Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія, її предмет та роль в суспільстві

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти та науки України Придніпровська державна академія Будівництва та архітектури Кафедра філософії та політології КОНТРОЛЬНА РОБОТА З курсу «Філософія» На тему: Філософія , її предмет та роль в суспільстві Виконав: студент гр.III-15Д А.Н. Налівко Перевірив: кандидат наук, доцент кафедри філософії Т.И. Виперайленко Днепропетровск 2010 г. ПЛАН Передмова 1.Філософія, її предмет і роль у суспільстві. 1.1 Об’єкт і предмет філософії. 1.2 Функції філософії. 2. Філософська проблемологія. 2.1 Загальна характеристика теорії проблем. 2.2 Проблема глобальних суперечностей. 2.3 Проблема «людського виміру» дійсності. 3. Роль філософії в житті суспільства і особистості. 3.1 Філософська теорія суспільства (соціальна філософія). 3.2Філософська теорія людини (антропологія) . Висновок. Перелік літератури. Передмова Виникнення філософії стало історичним поворотом у духовному житті суспільства. Він означав розрив з міфологічними уявленнями щодо існування людини і світу, релігійно-моральними уявленнями про них та предметно-образним мисленням на користь теоретико-понятійного світогляду. Філософія покликана відповідати на питання, на які не може дати відповідь жодна наука. У своїх теоретичних побудовах філософія спирається на дані науки, але разом з тим вказує на основні напрями її розвитку, є надійною методологічною базою її досліджень. Науково-теоретичний і практично-духовний аспекти світогляду у філософії поєднані органічно і доцільно. Крок за кроком філософія з елітарної форми культури перетворюється на серцевину способу життя і мислення кожної людини цивілізованого демократичного суспільства. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 1.1 Об’єкт і предмет філософії Філософія — теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі, в людині і суспільстві. Появу терміна «філософія» пов’язують з іменами двох відомих мислителів Стародавньої Греції: за одними джерелами – Геракліта, за іншими – Піфагора. «Філософія» перекладається з грецької мови як «любов до мудрості». За вченням Геракліта, « мудрість полягає в одному: пізнавати думку, як таку, що править всім у всьому Мудрість полягає в тому, щоб говорити істину і, прислуховуючись до (голосу) природи, чинити згідно з нею»1. Вся історія розвитку філософії підтверджує той факт, що «любов до мудрості» є їх суттєвою якісною ознакою. Проте у зв’язку зі своїм невизначеним характером, філософія потребує пояснень і наукових тлумачень. Як будь-яке системне знання, вона має об’єкт і предмет свого вивчення та дослідження. Об’єкт знання у філософії і науці – все те, що протистоїть суб’єкту, тобто свідомості, внутрішньому світові людей, як реальність у її практично-перетворювальній та пізнавальній діяльності. Предмет знання – певна цілісність, що виокремлюється з об’єкта, ті його аспекти, частини, властивості, які вивчаються. В одному об’єкті можуть мати свій предмет багато наук. Об’єктом філософії є: 1) природа та сутність світу; 2) природа та сутність людини; 3) взаємовідносини між світом та людиною. Предмет філософії – історично рухливий і конкретний.

Він постійно вдосконалюється, уточнюється і змінюється, Ці процеси відбувалися за двома основними взаємопов’язаними шляхами: відокремленням від різноманітних систем знань у міру їх накопичення, і «самовизначенням». Розуміння предмета філософії як «науки наук» зберігалося впродовж тривалого історичного часу. Навіть у середині XVII ст. видатний французький філософ і математик Р.Декарт стверджував: «Уся філософія подібна до дерева, коріння якого – метафізика, стовбур – фізика, а гілля, що виходять з цього стовбура – всі інші науки, які складаються з трьох головних: медицини, механіки та етики»1 Наповнення предмета філософії новим змістом триває і нині, тому що філософська думка – це вчення про вічне. Упродовж усієї своєї історії вона розвивається і збагачується, але зберігає водночас спадкоємність пізнаного. Об’єкт її вивчення невичерпний, Він реалізується у предметі філософії, який, відповідно до сучасних поглядів, включає: онтологію – вчення про буття; гносеологію – вчення про пізнання; аксіологію – вчення про природу цінностей та їх місце в реальності, про структуру ціннісного світу, тобто про зв’язки різних цінностей між собою, із соціальними і культурними факторами та змістом особистості; методологією – вчення про систему принципів і способів організації та побудови теоретичної та практичної діяльності; логіку – вчення про засоби доведення і спростування, про загальнозначущі форми і засоби мислення, необхідні для раціонального пізнання; соціальну філософію – вчення про суспільство та особистість; етику – вчення про мораль як форму суспільної свідомості; естетику – вчення про прекрасне, ставлення людини до світу з погляду досконалості – недосконалості, прекрасного – негідного, трагічного – комічного та її художньої діяльності; історію філософії; філософські питання науки взагалі та окремих наук. Отже, філософія – це теоретичне світорозуміння, вчення про загальні принципи буття і пізнання, про ставлення людини до світу, система узагальнених поглядів на світ у цілому і своє місце в ньому. Об’єктом вивчення філософія утверджує цінність людини як особистості, гуманізм суспільних відносин, соціальний прогрес і наукову творчість. Філософська думка є науково-теоретичною і духовно-практичною думкою про вічне. Філософи народжуються та помирають, а об’єкт філософського осмислення залишається, він існує завжди. Разом з тим філософська думка завжди виражає потреби часу, впливає на розум і серце сучасників. Численні напрями, течії та школи у філософії є спадкоємцями ї предмета. Вплив філософії на життєдіяльність людини і суспільства виявляється в її функціях. 1.2 Функції філософії Функція (лат. – звершення, виконання) у філософії э категорія, що характеризує такий взаємозв’язок двох (групи) об’єктів, коли зміни в одному з них супроводжуються змінами в іншому. «Функція – це існування, мислиме нами в дії» (Й.Гете). Поняття «функція» запропонував для наукового вжитку німецький філософ, відомий математик і фізик Г.Лейбніц. Функції філософії всеосяжні. Вони об’єднуються в дві групи; світоглядні і методологічні.

Світоглядні – це функції філософії як теоретичної основи світогляду людей. Поняття «філософія» і «світогляд» не тотожні, хоча й одного порядку за походженням. Гуманістична функція філософії спрямована на визначені особистості, її права на свободу, щастя, вияв усіх своїх здібностей, на життя в суспільних умовах, що гарантує всебічний гармонійний розвиток. Філософія допомагає людині стати справжньою людиною. За оцінкою одного з відомих філософів ХХ ст. М.О.Бердяєва, « філософія завжди була проривом із безглуздого, емпіричного, примушую чого і гвалтуючого нас з усіх боків світу до світу розуму» .1 Соціально-аксіологічна світоглядна функція філософії полягає в розроблені нею вчення про цінності; про суспільний ідеал, тобто образ мети; про способи мислення та діяльність людей у створенні системи суспільних відносин та її компонентів, які відповідають потребам та інтересам особистості, соціального суб’єкта в цілому; про виявлення і розкриття суперечностей між системою цінностей і понять та змістом , що вноситься до них новим етапом виробництва, життям і побутом населення. Культурно-виховна функція філософія реалізується в процесі формування в індивідів якостей культурної особистості, захисту її від впливу поверхових та вузьких рамок повсякденного мислення , набуття ними діалектичного стилю мислення, залучення до філософської думки; усунення між людьми комунікативних бар’єрів, що виникли у зв’язку з їхньої професійною спеціалізацією. Відображувально-інформативну функцію філософія виконує в процесі формування світогляду, що відповідає рівню розвитку науки, історичної практики та інтелектуальних вимог людини; збирання, аналізу, перероблення інформації з метою отримання нової інформації та її концентрації у філософських поняттях, категоріях, законах. До методологічних належать функції обґрунтування способів і прийомів організації різноманітних видів діяльності, методів, напрямів і методик досягнення справжнього і практичного ефективного знання. Евристична функція філософія сприяє зростанню наукового знання , стверджує можливість і дієвість наукового прогнозування, бере участь у створенні окремих наукових гіпотез та теорій,є вченням про методики пізнання і діяльності, способи і форми їх практичного застосування. Координуюча функція філософії забезпечує відбір оптимальних методів наукових досліджень, виключає їх протиставлення, недооцінку або переоцінку. Інтегруюча функція філософії пов’язана зі створенням синтезуючих, проблемних наук, є найзагальнішим інтегратором наукового знання, сприяє перетворенню наукового стилю мислення на діалектичний стиль через введення в науку філософських понять, категорій, принципів, законів. Логіко-гносеологічна функція філософії полягає в розробленні загальних методів пізнання, їх нормативних принципів, в обґрунтуванні понять і теорій наукового знання, пізнання світу, його законів і закономірностей. Отже, філософія є науково-теоретичною і дослідно0пратичною базою життєдіяльності суспільства. Успіх будь-якої діяльності обумовлений наявністю відповідних знань та вмінням застосовувати багатий світоглядний і методологічний арсенал філософії в процесі прийняття і реалізації рішень.

Нацократя обира останн. Вже самий  виплива]ючий з деолог нацоналзму суспльно-флософський змст, що визна волю, творчсть  яксн прикмети людсько ндивдуальност за виршальн фактори громадсько-пол]тичного життя,не годиться з принципоммеханчного пра]ва дано людини на зверхнсть, обумовленого лише самим випадковим фактом  народження (ддичнсть влади). Соцальнй морал нацократ чужа також родова кастовсть  упривлейовансть;  критерм конструктивна, продукую]ча цннсть громадянина, що дина зумовлю його провдну роль в суспльств, без огляду на вище чи нижче фамльне походження Самий монархзм для укранських сторичних умов завжди був чужий  неорганчний; в нашй же сучасност й будучност вн просто ста абсурдом.. Монархчн теор наших гетьманцв лишилися наскрзь штучним компльованням чужих, захдновропейських роялстичних дей, густо при]правлених соусом московсько-польських консервативних анахронзмв. Це перетворило гетьманську течю в звичай]ну соцальну реакцю, що всупереч логц та нтересам Укрансько Нац  в згод з московсько-польськими реак]цйними елементами змага до реставрац капталстично-помщицького ладу на баз федеративного Союзу Трьох Русей

1. Роль жінки в суспільстві

2. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

3. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

4. Філософія інформаційного суспільства

5. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

6. Поняття, предмет та зміст господарського договору
7. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві
8. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

9. Правова держава та громадянське суспільство

10. Власність у суспільстві

11. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

12. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

13. Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві

14. Философия, ее предмет и роль в развитии человека и общества

15. Наука й релігія в первісному суспільстві

16. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

18. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

19. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

20. Суспільна думка та політична філософія

21. Предмет філософії та її функції

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання
24. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

25. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

26. Філософська культура особи та її суспільна значущість

27. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

28. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

29. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

30. Роль та вміст води в організмі

31. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

32. Громадянське суспільство та держава

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

33. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

34. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

35. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

36. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

37. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

38. Роль та місце жінки у общині
39. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США
40. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

41. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

42. Предмет, завдання та методи патології

43. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

44. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

45. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

46. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

47. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

48. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

50. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

51. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

52. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

53. Трансформація суспільства та політична модернізація

54. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу
55. Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi
56. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

57. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

58. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

59. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

60. Суспільні відносини та конфлікти

61. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

62. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

63. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

64. Суспільство як предмет філософського знання

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

65. Умови виникнення та особливості античної філософії

66. Філософія, її проблематика та функції

67. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

68. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

69. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

70. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи
71. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних
72. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

73. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

74. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

75. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

76. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

77. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

78. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

79. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

80. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

81. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

82. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

83. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

84. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

85. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

86. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку
87. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
88. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

89. Предмет, метод, источники Административного права

90. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

91. Цивільний та арбітражний процес

92. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

93. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

94. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

95. Банки и их роль в экономике Украины

96. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Конституцiя США та реальнi права громадян

98. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

99. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.