Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи аналізу собівартості продукції 1.1 Значення, завдання, джерела та об’єкти аналізу собівартості продукції 1.2 Методика проведення аналізу собівартості продукції 2. Аналіз собівартості продукції ДП “Залучанський спиртзавод” за 2007-2008 рр. 2.1 Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції 2.1.1 Аналіз собівартості 1 грн. товарної продукції 2.1.2 Аналіз собівартості окремих видів продукції 2.2 Аналіз структури витрат на виробництво 2.2.1 Аналіз витрат за елементами 2.2.2 Аналіз витрат за статтями калькуляції 2.2.3 Аналіз прямих і непрямих витрат 3. Резерви зниження собівартості Висновки і пропозиції Список використаних джерел Вступ Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи. Об'єктом: мого дослідження була господарська діяльність державного підприємства &quo ;Залучанський спиртзавод&quo ; за 2007-2008 рр. Метою: дослідження було оцінити діяльність підприємства в галузі собівартості продукції, розглянути методи аналізу собівартості продукції, робіт та послуг, а також визначити резерви її зниження. Для написання курсової я вибрав саме цю тему, оскільки собівартість продукції є одним з найбільш багатогранних показників господарської діяльності підприємств. Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства. Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, промислової сировини, матеріалів, палива й енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його удосконалювань. Курсова робота складається з трьох розділів. В першому розділі я розглянув завдання, джерела, об'єкти аналізу та методику його проведення. Другий розділ присвячений аналізу собівартості продукції ДП „Залучанський спиртзавод” в 2007-2008 рр. В третьому розділі висвітлено резерви зниження собівартості на ДП «Залучанський спиртзавод». 1. Теоретичні основи аналізу собівартості продукції 1.1 Значення, завдання, джерела і об'єкти аналізу собівартості продукції Собівартість продукції є найважливішим показником економічної ефективності її виробництва.

Від рівня собівартості продукції залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів господарювання, конкурентоспроможності продукції. Собівартість продукції – один з найважливіших показників економічного аналізу. У ньому фокусуються у грошовому вираженні витрати матеріально – технічних, трудових та фінансових ресурсів у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва та реалізацією продукції. Собівартість належить до вирішальних чинників, що впливають на прибуток підприємств і показники рентабельності. За Типовим положенням планування,обліку і калькулювання собівартості (робіт,послуг) затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 року № 473, собівартість промислової продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. . Як економічна категорія собівартість: є основою для обліку та контролю за рівнем затрат на випуск і реалізацію продукції; служить базою ціни товару і її нижньою межею; визначає прибуток і рентабельність; відображає ефективність використання виробничих ресурсів, удосконалення системи організації та управління виробництвом; є важливим елементом економічного обгрунтування управлінських та інвестиційних рішень. Об'єктами аналізу собівартості є такі показники: витрати на одну гривню продукції; виробнича собівартість продукції за калькуляційними статтями та за елементами витрат; собівартість одиниці окремих видів продукції. Для аналізу собівартості продукції використовують наступні джерела інформації, а саме статистична звітність форма №5-с «Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)», форма №1-ПВ «Звіт про працю», форма №2 «Звіт про фінансові результати», дані бізнес –плану, планові і звітні калькуляції собівартості продукції, дані синтетичного і аналітичного обліку витрат на основних і допоміжних виробництвах. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її відображення у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”. Залежно від мети та предмета аналізу використовують різні класифікаційні ознаки витрат. Розглянемо основні з них. Класифікація за рахунками класу 9 здійснюють згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, що був запроваджений одночасно з міжнародними стандартами фінансової звітності, тобто з 1 січня 2000 р. Згідно з класифікацією облік витрат виконують так: собівартість реалізації; загально виробничі витрати; адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати; втрати від участі в капіталі; інші витрати. Такий розподіл витрат не має аналогів у вітчизняній практиці. Істотна особливість наведеної класифікації полягає в тому, що, оскільки „собівартість реалізованої продукції” не включає адміністративних витрат і витрат на збут, з’являється можливість визначити витрати на виробництво без перекручень та застосування штучних методів розподілу накладних витрат за видами продукції. Витрати за наведеними статтями відображають у розд.

І форми №2 „Звіту про фінансові результати”. Класифікація за економічними елементами операційних витрат: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати (собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні борги та втрати від знецінення запасів, визнані економічні санкції тощо). Дані про економічні елементи витрат обліковуються за класом 8 Плану рахунків і відображаються у фінансовій звітності (форма №2, розд. ІІ „Елементи операційних витрат”). Витрати за цією ознакою визначають по підприємству в цілому з метою аналізу структури витрат, порівняння її зі структурою економічних елементів витрат інших підприємств галузі, а також аналізу динаміки зміни економічних витрат у часі, виявлення тенденцій змін. Класифікація за калькуляційними статтями собівартості на одиницю продукції (робіт, послуг). Собівартість реалізованих товарів визначають за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Собівартість реалізованої продукції складається з виробничих витрат та над нормованих виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції включаються: прямі матеріальні витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до оплати праці; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. Перелік статей калькулювання виробничої собівартості продукції встановлює підприємство. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Основна мета калькулювання собівартості на одиницю продукції – проаналізувати витрати за калькуляційними статтями у часі, порівняти витрати на виробництво продукції з ринковими цінами, визначити її прибутковість або збитковість, оцінити власну конкурентоспроможність і в разі потреби скоригувати структуру виробничої програми. Класифікація витрат за ознакою їх розміру від обсягів виробництва: змінні і постійні. Класифікація витрат за способом віднесення на собівартість продукції: прямі та непрямі. Використовують її для складання калькуляцій на одиницю продукції. а також для розподілу непрямих витрат за економічними елементами. До прямих належать технологічні витрати матеріалів та заробітна плата працівників. до непрямих – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта економічно доцільним шляхом: загальновиробничі витрати. адміністративні витрати і витрати на збут. Класифікація витрат за місцями виникнення: цехи, дільниці бригади, функціональні підрозділи (використовують для відповідного контролю та аналізу собівартості). Аналіз собівартості продукції за наведеними класифікаційними ознаками має на меті підвищити ефективність підприємства завдяки виявленим резервам зниження витрат. Факторний аналіз собівартості продукції передбачає аналіз: динаміки операційних витрат; чинників зміни витрат на 1 грн. реалізованої продукції за порівнянними і непорівнянними виробами, а також за групами продукції за віком їх випуску; впливу на собівартість окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності; структури операційних витрат за економічними елементами; собівартість за калькуляційними статтями витрат.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Собівартість продукції стада великої рогатої худоби

2. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

3. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

4. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

5. Ефективність використання ресурсів підприємства

6. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу
7. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
8. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

9. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

10. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

11. Планування діяльності підприємства

12. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

13. Інноваційна діяльність підприємства

14. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

15. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

16. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

18. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

19. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

20. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

21. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

22. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
24. Операційна діяльність підприємства

25. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

26. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

27. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

28. Аналіз господарської діяльності підприємства

29. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

30. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

31. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

32. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

33. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

34. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

35. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

36. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

37. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

38. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
39. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
40. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

41. Аналіз діяльності підприємства

42. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

43. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

44. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

45. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

46. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

47. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

48. Персонал підприємства. Продуктивність праці

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Продуктивність праці персоналу підприємства

50. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

51. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

52. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

53. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

54. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
55. Інформаційні системи і технології підприємства
56. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

57. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

58. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

59. Фінанси підприємства

60. Формування основних фондів підприємства

61. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

62. Персонал підприємства

63. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

64. Управління утворенням прибутку підприємства

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

65. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

66. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

67. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

68. Витрати підприємства

69. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

70. Економічна оцінка активу балансу підприємства
71. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
72. Облік основних засобів підприємства

73. Облік створення підприємства

74. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

75. Організація обліку власного капіталу підприємства України

76. Попередній фінансовий аналіз підприємства

77. Формування облікової політики підприємства

78. Аудит доходів підприємства

79. Аудит установчих документів підприємства

80. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

81. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

82. Аналіз програмного забезпечення підприємства

83. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

84. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

85. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

86. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
87. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
88. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

89. Асортиментна політика підприємства

90. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

91. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

92. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

93. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

94. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

95. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

96. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

97. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

98. Управління ціновою політикою підприємства

99. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.