Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Витрати підприємства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Економічна характеристика витрат підприємства Визнання, класифікація та оцінка витрат Первинний облік витрат Аналітичний та синтетичний облік витрат Облік витрат від звичайної діяльності 4.1.1 Облік собівартості реалізації продукції 4.1.2 Облік адміністративних витрат 4.1.3 Облік витрат на збут 4.1.4 Облік інших операційних витрат 4.1.5 Облік інших витрат Облік витрат від надзвичайної діяльності Формування показників звіту про фінансові результати Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Останнім часом в українському суспільстві відбулися значні зміни, які стосуються перш за все економічного життя. Перехід України до ринкових відносин і пов’язані з цим процеси приватизації, корпоратизації, акціонування та інших форм підприємництва призвели до значних змін у бухгалтерському обліку господарської діяльності, появи системи фінансового та управлінського обліку. У період переходу України до ринкових відносин зростає роль бухгалтерського обліку як однієї зі складових загальної системи управління. Бухгалтерський облік відображає на мікроекономічному рівні кругообіг суспільного продукту, капіталу, доходів і витрат. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивної оцінки результатам господарської діяльності підприємства. У міжнародній практиці склалися дві системи бухгалтерського обліку: фінансовий облік та управлінський. Фінансовий облік – це комплексний синтетичний облік усієї господарської фінансової діяльності підприємства, який уцілому характеризує майновий стан підприємства, його фінансовий стан і прибутковість. В основі фінансового обліку лежить метод „затрати-випуск”, суть якого в тому, що фінансовий результат діяльності підприємства визначається шляхом зіставлення доходів із затратами. При цьому облік затрат ведеться не за статтями калькуляції, а за економічними елементами згідно з 8 класом Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій. Крім цього фінансовий облік дає інформацію, що характеризує стан необоротних і оборотних активів, капітал за видами та зобо’язаннями перед юридичними та фізичними особами. Згідно даних фінансового обліку складається фінансова звітність підприємства (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші). Ведення фінансового обліку є обов’язковим для всіх підприємств незалежно від форм власності, галузевої належності, розмірів. Основні положення фінансового обліку регламентовано державою. Часто фінансовий облік називають зовнішнім обліком, який потрібний для зовнішніх споживачів: акціонерів, інвесторів, ділових партнерів, банку, а також державних органів для оподаткування. Узагальнені дані бухгалтерського обліку, обліку перевірені незалежними аудиторами, можуть бути офіційно оприлюднені в пресі. Управлінський облік ведеться виключно для внутрішніх інформаційних потреб підприємства. Ведення управлінського обліку не є обов’язковим, його параметри, напрями, глибину визначає само підприємство. Обидві бухгалтерії, як фінансова, так і управлінська, при певній автономії тісно пов’язані між собою, будуються на єдиній інформаційній базі, окремі показники внутрішнього управлінського обліку входять у загальну систему фінансового обліку.

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначає загальні принципи, правила й обов’язкові умови ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Цим законом чітко визначено відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві. План рахунків та їх кореспонденцію, а також Інструкцію до Плану рахунків, яка містить характеристику кожного рахунку за економічним змістом, призначенням і структурою, у централізованому порядку розробляє Міністерство фінансів України. Інструкцію затверджено наказом №291 від 30 листопада 1999 року. На підприємствах розробляється порядок ведення синтетичного рахунку і субрахункута в аналітичному розрізі стосовно конкретних умов його роботи. Важливе значення у веденні фінансового обліку відіграють Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, які визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Складовою частиною загального фінансового обліку становить тема „Фінансовий облік витрат підприємства”, оскільки будь-яка діяльність підприємства завжди пов’язана з витратами. Цю тему я досліджувала на прикладі обласного комунального будівельного підприємства „Рівнеінвестбуд”, яке розташоване в місті Рівне на вулиці Кавказька в будинку №2, це підприємство недержавної форми власності. ОКБП „Рівнеінвестбуд” створене 17 лютого 2000 року, зареєстроване розпорядженням міського голови міста Рівного В. Чайки №313-Р. Основна діяльність підприємства – ремонтно-будівельні роботи. Структура управління: директор, головний бухгалтер, головний інженер, два виконавчі робітники. До витрат підприємства ОКБП „Рівнеінвестбуд” належать такі витрати, як адміністративні, витрати від звичайної діяльності, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, інші витрати. Для розкриття теми обліку витрат підприємства доцільним є висловлення таких питань: економічна характеристика витрат, визнання та класифікація витрат, первинний облік витрат, аналітичний та синтетичний облік витрат. При написанні курсової роботи я користувалася законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, деякими періодичними виданнями, П(С)БО №16, П(С)БО №1, П(С)БО №3, П(С)БО №9, а також працями таких авторів, як Бутинець Ф.Ф., Лишиненко О.В., Грабова Н.Н., Чебанова Н.В., Василенка Ю.А. Отже, бухгалтерський облік є невід’ємною складовою управлінської системи світової економіки, без якої неможливе управління будь-якою ланкою. Він використовується в усіх сферах підприємницької діяльності – виробничій, комерційній, банківській, страховій, у всіх галузях та підгалузях господарювання – промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо. У кожній сфері діяльності, у кожній галузі господарювання бухгалтерський облік має специфічні особливості, проте вихідні положення бухгалтерського обліку єдині та спільні для всіх видів діяльності. 1. Економічна характеристика витрат підприємства У процесі своєї діяльності підприємство здійснює матеріальні та грошові витрати.

Залежно від ролі, яку вони відіграють у процесі відтворення, їх поділяють на три групи: Витрати, пов’язані з основною діяльністю підприємства. Це витрати на виробництво та реалізацію продукції, так звані поточні витрати, які відшкодовуються за рахунок виручки від реалізації продукції (послуг). Витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, тобто на розширення та оновлення виробництва. Одноразові витрати на просте та розширене відтворення основних фондів, приріст оборотних коштів та формування додаткової робочої сили для нового виробництва. Джерелами фінансування цих витрат є амортизаційні відрахування, прибуток, емісія цінних паперів, кредити тощо. Витрати на соціальний розвиток колективу (соціально-культурні, оздоровчі, житлово-побутові та інші потреби). Ці витрати не пов’язані з процесом виробництва, а тому джерелом їх фінансування є прибуток. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі витрат підприємства мають витрати на виробництво. Розрізняють витрати економічні та бухгалтерські. Економічні витрати – це всі види виплат постачальникам за сировину та матеріальні ресурси. Ці витрати складаються із зовнішніх (явних) та внутрішніх (неявних або імпліцитних). Зовнішні витрати – це платежі постачальникам матеріальних ресурсів, виплата заробітної плати, нарахування амортизації тощо. Ця група витрат і становитиме бухгалтерські витрати, які фактично відповідають витратам наших підприємств. Внутрішні витрати мають неявний, імпліцитний характар, оскільки відображають використання ресурсів, що належать власнику підприємства у вигляді землі, приміщень, активів тощо, за які він формально не платить. Підприємець фактично здійснює ці витрати, але не в явній формі не в грошовій. Звідси бухгалтерські витрати - це різниця між економічними та імпліцитними витратами. Поняття „економічні витрати” є загальноприйнятим, бухгалтерські – обчислюються на практиці для визначення реальної суми фактично здійснених витрат, оподаткованого прибутку тощо. Витрати майже завжди здійснюються у натуральній та грошовій формі. Планування та облік витрат у натуральній формі має важливе значення для організації виробництва. Проте, для оцінки результатів виробництва необхідна грошова оцінка витрат. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”. Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Якщо хоча б одна з умов визнання активів не виконується, актив не визнається, а витрати з придбання цього активу списуються у поточному періоді на „Інші операційні витрати”. Із зменшенням активів виникають такі витрати: списання матеріалів на виробництва продукції, для ремонту основних засобів, на адміністративні цілі; списання основних засобів, нематеріальних активів, МШП, що стали непридатними; нарахування амортизації; втрати від знецінення запасів; нестачі запасів (товарів, готової продукції, комплектуючих виробів, сировини); належні до сплати або сплачені штрафи, пені, неустойки; нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не сплачена; благодійні внески.

Стаття 42-1 Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу Працвник, з яким розрвано трудовий договр з пдстав, передбачених пунктом 1 статт 40 цього Кодексу (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), протягом одного року ма право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працвникв аналогчно квалфкац. Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу надаться особам, зазначеним у статт 42 цього Кодексу, та в нших випадках, передбачених колективним договором. Умови вдновлення соцально-побутових пльг, як працвники мали до вивльнення, визначаються колективним договором. Стаття 43 Розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) Розрвання трудового договору з пдстав, передбачених пунктами 1 (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), 2-5, 7 статт 40  пунктами 2  3 статт 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профсплкового представника), первинно профсплково органзац, членом яко  працвник

1. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

2. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

3. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

4. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

5. Інформаційні системи і технології підприємства

6. Планування діяльності підприємства
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
8. Корпоративні підприємства

9. Планування діяльності підприємства

10. Фінанси підприємства

11. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

12. Формування основних фондів підприємства

13. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

14. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. Персонал підприємства

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Рентабельність підприємства

18. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

19. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

20. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

21. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

22. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
23. Автомазація виробничих процесів підприємства
24. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

25. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

26. Економічна оцінка активу балансу підприємства

27. Облік активної частини балансу підприємства

28. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

29. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

30. Організація і методика аудиту доходів підприємства

31. Організація облікової політики підприємства

32. Попередній фінансовий аналіз підприємства

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Фінансова звітність підприємства

34. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

35. Аудит підприємства

36. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

37. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Аналіз програмного забезпечення підприємства
40. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

41. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

42. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

43. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

44. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

45. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

46. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

47. Асортиментна політика підприємства

48. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

49. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

50. Непрямі податки підприємства

51. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

52. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

53. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

54. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
55. Розробка маркетингової стратегії підприємства
56. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

57. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

58. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

59. Ціноутворення та цінова політика підприємства

60. Збутові стратегії підприємства

61. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

62. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

63. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

64. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

65. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

66. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

67. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

68. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

69. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

70. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи
71. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
72. Мотивація робітників промислового підприємства

73. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

74. Операційна система підприємства

75. Організаційна структура підприємства

76. Організація діяльності підприємства

77. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

78. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

79. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

80. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

81. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

82. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

83. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

84. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

85. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

86. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
87. Чисельность і структура складу персоналу підприємства
88. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

89. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

90. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

91. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

92. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

93. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

94. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

95. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

96. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Аналіз фінансового стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

99. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.