Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ТЕМА: ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 1. Поняття і види довгострокових активів У закордонній обліковій термінології поняття «довгострокові активи» (lo g-lived asse s) позначається різними термінами, зокрема необоротними активами (fixed asse s), операційними активами (opera io al asse s), позаоборотними активами. У більшості країн довгострокові активи містять основні засоби та нематеріальні активи. Питання обліку та відображення довгострокових активів у фінансовій звітності суб’єктів господарювання на міжнародному рівні розглядаються у МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 36 «Зменшення корисності активів», МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», а в Україні ─ у П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». У США облік довгострокових активів регламентується значно більшою кількістю стандартів із фінансового обліку (SFAS), зокрема: • SFAS 142 «Гудвіл та інші нематеріальні активи» («Goodwill a d O her I a gible Asse s»); • SFAS 144 «Облік зменшення корисності та ліквідації довгострокових активів» («Accou i g for he Impairme or Disposal of Lo g-lived Asse s»); • SFAS 141 «Об’єднання бізнесу» («Busi ess Combi a io s»); • SFAS 86 «Облік витрат на комп’ютерне програмне забезпечення, призначене для продажу, оренди чи іншої реалізації» («Accou i g for he Cos s of Compu er Sof ware o be Sold, Leased, Or O herwise Marke ed»); • SFAS 69 «Розкриття інформації про нафто- та газодобувну діяльність» («Disclosures abou Oil a d Gas Produci g Ac ivi ies»); • SFAS № 19 «Фінансовий облік і звітність нафто- та газодобувних компаній» («Fi a cial Accou i g a d Repor i g by Oil a d Gas Produci g Compa ies»); • SFAS 45 «Облік доходу від франшизи» («Accou i g for Fra chise Fee Reve ue»); • SFAS 34 «Капіталізація процентних витрат» («Capi aliza io of I eres Cos s»); • SFAS 2 «Облік витрат на дослідження та розробки» («Accou i g for Research a d Developme Cos s»). Згідно з МСБО 16, основні засоби ─ це матеріальні активи, що їх: 1) підприємство утримує для використання у виробництві або постачанні товарів і наданні послуг, для надання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей; 2) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. Нематеріальні активи, відповідно до МСБО 38, ─ це немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані. Слід зауважити, що міжнародними стандартами не деталізуються види активів, які належать до основних засобів і нематеріальних активів. У США довгострокові активи у фінансовій звітності підприємств класифікуються надві категорії: 1) основні засоби (proper y, pla a d equipme ): земля, будинки, машини, обладнання, легкові та вантажні автомобілі. До категорії основних засобів відносять також природні ресурси, такі, як: нафта, газ, лісові й мінеральні ресурси; 2) нематеріальні активи (i a gible asse s): патенти, авторські права, торгові марки (назви), франшиза, організаційні витрати, гудвіл. В Україні, згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», класифікація основних засобів здійснюється за такими групами: 1.

Основні засоби: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); робочу і продуктивну худобу; багаторічні насадження; інші основні засоби. 2. Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; природні ресурси, інвентарна тара; предмети прокату; інші необоротні матеріальні активи. 3. Незавершені капітальні інвестиції. Відповідно до ГІ(С)БО 8, нематеріальні активи поділяються на такі групи: • права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); • права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); • права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо); • права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, зокрема ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); • авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо); • незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; • інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). 2. Визнання та оцінка основних засобів Згідно з МСБО 16 «Основні засоби», об’єкт основних засобів слід визнавати як актив, коли: 1) існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, пов’язані з цим активом; 2) вартість активу для підприємства можна достовірно оцінити. Відповідно до МСБО 16, первісна оцінка основних засобів здійснюється за їхньою собівартістю. При цьому собівартість об’єкта основних засобів складається з ціни придбання, куди входять імпортні мита і невідшкодовувані податки на придбання, а також із витрат, необхідних для приведення активу в робочий стан для його використання за призначенням. До таких витрат відносять: витрати на підготування будівельного майданчика, витрати на доставлений розвантаження, встановлення, гонорари архітекторам і інженерам, попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення активу та відновлення території. У випадку, коли оплата придбаних основних засобів відстрочується, ринкова процентна ставка повинна бути визнана в обліку або капіталізована. Якщо об’єкт основних засобів придбано в результаті обміну на інший об’єкт основних засобів (подібний або неподібний), то вартість об’єкта оцінюється за справедливою вартістю доти, доки: а) операція обміну не має комерційного характеру; б) справедлива вартість отриманого та відданого активу не може бути точно визначена.

Відповідно до МСБО 16, подальші видатки, пов’язані з об’єктом основних засобів, повинні додаватися до балансової вартості цього активу, якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які перевищують первісне оцінений рівень продуктивності існуючого активу, надходитимуть до підприємства. Подальші видатки на основні засоби визнаються як актив тільки тоді, коли вони покращують їхній стан, підвищуючи оцінений спочатку рівень його продуктивності. Прикладами таких поліпшень є модернізація, модифікація, дообладнання, добудова, реконструкція. Витрати на ремонт чи обслуговування основних засобів здійснюються для відновлення або підтримання майбутніх економічних вигід, що їх підприємство може очікувати від оціненого спочатку рівня продуктивності активу. У такому разі вони визнаються витратами періоду, коли вони були понесені. Після первісного визнання основних засобів їх подальший облік може здійснюватися, згідно з МСБО 16, за однією з двох моделей: 1) за моделлю собівартості (cos model), згідно з якою основні засоби відображаються в обліку за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності; 2) за моделлю переоцінки (revalua io model), що передбачає відображення в обліку основних засобів за переоціненою вартістю, яка відповідає їхній справедливій вартості за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. У випадку застосування моделі переоцінки, переоцінку потрібно здійснювати настільки регулярно, щоби залишкова вартість суттєво не відрізнялась від справедливої вартості на дату балансу. Якщо в результаті переоцінки балансова вартість основного засобу збільшилася, то збільшення має відображатись як зростання капіталу, тобто у кредиті рахунку капіталу під назвою «Дооцінка». Проте збільшення від переоцінки має визнаватись як дохід, якщо воно сторнує зниження від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане як витрати. Якщо в результаті переоцінки балансова вартість активу зменшилася, то зменшення має визнаватись як витрати. Проте зменшення від переоцінки слід безпосередньо вираховувати з будь-якої дооцінки, що з ним пов’язане, якщо це зменшення не перевищує суми дооцінки цього самого активу. МСБО 16 вимагає, щоб у проведенні переоцінки об’єкта основного засобу також здійснювалась переоцінка всього класу, до якого належить об’єкт. При цьому клас основних засобів трактується як група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності підприємства. Прикладами окремих класів активів є: земля; кораблі; літаки; автомобілі, меблі та приладдя; офісне обладнання. У США облік основних засобів здійснюється за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. На відміну від вимог МСБО 16, американські стандарти забороняють проведення переоцінки основних засобів зі зміною їхньої ринкової вартості, за винятком випадків, пов’язаних із зменшенням їхньої корисності. 3. Визнання та оцінка нематеріальних активів МСБО 38 «Нематеріальні активи» вимагає, щоби підприємство визнавало в обліку придбаний або створений нематеріальний актив тільки тоді, коли існує імовірність отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних із цим активом, та його вартість може бути достовірно визначено.

Автор, здаться, не допуска, що укранц можуть знаходити в провдниках ОУН  деяк нш чесноти, крм авторитаризму, подбно до того, як американц шанують Джорджа Вашингтона зовсм не за рабовласництво, а англйц поважають Черчлля зовсм не за те, що вн зрадив усю Схдну ґвропу Сталнов. Ендрю Влсон, на жаль, гнору специфку нацоналзму в колональних кранах, як , зрештою, постколональних. Вн послдовно нехту велетенською лтературою на цю тему - вд класичних уже праць Франца Фанона й Едварда Сада до численних праць свох британських спввтчизникв, котр дали найдокладнш описи рзномантних нацоналзмв, з якими в рзн часи стикалася Британська мперя - вд екзотичних афро-азйських до, сказати б, «ближньозарубжних», на зразок пвнчноамериканського, рландського чи шотландського (досвд Пвнчно ¶рланд мг би виявитись особливо цкавим  корисним для його укранознавчих студй). ¶гнорування постколональних дослджень суттво спростило й спримтивзувало Влсонв погляд на сьогодншню Украну та природу найновшого укранського нацоналзму

1. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

2. Досудове слідство в зарубіжних країнах

3. Право власності у зарубіжних країнах

4. Економіка зарубіжних країн укр

5. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

6. Державне конституційне право зарубіжних країн
7. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США
8. Економіка зарубіжних країн

9. Облік у закордонних країнах

10. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

11. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

12. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

13. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

14. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

15. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

16. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

17. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

18. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

19. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

20. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

21. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

22. Облік нематеріальних активів
23. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"
24. Облік нематеріальних активів

25. Фінансовий облік оборотніх активів

26. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

27. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

28. Приморский край

29. Ставропольский край

30. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

31. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

32. Правовые акты управления

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

34. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

35. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

36. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

37. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

38. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации
39. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина
40. Нормативные акты и их действие

41. Косвенные речевые акты в современном английском языке

42. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

43. Тверской край в 1917 году

44. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

45. Приговор как акт правосудия

46. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления

47. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

48. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

49. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

50. Региональные особенности регулирования цен (на примере Хабаровского края)

51. О подписании акта о военной капитуляции вооруженных сил Германии

52. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

53. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

54. Казанский край в XVII в.
55. Пензенский край в 17 - начале 18 вв.
56. Ссылка в Красноярском крае и Хакасии

57. Неразгаданные тайны нашего края

58. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края

59. Кидайся в края...(заметки о Багрицком)

60. Край родной, навек любимый

61. Интерпретация стихотворения С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся».

62. Любовь. Влюбленность. Физиология полового акта

63. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

64. Налоговая политика Ставропольского края

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

65. Предствительные органы государственной власти, краев, областей РФ

66. Об отдельных положениях Налогового кодекса РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах

67. Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов

68. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"

69. Нормативный правовой акт

70. Акты органов местного самоуправления
71. Основные виды терроризма. Роль и место в предупреждении и пресечении террористических актов
72. Пределы действия нормативных актов в РБ

73. Проблемы обжалования нормативных актов

74. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

75. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

76. Об изменениях в нормативных актах по ЕСН

77. Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края

78. Психический акт

79. О социальной регуляции деятельности коммуниканта в акте общения

80. Обрезание и длительность полового акта

Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы

81. Молодой человек может иметь тысячи половых актов с самыми различными женщинами…

82. Позы в половом акте

83. Половой акт – вершина секса

84. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

85. Нормативно правовые акты

86. Коллективный договор как локальный нормативный акт
87. Управление развитием физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации (на примере Краснодарского края)
88. Теория речевых актов Дж.Остина

89. Облігації

90. Анализ лесопользования в Приморском крае

91. Заповедники Хабаровского края

92. Масштабы почвенной деградации Приморского края

93. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

94. Развитие сети степных ООПТ. Попытка создания нового степного заказника в Алтайском крае

95. Современные проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения на примере Краснодарского края

96. Иностранные инвестиции в России и Краснодарском крае

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Облік робочого часу працівника

98. Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития

99. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.