Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Природні ресурси як надбання українського народу

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Природні ресурси як надбання українського народу План Вступ 1. Природні ресурси як надбання українського народу Висновок Література Вступ Згідно зі ст. 13 Конституції земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її територіального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами власності українського народу. Посилаючись на цю статтю Основного Закону, ряд науковців та політиків висловили думку про те, що в Україні на конституційному рівні закріплена належність всіх природних ресурсів виключно одному власнику — українському народу. Це означає, що передача земельних ділянок, водних об’єктів, лісових угідь та інших об’єктів природи у приватну власність не допускається. Таке тлумачення зазначеної норми Основного Закону викликає сумнів з таких міркувань. По-перше, на момент прийняття Конституції в Україні певна частина земельного фонду країни вже була приватизована, тобто передана у власність ряду фізичних та юридичних осіб. По-друге, народ не може бути власником чи суб’єктом права власності на землю та інші природні ресурси, оскільки він узагалі не визнається доктриною цивільного права суб’єктом цивільних правовідносин. Так, згідно зі ст. 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. Цивільний кодекс України містить ст. 324, яка називається «Право власності Українського народу». Згідно з цією статтею земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України. Таким чином, спроба реалізувати в Цивільному кодексі України положення ст. 13 Конституції України призвела до включення в нього статей суперечливого змісту. Адже кожен суб’єкт права власності має бути визнаний і суб’єктом цивільних відносин. 1. Природні ресурси як надбання українського народу На нашу думку, оцінюючи положення ст. 13 Основного Закону, слід виходити з того, що будь-яка конституція, в тому числі Конституція України, є політико-правовим документом, який містить не тільки правові норми, а й положення політичного та політико-правового характеру. До останніх належить і конституційне положення про те, що земля є власністю українського народу, яке можна кваліфікувати не як закріплення монополії власності на природні ресурси, їх належності одному суб’єктові, а як проголошення державою наміру встановити в інтересах народу певні вимоги (обмеження) щодо набуття та реалізації права власності на землю та інші природні об’єкти фізичними та юридичними особами, органами місцевого самоврядування та органами державної влади.

Такий висновок випливає зі змісту частини першої ст.14 Конституції, де сказано, що «земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави», та зі змісту останньої частини ст. 41, в якій передбачено, що «використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі». Отже, можна з певністю стверджувати, що Конституція України проголошує природні ресурси країни національним надбанням, правові рамки володіння, користування та розпорядження яким з боку власників закріплені в законах України, зокрема, в Законі «Про охорону навколишнього природного середовища», Земельному, Водному, Лісовому кодексах, Кодексі про надра, інших актах природоохоронного законодавства та Цивільному кодексі України. Таку позицію поділяє і професор Харківської національної юридичної академії М. В. Шульга. Він вважає, що «про народ України як про власника землі можна вести мову лише в соціально-політичному аспекті. В юридичному ж розумінні навряд чи можна вважати народ власником зазначеного природного ресурсу». Саме на соціально-політичне значення ст. 13 Конституції України вказує й перелік природних об’єктів, оголошених власністю українського народу. Так, у цьому переліку зазначений такий природний ресурс, як атмосферне повітря, яке, як відомо, не є і не може бути об’єктом права власності. Крім того, з погляду теорії права власності будь-який об’єкт, у тому числі об’єкт природи, може належати на праві власності одночасно лише одному суб’єкту. Об’єкт права власності може одночасно належати кільком особам, які є його співвласниками. Однак співвласники виступають як один, єдиний суб’єкт права власності на конкретний об’єкт цього права. А згідно зі ст. 14 Конституції право власності на такий природний ресурс, як земля може набуватися громадянами, юридичними особами та державою. Якщо ж землю вважати ще й об’єктом права власності українського народу в такому ж самому розумінні, то виходить, що передана у власність громадянина земельна ділянка належить на такому ж праві ще одному власнику — українському народу. Очевидно, що такий дуалізм суб’єктного складу права власності на природні ресурси може призвести до відхилення від основних постулатів правового регулювання суспільних відносин та внесення елементів невизначеності в правовий статус природних ресурсів як об’єкта права власності. Цей вузол суперечностей може бути розплутаний шляхом визнання положення ст. 13 Конституції України не як норми, що встановлює власнісний статус природних ресурсів країни, а як норми, що проголошує всі природні ресурси надбанням (основним національним багатством) українського народу, що перебуває під особливою охороною суспільства. Проголошення природних ресурсів надбанням українського народу не виключає можливості приватизації окремих природних об’єктів відповідно до закону. Висновок Концепція права власності закріплена в новому Цивільному кодексі України. Згідно з цією концепцією здійснення права власності передбачає надання його суб’єктам певних прав та покладення на них певних обов’язків.

Так, ст. 319 Кодексу надає власникові права володіти, користуватися, розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, а також вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Водночас власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Реалізуючи свої права та виконуючи обов’язки, власник зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства. Крім того, діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов’язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Нарешті, ст. 319 встановлено, що особливості здійснення права власності на національні, культурні та історичні цінності встановлюються законом. Аналіз зазначеної статті свідчить, що законодавець гнучко підійшов до визначення правового статусу власника. Залежно від об’єкта права власності його власник може бути наділений різним співвідношенням прав та обов’язків. Очевидно, що при визначенні правового статусу власників природних об’єктів публічно-правові норми мають домінувати над приватно-правовими. Література Баб’як О. С, Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000.- 216 с. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001 Екологічне право України За редакцією професорів В. К. Попова і А. П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Супроти всього населення, а особливо супроти українського населення на території дій УПА і революційного підпілля, большевицькі кати застосували нечуваний терор. Вони кинули на українські землі численні банди МГБ, МВД, партії, озброєної адміністрації, і дали їм повну свободу у здушуванні визвольної боротьби українського народу, хоч би навіть найбільш звірськими і жорстокими методами. Такий стан вимагав з боку українського визвольно-революційного руху зміни тактики. Йшлося про те, щоб, враховуючи існуючі в Україні обставини, а теж сили, що ними розпоряджався визвольний рух, знайти такі форми і методи боротьби, які забезпечували б визвольно-революційний рух перед розгромом з боку окупанта та дозволили б йому далі успішно розгортати свої дії. З цих причин УПА і революційні кадри перейшли з повстанських форм масової збройної боротьби в глибоке підпіля. Суцільні віділи УПА продовжують ще діяти тільки в тих районах, де для цього були догідні природно-географічі умови, (головним чином у підкарпатських областях). Головним завданням підпілля стала організаторська і широка політично-пропагандивна робота. Її метою є повалення большевицького панування в Україні і побудова на українських етнографічних землях Української Самостійної Соборної Держави

1. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

2. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

3. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

4. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

5. Походження українського народу

6. Етнічна культура українського народу
7. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка
8. Релігія в житті українського народу

9. Весілля в духовній культурі українського народу

10. Охрана природных ресурсов /Укр./

11. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

12. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

13. Природные ресурсы как экономический фактор

14. Платежи за использование природных ресурсов

15. Право собственности на природные ресурсы

16. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

18. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

19. Рынок природных ресурсов

20. Исторія українського друкарства

21. Портрет доби українського бароко

22. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
23. Понятие о природных условиях и природных ресурсах, их роль в развитии экономики РФ
24. Природные ресурсы и их рациональное использование

25. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

26. Экономическая оценка природных ресурсов

27. Природные ресурсы Московского региона

28. Конкурентоспособность моторных топлив (в связи с уничтожением природных ресурсов)

29. Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования

30. Платежи за природные ресурсы

31. Природный ресурс

32. Природные ресурсы России

Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

34. Рациональное использование природных ресурсов

35. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

36. Характеристика природных ресурсов Красноярского края

37. Политическая карта мира и мировые природные ресурсы

38. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району
39. Природные ресурсы России
40. Природные условия и природные ресурсы в макроэкономической модели

41. Мировые природные ресурсы

42. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

43. Незаконная торговля природными ресурсами как разновидность организованной преступной деятельности

44. Понятие права собственности на природные ресурсы

45. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

46. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

47. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр

48. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

49. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

50. Формування українського національного руху

51. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

52. Особливості стилю українського бароко

53. Роль українського міста в літературі

54. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку
55. Природные ресурсы и их рынки
56. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

57. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

58. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

59. История, природные ресурсы и сфера туризма в Нидерландах

60. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

61. Исчисление налога на прибыль. Налоговые платежи за природные ресурсы

62. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

63. Проблемы природных ресурсов России

64. Рациональное использование природных ресурсов

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

65. Система платежей за природные ресурсы

66. Национальные и международные природные ресурсы

67. Воспроизводство природных ресурсов и эффективность их использования

68. Відображення традиційного українського світогляду в загадках

69. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

70. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною
71. Використання трудових ресурсів Західної України
72. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

73. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

74. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

75. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

76. Природно-рекреационные ресурсы России

77. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

78. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

79. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

80. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

82. Документний фонд як інформаційний ресурс

83. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

84. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

85. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

86. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні
87. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво
88. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

89. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

90. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

91. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

92. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

93. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

94. Українська література, як предмет вивчення у школі

95. Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

96. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

97. Природные туристские ресурсы Австралии и Океании

98. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

99. Защита земельных ресурсов от негативных природно-антропогенных процессов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.