Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ Президентові України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління Загальна характеристика роботи Актуальність теми. В сучасних умовах, коли в Україні після проголошення незалежності відбуваються докорінні реформи і трансформації, набула актуальності проблема нової концепції розвитку великих міст, які завжди були i є центрами соцiально-економiчної, політичної та культурної системи держави і одночасно являють собою сконцентроване виявлення всіх протиріч i проблем економіки та суспільного розвитку в цілому. Особливого значення останнім часом набувають питання управління столичним містом, в якому виконуються загальнодержавні та самоврядні функції і формується реальна регіональна політика. Уявити собі весь комплекс проблем, пов’язаних з управлінням таким складним утворенням, як місто, а особливо столичне, в умовах становлення та розвитку ринкових відносин можливо, якщо розглядати його як систему. При цьому слід визначити склад, функції міста, загальні та специфічні завдання, що вирішуються на рівні територіальної громади в умовах трансформації економіки і розвитку місцевого самоврядування. Незважаючи на те, що розробці цієї проблеми приділялася значна увага, невирішених питань залишається ще багато, зокрема: не сформованість муніципальної економіки, існування певних протиріч щодо функціонування місцевої влади, необхідність удосконалення та приведення у відповідність з Конституцією України деяких положень законодавчих актів, що регулюють розвиток міста, формування комунальної власності та місцевих фінансів, недостатнє використання новітніх методів планування та прогнозування місцевого розвитку. Планування є основним елементом державного регулювання розвитку суспільства, його територіальних утворень, у тому числі міських. Як система впливу держави на її розвиток планування виникло на початку ХХ століття. В колишньому СРСР планування застосовувалось у різних формах: довгострокових планів-програм, прогнозів, середньострокових планів на п’ять років, річних короткострокових планів, а також використовувались загальнодержавні, галузеві, регіональні, продуктові та інші програмно-цільові методи планування. Але ускладнення економічної, соціальної, екологічної ситуації, погіршення побуту населення вимагало застосування інших методів планування, які б змогли забезпечити пропорційне і погоджене функціонування всіх секторів та сфер економіки, збереження і поліпшення довкілля, перетворювали б процес планування з фрагментарного на комплексний, який би сприяв досягненню поставлених суспільством мета-цілей. Такий вид планування дістав назву стратегічного. На сьогодні стратегічне планування в Україні лише починає застосовуватись на практиці. Тому існує багато невирішених теоретико-методологічних, правових, організаційних питань та практичних проблем використання методів стратегічного планування. Стратегічне планування є відносно новою сферою наукових досліджень в Україні.

Різні аспекти стратегічного планування та окремі підходи до нього широко висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних науковців та фахівців, зокрема О. Анісимова, Д. Брайсона, О. Виханського, Ю. Гладкого, В. Дорофієнка, Б. Жихаревича, В. Іванова, Б. Крозбі, М. Круглова, Л. Лімонова, В. Мамонової, О. Невелєва, С. Оборської, В. Пархоменка, А. Стрикленда, А. Томпсона, Е. Уткіна, З. Шершньової, Р. Фатхутдинова. Вагомий внесок у дослідження цієї наукової проблеми зробили такі відомі українські вчені, як Б. Данилишин, М. Долішній, Л. Зайцева, О. Ігнатенко, В. Князєв, Ю.Лебединський, В. Мамутов, Н.Нижник, В. Поповкін, І. Розпутенко, А Степаненко, Д. Стеченко, В. Тронь, В. Фінагін, Ю. Шаров та інші. Проте окремі її найсуттєвіші аспекти залишаються ще недостатньо розробленими. Це викликає суперечки та дискусії, навіть неоднозначне тлумачення термінів і дефініцій. Недостатність практичного досвіду стратегічного планування та теоретико-методологічних розробок у цій галузі знань і діяльності зумовила вибір теми дисертаційної роботи й окреслила основні напрями наукових досліджень. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі управління містом Української Академії державного управління при Президентові України в межах комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування” (номер державної реєстрації РК 0199U002827 - тема дослідження “Основні напрямки вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті проведення Адміністративної реформи в Україні”, з якої автор дисертації був відповідальним виконавцем). Тема дослідження тісно пов'язана з науково-дослідними роботами, що проводяться в Науково-дослідному інституті соціально-економічних проблем міста: “розробка проекту Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва до 2010 року” (РК 0196U013766), “Моніторинг виконання Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва до 2010 року у 2002 році” (РК 0102U002796), “Розробка варіанта Концепції пріоритетної стратегії розвитку м. Києва у ХХІ сторіччі” (РК 0101U004929), в яких автор був виконавцем розробки окремих розділів та підпрограм . Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методологічних засад стратегічного планування економічного розвитку великого міста як інструмента підвищення ефективності його управління. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: уточнити поняття “стратегічне планування” і його сутність; оцінити відповідність законодавчо-нормативної бази України потребам розробки та реалізації стратегічних планів; розкрити теоретико-методологічні основи економічного розвитку великих міст; узагальнити зарубіжний досвід стратегічного планування розвитку міст у контексті його творчого застосування в умовах України; визначити особливості стратегічного планування економічного розвитку великого міста як системи та її складових; обґрунтувати напрями і пріоритети стратегічного розвитку великих міст у системі державного управління; сформулювати концептуальні підходи до розробки стратегій економічного розвитку м.

Києва; запропонувати механізми реалізації стратегічних планів економічного розвитку великого міста органами державної влади та місцевого самоврядування. Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що в умовах багатоукладної економіки у системі державного управління стратегічне планування є основним інструментом регулювання соціально-економічного розвитку міських поселень та раціонального використання ресурсів як на загальнодержавному рівні, так і на рівні територіальних громад. Воно має значний потенціал щодо підвищення ефективності управління адміністративно-територіальними одиницями з боку державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за умови застосування комплексу науково обґрунтованих напрямів, методів та прийомів, визначення стратегічних цілей та послідовної їх реалізації. Об'єкт дослідження - соціально-економічний комплекс столиці України – міста Києва. Предмет дослідження - теоретико-методологічні та прикладні аспекти стратегічного планування економічного розвитку великого міста як важливого чинника підвищення ефективності його управління. Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження слугували фундаментальні положення сучасних теорій державного управління та місцевого самоврядування, основоположні законодавчі й нормативні акти України, зокрема Конституція України, закони України, укази Президента України, нормативні документи Кабінету Міністрів України, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань соціально-економічного планування та розвитку міст і територій, особливості розвитку столичних міст та формування державної регіональної політики в умовах трансформації економіки. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано сучасні методи дослідження, зокрема на основі системно-аналітичного методу зроблене теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених стратегічному плануванню розвитку і функціонуванню міських поселень. Для вирішення окремих завдань використовувались також наступні методи: статистичного аналізу – для дослідження динаміки, структури і ефективності розвитку великих міст; проблемно-орієнтовний – для наукового обґрунтування стратегічних напрямів вирішення проблем економічного розвитку великих міст; економіко-математичний – для розрахунків кількісних параметрів ресурсного потенціалу міста і обґрунтування перспектив його розвитку; порівняльний аналіз (СВОТ - аналіз) – для визначення слабких та сильних сторін, зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на розвиток міста Києва, розробки стратегій та визначення місії міста; компаративний – для зіставлення розвитку великих міст у різних регіонах та країнах. Застосовувались також методи комплексного системного аналізу економічних та управлінських явищ і процесів. Сукупність згаданих методів і прийомів становить методику дисертаційного дослідження. Інформаційну базу дослідження становили аналітичні та статистичні матеріали центральних органів державної виконавчої влади, Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Київського міського комітету статистики, Науково-дослідного інституту соціально-економічних проблем міста, Української Академії державного управління при Президентові України, інші інструктивні та нормативно-правові документи, особисті обстеження автора.

Класичний приклад сторя II ¶нтернацоналу. Що ж до власне нацональних рухв, спрямованих на «вдродження», «визволення» нацй, як, здебльшого, як полтичн спльноти снували «в проект», то в даному випадку питання «масовзац» таких рухв фактично було питанням творення нац. Очевидно, не варто докладно висвтлювати нш аспекти нацогенези в модерну добу, оскльки це потребувало б стислого викладу свтово стор. Лише побжно згадамо про деяк з них. Розвиток свтового ринку, формування «нацональних економк» та конкуренця мж ними, нервномрнсть економчного розвитку, злиття економки з полтикою призводили до загострення мждержавних суперечностей, що, у свою чергу, сприяло «етатизац» нацй та хнй внутршнй нтеграц. Цей процес активзувався з зростанням рол рацонально бюрократично держави, зантересовано в забезпеченн дност нац. Держава забезпечувала цю днсть методами «узаконеного насильства», соцальною полтикою та монополю на стандартизовану загальну освту. ¶нтеграцйн процеси всередин державних нацй значною мрою пдсилювалися вонними конфлктами мж ними, апогем яких стали свтов вйни

1. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

2. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

3. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

4. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

5. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

6. Загальні закономірності світового економічного розвитку
7. Ринок як регулятор економічного розвитку держави
8. Концепції історичних етапів економічного розвитку

9. Циклічні коливання економічного розвитку

10. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

11. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

12. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

13. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

14. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

15. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

16. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Ревізія як елемент методу економічного контролю

18. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

19. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

20. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

21. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

22. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
23. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
24. Стратегічне управління підприємством

25. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

26. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

27. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

28. Роль фінансів в економічному розвитку країни

29. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

30. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

31. Передумови "Японського економічного дива"

32. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие

33. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

34. Предмет та метод економічного аналізу

35. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

36. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

37. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

38. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
39. Економічні та правові основи управління організацією
40. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

41. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

42. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

43. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

44. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

45. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

46. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

47. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

48. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

50. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

51. Організація стратегічного планування на підприємствах

52. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

53. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

54. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
55. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
56. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

57. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

58. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

59. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

60. Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.

61. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

62. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

63. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

64. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

65. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

66. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

67. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

68. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

69. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

70. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво
71. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
72. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

73. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

74. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

75. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

76. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

77. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

78. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

79. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

80. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

81. Стратегія розвитку рекреаційних зон туристичного призначення

82. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

83. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

84. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

85. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

86. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
87. Економічне зростання. Транспортні послуги
88. Інституційні чинники розвитку національної економіки

89. Концесія як механізм розвитку економіки держави

90. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

91. Економічне моделювання в економічному аналізі

92. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

93. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

94. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

95. Великие русские путешественники

96. Развитие Кореи после Великой Отечественной войны

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

97. Великое герцогство Люксембург

98. Великая Хартия Вольностей (1215г.)

99. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.