Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Валютное регулирование на Украине

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

§ 1. Особливості правового регулювання валютних відносин Україна як самостійна держава здійснює зовнішньоторговельні та iнші економічні зв'язки із зарубіжними країнами через свої органи та уповноважені нею установи i організації. Режим здійснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулювання повноваження державних органів i функії банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права i обов'язки суб'ектів валютних відносин установлені Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю», а також іншими актами валютного законодавства. Велику кількість нормативних актів, що регулюють валютні відносини, видає Національний банк України. Валютні відносини складаються в сфері фінансової діяльності держави i пов'язані з її роллю в розподілi перерозподілі валового внутрішнього продукту з метою утворення i використання необхідних суспільству валютних фондів. В Україні до таких фондів належать: Державний валютний фонд, республіканський (Автономної Республіки Крим) валютний фонд, місцеві валюти і фонди, шо утворюються i використовуються виконавчими органами місцевого самоврядування, а також валютні фонди юридичних i фізичних осіб, громадських організацій, інших осіб. Серед них слід розрізняти державні централізовані та децентралізовані фонди, а також фонди, які власне державі не належать. Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i контролю» Кабінет Міністрів України забезпечує формування Державного валютного фонду: — за рахунок коштів Державного бюджету у межах сум видатків, затверджених Верховною Радою України; — шляхом купівлі валютних цінностей на міжбанківському валютному ринку України або за погодженням з Національним банком України на міжнародному валютному ринку; — шляхом одержання кредитів у іноземній валюті у межах затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України; — за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством. Відповідно до вищенаведеної статті Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад формують відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим) та місцеві валютні фонди шляхом придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів відповідних бюджетів у межах затверджених Верховною Радою Автономної Рес-публіки Крим, місцевими радами сум видатків, а також за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством, i виступають розпорядниками коштів цих фондів. Інші суб'єкти формують свої валютні фонди шляхом придбання валюти за рахунок власних та запозичених коштів як на міжбанківському валютному ринку Украіни, так i за рахунок валютних надходжень, що залишаються в їхньому розпорядженні. Галузь валютних відносин складають, з одного боку, широкий комплекс міжнародних валютних відносин, з іншого різноманітні внутрішньодержавні (внутрішні) валютні відносини. Міжнародні валютні відносини набувають свого прояву в межах різноманітних форм співпраці країн: при здійсненні зов- нішньої торгівлі, наданні економічної i технічної допомоги, спильноі діяльності в галузі капіталовкладень, міжнародних перевезеннях та ін.

Внутрішньодержавні валютні відносини охоплюють суспільні зв'язки, що організуються державою при розробленні i проведенні національноі валютної політики в зв'язку з утворенням. розподілом i використанням централізованих i децентролізованих валютних фондів, необхідних для виконання певними суб'ектами свїх функцій. Валютні відносини є різновидом фінансових відносин i мають деякі специфічні особливості: 1) валютні відносини складаються в сфері фінансової діяльності держави, яка чітко регламентує порядок утворення i використання централізованих i децентралізованих валютнихфондів; 2) безпосереднім приводом для виникнення валютних відносин є здійснювана державою планова діяльність з утворення i використання необхідних валютних фондів. Ці фонди за своїм змістом є грошовими, але специфічною для них є та риса, що роль грошей у цих відносинах відіграють валютні цінності; 3) об'єктом валютних відносин є валютні ціності, що є засобом платежу в міжнародних розрахунках, або ті, що мо-жуть бути сурогатом таких розрахункових засобів, тобто гроші. Це стосується i зобов'язань, пов'язаних з утворенням i використанням валютних фондів; 4) особливісь валютних відносин владно-майнового характеру полягає в еквівалентному, тобто двосторонньому pycлi грошової та товарної форм між суб'єктами. В цих відносинах відбувається не перерозподіл вартості, а перерозподіл частини грошових коштів, за допомогою яких можливі міжнародний обмін та фінансове співробітництво: 5) валютні відносини регулюються не тільки нормами фінан-сового, але и інших, перш за все цивільного, галузей права, тобто є комплексними. Але юридичні норми, що їх регулюють, складають окремий інститут фінансового права, оскільки визначаються особливим об'ектом, методом та принципами правового регулювання, а також значимістю для суспільного життя. Під механізмом правового регулювання валютних відносин слід розуміти сукупність взятих у своїй органічній єдності та взаємозв'язку правових засобів, за допомогою яких держава здійснює вплив на суспільні відносинн. пов'язані з утворенням, розподілом i використанням валютних фондів. Цей механпм має деякі риси. які визначаються предметом та методом регульованих суспільнпх відносин. Особливістю механізму правового регулювання валютних, відносин, як специфічного різновиду фінансових є їx особлива владно-майнова природа, яка визначається розробленою державою моделлю функціонування національного валютного ринку України, формами участі резидентів в іноземних та міжнародних валютних ринках, участь в яких дозволяється законодавством України. З боку держави для регулювання валютних відносин, якi в цілому для фінансово-правового регулювання, характерне застосування імперативних приписів, в межах яких законодавцем допускаеться можливість певної владної поведінки учасників цих суспільних зв'язків. Валютні відносини в цілому регулюються за допомогою ycix трьох засобів правового регулювання (припису, дозволу i заборони). Правовий режим валютних відносин в Україні можна визначити як режим валютних обмежень. Сутність такого режиму полягає в законодавчій або адміністративній забороні, лімітуванні або регламентації операцій з валютою або валютними цінностями.

Введения валютних обмежень може диктуватися економічними або політичними причинам. Валютні обмеження полягають у дорученні керувати валютними операціями Національному банку, ліцензування валютних операцій, можливості блокування валютних рахунків; до недавнього часу вимозі обов'язкового продажу половини валютного виторгу експортерів Національному банку. Одним з важливих валютних обмежень є заборона обігу i використання іноземних валют як платіжного засобу. Таким чином, законодавство України встановлює загальний дозвіл ведення валютних операцій, але в суворо обмеженому порядку i при забороні здійснення певних дій. Згідно з вказаним загальним дозволом кожний конкретний суб'єкт має право бути власником валютних цінностей з усіма повноваженнями, що з цього випливають, — володіння, користування. розпорядження валютними цінностями. Але при загальному дозволі існують певні обмеження: 1) регулювання переказів та платежів за кордон, вивозу капіталу. репатріації прибутків, золота, грошових знаків та цінних паперів; 2) обмеження вльної купівлі та продажу іноземної валюті та введення обов'язкового продажу державі іноземної валюти в обмін на національну валюту за офіційнимм курсом (зараз це в Україні скасовано), але не законодавчім органом, а Національним банком; 3) зосередження валютних операційi в центральних або спеціально уповноважених банках; 4) контроль за створенням та ліквідацією авуарів резидентів в країні (авуари — це кошти, що належать резидентам або нерезидентам i знаходяться в іноземних банках); 5) контроль за створенням та ліквідаціею авуарів нерезидентів - учасників валютних o epaцій в країні: 6) контроль за інвестуванням нерезидентів в економіку України та резидентів в економіку інших країн; 7) здійснення декларування, попереднього дозволу, контролю або заборони в здійсненні окремих видів валютних операцій. Наведені вище валютні обмеження можуть виступати i в інших формах. Основою правового регулювання валютних відносин є валютно-правові норми. Вони допускають певну диспозитивність для суб'єктів валютних правовідносин. Водночас ці норми мають характерні для всіх фінансово- правових норм оцінки — державно-владний характер, імперативність i категоричшсть приписів. Це прямо випливає з валютної політики держави. Правові відносини, шо випливають з валютних операцій, характеризуються особливим складом суб'ектів, їх правами i обов'язками, а також об'єктом — валютними цінностями. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю» до валютних цінностей відносить як валюту України, так i іноземну валюту; при цьому під іноземною валютою слід розуміти: — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в o6iry та є законними платіжними засобами на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з o6iry або такі, що вилучаються з нього, aлe пдлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти у грошових одиницях іноземних держав i міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами Украіни; — платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи, виражені в іноземній валюті або монетарних металах); — монетарні метали — золото i метали ірідієво-платинової групи в будь- якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових i побутових виробів з цих металів i брухту цих металів.

Почему так получилось? Неужели невозможно было создать лучший в мире, например, пылесос или холодильник? Ведь лучший в мире танк или фронтовой бомбардировщик - изделия гораздо сложнее и дороже! Тем более, что смогли создать и лучший в мире предмет, менее сложный, чем холодильник - автомат Калашникова! Но качество военных изделий проявляется в бою. А качество мирных - в конкурентной борьбе за потребителя, когда есть с чем сравнивать. А это предполагает открытость экономики, валютное регулирование, эффективность производства, минимальные военные расходы и т.д. и т.п., т.е. то, что долгое время отрицалось теорией классовой борьбы и уже существовало до 1917 года. Можно возразить, что в 1917 году "благодетели народа" решили ликвидировать социальное неравенство. Другими словами, пообещали социальную защиту сделать главнейшей задачей. Идея заманчивая! И на нее откликнулись миллионы! Но почему о повышении уровня жизни вспомнили лишь после 1953 года? Долгое время это объяснялось необходимостью создания мощной промышленности

1. Правовое регулирования неплатежеспособности субъектов предпринимательской деятельности, или признание его банкротом в Украине

2. Деятельность национального банка Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля

3. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

4. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

5. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

6. Налоговое регулирование предпринимательства на Украине
7. Правовое регулирование валютного контроля
8. Особенности валютного регулирования и контроля в национальной российской экономике

9. Валютный рынок и его регулирование

10. Роль финансовых организаций в регулировании валютно-кредитных отношений

11. Договор как форма регулирования аренды земли в Украине

12. Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в Украине

13. Правовое регулирование кредитных отношений в Украине

14. Регулирование валютных операций коммерческих банков

15. Валютное регулирование экономики

16. Международная валютная система и особенности ее регулирования в 70-90 годах

Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Система валютного регулирования в республике Беларусь

18. Новый Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

19. Государственное регулирование валютного рынка

20. Государственное регулирование инновационных процессов в издательском сегменте рынка Украины

21. Банк России как инструмент регулирования и развития валютного рынка

22. Валютное регулирование и его значение
23. Особенности правового регулирования валютных отношений
24. Правовое регулирование строительной деятельности в Украине

25. Регулирование международных кредитных и валютных отношений

26. Современные ориентиры внешней и внутренней валютной политики Украины

27. Валютное регулирование

28. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации

29. Государственное регулирование денежного оборота и его особенности в Украине

30. Валютный контроль и валютное регулирование

31. Ценовое регулирование в аграрном секторе Украины

32. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

33. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

34. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

35. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

36. Регулирование цен в Швейцарии

37. Транспортная система Украины

38. Топливно-энергетический комплекс Украины
39. Пищевая промышленность Украины
40. Социально-экономическое развитие современной Украины

41. Бюджет Украины на 1997 г.

42. Антимонопольное регулирование : зарубежный и отечественный опыт

43. Государственное регулирование банковской деятельности

44. Государственное регулирование рынка труда

45. Государственное регулирование экономики

46. Государственное регулирование экономики: формы и методы

47. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

48. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

49. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

50. Основные задачи сферы государственного регулирования

51. Принцип налогообложения /Украина/

52. Регулирование естественной монополии /тарифная политика в области электросвязи/

53. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

54. Финансы Украины
55. Частная собственность /Украина/
56. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

57. Государственное регулирование экономики

58. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

59. Государственное регулирование экономики

60. Государственное регулирование страховой деятельности

61. Формы государственного регулирования экономики

62. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

63. Адвокатура на Украине

64. Источники правового регулирования банковской деятельности

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

65. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

66. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

67. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

68. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

69. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

70. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации
71. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование
72. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

73. Метод гражданско правового регулирования

74. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

75. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

76. Ответы на билеты по истории Украины

77. 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

78. Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

79. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

80. Украина во время Второй Мировой Войны

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Бюджетный процесс в Украине

82. Конституционное право Украины как отрасль права

83. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

84. Принципы и формы налогообложения на Украине

85. Уголовный закон Украины

86. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
87. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах
88. Развитие лизинга на Украине

89. Закон Украины «О гражданстве»

90. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

91. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

92. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

93. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

94. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

95. Административное право Украины

96. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

97. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

98. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

99. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

100. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.