Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Проект как средство развития личности в начальной школе

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Проект как средство развития личности в начальной школе Автор: Абдиразакова Тамара. Структура работы: введение, теория, практическая часть, рекомендации, обобщение, список литературы, приложение (2 таблицы, 4 диаграммы, два реферата, детские рисунки, учебная видеокассета). Ключевые слова: личность, развитие, проект, проектная неделя, исследование, эксперимент, презентация, проблема, гипотеза. Цель исследования: изучить принцип проектного метода, его влияния на развитие познавательного интереса учащихся начальной школы. Предмет исследования: развитие познавательного интереса учащихся начальной школы. Объект исследования: активность на проектной неделе, как показатель познавательного интереса. Гипотеза: развитие познавательного интереса учащихся происходит успешнее, если учитель в своей работе использует разные интерактивные методы; темы проектов отвечают интересам и  возрастным особенностям учащихся. Задачи исследования: Познакомиться с историческим развитием проектного метода: выявить его социальные и исторические аспекты, используя педагогическую  и психологическую литературу; его роль в развитии личности. Изучить влияние  интерактивных методов  на развитие личности. Исследовать роль проектного метода на развитие познавательного интереса учащихся начальной школы, обобщить свой опыт и опыт коллег в этом вопросе. Разработать и опробовать темы проектных недель в начальной школе. Обобщить и проанализировать полученные результаты. Методы исследования: знакомство с педагогической и психологической литературой, её анализ, эмпирические методы: анкетирование, статистический метод обработки материала. База исследования: четырёхлетний опыт работы проведения проектной недели (с 1998 по 2001 год) с 27 младшими школьниками Екабпилсской средней школы № 2. В магистранской работе представлены проведённые в начальной школе разработанные модели проектов: структурная модель, тема: „Я и моё здоровье», учебно-дидактическая модель, тема: «Даугава – голубая лента Латвии», групповая или коллективная модель, тема: «Екабпилс – мой родной город», индивидуальная модель, тема: «Воздух вокруг нас». Исследования и обработанная информация помогут учителям начальной школы проанализировать свою работу, опыт. Обработанный исследовательский материал позволит сравнить возрастные проекты, заинтересованность учащихся, точность и продуктивность работы. Исследования показали, что проектная работа – это полноценный и эффективный метод учебной деятельности, который является средством для развития личности учащихся начальной школы. Ievads 20.gs. ogalē izglī ībā o iek pārorie ācija o zi āša u ra slācijas u reproducēša as modeļa uz izglī ības modeli, kurā iek akce ē a epieciešamība a īs ī skolē os pašizglī ības iemaņas – prasmi risi ā problēmas, sadarbojo ies ga ar skolo āju u skolas biedriem, ga ar ci ām perso ām, apgū „koma das darba” iemaņas. Realizējo izglī ības reformu, pa s svarīgākais uzdevums ir pil veido mācīša ās procesu, izvirzo ci u mērķi – iei eresē bēr us, rosi ā viņu domāša u, a īs ī prasmi uzdo jau ājumus u meklē dažādus a bilžu varia us.

Projek s ir ie ācis skolas ikdie ā kā jau a mācību darba me ode. Projek u darbs ir mūsdie īgu ies āžu u uzņēmumu darbības pama ā, u o raks uro demokrā isks vadības s ils saskarsmē u visdažādāko speciālis u savs arpējā sadarbībā. Projek u me ode ir mācību darba paņēmie s, kuras laikā skolē i pa s āvīgi ( e iešā skolo āja vadībā) izma ojo visdažādākos i formācijas avo us u darba formas, izs rādā pē ījumu par kādu labprā īgi izvēlē u, sev ak uālu reālas dzīves problēmu, sev i eresa u ēmu, paši plā o u orga izē šo darbu u apkopo ā rezul ā us. Projek u me odes sū ība skolā mūsdie u aps ākļos ir – veido skolē os māku: s rādā pa s āvīgi; s rādā sadarbojo ies ar ci iem; s rādā radoši; pama o savas a ziņas ar fak iem, kas savāk i projek a izs rādes gai ā; rosi ā pozi īvo i eresi par apkār ējo pasauli, vēlēša os u prasmi o uzzi ā . Jau piek o gadu Jēkabpils 2. vidusskolā iek orga izē a projek u edēļa. Mūsu sākumskolā par galve o esam izvirzījuši – veici ā ka ra skolē a kā u ikālas esamības paša īs ību, palīdzo iepazī LABO, SKAIS O, PA IESO u palīdzē a īs ī ka ram bēr am perso isko epieciešamību vairo os sevī u PASAULĒ. Projek i kā me ode a īs a u pil veido skolē u prasmes, pa s āvīgi uzdo jau ājumus u meklē uz iem a bildes, evis visu laiku ās pieprasī o skolo āja. Projek a darbu skolā ievieš, lai mācības klasē kļū u radošas, lai skolas darbs kļū u i eresa āks, daudzveidīgāks u ciešāk sais ī s ar reālo dzīvi, skolē iem ak uālām problēmām. Šajā me odē av bū iski ko izzi a, be ga kā izzi a. Pa s process ir projek a me odes visbū iskākā daļa. Darba ēmas ak uali ā e mūsdie u sabiedrībā ir o eikusi ēmas: „Projek s kā perso ības a īs ības līdzeklis sākumskolā” izveli. Pē ījuma mērķis: apzi ā projek u me odes īs e oša as pri cipus, o ie ekmi uz izziņas i erešu a īs ību sākumskolā. Pē ījuma priekšme s: sākumskolas skolē u izziņas i erešu a īs ība. Pē ījuma objek s: projek u edēļas ak ivi ā es kā izziņas i erešu a īs ī ājs. Pē ījuma hipo ēze: skolē u izziņas i erešu a īs ība orisi ās veiksmīgāk, ja skolo ājs savā darbā izma o dažādas i erak īvās me odes, projek u ēmas izvēlas a bils oši bēr u i eresei u vecumposmam.

Pē ījuma uzdevumi: Iepazī projek u me odes vēs urisko a īs ību, oskaidro sociālos u vēs uriskos aspek us pedagoģiskajā u psiholoģiskajā li era ūrā, ās lomu perso ības a īs ībā. Izzi ā i erak īvo me ožu ozīmi perso ības a īs ībā. Izpē ī projek u me odes lomu izziņas i erešu a īs ībā sākumskolā, oskaidrojo u apkopojo savu u kolēģu pieredzi šajā jau ājumā. Izs rādā u aprobē projek u ēmas sākumskolā. Apkopo u a alizē iegū os da us. Pē ījuma me odes: pedagoģiskās u psiholoģiskās li era ūras iepazīša a u a alīze; skolē u projek u ma eriālu aps rāde; empīriskās me odes: a ke ēša a, s a is iskās me odes ma eriāla  aps rādē. Pē ījuma laika u bāzes orāde: Jēkabpils 2.vidusskolas sākumskolas 27 skolē i 4 gadu  pieredze ( o 1998. līdz 2001. gadam). 1. Mūsdie u si uācija izglī ībā Jau ākajās La vijas izglī ības pama os ād ēs ir do a izglī ības pri cipu sis ēma, kas reizē ga precīzi raks uro La vijas jau ās izglī ības virzību, ga s iedz paraugu a aloģisku apakšsis ēmu izveidei a sevišķiem izglī ības posmiem, ozarēm vai mācību priekšme iem. Pedagoģijās vēs urē ir zi āmi daudzi ga mācību, ga izglī ības pri cipu sis ēmu paraugi, piemēram, vācu pedagoga Georga Kerše š ei era aksioloģiskā izglī ības pri cipu sis ēma, vācu filozofs Rūdolfs Š ei ers ir izs rādājis (pri cipu) sis ēmu Valfdorfpedagoģijai. o eik i pri cipi ir bijuši pama ā Hugo Gaudiga darba skolas mācību procesām. Skolas izglī ībai var bū šādi orga izācijas pri cipi: di amiskas kul urālas pri cips. Pa ākams, savie ojo sabiedrības kul urālās prasības ar pedogogu jau radi u ovi ā ēm; variējo mācību darba formas u me odes; humā isma pri cips. Veido sabiedriski ozīmīgo par perso īgi ozīmīgo, apgūs o kul ūras vēr ības kā savas perso īgi mo ivē ās mācību si uācijās; darbibpieejas pri cips. Pa āk mācāmā ak īvu dalību mācību procesā pre ēji verbālajām me odēm u formām, kad odod ga avu i formāciju mo oloģiskas u bezperso iskas i formācijas veidā, ā veici o skolē u pasivi ā i vai uzspiežo svešu viedokli; darborie ācijas pri cips. Apgū prak iskā darba u izziņas darba vispārējos paņēmie us, darba kul ūru, iesais o skolē us dežūrās, pašapkalpoša ās u sabiedriskā darba orisēs skolā u ārpus ās; radošā darbība uzska āma par perso ību a īs ošu mehā ismu, kas odroši a dialogu u līdz ar o arī iesais a perso ību mūsdie u kul ūras pasaulē u formē dzīvesveidu; perso ības paš o eikša ās pri cips.

Случалось, что казаки слали с фронта домой трофейное имущество, чтоб его продали, а на вырученные средства открыли хуторскую начальную школу. Поезда по территории Войска Донского ходили строго по расписанию, и даже извозчики брали за проезд по дореволюционным расценкам. Один из донских офицеров, вернувшийся домой из охваченной революцией России, вспоминал: «На железной дороге совершенно не чувствовалась происшедшая в России революция, и жизнь шла своим нормальным чередом. Будочники с зелеными флажками провожали поезда; казаки везли с поля груженые подводы сена и зерна и, лежа на возах, равнодушно поглядывали на пассажиров; мальчишки с красными лампасами на штанишках бежали к полотну ЖД и выпрашивали старые газеты «тятьке на цигарку», ну словом, повсюду на Дону можно было наблюдать жизнь дореволюционного времени». Тем не менее в бюджете доходы покрывали 46 % расходов, а 57 % расходов шли на армию... Война не прекращалась. Казаки восстали по всему Дону и, собравшись в сотни и полки, выбили красногвардейцев с донской территории

1. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики

2. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

3. Формирование познавательного интереса учащихся посредством занимательных рассказов по физике

4. Особенности развития познавательных интересов учащихся к изучению географии в малочисленной сельской школе

5. Математические игры как средство развития познавательного интереса учащихся

6. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики
7. Формирование интереса к урокам математики
8. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

9. «Песнь о Вещем Олеге» А.С.Пушкина на уроках в начальной школе

10. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

11. Нетрадиционный урок как средство повышения познавательной деятельности учащихся

12. Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на уроках русского языка и математики

13. Использование занимательных игр в развитии познавательного интереса младших школьников на уроках математики

14. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

15. Организация познавательной деятельности учащихся на факультативных занятиях по теме Иррациональные неравенства

16. Эвристическая беседа как метод активизации познавательной деятельности учащихся

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

17. Качественные задачи, как средство развития познавательного интереса

18. Развлекательные и познавательные игры на уроках английского языка в младших классах

19. Домашние задания как стимул повышения интереса учащихся к предмету

20. Ативизация познавательной деятельности учащихся посредством физического эксперимента

21. Развитие познавательного интереса школьников как способа формирования творческой личности

22. Игровая деятельность как средство развития творческих способностей учащихся на уроках основ безопасности жизнедеятельности
23. Самостоятельная деятельность учащихся на уроке математики
24. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики в начальной школе

25. Активизация познавательной деятельности учащихся

26. Игровые методы как средство активизации познавательной активности на уроках английского языка

27. Использование мультимедиа на уроках математики при изучении положительных и отрицательных чисел в 6 классе как средство активизации деятельности учащихся

28. Познавательная активность на уроке физической культуры

29. Проектный метод как средство развития общетрудовых умений у учащихся 7 класса на уроках технологии

30. Развитие познавательного интереса при обучении иностранному языку

31. Роль классного руководителя в формировании познавательного интереса школьников

32. Самостоятельная работа учащихся на уроках математики

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

33. Формирование познавательного интереса к истории у младших школьников как условие перехода к систематическому изучению исторического содержания

34. Формирование познавательной активности учащихся через исследовательскую деятельность

35. Дидактическая игра, как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках математики

36. Активация познавательной деятельности на уроке информатики

37. Формирование познавательных умений учащихся во внеклассной работе

38. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)
39. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
40. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

41. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

42. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

43. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

44. Геометрический материал на уроках математики

45. ИТ как средство развития познавательной активности и творческих способностей школьников с нарушениями зрительного анализатора

46. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

47. Воспитание сознательной дисциплины на уроках математики

48. Экологическая безопасность использования компьютеров на уроках математики

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

49. Физкультурно-познавательные технологии в начальной школе

50. Информационно-методическое письмо об учебнике-тетради по математике для учащихся 3 класса четырехлетней начальной школы

51. Використання дидактичних ігор на уроках математики

52. Игра как средство развития познавательных процессов младших школьников

53. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики

54. Методы и приемы словарной работы на уроках русского языка в начальной школе.
55. Особенности использования аналитико-синтетического метода обучения письму учащихся младших классов в школе для детей с тяжёлыми нарушениями речи
56. Применение оорных схем на уроках литературы в школах для детей с тяжелыми нарушениями речи

57. Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников

58. Развитие математических способностей учащихся в процессе внеклассной работы по математике в начальной школе

59. Развитие полифонических музыкальных способностей у учащихся младших классов общеобразовательной школы

60. Развитие творческого мышления младших школьников на уроках математики

61. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

62. Современный урок математики, требования к нему

63. Состав слова и методика его изучения на уроках русского языка в начальной школе

64. Урок в современной школе

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

66. Дидактическая игра как средство развития познавательной активности при изучении чисел первого десятка

67. Занятие как средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста

68. Использование информационных технологий на уроках математики

69. Правила речевого этикета на уроках английского языка в начальной школе

70. Мнемические приемы как средство развития образной памяти младших школьников на уроках литературного чтения
71. Познавательные задачи, познавательные задания как средства активизации познавательных процессов в деятельности учащихся на уроках истории
72. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

73. Планы уроков английского языка

74. Учащимся о самообразовании

75. План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

76. Формирование у учащихся практических познавательных умений по физике

77. План урока алгебры. Тема: Значения тригонометрических функций. Решение простейших тригонометрических уравнений.

78. План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу

79. План урока геометрии. Тема: Свойство медиан треугольника

80. Самостоятельная работа учащихся на уроке

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Работа над речью слабослышащих учащихся на уроках развития речи в младших классах

82. Зависимость формирования познавательной потребности от удовлетворения социальных потребностей учащихся и их влияние на успешность овладения иностранным языком

83. Индивидуальный подход как средство повышения качества обучения на уроках физики

84. Фонетическая зарядка как средство формирования произносительных навыков у учащихся второго класса на уроках немецкого языка

85. Влияние использования нестандартного оборудования на формирование интереса младшего школьного возраста на уроках физической культуры

86. Воспитание интереса к профессии у учащихся
87. Новые подходы в организации самообразовательной деятельности учащихся на уроках истории
88. Особенности словарной работы на уроках чтения и русского языка с учащимися 1 классов специальной (коррекционной) школы IV вида

89. План интегрированного урока "В битвах за честь и славу" (Средневековое рыцарство: история и культура)

90. Работа над изобразительными средствами языка в аспекте развития речи учащихся пятых классов на уроках русского языка

91. Развитие творческих способностей учащихся на уроках иностранного языка

92. Роль и место самостоятельной работы на уроках и во внеурочное время в формировании научного мировоззрения и экологической культуры учащихся

93. Самостоятельная работа как форма организации, способствующая повышению знаний учащихся на уроках окружающего мира в малокомплектной школе

94. Тесты как средство контроля развития грамматических навыков учащихся 6 класса на уроках английского языка

95. Учет индивидуальных особенностей, склонностей и направленности, учащихся в преподавании предметов эстетического цикла

96. Формирование познавательных способностей старшеклассников на уроках истории таджикского народа

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Значение индивидуальных профконсультаций в выборе профессии учащимся

98. Возможности использования дифференцированного подхода к учащимся на уроке русского языка как средства формирования адекватной самооценки

99. Сравнительное иследование индивидуально-психологических особенностей учащихся школьных классах различного профиля

100. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.