Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку та аудиту Курсова робота на тему «Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження» Рівне - 2009 Зміст Вступ 1 Визначення облікової політики 2 Практична організація облікової політики 3 Практичні рекомендації щодо розробки наказу про облікову політику 4 Елементи облікової політики Висновок Список використаної літератури Вступ На сьогоднішній день, дана тема наукової роботи є досить актуальною, оскільки облікова політика – це серце бухгалтерського обліку на підприємстві. Тому, щоб воно працювало, кожне підприємство повинно мати наказ про облікову політику. Проте неможливо скласти наказ про облікову політику, який би підійшов усім без винятку, адже кожне підприємство має свої особливості роботи, а тому й має право застосовувати різні методи амортизації необоротних активів, нарахування резерву сумнівних боргів, обліку фінансових витрат тощо. Мета даної роботи полягає в розробці пропозицій до методологічного та організаційного забезпечення процесу формування облікової політики ЗАТ «Рівне-Борошно» у сучасних умовах інтеграції фінансового та промислового капіталу. Для досягнення поставленої мети у роботі передбачено виконання комплексу взаємопов’язаних завдань, зокрема: - розкрити сутність облікової політики; - визначити чинники, які слід враховувати при виборі тих чи інших методів і правил та закріпленні їх в обліковій політиці; - визначити зміст, етапи та порядок формування наказу про облікову політику; - розробити практичні рекомендації щодо підготовки наказу про облікову політику; - розкрити організаційно-методологічні аспекти формування облікової політики; - обґрунтувати теоретичні й розробити методичні рекомендації щодо формування облікової політики ЗАТ «Рівне-Борошно». Об’єктом дослідження є напрями розвитку бухгалтерського обліку та облікової політики ЗАТ «Рівне-Борошно» в управлінні бізнесом. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та організаційні аспекти формування облікової політики. Інформаційною базою дослідження є монографічна література, наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених у періодичних виданнях з бухгалтерського обліку, матеріали мережі Інтернет, а також нормативні документи державних органів України, нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку. При дослідженні теоретичних аспектів облікової політики використовувалися методи індукції та дедукції для визначення загальних тенденцій розвитку облікової політики; методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності та змісту облікової політики підприємства. Застосування системного підходу, методів аналізу і синтезу дозволило визначити місце облікової політики підприємства в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Метод причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний метод використовувалися для виділення об’єктів і елементів облікової політики, удосконалення їх класифікації. 1 Визначення облікової політики Як відомо, бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам.

Весь цей довгий шлях від здійснення господарської операції до її відображення у фінансовій звітності має бути пройдено за певними правилами. Існують загальні правила відображення господарських операцій підприємства, які введені такими нормативними актами, як національні стандарти бухгалтерського обліку, інструкції, методичні рекомендації тощо. Проте норми, що міситься в цих документах, встановлюють лише рамки для створення власної системи обліку, залишаючи певний простір для творчості бухгалтера. Вирішуючи завдання побудови найефективнішого обліку, що надає користувачам достовірну, корисну та своєчасну інформацію, підприємство розробляє свої власні конкретніші правила та принципи обліку. Сукупність таких правил — це і є облікова політика. Облікова політика – це сукупність принципів, методів, процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності . Згідно з п. 5 ст. 8 Закону про бухоблік, підприємство самостійно: - визначає облікову політику підприємства; - обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; - розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; - затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. При виборі тих чи інших методів і правил та закріплення їх в обліковій політиці слід враховувати цілу низку чинників. Назвемо основні: форма власності та організаційно-правова форма підприємства (державне, приватне, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і т. д.); вид діяльності (торгівля, промисловість, будівництво і т. д.); організаційна структура управління та наявність структурних підрозділів; кількість господарських операцій, обсяги діяльності, обсяг продажу, чисельність персоналу, наявність відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств тощо; особливості оподаткування виду діяльності; поточні та довгострокові цілі підприємництва (залучення кредитних ресурсів, здійснення інвестиційних програм тощо); ступінь матеріально-технічного оснащення (комп'ютерна техніка програмне забезпечення); рівень кваліфікації кадрів; технологічні особливості виробництва (промислові підприємства), особливості організації постачання&quo ; та збуту; системи та форми розрахунків з покупцями та постачальниками; взаємини з фінансовими структурами; система звітності перед власниками, а також іншими користувачами фінансової інформації; розвиненість інфраструктури ринку, перспективи його розвитку; стан законодавства, перспективи його зміни . Згідно з п. 23 П(С)БО 1, підприємство повинне висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису: 1) принципів оцінки статей звітності; 2) методів обліку щодо окремих статей звітності. Тобто облікова політика підприємства ґрунтується на основних принципах обліку та звітності.

Під принципами бухгалтерського обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися під час вимірювання, оцінки та реєстрації господарських операцій і при відображенні таких операцій (їх результатів) у фінансовій звітності. 2 Практична організація облікової політики Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика визначається як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Питання встановлення облікової політики належать до компетенції власника (власників) підприємства, органу, уповноваженому управляти державним майном, органу, уповноваженому управляти корпоративними правами держави . Повноваження власника (власників) підприємства встановлювати облікову політику реалізується через визначення у розпорядчому документі переліку методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа включати не доцільно, як імперативні для застосування підприємством норми. Розпорядчий документ складається виконавчим органом управління підприємством і подається на затвердження (погодження) власнику (власникам), органу, уповноваженому управляти державним майном, органу, уповноваженому управляти корпоративними правами держави. Облікова політика визначається на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Розпорядчий документ про облікову політику підприємства має визначити застосування: методів оцінки вибуття запасів; періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів; порядку обліку (ідентифіковано чи загалом) і розподілу транспортно-заготівельних витрат; окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; методів амортизації необоротних активів; вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів; класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку; періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку; методу обчислення резерву сумнівних боргів; переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів; порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг; сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках; переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); порядку визначення ступеню завершеності робіт за будівельним контрактом; дати визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів; бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу; порогу суттєвості щодо окремих об'єктів обліку; переоцінки необоротних активів; періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань; окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства. На основі принципу послідовності облікова політика підприємства має передбачати постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики.

Настав час повернутися московитам із сусідніх підкорених земель на свою споконвічну землю. Вона давно стомилася, довго очікуючи людських рук. 326 «Сам я майже наполовину українець, виріс у звуках української мови, люблю її культуру, сердечно бажаю всіляких успіхів Україні — але в її реальних етнічних кордонах, без захоплення російських областей». Повірте, Олександре Ісайовичу, не вибереться Росія «з-під уламків комунізму» із проповідниками вашого штибу. Ви штовхаєте Росію під «уламки шовінізму». Тут ви нічим не відрізняєтеся від Жириновського: два чоботи — пара. До речі, і комуністи з вами в одному строю. «Вона (Україна. — В. Б.) не впорається навіть із культурним завданням: у нинішніх її кордонах 63 % населення вважають своєю основною мовою російську (в 3 рази більше, ніж там етнічних росіян) — і треба всіх їх переучувати на українську». Страшне горе України, що Росії вдалося (саме так!) зросійщити частину її народу. Вам — це відомо. Росія три сотні років вела цілеспрямовану політику ліквідації українців. Послухайте: князь Шаховськой, направляючись в Україну 1734 року, мав від цариці такий наказ: «… Шаховському повелено спритно підводити українську козацьку старшину, щоб ті женилися і своячилися з великоросійською знаттю»

1. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

2. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

3. Формування облікової політики підприємства

4. Облік зносу та амортизації основних засобів

5. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

6. Облік активної частини балансу підприємства
7. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
8. Облік основних засобів

9. Облік основних засобів

10. Облік основних засобів та руху грошових коштів

11. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

12. Організація обліку власного капіталу підприємства України

13. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

14. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

15. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

16. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Асортиментна політика підприємства

18. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

19. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

20. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

21. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

22. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
23. Організаційна структура управління персоналу підприємства
24. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

25. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

26. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

27. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

28. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

29. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

30. Облікова політика як елемент культури бізнесу

31. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

32. Організація облікового процесу на підприємстві

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

33. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

34. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

35. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

36. Структура системи соціального захисту населення і політики України

37. Комиссия по уложению и "Наказ Екатерины"

38. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл
39. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
40. Національна політика СРСР в роки перебудови

41. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

42. Структура рекурсивных m-степеней в полях

43. Податкова політика України

44. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

45. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

46. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

47. Облігації

48. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

50. Процентна політика комерційного банку

51. Облік і аналіз фінансових результатів

52. Облік витрат на оплату праці

53. Облік грошових коштів

54. Організація обліку грошових коштів
55. Основи побудови обліку праці та її оплати
56. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

57. Інформаційна політика США

58. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

59. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

60. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

61. Діюча практика обліку операцій з векселями

62. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

63. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

64. Державна політика соціального страхування

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

66. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

67. Бухгалтерський облік

68. Бухгалтерський облік

69. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

70. Бухгалтерський облік на підприємстві
71. Бухгалтерський облік у банку
72. Бюджетний облік

73. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

74. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

75. Виробничі запаси - облік та аналіз

76. Гудвіл та його облік

77. Етапи організації бухгалтерського обліку

78. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

79. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

80. Облік активів

Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

81. Облік виробництва паперу

82. Облік виробничих запасів

83. Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

84. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

85. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

86. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
87. Облік готової продукції
88. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

89. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

90. Облік загальновиробничих витрат

91. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

92. Облік зовнішньоекономічної діяльності

93. Облік і аудит кредитів банку

94. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

95. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

96. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

97. Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

98. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

99. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

100. Облік операцій дарування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.