Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО Самофалова Марія Олександрівна УДК 303.446.4:342.5:281.9 (477) МІЖВОЄННА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН ВЛАДИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політичної історії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України (м. Харків). Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент Силантьєв Василь Іванович, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, кафедра політичної історії, професор Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент Ластовський Валерій Васильович, Київський національний університет культури і мистецтв, кафедра конституційного і адміністративного права, професор; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Преловська Ірина Миколаївна, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, відділ джерел новітньої історії України, старший науковий співробітник Захист відбудеться “27” березня 2008 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4). Автореферат розісланий “ 22” лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.О. Песчаний ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження обумовлена тим, що в сучасній вітчизняній історичній науці відсутні узагальнюючі дослідження міжвоєнної історіографії державно-церковних взаємин в Україні. У міжвоєнний період відбувалися не лише формування і розвиток нових історіографічних шкіл та течій, а й наукові дискусії між їхніми представниками, що вплинуло на подальше становлення історичної науки. Вивчення міжвоєнної історіографії взаємин влади і православної Церкви в Україні сприятиме поверненню в українську історичну науку унікальної творчої спадщини представників історіографії цього періоду – публікацій дослідників часів національно-визвольних змагань в Україні 1917 – 1921 рр., представників української діаспори, українських церковних діячів, переосмисленню радянської історіографії, а також допоможе виявити ступінь наукової розробки цієї проблеми і визначити напрямки її подальшого дослідження. Крім того, вивчення цієї проблеми дозволить визначити найбільш ефективний шлях подальшої гармонізації державно-церковних та міжцерковних відносин в Україні на сучасному етапі. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної програми та тематики наукових планів кафедри політичної історії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, затверджених Вченою радою НТУ “ХПІ” (протокол № 9 від 26 жовтня 2001 р.)

. Метою дослідження є виявлення, комплексне вивчення та науковий аналіз публікацій міжвоєнного періоду, присвячених висвітленню взаємин органів державної влади і структур православної Церкви в Україні. Виходячи з теми дослідження, авторка намагалася вирішити такі науково-дослідні завдання: – визначити стан наукової розробки проблеми і напрямки її подальшого дослідження; – виявити та оцінити рівень висвітлення в історичній літературі наступних аспектів проблеми: – історичних обставин, ролі та наслідків хрещення Київської Русі; – ролі та функцій православної Церкви в суспільстві в дореволюційний період, а також за часів та після революційних подій 1917 р.; - правових аспектів взаємин світських владних і церковних структур; – причин розколу православної Церкви, виникнення і поширення обновленського церковно-релігійного руху в Україні; – економічних аспектів взаємин світських органів влади і православної Церкви в Україні. Об’єктом дослідження є сукупність основних груп історіографічних джерел міжвоєнного періоду з історії взаємин влади і православної Церкви в Україні. Предметом дослідження є історіографічний процес 1918 – 1939 рр. в Україні та за її межами, провідні тенденції і закономірності розвитку знань про роль та функції православної Церкви в суспільстві, правові і економічні аспекти державно-церковних взаємин в Україні. Методи дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтується на методологічних принципах історизму, об’єктивності та конфесійної неупередженості. Дані принципи реалізовані за допомогою спеціально-історичних (порівняльно-історичного та проблемно-хронологічного) і загальнонаукових (аналізу та синтезу, узагальнення та порівняння, типології та класифікації) методів дослідження. Хронологічні межі дослідження охоплюють період між двома світовими війнами (1918 – 1939 рр.) – добу Української національно-демократичної революції і громадянської війни, становлення радянської адміністративно-командної системи, боротьби Радянської держави проти Церкви і духовенства, розколу РПЦ, виникнення обновленських течій в українському православ’ї, формування взаємин світських та церковних владних структур. Цей період характеризувався також формуванням і подальшим розвитком історіографічних течій та шкіл, активним дослідженням їхніми представниками історії державно-церковних взаємин в Україні, науковими та ідеологічними дискусіями між авторами публікацій. Крім того, встановлено хронологічні межі стосовно предмету історіографії – історії взаємин влади і православної Церкви в Україні. Нижньою хронологічною межею доцільно вважати кінець Х ст., а саме – хрещення Київської Русі, адже в цей час відбулося зародження і подальше формування державно-церковних взаємин на українських землях. Визначення верхньою хронологічною межею 1930-х рр. дозволило простежити розвиток взаємин влади і Церкви до кінця міжвоєнного періоду. Територіальні межі дослідження обумовлені регіонами, де у 1918 – 1939 рр. публікувалася література, безпосередньо або побіжно присвячена історії державно-церковних взаємин в Україні. Такі публікації виходили на території, які контролювалися Українською Центральною Радою, урядом Української Держави, Директорією, органами радянської влади, на західноукраїнських землях, які на той час входили до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини, а також у країнах, де перебували автори – представники української та російської діаспор (США, Канада, Франція тощо).

Іншим рівнем територіальних меж є регіони, в яких православна Церква існувала в межах Київської митрополії, пізніше – Київської першокласної єпархії, а згодом – в межах православних церковних течій, що виникли на території України після революційних подій 1917 р. та розколу РПЦ. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: – детально досліджено комплекс історіографічних джерел міжвоєнного періоду з історії державно-церковних взаємин, що налічує понад 300 монографій, брошур, статей, навчальних посібників, написаних науковцями, публіцистами, державними, політичними та церковними діячами, значна частина яких протягом 1918 – 1991 рр. мало досліджувалася історіографами; – на відміну від попередніх історіографічних публікацій, проблему досліджено комплексно, визначено найважливіші аспекти взаємин влади та православної Церкви в Україні, що привернули увагу дослідників 1918 – 1939 рр.; – проаналізовано хід дискусій між представниками різних історіографічних течій щодо історичних обставин та наслідків хрещення Київської Русі, ролі християнства в розвитку Давньоруської держави; – всебічно проаналізований рівень висвітлення дослідниками правових та економічних аспектів державно-церковних взаємин в Україні; – простежено хід дискусій між радянськими істориками, публіцистами і державними діячами, світськими дослідниками з української діаспори, авторами – представниками обновленського церковно-релігійного руху та діячами УАПЦ щодо обставин розколу РПЦ, виникнення і поширення обновленського церковно-релігійного руху в Україні, канонічності тієї чи іншої церковної течії в Україні; – встановлено зв’язок між змінами в громадсько-політичному житті країни та еволюцією поглядів дослідників на роль, місце та функції православної Церкви в суспільстві, виявлено різні методологічні підходи в оцінці державно-церковних взаємин представниками різних історичних шкіл і релігійних конфесій, носіїв різних політичних уподобань; – визначено перспективні напрямки подальшого вивчення історіографії державно-церковних відносин. Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації можуть бути використані в наукових дослідженнях з історії державно-церковних взаємин в Україні, у підготовці загальних та спеціальних курсів з історії України, релігієзнавства, історіографії, історії православної Церкви у вищій і середній школі та духовних навчальних закладах. Апробація результатів дисертації відбулася у формі доповідей на наукових конференціях молодих учених “Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття” (Харків, 2006 р., 2007 р.), регіональній науково-теоретичній конференції студентів та аспірантів “Європейський інтеграційний процес і Україна” (Харків, 2006 р.), VII міжнародній науково-практичній конференції “Людина, культура, техніка в новому тисячолітті” (Харків, 2006 р.), V науково-практичній конференції “Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України” (Глухів, 2006 р.), VII Багаліївських читаннях “Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури” (Харків, 2006 р.)

Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР. — Львів, 1997. - 192 с. та ін.; Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. Західноукраїнська Народна Республіка (1918–1923) (До 75-річчя утворення). — Коломия, 1993. - 120 с. 705 1 Див.: Дерев'янко С. М., Панчук А. М. ЗУНР в українській історіографії // Український історичний журнал. — 1995. - № 2. — С. 28 — 36; Калакура Я., Панчук А. Новітня історіографія Злуки УНР та ЗУНР // Українська соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.). — К., 1999. — С. 234–242. 706 Див., напр.: Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923. — У 2-х томах. — Львів, 1998. — Т. 1. - 523 с.; Т. 2. - 503 с.; Західно-Українська Народна республіка: історія і сучасність // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Львів. — 2000. - 374 с.; Горевалов С. Військова журналістика України в національно-визвольних змаганнях за утворення самостійної держави. — Львів, 1997. - 320 с.; Його ж. Військова журналістика України: історія та сучасність. — Львів, 1998. - 387 с. та ін. 707 Див., напр.: Історія України. Нове бачення. — К., 2000. - 472 с.; Реєнт О

1. Православна церква України в XVI ст.

2. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

3. Історіографія досліджень голодомору

4. Історіографія исторії Польщі

5. Історіографія історії Сербії та Чорногорії

6. Історіографія історії Чехії
7. Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.
8. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

9. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

10. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

11. Петро Могила і його роль в історії православної церкви

12. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

13. Обособление русской православной церкви в середине XV века

14. История православной церкви в Америке

15. Раскол русской православной церкви в 17 в

16. Історія розвитку криміналістики в Україні

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Токийский кафедральный Воскресенский собор в истории японской православной церкви.

18. Знаменное пение в Русской Православной Церкви. Пути практического воплощения

19. Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви"

20. О социальных функциях церкви (на материалах русской православной церкви)

21. Особо чтимые святые болгарской Православной Церкви

22. Основные события украинской православной церкви
23. Реформы Никона и раскол Русской Православной Церкви
24. Миссионерская деятельность Русской Православной церкви среди мусульман Российской империи

25. Догматика Православной Церкви

26. Борьба за автокефалию православной церкви на Украине в 1917 - 1919 гг.

27. Всероссийский поместный Собор Русской православной церкви

28. Русская Православная Церквь в 20-е годы ХХ века

29. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

30. Символические тексты в Православной Церкви

31. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

32. Історія первісного суспільства на українських землях

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Отношение русской православной церкви к распутинщине

34. Раскол Русской Православной Церкви: на перекрестке мнений

35. Роль Русской православной церкви в образовании единого Российского государства

36. История Русской Православной Церкви

37. Св.Стефан Пермский-выдающийся миссионер Русской Православной Церкви

38. Історія становлення митної системи на теренах України
39. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
40. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

41. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

42. Русская Православная Церковь в эпоху императрицы Елисаветы

43. Значение православного воспитания в государстве Киевская Русь

44. Системы адресации в Мини- и МикpоЭВМ

45. Нравственно-эстетическое воспитание младших школьников на архитектурных образцах православных памятников Санкт-Петербурга

46. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

47. Русские православные монастыри и их роль в развитии национальной культуры

48. Русская православная церковь в период Татаро-монгольского нашествия

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Православное учение о Промысле Божием

50. Модернизация мини-колбасного цеха

51. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

52. Православные в межвоенной Польше и их лидер сенатор В.В.Богданович

53. Історія України

54. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни
55. Русская Православная Церковь
56. Русская Православная церковь

57. Русская православная церковь и иноверные и инославные исповедания в России в XVIII и XIX веках

58. Таблиця дат з історії (1917-21)

59. Історія держави та права України

60. Русская Православная Церковь и большевистское государство в 1925-27 гг.

61. М.Л. Магницкий и его роль в борьбе "православной оппозиции" с Библейским обществом

62. Православные храмы Сибири и творчество итальянских архитекторов

63. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

64. Православие и русская православная церковь в истории отечественной культуры

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Русская Православная Церковь и возрождение культуры

66. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи

67. Роль литературы в образовании и православном воспитании

68. Славянское православное возрождение

69. Комическое и трагическое в комедии «Недоросль» (мини-рецензия)

70. Перечень практических навыков, которыми должны владеть студенты после окончания курса факультетской хирургии
71. Лідерство, вплив та влада
72. Песнопения православных богослужений и праздников

73. Православная педагогика как педагогика русской цивилизации

74. Первые понятия о Боге. О православном воспитании дошкольников

75. Дискуссия о школьном курсе «Основы православной культуры» как духовный портрет современного российского общества

76. Через религиозное образование - к православному образу жизни

77. Соціал-демократична концепція держави та влади

78. Православная традиция духовно-нравственного становления человека

79. Православные воскресные школы нашего времени…

80. Онтологическое основание педагогики в православной традиции

Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Аналоговые системы (мини АТС)

82. Наука и просвещение в России: от православной культуры к православному естествознанию?

83. О православно-христианском миропонимании

84. Православная церковь чешских земель и Словакии.

85. Чехословацкая православная церковь: путь к автокефалии

86. Элладская православная церковь
87. Православные святыни востока. Паломничество на Синай
88. Китайская автономная православная церковь

89. Грузинская православная церковь

90. Американская православная церковь

91. Антиохийская православная церковь

92. Православная вера добралась до о. Маврикий

93. Православная церковь в Индии

94. Православная церковь

95. Православная церковь в Украине: проблемы "объединения церквей" и автокефалии

96. Русская Православная Церковь

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Украинская православная церковь

98. Миссионерское значение православного креационизма

99. Немецкие оккупационные власти и Русская православная церковь в Прибалтике, Белоруссии и на Украине


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.