Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Вимушені механічні й електромагнітні коливання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ на тему:”Вимушені механічні й електромагнітні коливання” План 1. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування 2. Амплітуда і фаза вимушених коливань (механічних і електромагнітних). Резонанс. Резонансні криві. Параметриний резонанс 3. Змінний струм. Резонанс напруг 1. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування Щоб у реальній коливальній системі одержати незатухаючі коливання, треба компенсувати цій системі втрати енергії. Таку компенсацію можна здійснити за допомогою якого-небудь періодично діючого фактора X( ), який змінюється за гармонічним законом: Для механічних коливань пружинного маятника роль X( ) відіграє зовнішня вимушуючи сила (1) З урахуванням цієї сили закон руху пружинного маятника запишеться у вигляді Якщо скористатися позначеннями , , то прийдемо до рівняння (2) Рівняння (2) є неоднорідним лінійним диференціальним рівнянням другого порядку. Розв’язок такого рівняння складається з двох частин, загального розв’язку відповідного рівняння без правої сторони і часткового розв’язку цього рівняння з правою стороною, тобто де A0 ─ амплітуда зміщення в початковий момент часу ( =0); А ─ амплі-туда коливань, яка установиться через деякий час. Через деякий час 1, завдяки дії вимушеної сили F0, амплітуда коливань досягне максимального значення (рис. 1). З цього моменту часу розв’язком рівняння (2) буде лише функція (3) Рис. 1 Відповідні похідні від (3) підставимо в рівняння (2), одержимо (4) У виразі (4) сталі величини А і ω повинні мати такі значення, щоб гармонічна функція дорівнювала сумі трьох гармонічних функцій, які стоять в лівій частині рівняння. Для виконання цієї умови, необхідно щоб сума трьох векторів при відповідних косинусах в лівій частині (4) дорівнювала вектору, який стоїть біля косинуса в правій частині. Однак вектори і напрямлені по одній лінії, але в різні боки. Вектор напрямлений перпендикулярно до перших двох. Зазначена вище умова може бути реалізована за допомогою векторної діаграми (рис. 2). Векторна діаграма дає можливість визначити амплітуду і початкову фазу вимушених коливань. З діаграми видно, що . (5) Рис. 2 Звідки амплітуда вимушених коливань буде дорівнювати (6) Початкова фаза вимушених коливань, як видно з векторної діаграми, дорівнює (7) З урахуванням співвідношень (6) і (7) розв’язок диференціального рівняння вимушених коливань (2) матиме вигляд (8) Якщо розглянути електричний коливальний контур, то роль змінної величини в цьому випадку буде мати е.р.с., або змінна напруга (9) Диференціальне рівняння вимушених коливань в коливальному контурі, з урахуванням (9), буде мати вигляд (10) Використовуючи позначення, аналогічні до (2), прийдемо до рівняння (11) Розв’язком рівняння (11) є функція, аналогічна до (3), тобто (12) Амплітуда заряду вимушених електромагнітних коливань буде дорівнювати . (13) Підстановка значень і в (13) дає значення амплітуди електромагнітних коливань в такому вигляді (14) Похідна за часом від (12) дає можливість одержати в коливальному контурі закон зміни електричного струму , де ─ максимальний струм у коливальному контурі.

2. Амплітуда і фаза вимушених коливань (механічних і електромагнітних). Резонанс. Резонансні криві. Парамет-ричний резонанс Розглянемо залежність амплітуди А вимушених механічних або електромагнітних коливань від частоти ω. Механічні й електромагнітні коливання будемо розглядати одночасно, називаючи коливну величину або зміщенням (х) коливного тіла від положення рівноваги, або зарядом (Q) конденсатора. З формули (3.6) випливає, що амплітуда А зміщення має максимум. Щоб визначити резонансну частоту — частоту, при якій амплітуда А зміщення досягає максимуму, — потрібно дослідити на максимум функцію . Диференціюємо підкореневий вираз цієї функції по ω і прирівнюємо його до нуля: , Ця рівність виконується при двох умовах і фізичний зміст яких має лише позитивне значення. Отже, резонансна частота буде дорівнювати (15) Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти вимушеної сили до , називається резонансом (відповідно механічним або електричним). У випадку коли значення практично збігається з власною частотою коливної системи. Підставляючи (15) у формулу (6), одержимо (16) На рис. 3 наведені залежності амплітуди вимушених коливань від частоти при різних значеннях &be a;. З виразів (15) і (16) випливає, що чим менше &be a;, тим вище і правіше лежить максимум даної кривої. Якщо , то всі криві (див. рис.3) сходяться в одній точці, яка відповідає, відмінному від нуля граничному значенню амплітуди так званому статичному відхиленню. Рис.3 У випадку електромагнітних коливань . Якщо то всі криві мають асимптотичне наближення до нуля. Показані на рис. 3 криві називається резонансними кривими. З формули (16) випливає, що при малому затуханні резонансна амплітуда зміщення буде мати вигляд . (17) Поділимо значення резонансної амплітуди (17) на статичне значе-ння амплітуди , одержимо добротність коливальної системи (18) де ─ логарифмічний декремент затухання. Як видно з (18), добротність коливальної системи характеризує її резонансні властивості. Чим більше число добротності, тим більша резонансна амплітуда. Рис. 4 Залежність φ від ω при різних коефіцієнтах &be a; графічно показана на рис. 4, з якого випливає, що при зміні ω змінюється і зсув фаз φ. З формули (7) видно, що при ω = 0, φ = 0, а при незалежно від значення коефіцієнта затухання &be a;, φ = π/2, тобто сила випереджає по фазі коливання на π/2. При подальшому збільшенні ω зсув фаз зростає і при , , тобто фаза коливань майже протилежна до фази зовнішньої сили. Сімейство кривих, зображених на рис. 4, називається фазовими резонансними характеристиками. Зупинимось коротко на явищі параметричного резонансу. Виявляється, що існують інші види зовнішніх взаємодій, з допомогою яких можна значно збільшити амплітуду коливань. Цей вид взаємодій полягає в тому, що в такт коливань періодично змінюють один із параметрів коливальної системи. Так наприклад збільшують довжину математичного маятника l, коли він перебуває в крайніх положеннях і дещо зменшують її, коли маятник проходить положення рівноваги, від цього маятник почне сильно розгойдуватись, амплітуда коливань буде швидко зростати, тобто наступить явище параметричного резонансу.

Збільшення енергії маятника відбувається за рахунок виконання механічної роботи по зміні довжини маятника. Сила тяжіння маятника в цьому випадку є різною, ─ меншою в крайніх положеннях і більшою при проходженні маятником положення рівноваги. Від’ємна робота, яку виконують зовнішні сили по збільшенню довжини маятника є меншою за додатну роботу по зменшенню довжини маятника в положенні рівноваги. За час одного повного коливання (період коливань) сумарна робота по зміні довжини маятника є більшою за нуль. Прикладом параметричного резонансу є коливання гойдалки. Без будь-яких зовнішніх впливів дитина, перебуваючи на гойдалці, сама здатна збільшувати амплітуду коливань. Потрібно лише в крайніх положеннях присідати, а в положенні рівноваги ─ підніматись. В цьому випадку коливальна система поповнюється енергією за рахунок мускульної сили ніг. Явища резонансу можуть бути як шкідливими, так і корисними. Наприклад, при конструюванні машин і різного роду споруд необхідно, щоб їх власна частота коливань не збігалася з частотою можливих зовнішніх впливів, інакше можуть виникнути вібрації, які приведуть до значних руйнувань. З іншого боку, наявність резонансу дозволяє знайти навіть дуже слабкі коливання, якщо їх частота збігається з частотою власних коливань приладу. Так, телебачення, радіотехніка, прикладна акустика, що сприймають електричні коливання, засновані на використанні явища резонансу. 3. Змінний струм Вимушені електромагнітні коливання, які виникають в ланцюзі, що містить резистор, котушку індуктивності і конденсатор, можна розглядати як змінний струм. В той же час змінний струм вважають квазістаціонарним, так як миттєві значення сили струму в усіх перетинах ланцюга практично однакові. У порівнянні із швидкістю світла будь які зміни в ланцюзі відбуваються досить повільно. Для миттєвих значень квазістаціонарних струмів виконуються закон Ома і правила Кирхгофа. Розглянемо послідовно процеси, які відбуваються в ланцюзі, який містить резистор, котушку індуктивності і конденсатор при вмиканні його до джерела змінної напруги (19) де — амплітуда напруги. 1. Розглянемо ланцюг, в який ввімкнули лише резистор R, а індуктивність L і ємність С ─ відсутні (рис.5,а). Рис.5, а,бПри виконанні умови квазістаціонарності струм через резистор R визначається законом Ома: де амплітуда сили струму дорівнює На векторній діаграмі (рис. 5,б) показано, що зсув фаз між напругою і струмом в ланцюзі, в якому є лише резистор R, дорівнює нулю. 2. Розглянемо випадок, коли змінний струм тече через котушку індуктивності L, в цьому випадку резистор R і ємність С в ланцюзі відсутні (рис. 6,а). Якщо до ланцюга прикладена змінна напруга (19), то через котушку потече змінний струм, в результаті чого в ній виникне е.р.с. самоіндукції E = . Тоді закон Ома для даної ділянки ланцюга буде мати вигляд звідки (20) Рис. 6,а,б Оскільки зовнішня напруга прикладена до котушки індуктивності, то (21) визначає спад напруги на котушці. З рівняння (20) випливає, що або після інтегрування, з урахуванням того, що постійна інтегрування дорівнює нулю, одержимо (22) де Величина (23) називається реактивним індуктивним опором (або індуктивним опором).

Справимся, конечно, и с этим, связь народов с родственной культурой – великая сила! Кстати, в годы моей молодости болгарское вино расцвело на необъятном советском рынке, и с тех пор самые светлые воспоминания моего поколения связаны с болгарскими словами. Мы знакомились со спиртным, отхлебывая в парке из горлышка терпкое «Механ-джийское», механджия – это то же самое, что механа, – наливали в граненые стаканы (какая тогда сервировка?) кисловатое «Нестинарское», «Огнеходское» – огнеходцы до сих пор не перевелись в болгарских селах, и усердно подливали своим девушкам сладкие «Варну» и «Биссер», даже не зная толком зачем, но чувствуя, что так надо. И слово «Мельник» для нас означало не только изготовителя муки, но и ароматное сухое вино, и «Славянка» была не только русской или болгарской девушкой, но и сладким белым… в общем, хорошие воспоминания. Надо их возвращать. Нальем рюмочку болгарского винца – оно к этому салатику подойдет просто идеально – и вспомним молодость. Шопский салат – блюдо простодушных и бесхитростных горцев

1. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

2. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

3. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

4. Циклічні коливання і кризи в економіці

5. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

6. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
7. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)
8. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

9. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

10. Культорологічні теорії

11. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

12. Основні механізми кривошипних машин

13. Варіаційні принципи механіки

14. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

15. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

16. Господарський механізм

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

18. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

19. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

20. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

21. Основні макроекономічні показники

22. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків
23. Біологічні функції серинових протеїназ
24. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

25. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

26. Антропологічні типи українців

27. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

28. Кредитний механізм в комерційних банках

29. Механізм реалізації форфейтингу

30. Новітні технології в банківських послугах

31. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

32. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Технічні засоби пожежегасіння

34. Гігієнічні норми праці

35. Ергономічні основи проектування

36. Охорона праці в загальноосвітніх школах

37. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

38. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни
39. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора
40. Тропічні та субтропічні плодові рослини

41. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

42. Біологічні особливості веслоноса

43. Біохімічні основи стомлення

44. Екологічні завантаження

45. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

46. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

47. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

48. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

49. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

50. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

51. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

52. Механізація сільського господарства

53. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

54. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
55. Звітність
56. Звітність сільськогосподарських підприємств

57. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

58. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

59. Фінансова звітність в Україні

60. Бойові можливості механізованого відділення

61. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

62. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

63. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

64. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

65. Економічні злочини

66. Механізм правового регулювання

67. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

68. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

69. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

70. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством
71. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів
72. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

73. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

74. Тактика допиту підозрюваних, обвинувачених, неповнолітніх

75. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

76. Морфологічні засоби виразності мови

77. Публічні виступи в роботі секретаря-референта

78. Фразеологічні поетизми

79. Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

80. Алгоритмічні мови програмування

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

81. Механізм обслуговування системних викликів

82. Технологічні основи глобалізації

83. Графічні роботи на комп’ютері

84. Антропологічні типи українців

85. Великі географічні відкриття

86. Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму
87. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
88. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

89. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

90. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

91. Час і причини появи козацтва. Природно-географічні умови козацького краю

92. Роботизовані технологічні комплекси

93. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації

94. Бібліографічні класифікації

95. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

96. Методологічні засади розуміння національної культури

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

98. Фразеологічні звороти з морською термінологією у морських оповіданнях Джека Лондона

99. Магічні предмети у романі Гофмана "Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.