Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Організація обліку на торгівельному підприємстві

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ВСТУП Торговельна діяльність підприємств забезпечує безперервний процес руху активів у формі товарів від виробничих підприємств різних форм власності до безпосередніх споживачів. Для забезпечення торговельної діяльності підприємства здійснюють операції купівлі-продажу товарів, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат торговельних підприємств. Основним завданням торговельного підприємства є найбільш повне і оптимальне забезпечення товарного асортименту для здійснення торговельних операцій як з оптовими, так і з роздрібними покупцями. Темпи росту обсягу реалізації продукції, покращення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат і прибуток торговельного підприємства. Оскільки метою будь-якої діяльності, у тому числі і торговельної, є отримання прибутку, який є фінансовою базою подальшого розвитку підприємства та показником ефективності даного виду діяльності, то постає необхідність в повному та достовірному його визначенні, тобто достовірному визначенні доходів та витрат, понесених підприємством на його отримання. Різноманіття форм власності в період ринкової економіки та розширення прав торговельних підприємств вимагають альтернативних, а часом і різноманітних підходів при рішенні конкретних питань методики й техніки ведення обліку торговельної діяльності. Облік діяльності торговельного підприємства здійснюється за такими напрямками: кількісний і вартісний облік товарів; облік надходження та вибуття товарів на підприємстві та розрахунків з постачальниками; облік наявності товарів та руху на складах; облік доходів та витрат торговельного підприємства; порядок формування та облік фінансових результатів торговельного підприємства. У зв’язку з дослідженням цих питань стає чітко обумовленою актуальність теми дослідження. Мета курсової роботи — дослідження обліку діяльності торговельного підприємства і визначення шляхів її удосконалення. Для досягнення мети необхідно вирішити задачі: здійснити огляд нормативно-правових документів, що регламентують облік діяльності торговельного підприємства; переглянути літературні джерела; розкрити теоретичні основи обліку діяльності торговельного підприємства; розглянути особливості обліку діяльності торговельного підприємства; розглянути первинний облік діяльності торговельного підприємства; розробити шляхи вдосконалення обліку діяльності торговельного підприємства. При написанні роботи були використані закони та нормативно-правові акти, які регламентують правила діяльності торговельного підприємства, порядок надходження, зберігання та вибуття товарів, формування доходів, витрат та фінансового результату діяльності торговельного підприємства. Теоретичні засади бухгалтерського обліку діяльності торговельного підприємства складають Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку, а також інструкції та положення з окремих питань бухгалтерського обліку діяльності торговельного підприємства. Також була використана різноманітна науково-практична література, з якої була взята інформація про аналітичний і синтетичний облік діяльності торговельного підприємства, порядок і методи її здійснення, первинний і складський облік товарів.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Методологічні засади формування доходів на торговельних підприємствах Діяльність будь-якого підприємства являє сукупність операцій купівлі, заготівлі, виробництва, переробки, продажу товарів, виконання робіт, надання послуг з метою отримання доходу. В залежності від сфери діяльності підприємства можна виділити промислову, будівельну, торговельну, сільськогосподарську та іншу діяльність підприємства. Під торговельною діяльністю підприємства слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток . Метою діяльності торговельного підприємства, як і інших суб'єктів господарювання, є отримання прибутку, що визначається як різниця між доходами від певної діяльності та витратами на її здійснення. Оскільки прибуток торговельного підприємства є фінансовою базою для його подальшого розвитку та показником ефективності даного виду діяльності, то постає необхідність в повному та достовірному їх визначенні, тобто достовірному визначенні доходів та витрат, понесених підприємством на їх отримання. Всі торговельні підприємства діють по принципу комерційного розрахунку, який включає такі основні аспекти: • повна юридична та господарська самостійність; • самофінансування; • саморозрахунок; • юридична та фінансова відповідальність за результати своєї діяльності. За допомогою комерційного розрахунку підприємство забезпечує самооплатність власної господарської діяльності, виконує свої фінансові зобов'язання перед іншими підприємствами та бюджетом, забезпечує власний розвиток, розширюючи та поновлюючи матеріально-технічну базу, запаси товарно-матеріальних цінностей. Необхідно зазначити, що дохід — це багатозначне поняття, уживане в різних значеннях. Розглянемо деякі визначення терміну «доход», які використовуються в вітчизняній економічній літературі: 1.Дохід — це одержання у власність фізичною особою коштів або матеріальних цінностей, що мають певну грошову вартість . 2.Дохід — це засоби в грошовій або натуральній формі, які отримують окремі підприємства або держава у результаті своєї господарської або фінансової діяльності . 3.Дохід —те, що приносить власникові речі експлуатація цього предмета іншими особами на підставі укладених з ними угод (наприклад, від речі, переданої у найм, наймодавець одержує доход у вигляді певної плати). До доходів можна віднести продукцію, отриману підприємцями в результаті заняття ними підприємницькою діяльністю . 4.Дохід — різниця між виручкою від реалізації товарів, робіт, послуг і вартістю витрат, понесених на виробництво та збут товарів, робіт, послуг . В залежності від стадії отримання доходи поділяються на первинні та вторинні. Первинні доходи отримують власники ресурсів та держава (мито, акциз, рентні виплати). Вторинні доходи формуються на основі відрахувань з первинних доходів у централізованих державних фондах та перерозподіляються між регіонами, сферами, галузями та верствами населення. Поняття «дохід» можна розглядати двояко в системі бухгалтерського обліку, оскільки після реформування системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІ від 28 грудня 2000 р.

облік поділився на фінансовий та податковий. У фінансовому обліку поняття «доходи» розглядається згідно П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати» і є збільшенням економічних вигод у вигляді надходження активів або зниження зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників . Згідно Закону України «Про податки з доходів фізичних осіб» дохід —сума будь-яких коштів, вартість матеріального та нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь . Таким чином, у фінансовому обліку доходи визначають для встановлення величини власного капіталу як надходження активів або зменшення зобов'язань; у податковому обліку доходи визнаються для встановлення величини активів, які платник податку (фізична або юридична особа) отримує у власність в результаті минулих подій, з метою встановлення величини податкових платежів, що мають бути перераховані до бюджету. У міжнародній практиці згідно з МСФЗ № 18 «Доход» доходом є валове надходження економічних вигод протягом періоду в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Існують певні особливості при визнанні доходу торговельного підприємства, а саме, слід пам'ятати, що дохід визнається не у всіх випадках, а за загальним критерієм визнання статей у фінансовому обліку, згідно якого необхідною умовою визнання активів у фінансовому обліку є ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод і достовірна оцінка їх вартості. Доходи відображаються у фінансовій звітності згідно з принципів нарахування та відповідності доходів та витрат, тобто для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Критерій визнання доходу застосовується окремо до кожної операції. Проте ці критерії необхідно застосовувати окремо до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із сутності такої господарської операції. Необхідно відзначити, що основне місце в доходах торговельного підприємства займає доход (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг, що визначається як сума грошових коштів, які поступили на рахунок в банк або касу підприємства за вироблену і поставлену замовникам, покупцям продукцію, виконанні для них роботи або надані послуги. Існують випадки, коли отриманні грошові кошти підприємством, не визнаються доходом, а саме: •сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів; •сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь клієнта, принципала тощо; •сума попередньої оплати товару; •сума авансу в розрахунок оплати праці; •сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; •надходження, що належать іншим особам; •надходження від первинного розміщення цінних паперів .

Стаття 135-2 Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть При спльному виконанн працвниками окремих видв робт, зв'язаних з зберганням, обробкою, продажем (вдпуском), перевезенням або застосуванням у процес виробництва переданих м цнностей, коли неможливо розмежувати матеральну вдповдальнсть кожного працвника  укласти з ним договр про повну матеральну вдповдальнсть, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть. Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть установлються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Письмовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть укладаться мж пдпримством, установою, органзацю  всма членами колективу (бригади). Перелк робт, при виконанн яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть, умови  застосування, а також типовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть розробляються за участю профсплкових об'днань Украни та затверджуються Мнстерством прац Украни

1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

4. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

5. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

6. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
7. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
8. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

9. Бухгалтерський облік на підприємстві

10. Організація діяльності підприємства

11. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

12. Основи організації фінансів підприємтсв

13. Фінансовий облік на підприємстві

14. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

15. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

16. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Організація обліку власного капіталу підприємства України

18. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

19. Організація оплати праці на підприємстві

20. Організація обліку грошових коштів

21. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

22. Етапи організації бухгалтерського обліку
23. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
24. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

25. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

26. Організація обліку

27. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

28. Організація обліку доходів

29. Організація обліку орендних операцій

30. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

31. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

34. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

35. Ревізійні комісії підприємств і організацій

36. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

37. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

38. Організація збутової діяльності на підприємстві
39. Організація виробництва на металургійному підприємстві
40. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

41. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

42. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

43. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

44. Організація обліку грошових коштів в касі

45. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку

47. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

48. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

49. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

50. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

51. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

52. Облік доходів підприємств

53. Облік неопераційних витрат на підприємстві

54. Організація і методика аудиту доходів підприємства
55. Роль обліку в управлінні підприємством
56. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

57. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

58. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

59. Інтернаціоналізація підприємств

60. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

61. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

62. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

63. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

64. Світова організація торгівлі

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

65. Світова організація торгівлі: цілі та функції

66. Організаційна структура підприємства

67. Організаційна структура управління підприємством

68. Організація управління персоналом підприємства

69. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

70. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
71. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
72. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

73. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

74. Організація, планування і керування хімічним підприємством

75. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

76. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

77. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

78. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

79. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

80. Суспільна організація життя слов

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Організація приймання товару в аптеці

82. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

83. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

84. Організація праці менеджера

85. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

86. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
87. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
88. Правовий статус підприємств

89. Організаційна система управління природокористуванням України

90. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

91. Планування діяльності підприємств

92. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

93. Економічний аналіз підприємств

94. Правила поведінки на підприємстві

95. Основи побудови обліку праці та її оплати

96. Організація евакуаційних заходів

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

97. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

98. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

99. Рельєф та ландшафтна організація


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.