступ до даних і їх захист, інтеграція даних для використання на різних рівнях управління. До складу АБД входять бази даних (БД) і системи управління базами даних (СУБД). Залежно від технологічних режимів використання даних розрізняють фонд і архів даних. БД використовується багатьма споживачами (користувачами) і забезпечує незалежність даних від прикладних програм. Під час роботи з БД формується інформація про джерела інформації, формати та взаємозв'язок даних, відомості про частоту виникнення й характер використання даних. Ця інформація створює базу даних про самі дані і називається словником даних. Користувачами БД можуть бути окремі фізичні особи чи прикладні програми. Інструментом, який забезпечує систему зв'язку (інтерфейс) користувачів і прикладних програм з цими даними, є СУБД – основа програмних засобів АБД. До її основних функцій відносять організацію масивів у пам'яті ЕОМ і на машинних накопичувачах; установлення зв'язку між базами даних; відновлення (коригування) БД, логічний захист даних; захист секретності даних тощо. 3. Комп’ютерні технології розв’язання моделей Ефективність застосування економіко-математичних методів у моделях реалізації завдань аналітичного дослідження базується на широкому використанні засобів автоматизованої обробки відповідних інформаційних даних. Ідеться передовсім про впровадження в процес аналізу господарської діяльності підприємств сучасних комп'ютерних технологій, що створює належні передумови одержання якісної аналітичної інформації, потрібної для забезпечення процесу розробки науково обґрунтованих управлінських рішень.

До Палестини його принесли гкси засновники ґрусалима «Руського стану». На пвнч ґвропи воно прийшло з ашкеназами, залишивши там вдповдн топонми. Переконаний, що саме ця обставина  породила норманську версю походження «Рус» Пзнше термн «Русь» активно використовувався грецькими  римськими письменниками (Тацт), арабськими вченими, як навть Понт Евксинський назвали «Руським морем». Але особливо активну роль у поширенн й утвердженн мен «Русь», «русич» вдграли на початку ¶ тисячолття до н. е. етруски-расени потомки хетв  троянцв. За ними йдуть скфи, котр створили диний племнний союз з етрусками. Згодом вони мали з етрусками навть спльного бога Таргтая, а також спльну назву тарсени [Див.: Братко-Кутинський О. Феномен Украни.P К, 1996. С. 209]. РУСЬ ¶М'Я Б¶БЛ¶ЙНЕ ¶ будеш для них сторожею. Ббля Установити стинний змст поняття «Русь» можна, лише вдмовившись вд традицйного сторико-матералстичного пдходу. Адже, як пише сторик С. Лсной: «Офцйна теоря походження Рус зовсм помилкова» [Лесной С

1. Автомазація виробничих процесів підприємства

2. Комплексна електрифікація виробничих процесів кормоцеху ферми

3. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

4. Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі

5. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

6. Моделювання процесу обробки сигналів датчика у вихровому потоковимірювачі
7. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування
8. Цивільний та арбітражний процес

9. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

10. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

11. Виробнича практика з менеджменту

12. Процес управління та його основні стадії

13. Формування духовності учнів у навчальному процесі

14. Постанови з кримінального процесу

15. Місце України в глобалізаційних процесах

16. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Адвокат у кримінальному процесі

18. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

19. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

20. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

21. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

22. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
23. Безпека праці технологічних процесів РЕА
24. Вентиляція виробничих приміщень. Розрахунок загальнообмінної штучної вентиляції

25. Виробниче освітлення

26. Гігієнічна характеристика трудового процесу

27. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

28. Захист від виробничих випромінювань

29. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

30. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

31. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

32. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

33. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

34. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

35. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

36. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

37. Облік виробничих витрат у птахівництві

38. Облік виробничих запасів
39. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах
40. Облік операцій основних господарських процесів

41. Організація облікового процесу на підприємстві

42. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

43. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

44. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

45. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

46. Гідрологічні процеси

47. Адміністративний процес

48. Апеляційне провадження

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

49. Державне конституційне право зарубіжних країн

50. Докази та доказування в кримінальному процесі

51. Докази у кримінальному процесі

52. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

53. Еволюційне тлумачення права

54. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
55. Заочний розгляд справ в цивільному процесі
56. Захисник у кримінальному процесі

57. Збирання доказів у кримінальному процесі

58. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

59. Нотаріальний процес в Україні

60. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

61. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

62. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

63. Представництво прокурора у судовому процесі

64. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Принципи кримінального процесу в Україні

66. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

67. Процес спадкування

68. Процесуальні строки в цивільному процесі

69. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

70. Стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи
71. Суд і процес за законами Хамураппі
72. Управління духовними процесами суспільства

73. Учасники у кримінальному процесі

74. Участь прокурора в цивільному процесі

75. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

76. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

77. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

78. Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

79. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

80. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

82. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

83. Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту

84. Інформатика та інформаційні процеси

85. Інформація та інформаційні процеси

86. Компьютерне моделювання
87. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта
88. Математичне моделювання економічних систем

89. Моделювання елементів і каналу системи збору даних

90. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

91. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

92. Процес розробки Web-сайту

93. Система моделювання Electronics Workbench

94. Уніфікована мова моделювання (UML)

95. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

96. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

98. Нюрнберзький процес та його уроки

99. Православна Церква в Польщі на початку 1920 х рр. крізь призму судового процесу над Павлом Латишенком (архімандритом Смарагдом)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.