Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Курсова робота на тему «Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі» Виконав: Перевірив: Львів - 2008 Зміст 2.Дослідження імітаційної моделі 3.Теоретичний огляд розрахунку покриття WiMax . .22 3.1 Величина радіусу комірки в залежності від виду модуляції .25 3.2 Залежність величини радіусу комірки від чутливості приймача 29 3.3 Залежність величини радіусу комірки від системного підсилення .31 3.4 Вплив інтерференції на радіус комірки системи WiMax .35 3.5 Оцінка впливу зон Френеля на якість сигналу в межах траси WiMax .40 4.Проектування покриття комірки на основі імітаційної моделі.43 6.Список 1.Вступ При переході до створення систем широкосмугового радіодоступу з інтеграцією послуг стало зрозуміло, що основні принципи, закладені в безпровідникові системи на попередніх етапах, потребують значної корекції. На сигнальному рівні першочергове значення дістало оптимальне використання спектрального ресурсу радіоканалу при будь-яких співвідношеннях „швидкість – завадозахищеність”. На рівні протоколів стало необхідним забезпечувати заданий рівень якості обслуговування(QoS) будь-якому абоненту мережі. З цією метою в 2004 році був розроблений стандарт IEEE 802.16-2004, що являє собою розраховану на введення в міських бездротових мережах (WirelessMA ) технологію без провідного широкосмугового доступу операторського класу. Часто використовується комерційна назва стандарту WiMax(Worldwide I eroperabili y for Microwave Access), що походить від назви міжнародної організації WiMax Forum, в яку входять ряд передових комунікаційних і напівпровідникових компаній. Основне призначення даних мереж - це надання послуг абонентам по високошвидкісній і високоякісний безпровідній передачі даних, голосу і відео на відстані в декілька десятків кілометрів. У жовтні 2007 року I er a io al elecommu ica io U io ( I U-R) включив технологію WIMAX стандарту IEEE 802.16 в сімейство стандартів мобільного зв'язку 3G. У мережах WIMAX реалізовані найостанніші досягнення науки і техніки в області радіозв'язку, телекомунікацій і комп'ютерних мереж. Стандарт IEEE 802.16 визначає застосування: на фізичному рівні широкосмугового радіосигналу OFDM з множиною піднесучих; на канальному рівні використовується сучасний протокол множинного (багатостанційного) доступу ime Divio Mul iply Access ( DMA) і Scalable OFDM Access (SOFDMA); на мережевому (транспортному) рівні в мережах WIMAX застосовується IP-протокол передачі даних, що широко використовуваний в більшості сучасних мережах передачі даних, зокрема, в мережі Інтернет. В більшості випадків проектування мереж WiMax є досить складним і неоднозначним процесом. Розрахунок покриття відбувається на основі вимірювань рівня завад на місцевості, що потребує значних витрат коштів та часу. В даній роботі пропонується метод оцінки параметрів системи WiMax на основі математичної моделі, створеної в середовищі системи Ma Lab. Даний математичний апарат, в деякій мірі, може полегшити процес розрахунку покриття. 2.Дослідження імітаційної моделі WiMax На фізичному рівні стандарту IEEE 802.1

6 передбачено три принципово різні методи передачі даних – метод модуляції одної несучої(SC, в діапазоні нижче 11 ГГц - SCa), метод модуляції за допомогою несучих OFDM(or hogo al freque cy divisio mul iplexi g) і метод мультиплексування (множинного доступу) за допомогою ортогональних несучих OFDMA(or hogo al freque cy divisio access). Даний математичний апарат побудований на основі методу WirelessMA -OFDM, але може бути легко модифікований під будь-який з перелічених методів. Режим OFDM – це метод модуляції потоку даних в одному частотному каналі(шириною 1-2МГц і більше) з центральною частотою fc. Ділення на канали – частотне. При модуляції даних під дією ортогональних несучих в частотному каналі виділяється піднесучих так, щоб fk=fc k ∆f, де k - ціле число із діапазону . Відстань між ортогональними несучими ∆f=1/ b, де b – тривалість передачі даних. Крім даних в OFDM-символі передається захисний інтервал, що являється копією кінцевого фрагмента символу. Його тривалість може бути 1/4, 1/8, 1/16 та 1/32 від b. Модуляція OFDM основана на двох основних принципах: розбиття одного каналу із змінними параметрами на паралельні гаусівські канали із різними співвідношеннями сигнал-шум і точне вимірювання характеристик каналу. У відповідності із першим принципом OFDM кожна несуча модулюється незалежно під дією квадратурної амплітудної модуляції. Загальний сигнал вираховується під дією зворотного швидкого перетворення Фур’є як де Ck – комплексне представлення символу квадратурної модуляції. Комплексне представлення зручне, оскільки генерація радіосигналу проходить відповідно до виразу Sk( ) = Ik cos(2πfc)-Qksi (2πfc) , де Ik і Qk – синфазна і квадратурна складова комплексного символу. Для роботи алгоритмів ШПФ/ОШПФ зручно, щоб кількість точок відповідала 2^m. Тому число несучих вибирають рівними мінімальному числу fff = 2^m. В режимі OFDM стандарту IEEE 802.16 =200, відповідно fff=256. З них 55 створюють захисний інтервал на границі частотного інтервалу каналу. Інші 200 – інформаційні. У відповідності до другого принципу OFDM для точного визначення параметрів каналу необхідні так звані пілотні несучі частоти, метод модуляції і передаючий сигнал, що точно відомий всім станціям в мережі. В OFDM передбачено використання 8 пілотних частот(з індексами 88, 63, 38 та 13). Інші 192 несучі розбиті на 16 підканалів по 12 несучих в кожному. Ділення на підканали необхідне, оскільки в режимі WirelessMA -OFDM передбачена можливість роботи не у всіх 16, а в 1, 2, 4 чи 8 підканалах – тобто закладені передумови OFDMA. Для цього кожний підканал і кожна група має свій індекс(від 0 до 31). Тривалість корисної частини b OFDM-символу залежить від ширини смуги каналу BW та системної тактової частоти(частоти дискретизації) Fs. Fs= fff/ b. Співвідношення Fs/BW= нормується і в залежності від ширини смуги каналу приймає значення 86/75(BW кратне 1.5МГц), 144/125(BW кратне 1.25МГц), 316/275(BW кратне 2,75МГц), 57/50(BW кратне 2МГц) та 7/8(BW кратне 1,75МГц і у всіх інших випадках). Для дослідження стандарту WiMax була використана фізико-математична імітаційна модель, будова якої збігається із представленою нижче блок-схемою: Рис.1

.1. Математична імітаційна модель стандарту IEEE 802.16 на основі методу WirelessMA -OFDM До її складу входять наступні функціональні блоки: Ra domizer Рис.1.2. Ra domizer WiMax P Seque ce Ge era or (Генератор псевдовипадкової шумоподібної послідовності) створює псевдовипадкову шумоподібну (P ) послідовність використовуючи лінійний регістр зсуву із зворотнім зв’язком(LFSR). Рис.1.3. Блок-схема генератора псевдовипадкової шумоподібної послідовності. LFSR для свого функціонування використовує просту конфігурацію генератора 15-розрядного регістра зсуву (SSRG чи Фібоначчі). В якості поліному генератора використовується наступна послідовність: 1000000000000011 (Задаючий поліном c(x) = x^15 x^14 1). Дані значення призначенні для визначення зв’язків регістра зміщення. Для будь якого поліному у вигляді двійкового вектора перший і останній біти повинні бути одиницею. Початковий стан регістру зміщення представлений поліномом 100101010000000 (16x4A80). Інформація обробляється кадрами по 280 біт. Logical Opera or XOR (Логічний оператор „виключне або”) виконує логічну операцію XOR між P послідовністю та вхідним сигналом. В результаті на виході отримується 1 при непарній кількості одиниць на вході, тобто коли лише із одного входу поступає одиниця. Zero Pad (Доповнювач нулями) доповнює або відкидає значення у стовпцях для досягання розміру 288 біт. Якщо довжини на вході та виході рівні, блок інформації просто передається. Доповнення та усікання відбувається в кінці сигналу. Block E coder Рис.1.4. Блочний кодер WiMax. Bi o I eger Co ver er (Перетворювач біт – ціле десяткове число) перетворює групу із 8 бітів у вихідний сигнал у вигляді цілих чисел. Для прикладу, при вхідному сигналі . Із кадру довжиною 288 вхідних біт отримується послідовність із 36 цілих десяткових чисел. Zero Pad o Code Word Size(Доповнювач нулями до розміру кодового слова) доповнює або відкидає значення у стовпцях для досягання розміру 239 біт. Доповнення відбувається на початку сигналу за допомогою додавання певної кількості нулів. I eger-I pu RS E coder(Кодер Ріда-Соломона з цілочисельним значенням на виході) кодує 239 бітне кодове слово(K) кодом Ріда-Соломона із символами із поля Галуа GF(256), в результаті чого отримується повідомлення довжиною 255 біт( ). Тобто додається 16 перевірочних бітів. Даний код може виправляти ( -K)/2=8 символьних помилок(не лише 8 біт). Параметри вибираються так, щоб -K було парним цілим числом. Тоді значення М визначається як найменше ціле число, що більше чи рівне log2( 1) і рівне 8. Для конкретизації певних полів Галуа GF(2^M), які формують повідомлення, використовується примітивний многочлен 100011101 (X^8 X^4 X^3 X^2 1). В якості породжуючого поліному використовується поліном, сформований за допомогою команди ge Poly = co v(ge Poly, ). Породжуючий поліном відповідає наступній формі: g(x)= (x A^b)(x A^(b 1))(x A^(b 2)).(x A^(b -K-1)), де А – примітивний елемент поля Галуа, через який визначається вхідний елемент, b – ціле число. Для прикладу, нехай М = 3, = 2^3-1 = 7, і K = 5. Тоді повідомлення представляється вектором довжиною 5 цілих символів, що лежать в межах від 0 до 7.

Спершу Сад мав труднощ з умовлянням видавця настльки чужим здавався дискурс ц книжки для тих, хто був ознайомлений з стандартними пдходами захдного лтературознавства до тем дослджень, як не стосувалися Заходу. Однак коли «Орнталзм» вийшов друком, бльшсть оглядачв зустрла його з ентузазмом,  ця книжка мала численних читачв. Сад створив модель для дискурсу, на основ якого було написано сотн книжок. Розпад захдних мперй  дедал сильнше усвдомлення неприйнятност накладення свого власного дискурсу на недооцнених та демонзованих ¶нших привели до того, що праця Сада опинилася серед найбльш актуальних питань науковцв. «Орнталзм» по-новому нтерпрету концепцю, розроблену «мперськими» письменниками XIX ст. для текстуально класифкац «нижчих рас», завойованих силою збро пд час боротьби вропейських кран за колон. У свому первсному значенн цей термн позначав набр творв про Азю та Африку, написаних етнографами, антропологами, сториками та мандрвниками, котр колективно аналзували та «втискували» не-захдних людей у рамки того, що було, на хню думку, захдним пдходом до знань, або в методологю сторичних дослджень, характерну для Просвтництва

1. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

2. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

3. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

4. Методи та етапи статистичного дослідження

5. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

6. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)
7. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів
8. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

9. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

10. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

11. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

12. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

13. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

14. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

15. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

16. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

18. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

19. Дослідження харчування

20. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

21. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

22. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)
23. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок
24. Метеорологічні дослідження

25. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

26. Палеоантропологічнi дослідження

27. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

28. Методика гідрогеологічних досліджень

29. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

30. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

31. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

32. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

33. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

34. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

35. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

36. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

37. Дослідження методів чисельного інтегрування

38. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК
39. Дослідження чисельних методів інтегрування
40. Історіографія досліджень голодомору

41. Медичні дослідження Герофіла

42. Дослідження активних фільтрів

43. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

44. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

45. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

46. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

47. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

48. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

49. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

50. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

51. Маркетингові дослідження

52. Маркетингові дослідження діяльності фірми

53. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

54. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"
55. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"
56. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

57. Характеристика маркетингового дослідження товару

58. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

59. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

60. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

61. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

62. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

63. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

64. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры

65. Променеве дослідження молочної залози

66. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

67. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

68. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

69. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

70. Дослідження ділової кар’єри менеджера
71. Дослідження мотивації на досягнення
72. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

73. Методи науково-педагогічних досліджень

74. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

75. Основи наукових досліджень

76. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

77. Технології навчання як дослідження

78. Організація і структура наукових досліджень

79. Методи політичних досліджень

80. Дослідження рухів зубообробного вестата

Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

81. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

82. Вибір та розрахунок основних параметрів зубчастого колеса

83. Предмет дослідження соціальної психології

84. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

85. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

86. Дослідження тривожності п’ятикласників
87. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
88. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

89. Матеріали і методи дослідження

90. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

91. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

92. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

93. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

94. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

95. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

96. Дослідження однофазного трансформатора

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

97. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

98. Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики

99. Дослідження фототранзистора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.