Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ, ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Магістерська робота студентки 601 групи факультету ПВПК Рожкової Світлани Борисівни Науковий керівник: доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук БЕРДЯНСЬК - 2007 ПЛАН Вступ РОЗДІЛ 1.Теоретичні засади інтеграції змісту освіти в початковій школі 1.1 Аналіз проблеми інтеграції знань в сучасній освіті 1.2 Характеристика інтегрованих уроків як форми організації навчання молодших школярів РОЗДІЛ 2. Розвивальний характер розумового розвитку навчальної діяльності молодших школярів 2.1 Рівні розумового розвитку учнів в умовах традиційного навчання 2.2 Принципи конструювання інтегрованих уроків з розумового розвитку учнів І класу Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП АКТУАЛНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ Утвердження в Україні демократичних засад суверенності й ціннісно-правових орієнтирів при виборі суспільних цілей стимулює оптимальний розвиток людського потенціалу, актуалізує складні соціально-економічні та ідейно-політичні чинники розвитку національної системи освіти, вимагає переходу від директивної до особистісно орієнтованої її моделі. Першочергового значення у цьому зв’язку набуває проблема формування особистості, якій властиві високі морально-духовні цінності, достатня теоретична і практична підготовка, творча активність та конкурентноспроможність. Суттєвою ланкою у розв’язанні зазначеної проблеми є початкова школа. Саме в ній розвиваються до певної міри необхідні якості особистості, формуються базові вміння навчальної роботи. Опанування основами суспільно значущих діяльностей є однією з провідних потреб молодших школярів. Це вимагає від них набуття вмінь діяти на психологічному оптимумі, реалізовувати свій потенціал, досягати гармонійних взаємин з довкіллям. Сучасна психолого-педагогічна наука має значний доробок у вихованні особистості в різних видах діяльності. Згідно з теоретичними положеннями К.О. Абульханової-Славської, Б.Г. Ананьєва, Л.С. Виготського, В.В.Давидова, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубінштейна, О.В. Скрипченка діяльність розглядається основою психічного розвитку та становлення людини як особистості в цілому. При цьому особливою формою діяльності вчені виділяють організоване навчання. Роль навчальної діяльності в соціальному і психічному розвитку особистості актуалізують наступні методологічні положення: на психічний (розумовий і моральний) розвиток школяра впливає не будь-яка навчальна діяльність, а тільки цілеспрямовано сформована і здійснювана при постійній активній участі в ній самого учня як її суб’єкта (Г.О.Балл, Л.І.Божович, В.В.Давидов, А.К.Маркова, С.Д.Максименко, Ю.І.Машбиць, В.В.Рибалка, М.Л.Смульсон, Ю.М.Швалб, І.С.Якиманська); характер діяльності і розвиток особистості визначає організація педагогічного спілкування (І.Д.Бех, О.Ф.Бондаренко, О.О.Бодальов, І.С. Булах, І.А. Джидар’ян, В.А. Кан-Калик, О.М. Леонтьєв, Х.Й. Лійметс, Б.Ф. Ломов, О.В. Мудрик, І.Д. Пасічник); особистість є суб’єктом власного розвитку, оскільки в активній творчій діяльності найповніше може проявитися і розвинутися унікальний потенціал конкретного індивіда (К.О

. Абульханова-Славська, Л.І. Анциферова, М.Й.Боришевський, П.В. Лушин, Я.Л. Коломінський, Н.А. Побірченко, Ю.О. Приходько, С.Л. Рубінштейн). Зміна цілей і функцій шкільної освіти, особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання учнів значною мірою вимагають потребу переосмислення ідеї навчання в контексті виховання та розвитку особистості зокрема, для вирішення проблем гуманізації освіти, яка має ґрунтуватися на принципах гуманітаризації, диференціації та інтеграції. Проблема інтеграції у психолого-педагогічній теорії стосовно початкової і середньої ланки освіти досліджувалася науковцями в різні періоди і з різних позицій. Ідея інтегрованого підходу до навчання, енциклопедичності та взаємозв’язку знань була започаткована у роботах основоположників педагогіки Й.Гербарта, А.Дістервега, Я.Коменського, Дж.Локка, Г.Песталоцці, Ж.Ж.Руссо. У розв’язання проблеми становлення особистості молодшого школяра значний внесок зробили представники вітчизняної педагогічної науки і практики К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський. Психологічні основи процесу інтеграції в системі шкільного навчання розкриті в дослідженнях Л.С. Виготського, В.В. Давидова, В.П. Зінченка, Е.Л. Носенко, Ю.А. Самаріна. Питанням розкриття особистісно-розвивальних можливостей інтеграції змісту навчально-виховного процесу присвячені роботи психологів О.В.Запорожця, І.Ю.Кулагіна, М.С.Лейтеса, О.М.Леонтьєва, І.Я.Лернера, С.Л.Рубінштейна. Сутність інтеграції як цілісного впливу на становлення особистості, її форми і види розкриті в працях О.Л.Алєксєєнко, С.У.Гончаренка, М.С.Вашуленка, С.В.Загв’язінського, В.П.Тименка, С.І.Якименка. Проблеми формування особистості на засадах інтегративності школи і позашкільних закладів, урочних і позаурочних видів діяльності досліджувалися Є.В.Суботським, ЄМ.Помиткіним, В.Г. Смирновим. Важливість інтеграції школи і сім’ї, як первинних інституцій соціалізації, що спрямовують ціннісно-орієнтаційний особистісний розвиток виокремлено в роботах О.М.Докукіної, В.М.Соколова, Г.Я.Юзефовича. Аналіз науково-методичного забезпечення щодо формування інтегрованих знань про людину і світ учнів молодшого шкільного віку висвітлено у дослідженнях дидактів та інноваційній діяльності практиків Г.М.Андрєєвої, Н.М.Бібік, К.Ж.Гузя, В.Р.Ільченко, Н.С.Коваль, Н.М.Свєтловської, О.Я.Савченко та інших. На розвиток теорії і практики інтегрованого підходу до організації навчання вплинули й новітні нормативні документи, зокрема, національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, Закон України “Про загальну середню освіту”, Державний стандарт початкової загальної освіти. З 90-х років ХХ ст. в Україні активно розвивається дидактичний аспект теорії інтеграції за такими напрямами: методологічні проблеми інтеграції (С.У.Гончаренко, Ю.І.Мальований, О.В.Сергєєв); особливості інтеграційних процесів у професійно-технічній школі (Р.С.Гуревич, І.А.Зязюн, Б.Г.Камінський, І.М.Козловська, Н.Г.Ничкало, Б.О.Федоришин); взаємозв’язки інтеграції та диференціації (В.Ф

.Моргун); психологічні аспекти інтеграції (В.А.Семиченко, Т.С.Яценко); структурування інтегрованих знань та цілісність змісту природничо-наукової освіти (Б.Є.Будний, В.Р.Ільченко, А.В.Степанюк); проблеми розробки інтегрованих курсів (К.Ж.Гуз, Л.Б.Лук’янова, В.К.Сидоренко, Я.М.Собко, Н.О.Талалуєва); інтеграція у ступеневій освіті (Ю.Ц.Жидецький); формування системи знань інтегративними методами (О.І.Джулай); інтегративне навчання з використанням комп’ютерної техніки у початковій професійній підготовці (Р.М.Собко); використання інтегративно-диференційованого підходу до структурування змісту знань (Л.В.Дольнікова). В нинішніх умовах на засадах інтеграції побудовано особистісно-розвивальний зміст таких підручників для початкової школи, як: “Горішок” (авт. Н.М.Бібік, М.С.Вашуленко, Л.П.Кочина); “Довкілля” (авт. К.Ж.Гуз, В.Р.Ільченко, С.І.Собакар) “Я і Україна” (авт. Н.М.Бібік, Н.С.Коваль); “Художня праця” ( авт. В.П.Тименко). З позицій інтегрованого підходу (з метою використання різних груп методів та урахування традицій і досвіду окремих країн) розроблена освітня галузь “Мистецтво” (авт. О.Костюк, Л.Левчук, Л.М.Масол, О.П.Рудницька), що спрямована на підвищення фізичного, інтелектуального, морального та творчого розвитку учнів у процесі організації їхньої активної діяльності. Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що втілення в освітню практику інтегрованого підходу створює сприятливі умови для формування цілісного образу світу, прояву творчості дитини й учителя. Інтегроване навчання дає свободу вибору теми, змісту, засобів, які використовуються в організації навчання молодших школярів. Цей вибір зумовлений перспективними й поточними дидактичними, виховними та розвивальними завданнями навчально-виховного процесу початкової школи. Водночас зазначимо, що на сьогодні недостатньо науково обґрунтовано формування особистісних якостей дітей молодшого шкільного віку в процесі інтегрованого навчання, не розв’язано численні проблеми, пов’язані зі створенням оптимальних умов для їхнього гармонійного розвитку в освітньо-виховному процесі. Отже, соціальна значущість проблеми інтегрування знань, протиріччя між потребами практики початкового навчання в реалізації інтегрованого підходу та відсутність дидактико-методичних засобів його використання в початковій школі в контексті виховання особистості молодшого школяра й обумовили вибір теми дипломного дослідження: «Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів». Об’єкт дослідження – процес розумового розвитку молодших школярів. Предмет дослідження – засоби розумового розвитку молодших школярів. Мета дослідження – підвищити рівень розумового розвитку молодших школярів шляхом інтеграції змісту освіти в початковій школі. У дослідженні була перевірена гіпотеза: розумовий розвиток учнів першого класу буде ефективним через інтеграцію змісту початкового навчання в умовах традиційного навчання. Завдання дослідження: Виявити рівні розумового розвитку учнів першого класу в умовах діючого педагогічного досвіду.

Существуют разные точки зрения по поводу конфликта между ними. Одна из них состоит в том, что Гурджиева не интересовали интеллектуальные построения Успенского, его старания дать всему свое определение и правильную формулировку, - Успенскому была предложена традиционная для Востока формула безусловной преданности учителю, без каких-либо уверток и своеволия. Но Успенский попытался сохранить свою независимость - он даже начал вести кружки по собственному плану летом и осенью 1919 года в Екатеринодаре, Ростове и Новороссийске. В январе 1920 года Успенский вместе с семьей (жена Софья Григорьевна и годовалый сын Леонид) покинул Россию и морем перебрался в Константинополь. Здесь, - среди турецких солдат, союзнических армий, десятков тысяч русских беженцев, - живя в маленькой комнате, он давал уроки английского языка и одновременно формировал свою группу, читая лекции по психологии и знакомя людей с системой "Четвертого пути". Здесь он встретился с молодым англичанином по фамилии Беннет, который напишет об Успенском, Гурджиеве и идеях этой школы около 44 книг, до сих пор, не переведенных на русский язык, выдержавших многочисленные издания во всем мире: "Творческое мышление", "Глубочайший человек", "Драматическая Вселенная" (в 4-х тт.), "Первая свобода", "Гурджиев: очень большая Загадка", "Гурджиев: Делание Нового мира", "Азарт: риск реализации", "Как мы делаем вещи: роль внимания в духовной жизни", "Образ Бога в Работе", "Интернациональная Академия Сознательного Образования", "Есть ли "жизнь" на Земле?", "Мастера Истины", "Нужды общества Новой эпохи", "Секретные влияния: духовные действия в человеческой жизни" и др

1. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

2. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

3. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

4. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

5. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

6. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
7. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення
8. Зображення природи у християнському образотворчому мистецтві

9. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

10. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

11. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

12. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

13. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

14. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

15. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

16. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

17. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

18. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

19. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

20. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

21. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

22. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи
23. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва
24. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

25. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

26. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

27. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

28. Види трудової діяльності молодших школярів

29. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

30. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

31. Гра як метод виховання молодших школярів

32. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

33. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

34. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

35. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

36. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

37. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

38. Розвиток мовлення молодших школярів
39. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах
40. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

41. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

42. Статеве виховання молодших школярів

43. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

44. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

45. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

46. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

47. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

48. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие

49. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

50. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

51. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

52. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

53. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

54. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу
55. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
56. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

57. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

58. Зміст правового виховання молодших школярів

59. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

60. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

61. Корекція тривожності у молодших школярів

62. Особистісна тривожність молодших школярів

63. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

64. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные

65. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

66. Розвиток мовлення молодших школярів

67. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

68. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

69. План урока алгебры. Тема: Значения тригонометрических функций. Решение простейших тригонометрических уравнений.

70. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.
71. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво
72. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

73. Використання комп’ютера на уроках мистецтва

74. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

75. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

76. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

77. Тесты как средство контроля развития грамматических навыков учащихся 6 класса на уроках английского языка

78. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

79. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

80. Значение зеленых насаждений

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

81. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

82. Кораллы. Разнообразие и значение

83. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов

84. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

85. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение
88. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

89. Судебник 1550 года, его историческое значение

90. Мужество и героизм русских воинов в Бородинском сражении, значение победы для укрепления мощи Российского государства

91. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

92. Методические указания и вопросы к тесту по римскому праву

93. Биржа: понятие и значение

94. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

95. Значение института несостоятельности (банкротства)

96. Тесты по английскому языку

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

98. Стилистическое значение устоявшихся выражений в немецком языке. Крылатые выражения и высказывания в "Фаусе" Гете

99. Использование видео на уроках английского языка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.