Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Статика рідин та газів

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

11. . В цій лекції розглядаються основні питання гідро та аеро-статики, тобто умови і закономірності рівноваги рідин і газів під дією прикладених до них сил і, крім того, умови рівноваги твердих тіл, що знаходяться в рідині чи газі. 1. ТИСК В РІДИНАХ І ГАЗАХ. ЗАКОН ПАСКАЛЯ. Введемо спочатку поняття тиску. Розглянемо деяку поверхню S, на яку діє розподілена сила. Виділимо на цій поверхні нескінченно малий майданчик dS (рис. 11.1). Нехай – це сила, що діє на майданчик dS. Відношення сили до площі dS називають напругою: (11.1) Орієнтацію майданчика dS задають з допомогою вектора нормалі до нього. Якщо S – це поверхня якогось тіла, то домовились проводити нормаль назовні від поверхні тіла. На рис. 11.1 показано одиничний вектор цієї нормалі. Напругу можна розкласти на дві складові: вздовж нормалі і перпендикулярно до неї, тобто в площині, дотичній до майданчика dS. Першу складову називають нормальною, а другу – тангенціальною напругами, що діють на майданчику dS: (11.2) Якщо напрям і співпадають, то цю напругу називають натягом , в протилежному випадку – тиском P. Тиском Р називається фізична величина, що дорівнює модулю нормальної складової сили, яка діє на одиницю площі поверхні тіла: (11.3) Напруга в цьому випадку дорівнює: Зауважимо, що тиск – величина скалярна. Особливістю рідин та газів є їх текучість, зумовлена малими силами тертя під час відносного руху шарів, що дотикаються, та відсутністю тертя спокою. Рідинам і газам не властива пружність форми, вони мають лише об’ємну пружність. В стані рівноваги напруга в рідинах і газах завжди нормальна до майданчика, на який вона діє. Дотичні (тангенціальні) напруги із-за текучості в рідинах та газах під час рівноваги не виникають. З цієї точки зору рідини та гази можна означити як середовища, в яких при рівновазі дотичні напруги існувати не можуть. З даного означення випливає, що в стані рівноваги нормальна напруга в рідині чи газі (тиск) не залежить від орієнтації майданчика, на який вона діє. Це твердження називають законом Паскаля. Іншим чином його можна сформулювати так: Тиск, що діє на рідину чи газ, передається в усіх напрямках без зміни. Закон Паскаля пояснює роботу гідравлічного пресу (рис. 11.2). В газах нормальна напруга завжди направлена всередину газу, тобто – це тиск. В рідинах , як правило, теж тиск, хоч інколи можна реалізувати випадки, коли буде натягом (від’ємний тиск). 2. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ ГІДРОСТАТИКИ. БАРОМЕТРИЧНА ФОРМУЛА. Сили, що діють в рідині, ділять звичайно на сили масові (об’ємні) і сили поверхневі. Масова сила пропорційна масі , а отже, і об’єму елемента рідини, на який вона діє. Цю силу можна записати як , де називають об’ємною густиною масових сил. Прикладом масових сил є сила тяжіння: де – густина рідини. Поверхневі сили – це сили, що діють на поверхню даного об’єму рідини завдяки дії нормальних та дотичних напруг з боку оточуючої рідини. Розглянемо рідину, що перебуває у рівновазі. В цьому випадку дотичних напруг немає. Виділимо в рідині нескінченно малий елемент об’єму у вигляді циліндра з площею основи і довжиною , розташованого вздовж вісі X (рис.

11.3): Тиск в т. x дорівнює , в т. : . Сили тиску на основи циліндра відповідно дорівнюють: Проекція рівнодійної сил тиску на вісь X: Вираз в дужках є не що інше, як похідна від Р по x; але, оскільки P залежить також і від y та z, то це частинна похідна: (11.4) Таким чином, проекція рівнодійної сил тиску на вісь X пропорційна елементу об’єму і її можна подати у виді: . – це проекція на вісь X сили, яка діє на одиницю об’єму рідини. Аналогічно для двох інших осей Y та Z: Вектор (11.5) Вираз в дужках є градієнт скаляра Р: (11.6) Об’ємна густина рівнодійної сил тиску, що діють на елементи об’єму рідини, дорівнює градієнту тиску, взятому з протилежним знаком. В стані рівноваги сила повинна зрівноважуватись масовою силою : . Це дає рівняння ,(11.7) яке називають основним рівнянням гідростатики. В координатній формі воно має вид системи (11.8): (11.8) Якщо масових сил немає, тобто , то з виразу (11.8) матимемо: або. При рівновазі у відсутності масових сил тиск Р один і той же по всьому об’єму рідини. Це ще одне формулювання закону Паскаля (Блез Паскаль, 1623 – 1662). Зокрема, якщо масові сили відсутні, рідина може перебувати в рівновазі тільки тоді, коли зовнішній тиск на її поверхню один і той же в усіх точках цієї поверхні. Інакше виникне рух рідини. У відсутності масових сил однаковий тиск на поверхню рідини приводить до появи такого ж тиску в усіх точках всередині рідини. Якщо рідина знаходиться в полі тяжіння, то ; направимо вісь Z вертикально вгору, тоді: (11.9) Тиск залишається сталим в кожній площині . Горизонтальні площини – це площини однакового тиску. Вільна поверхня рідини горизонтальна тому, що вона перебуває під сталим тиском атмосфери. Якщо рідина не стискується, то і (11.9) інтегрується: ,(11.10) де – тиск на висоті тобто атмосферний тиск, якщо початок розташувати на вільній поверхні рідини. Рівняння (11.10) охоплює практично всю шкільну гідростатику. (інакше ) – це гідростатичний тиск, викликаний вагою рідини, який залежить від глибини занурення в рідину. Застосуємо основне рівняння гідростатики до земної атмосфери. Одержимо (див. (11.9)): (11.11) В останньому виразі замість частинної похідної записана звичайна, оскільки Р не залежить від x та y. Для земної атмосфери наближено можна використати рівняння Клапейрона-Менделєєва: , звідки: .(11.12) Підставимо (11.12) в (11.11) і проінтегруємо в припущенні, що : при , отже стала інтегрування . , або: (11.13) (11.13) називають барометричною формулою. Аналогічно: (11.14) У виразах (11.13) і (11.14) і - це тиск і густина повітря на поверхні Землі. 3. ЗАКОН АРХІМЕДА. ПЛАВАННЯ ТІЛ. Уявно виділимо в рідині довільний об’єм, обмежений замкненою поверхнею S (рис. 11.4). Якщо рідина перебуває в рівновазі, то рівнодійна всіх зовнішніх сил, що діють на виділений об’єм рідини, і її момент повинен дорівнювати нулю. На виділений об’єм діють сила тяжіння і сили тиску, рівнодійна яких повинна дорівнювати за модулем і бути прикладеною в центрі мас виділеного об’єму рідини. Видалимо тепер рідину з вказаного об’єму і вмістимо туди будь-яке тверде тіло.

Якщо це тіло перебуває в рівновазі, то стан оточуючої рідини не зазнає ніяких змін. Таким чином, якщо тіло, занурене в рідину, перебуває в стані рівноваги, то з боку рідини воно зазнає дії виштовхувальної сили гідростатичного тиску. Ця сила чисельно дорівнює силі тяжіння, що діє на рідину, яка має об’єм зануреної частини тіла. Виштовхувальна сила направлена вгору і прикладена до центра мас рідини, яку витіснило тіло. Точку називають центром тиску або центром плавучості тіла. Вищенаведене твердження і називають законом Архімеда, а виштовхувальну силу називають архімедовою силою: (11.15) Використовуючи поняття ваги, архімедову силу можна означити, як силу, що дорівнює вазі рідини, яку витіснило тіло. Для рівноваги необхідно, щоб вага тіла дорівнювала вазі витісненої ним рідини, а центр плавучості лежав на одній вертикалі з центром мас С самого тіла. Для тіла, яке занурене в рідину повністю, рівновага буде стійкою, якщо центр мас тіла С лежатиме нижче його центра плавучості , і нестійкою в протилежному випадку. Якщо тіло занурене в рідину частково, то рівновага буде стійкою в двох випадках: по-перше, якщо центр мас С буде розташований нижче центра плавучості, і, по-друге, якщо центр мас С буде розташований нижче метацентра. Метацентром називають точку М тіла, в якій перетинаються лінії дії виштовхувальних сил в стані рівноваги і при відхилення тіла від положення рівноваги на малий кут (див. рис. 11.6). 9

Эмир прибыл в Дамаск со своей свитой и приближенными офицерами, встретился с атабеком, и они договорились приложить все силы и использовать все возможности для ведения войны с неверными, чтобы оттеснить их, пока те не успели нанести ущерб их крепостям и городам. Между ними было решено, что для достижения этой цели эмир Наджм аль-Дин иль-Гази бен Ортук отправится к Мардину,[122] чтобы собрать туркмен в своих провинциях, и направит их на уничтожение группировок[123] неверных и заблудших. Желательно при этом, чтобы Захир аль-Дин пошел вместе с ним для укрепления их сил и скорейшего достижения цели. Они вышли вместе в первые десять дней месяца рамазана 512 года (1625 декабря), и Захир аль-Дин покинул его и вернулся назад в месяце сафар 513 года (14 мая 11 июня 1119Pг.) после того, как они заручились обещанием туркменских племен уладить все дела и быть готовыми с непобедимым духом отправиться в Сирию как многочисленное войско, чтобы объединиться во имя веры и искоренения упрямых неверных. Захир аль-Дин оставался в Дамаске, пока не подошел оговоренный день встречи, и тогда он отправился в Алеппо в 1-й день первого месяца раби 513 года (12 июня 1119Pг.)

1. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

2. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

3. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

4. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

5. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

6. Газові мережі: класифікація та їх трасування
7. Гази у зовнішньому силовому полі та основи термодинаміки
8. Закони збереження та динаміка обертального руху

9. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

10. Розрахунок рівней викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів та рівней екокомпенсацій

11. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

12. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

13. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

14. АХОВ. Отравление угарным газом, сероводородом и синильной кислотой

15. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

16. Разработка анализатора газов на базе газового сенсора RS 286-620

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Общая геология. Геология нефти и газа

18. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

19. Цивільний та арбітражний процес

20. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

21. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

22. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
23. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
24. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

25. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

26. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела

27. Устройство сцепления и КПП а/м ГАЗ-3110

28. Расчет объемов энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Определение расхода топлива, газов и воздуха на котел

29. Кузовной участок автомобилей (Москвич, ГАЗ, ИЖ)

30. Клапаны газо-распределительного механизма и их отличие

31. Устройство, проверка и регулировка карбюратора К-151 автомобиля ГАЗ-3110 "Волга"

32. Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автомобиля ГАЗ-31029

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

33. Разработка технологического процесса ТР переднего моста автомобиля ГАЗ-31029

34. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля ГАЗ-53

35. Разработка технологического процесса восстановления шатуна двигателя автомобиля ГАЗ-53А

36. Устройство газораспределительного механизма ГАЗ 24

37. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

38. Вязкость газов в вакуумной технике
39. Свойства газов
40. Кинетика двухатомного газа

41. Расчет течений газа при наличии энергообмена

42. Изопроцессы в газах

43. Природный газ

44. Попутный и природный нефтяные газы

45. Аргон инертный газ

46. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

47. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

48. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

49. Анализ финансовых результатов предприятия ОАО "Газ – Сервис"

50. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

51. История ОАО "ГАЗ"

52. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

53. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

54. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)
55. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
56. Гази Магомед 1829-1832

57. Виникнення та формування українського етносу

58. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

59. История ОАО ГАЗ

60. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

61. Люблінська та Берестейська унії

62. ОАО ГАЗ не только автомобили

63. Постмодернізм та українська історична наука

64. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Перша та Друга Малоросійські Колегії

66. Декабристський рух та його поширення на Україні

67. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

68. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

69. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

70. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
71. Методи та способи підключення до мережі Internet
72. Дино Буццати. Татарская пустыня

73. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

74. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

75. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

76. Звичаї та обряди на Україні

77. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

78. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

79. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

80. Похідна та її застосування

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

82. Печінка. Її будова, функції та хвороби

83. Світові ринки зброї та військового спорядження

84. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

85. Керівництво та лідерство

86. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
87. Поняття та сутність менеджменту
88. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

89. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

90. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

91. Штабы (на примере ОАО ГАЗ)

92. Газ – соперник бензина

93. Табличные значения наиболее распространенных газов

94. Угарный газ

95. Система рециркуляции отработавших газов (EGR)

96. Подготовка обжигового газа к контактному окислению

Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

97. Нефть, газ и основные продукты их переработки

98. Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) к несовершенной скважине

99. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.