Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Статистичне прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ Корепанов Олексій Сергійович УДК 311.3:338.433 СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Спеціальність 08.00.10 – Статистика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковалевський Георгій Валентинович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна професор кафедри статистики, обліку та аудиту. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кулинич Омелян Іванович, Хмельницький університет управління та права, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій; кандидат економічних наук, доцент Бараник Зоя Павлівна, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, доцент кафедри статистики. Захист відбудеться “24” квітня 2008 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 в Державній академії статистики, обліку та аудиту за адресою 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 23. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної академії статистики, обліку та аудиту за адресою 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 36. Автореферат розісланий “21” березня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.А. Зоріна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Формування прогресивної економічної системи базується на оновленні застарілих і створенні нових конкурентноздатних сфер і комплексів економіки України, структурній перебудові промисловості, аграрного сектору, інфраструктури й ринкових відносин у широкому розумінні. Функціонування ринкових відносин у аграрному секторі супроводжується формуванням кількісно і якісно нових продуктивних зв’язків у системі агропромислового комплексу (АПК), зміною структури виробництва, змісту й характеру зайнятості сільського населення, що значною мірою залежить від особливостей і спеціалізації аграрної сфери та процесів приватизації землі. Актуальність теми. Для України аграрний ринок є однією з найважливіших сфер соціально-економічних відносин. Аграрний ринок є особливим механізмом для забезпечення постійного прямого та зворотного зв’язку між виробниками та споживачами сільськогосподарської продукції. Аналіз динаміки випуску продукції сільського господарства свідчить про те, що в 1991-1999 рр. у цій сфері спостерігалося падіння виробництва й тільки з 2000 р. почалося поступове відродження галузі. Тому важливим завданням є вивчення поточної ситуації на аграрному ринку, аби розробити ефективний комплекс заходів щодо подальшого стійкого розвитку галузі. Розроблення аграрної політики потребує вивчення особливостей формування кон'юнктури аграрного ринку, що передбачає аналіз змін конкретної соціально-економічної ситуації на даному та суміжних ринках за певний відрізок часу, а саме, вивчення співвідношення між попитом та пропозицією, тенденцій розвитку ринку, рівня стійкості його основних характеристик, масштабів ринкових операцій, кількості суб’єктів ринкових відносин, пропорційності та циклічності розвитку.

Еволюцію теоретичних підходів до загальних питань вивчення кон’юнктури можна простежити в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених М. Аллє, І. Біляєвського, А. Вайнштейна, К. Жюглара, В. Карпова, Г. Касселя, І. Кауфмана, М. Кондратьєва, Д. Костюхіна, С. Кузнеця, В. Кучеренка, Ф. Лассаля, П. Левшина, Г. Менша, У. Мітчелля, С. Нікітіна, Д. Опаріна, С. Первушина, Ф. Піскоппеля, В. Репке, А. Шеффле, Ф. Хайєка. Дослідження аграрного ринку, закономірностей його формування та характеру дії ринкового механізму знайшли відображення в роботах Д.Л. Медоуза, Д.Х. Медоуз, Я. Тінбергена, Є. Сєрової, В. Семенова, І. Сіваченко, В. Федоряки, М. Хорунжого та ін. Питання, пов'язані зі статистичними дослідженнями кон'юнктури аграрного ринку України, виявленням основних факторів впливу на кон’юнктуру, на сьогодні є недостатньо вивченими. Українські та російські дослідники присвятили цій галузі небагату кількість робіт. До того ж, їхні результати не мають системного характеру і не знаходять практичного застосування в роботі органів статистики. У роботах відомих учених-статистиків З. Бараник, І. Біляєвського, С. Герасименка, А.Головача, А. Дуброва, А Єріної, Г. Ковалевського, О. Кулинича, Р. Моторіна, В. Мхитаряна, Н. Парфенцевої, О. Петрової, В. Румянцева, Л. Сошникової, В. Тамашевича, Л. Трошина, М. Юзбашева і ін. питання аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку на макроекономічному та регіональному рівні розглянуті лише частково, але представлені в них економіко-статистичні методи можуть бути базою для здійснення статистичних досліджень будь-яких економічних явищ і процесів. Узагальнення вивченої літератури дозволяє зробити висновок про недостатність теоретичних і практичних досліджень, спрямованих на вирішення питань і проблем, пов’язаних з функціонуванням і розвитком українського аграрного ринку, а також з оцінюванням і прогнозуванням його кон’юнктури. Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю удосконалення методології статистичного оцінювання кон'юнктури аграрного ринку України та виявлення основних факторів утворення кон’юнктури цього ринку з метою успішного здійснення відповідних програм державної підтримки аграрної сфери економіки. Особливу увагу було приділено дослідженню закономірностей формування та розвитку ринку тваринництва. Це пов'язане з тим, що на ринкові коливання у тваринництві менше впливає фактор невизначеності, пов'язаний зі змінами природно-кліматичних умов, а також сезонний характер виробництва, притаманний рослинництву. Зважаючи на специфіку рослинництва, щомісячні дані про обсяги виробництва його продукції отримати неможливо, а для побудови якісних надійних прогнозів необхідно використовувати довгі часові ряди. Річні показники не дозволять забезпечити зіставність інформації для обґрунтованого прогнозування. Загальні положення дослідження було сформульовано для аграрного ринку в цілому, а аналіз взаємозв'язків елементів ринкової системи та виділення періодичних коливань проведено на прикладі субринку тваринницької продукції, якому притаманні ті ж властивості.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна в рамках планової науково-дослідної роботи кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за темою “Інноваційна модель стійкого розвитку науково-технічного та виробничого потенціалу України” (номер державної реєстрації 0106U005827). Внесок автора полягає в розробленні концепції комплексної регіональної диференціації і ранжування регіонів України за розміром внутрішнього виробничого потенціалу аграрного ринку. У межах наукової теми “Інституційна динаміка в умовах ринкової трансформації економіки України” (номер державної реєстрації 0107U000688) кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна автором здійснено розроблення методологічних засад статистичного аналізу динаміки внутрішнього виробничого потенціалу ринку тваринництва. Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення методологічних засад статистичного аналізу та прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні. Для досягнення цієї мети було сформульовано і вирішено такі задачі: проведено аналіз підходів до визначення основних понять, використовуваних при дослідженні стану аграрного ринку; виявлено та досліджено особливості формування й функціонування кон'юнктури аграрного ринку в Україні як об’єкта статистичного дослідження; виділено основні фактори, що впливають на динаміку сукупної пропозиції на аграрному ринку регіонів України; удосконалено систему статистичних показників для оцінювання стану та прогнозування кон’юнктури аграрного ринку України; класифіковано регіони України залежно від внутрішнього виробничого потенціалу аграрного ринку та оцінено ступінь їхньої диференціації; виконано ранжування регіонів України на основі розрахунку інтегральної оцінки внутрішнього виробничого потенціалу аграрного ринку; здійснено статистичний аналіз попиту та пропозиції на ринку продуктів тваринницької галузі в Україні, а також стану і напрямів розвитку м'ясопродовольчого підкомплексу національної аграрної сфери; виділено та оцінено за рівнем значущості фактори утворення кон’юнктури національного аграрного ринку; запропоновано методологічні засади статистичного прогнозування економічного, виробничого потенціалу та цін продукції аграрного ринку в Україні за допомогою методу спектрального аналізу; побудовано моделі, що дозволяють прогнозувати рівні виробництва та ціни базових продуктів харчування. Об’єктом дослідження є сучасний аграрний ринок в Україні. Предметом дослідження є тенденції, закономірності та фактори, що формують кон’юнктуру аграрного ринку в Україні. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використано такі методи дослідження: теоретичного узагальнення, метод логічного моделювання, графічний метод, економіко-статистичні методи, а саме порівняння, індексний, канонічних кореляцій, факторний аналіз (метод головних компонент), кластерний аналіз, ранжування, методи моделювання, аналізу та прогнозування часових рядів, метод системної динаміки.

Ваша милость, прикажите нескольким драгунам спешиться и оттащить поленья в сторону. Однако нам с вами лучше отойти отсюда — тут уж, верно, где-нибудь рядом засада. Энги славятся тем, что стреляют без промаха. Энг попадет куда угодно — даже в отметину от чужой пули. Не лишне также приказать вашим людям держать карабины наготове, чтобы бить по вспышкам, как только прогремят выстрелы. Трое драгунов, спешившись, стали пробиваться через заграждения. В ту же минуту за ближайшими деревьями взметнулись искры, и два выстрела разорвали тишину. Ответом им был залп шведских карабинов. Головешка успела отвести своего коня в сторону и укрылась за деревом. В отличие от нее, Мангеймер пренебрег этой предосторожностью. Его жеребец встал на дыбы и, сраженный насмерть, рухнул на снег. Капитану с трудом удалось высвободить ноги из стремян и соскочить на землю. Обернувшись, он увидел, как один из драгунов зашатался в седле и упал плашмя на коня. Пуля пробила ему ГРУДЬ. — Его песенка спета, — сказала Головешка, выходя из укрытия и беря лошадь убитого под уздцы. — Возьмите свои пистолеты, господин капитан, и садитесь на этого коня: нам надо скорей ехать дальше

1. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку зерна

2. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

3. Кон’юнктура інвестиційного ринку

4. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

5. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

6. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
7. Банки на валютному ринку України
8. Аграрне право України

9. Фармацевтичний ринок України

10. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

11. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

12. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

13. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

14. Міжнародний ринок туристичних послуг України

15. Ринок овочів і баштанних в Україні

16. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

18. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

19. Ринок цінних паперів України

20. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

21. Столипін та його аграрна реформа в Україні

22. Тенденції на ринку аудиторських послуг України
23. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України
24. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

25. Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку

26. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

27. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

28. Аналіз українського ринку побутових насосів

29. Аналіз та прогнозування ринку праці

30. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

31. Фінансовий ринок (фондовий) України

32. Функціонування валютного ринку в Україні

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

33. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

34. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

35. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

36. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

37. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

38. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні
39. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію
40. Товарно-грошовий ринок в Україні

41. Характеристика і прогнозування операцій на валютному ринку

42. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

43. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

44. Аграрное право

45. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

46. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

47. Столыпинская аграрная реформа

48. Аграрные преобразования на Северном Кавказе

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

50. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

51. Політичні права і свободи громадян України

52. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

53. Львівський музей українського мистецтва

54. Аграрная реформа П.А.Столыпина
55. Столыпинская аграрная реформа
56. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

57. Аграрный вопрос в политике РСДРП

58. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

59. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

60. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

61. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

62. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

63. Аграрные преобразования на Северном Кавказе

64. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

65. Казахские национальные конно-спортивные игры

66. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

67. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

68. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

69. Стратегическое управление (укр)

70. Экономическая эффективность производства молока на примере ФГОУ СПО "Ялуторовский Аграрный колледж"
71. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке
72. Аграрная партия России (АПР)

73. Государство без грозы, что конь без узды

74. Аграрная реформа Столыпина и ее последствия для экономики России

75. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

76. Історія України

77. Аграрная политика Н.С. Хрущева

78. Аграрная реформа Столыпина и ее значение для России

79. Аграрные реформы

80. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Голодомор в Україні 1932-33 годах

82. Господарство України періоду утвердження капіталізму

83. Исторія українського друкарства

84. Коней ордынского ига

85. Постмодернізм та українська історична наука

86. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
87. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті
88. Україна після смерті Богдана Хмельницького

89. "Небесные кони". О книге "История Народа Хунну"

90. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

91. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

92. Історія держави та права України

93. Аграрный вопрос в политике РСДРП

94. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

95. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

96. Українська національна революція 1649-1657рр

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

97. Історія розвитку криміналістики в Україні

98. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

99. Звичаї та обряди на Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.