Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Теоретичне обгрунтовування проблеми: &quo ;Формування граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ОНР III рівня&quo ; ЗмістВведення 1. Словосполучення як одиниця синтаксису 2. Особливості оволодіння граматичною будовою мови в онтогенезі і при дизонтогенезе 3. Основні напрями формування граматичної будови мови у дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня Висновки ВведенняЗ урахуванням постійного збільшення числа дошкільників із загальним недорозвиненням мови проблема формування у них лексико – граматичних засобів мови займає найважливіше місце в сучасній логопедії, а питання про методику їх розвитку і корекції стає одним з найактуальніших. Відомо, що завдяки зонам, які складені третинними полями кори мозку, рівень яких позначається, як мовний, дитина опановує складно-побудованою мовою, читанням, листом, розуміє переносні значення слів, синоніми, метафори, гумор. Частина нервових кліток символічного рівня дозріває пізно, в старшому дошкільному віці, і дозріває все життя. Без них неможливе свідоме оволодіння складними текстами, граматичними правилами, орфографією. За словник відповідальні скроневі частки спочатку обох півкуль, а потім все більш і більш - лівого. За засвоєння і використовування морфологічних правил – тім'яні частки. Синтаксис – прерогатива задньочолових часток мозку, переважно в лівій півкулі. Сьогодні достатньо повно представлений аналіз особливостей оволодіння лексичним і граматичними компонентами оформлення мовного вислову при загальному недорозвиненні мови (ОНР). Розробкою даної проблеми займалися такі фахівці як: Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. (2000 г.), Алексеева М.М., Яшина В.И. (1997 г.), Арушанова А.Г. (2005 г.), Короткова А.В., Дроздова Е.Н. (2004 г.) і багато інших. Разом з тим, пошук найефективніших шляхів подолання даного порушення робить необхідним ретельний аналіз механізмів становлення даних мовних операцій, що і обгрунтовує актуальність дослідження. В даній роботі при вивченні граматичної будови мови найбільшу увагу нами надане синтаксису, а зокрема, виявлення характеру сформованості уміння складати словосполучення у дітей із загальним недорозвиненням мови. Стає необхідною розробка теоретичного обгрунтовування включення в логопедичну роботу розділів, зміст яких направлений на розвиток усвідомлених навиків і умінь використовування слів у складі словосполучення і пропозиції. Мета: Виявити найефективніші методи і прийоми формування граматичної будови мови (уміння утворювати словосполучення). Об'єкт: Процес оволодіння граматичною будовою мови дітьми із загальним недорозвиненням мови III рівня. Предмет: Методи і прийоми формування граматичної будови мови (словосполученнями) у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня. Задачі: 1. Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну і лінгвістичну літературу по проблемі дослідження. 2. Розглянути підходи різних дослідників до визначення єства словосполучення. 3. Визначити закономірності і специфіку оволодіння граматичною будовою мови дітьми в нормі і при ОНР. 4. Намітити методику обстеження умінь утворювати словосполучення дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови 3 рівні.

Гіпотеза: Формування уміння складати словосполучення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови 3 рівні проходитиме найбільш ефективно при дотриманні наступних умов: 1. Облік структури дефекту. 2. Облік вікових, мовних, індивідуальних можливостей дошкільників. 3. Цілеспрямованість, систематичність, послідовне ускладнення роботи по формуванню граматичної будови мови. 4. Різноманітність методів і прийомів, що використовуються, по формуванню умінь складати словосполучення. На даному етапі нами використовувався такий метод дослідження: вивчення і аналіз психолого-педагогічної і лінгвістичної літератури по проблемі дослідження. 1. Словосполучення як одиниця синтаксисуІснує декілька визначень словосполучень, запропонованих різними авторами. Так, згідно, визначенню М.Р. Львова, словосполучення - лексико – граматична єдність, що не виражає закінченої думки, а створююче розчленоване позначення єдиного поняття. Словосполучення - таке з'єднання слів, яке утворює граматичну єдність, що знаходиться залежністю одних з цих слів від інших. . Словосполучення – це непредикативне з'єднання двох або більш знаменних слів на основі підрядного зв'язку, яке служить для розчленованого позначення складного явища дійсності. Таким чином, можна помітити, що на відміну від перших двох визначень словосполучення, в цьому визначенні відбувається уточнення про кількість слів в словосполученні, об'єднання яких засновано на підрядному зв'язку. Розрізняються словосполучення синтаксичні і словосполучення фразеології. Перші вивчаються в синтаксисі, другі - у фразеології. В підручнику Шанского Н.М., Иванова И.И. дається наступне визначення: &quo ;словосполучення – це граматичне і смислове об'єднання на основі підрядного непредикативного зв'язку знаменних слів. Між ними є атрибутивні, об'єктні або обставинні синтаксичні відносини. Окрім них наголошуються ще суб'єктні і комплективні відносини. &quo ; В даному визначенні робиться акцент на смислове об'єднання слів і відношення в словосполученні (атрибутивні, об'єктні і обставинні). Атрибутивні відносини є в тому словосполученні, в якому головне слово позначає предмет, а залежне – ознака цього предмету. Ознака предмету частіше за все виражається прикметникам, а предмет може бути іменником, займенником, дієприкметником і прислівником: сміливий воїн, кожна мить, оперуючий лікар, удар з розмаху і т.д. Об'єктні синтаксичні відносини - це ті відносини, де залежне слово позначає предмет, на який переходить дію або до якого направлене, адресована дія, стан, ознака названа головним словом. Словосполучення з об'єктивними відносинами між компонентами представлені двома семантичними моделями: 1. дія і предмет або особа, по відношенню до якої воно виявляється: друкувати книгу, придбання допомог, розповіді про подвиги; 2. ознака і предмет або особа, по відношенню до якої воно відправляється: схильність до аналізу, міцно стали, злегка солодкий. Обставинні синтаксичні відносини є в тих словосполученнях, в яких залежне слово позначає якість, образ, спосіб дії, ступінь або міру дії або ознаки, місце, час, причину, мету, умову дії, стани або прояви ознаки вони відрекомендовані: 1.

моделлю з визначально-обставинними відносинами дія або ознака і його якісна або кількісна характеристика: голосно співати, одягатися із смаком, говорити тихим голосом, багато знати; 2. моделями з власне обставинними відносинами – дія або ознака місце його прояву: бігти по стежині; дія або ознака і час його прояву прийти своєчасно, завжди добрий; дії і мета його прояву: бути відсутній по хворобі; дія і мета його прояву: поїхати вчиться; дія і умова його прояву: працювати за любої погоди; дія умова, всупереч якій воно скоюється: поступить всупереч очікуванням. При виділенні в пропозиції словосполучень з обставинними відносинами слід враховувати, що більшість з них формується на основі факультативних зв'язків, а залежність одного компоненту від іншого виявляється, а залежність одного компоненту від іншого виявляється як правило, на основі зовнішнього соположення і закріпленого порядку слів. . Суб'єктивні відносини властиві словосполученням, в яких граматично пануюче слово називає дію або стан, а залежне – суб'єкт дії або носія дії: розповідь викладача, доброта матері. Підставою для виділення словосполучень з такими відносинами в окрему групу є те, що вони співвідносні не з дієслівними, а з предикативними поєднаннями: їх залежна словоформа може бути перетворений в незалежну називну предикативну основу. Комплетівні відносини характерні для словосполучень з максимальним ступенем спаяності компонентів. В більшості випадків такі одиниці виступають як синтаксично нероздільні словосполучення, оскільки головний компонент з причини його смислової недостатності або невизначеності не може, вживається без розповсюджувача в строго певній формі: зграя качок, стакан води, стати героєм. . На основу граматичного значення словосполучення досить часто нашаровується додаткове значення. Так визначальні відносини в словосполученнях, утворюваних конкретно – предметами іменниками із залежними словосполученнями, що не погоджують, ускладнюється об'єктивними або обставинними відтінками значень. І навпаки, об'єктивні або обставинні відносини в словосполученнях, утворені віддієслівними іменниками, під впливом їх наочного значення ускладнюються визначальними відносинами. . Словосполучення як мовні утворення і як лежачі в їх основі одиниці мови – структурні системи – по характеру синтаксичного зв'язку діляться на два типи сурядні і підрядні. Сурядні словосполучення є з'єднаннями одно функціональних форм слів на основі сурядного зв'язку. Їх загальна формула – форма слова і одно функціональна їй і пов'язана з нею сурядним зв'язком форма іншого слова. Підрядні словосполучення є засновані на підрядному зв'язку з'єднаннями слова (головний компонент). З певною формою слова (залежний компонент). Загальна формула підрядних словосполучень – слово і пов'язана з ним підрядним зв'язком форма іншого слова. В пропозиції використовуються обидва види зв'язку - твір і підкорення, в словосполученні тільки підрядний зв'язок. Розенталь Д.Э., Маловіцкий Л.Я., Валгина Н.С., Шахматов А.А. і Шанский Н.М. виділяють наступні види підрядного зв'язку: узгодження, управління і примикання.

Важливість англійської мови в Північній Америці, іспанської мови в Латинській Америці, арабської на Середньому Сході й росій-/180/ської в Радянському Союзі, дарма що і в цих випадках є свої виклики і проблеми, стає - там, де цьому сприяє і решта обставин - новим засобом утворення ідентичностей ширшого масштабу, ніж наявні компактні національні ідентичності {310}. Ще однією причиною є нове сприйняття спільних регіональних проблем, надто у сфері екології. Геополітичне розміщення і близькість, унаочнені засобами масової інформації, допомагають сформувати нове усвідомлення небезпек за межами національних кордонів, небезпек, спільних для всіх націй у даному регіоні чи культурному просторі. Досить часто вплив екологічних катастроф іще ширший: Чорнобиль, голод у Сахелі або винищення бразільських тропічних лісів проникають у людську свідомість далеко за культурними межами безпосередньо уражених регіонів. В інших випадках регіональні проблеми (забруднення Середземного моря, каліфорнійські землетруси, повені в Бенгалії) допомагають пробудити культурне усвідомлення спільних потреб регіону

1. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

2. Педагогічний експеримент як метод дослідження

3. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

4. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

5. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

6. Технології навчання як дослідження
7. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
8. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

9. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

10. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

11. Дослідження харчування

12. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

13. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

14. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

15. Про методи дослідження малих річок

16. Спектральні наземні дослідження

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

17. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

18. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

19. Палеоантропологічнi дослідження

20. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

21. Методика гідрогеологічних досліджень

22. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)
23. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
24. Теорія і методологія дослідження управління

25. Функціональне призначення правового регулювання

26. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

27. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

28. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

29. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

30. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

31. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

32. Дослідження методів чисельного інтегрування

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

34. Дослідження чисельних методів інтегрування

35. Історіографія досліджень голодомору

36. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

37. Палеонтологічні дослідження

38. Дослідження активних фільтрів
39. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл
40. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

41. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

42. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

43. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

44. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

45. Кабінетні методи маркетингових досліджень

46. Маркетингове дослідження

47. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

48. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Маркетингові дослідження

50. Маркетингові дослідження з використанням анкети

51. Маркетингові дослідження на підприємстві

52. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

53. Організація маркетингових досліджень в туризмі

54. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття
55. Функціональне відображення поведінки споживача
56. Характеристика маркетингового дослідження товару

57. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

58. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

59. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

60. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

61. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

62. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

63. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

64. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

65. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

66. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

67. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

68. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

69. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

70. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом
71. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків
72. Променеве дослідження молочної залози

73. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

74. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

75. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

76. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

77. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

78. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

79. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

80. Дослідження ділової кар’єри менеджера

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

81. Дослідження мотивації на досягнення

82. Методи дослідження затрат робочого часу

83. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

84. Методи науково-педагогічних досліджень

85. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

86. Основи наукових досліджень
87. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
88. Методи наукових і експериментальних досліджень

89. Методи політичних досліджень

90. Дослідження рухів зубообробного вестата

91. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

92. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

93. Предмет дослідження соціальної психології

94. Структура психологічного дослідження

95. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

96. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

98. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

99. Матеріали і методи дослідження

100. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.