Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання ПЛАН 1. Предмет релігієзнавства 2. Філософія релігії. 3. Історія релігії. 4. Соціологія релігії. 5. Психологія релігії. 6. Феноменологія релігії. 7. Географія релігії 8. Використана література 1. Предмет релігієзнавства Людині одвічно було притаманне прагнення до пізнання Всесвіту, суспільства, власного буття. Нині титанічними зусиллями багатьох поколінь нагромаджено величезний обсяг знань. Водночас незнаного, незрозумілого, сумнівного не стало менше. І світ, і людина залишаються значною мірою таїною, що сягає вищого начала, вищої розумної сили — Абсолюту, або Бога. Віра в реальне існування цього вищого начала є основою такого не менш таємничого феномена, як релігія. Релігія така ж давня, як і сама людина. Немає жодного народу на планеті, який би не знав релігії, як і немає жодної людини, яка б не мала в ній потреби. Тому важко віднайти в духовному житті фактор, який би відігравав вагомішу роль, аніж релігія. Від кам'яного віку й до сучасної космічної ери, зазнаючи дивовижних змін і метаморфоз, перебуває вона в нерозривному зв'язку з людським духом. Величні храми Єгипту й вавилонські гімни, Біблія і Парфенон, малярство Рембрандта і скульптури Праксите-ля, «Божественна комедія» Данте і «Мертві душі» Гоголя, думки Платона і К'єркегора, музика Гайдна, Баха, Бетховена, соціальні ідеї Савонарол и і Мюнцера — все це сягає своїм корінням релігії, завдячує їй своїм існуванням. Релігія була вирішальним імпульсом у багатьох історичних рухах. Прийняття Азією буддизму, поширення християнства в Європі, експансія ісламу, Реформація Західної церкви — події, що стали відчутними віхами у житті людства і значною мірою визначили масштаби, темпи, тенденції світового розвитку. Отже, людство здавна прагнуло віднайти відповіді, пов'язані із загадковим світом сакрального. Згодом це прагнення спричинило формування окремої галузі філософських знань — релігієзнавства. Релігієзнавчі знання — надбання багатьох століть. Але як самостійна галузь релігієзнавство почало формуватися у XIX ст., відокремлюючись від онтології, соціальної філософії, філософії історії, етнології, етики, естетики тощо. Релігієзнавство — галузь гуманітарних знань, спрямована на осягнення сутності, закономірностей походження й функціонування релігії на різних етапах розвитку культури (суспільства, соціальної групи, особи). Предметом релігієзнавства є своєрідність вияву релігійного феномена; механізм його дії на індивідуальному та суспільному рівнях буття; особливості його функціонування в історії суспільства; точки дотику й шляхи взаємодії з іншими сферами культури — мораллю, мистецтвом, наукою тощо. Релігієзнавство вивчає релігію: 1) в її власному вимірі, тобто на релігійному рівні; 2) на філософському рівні. У центрі дослідницьких інтересів релігієзнавства є людина як суб'єкт пізнання та дії. При цьому йдеться не про відокремленого індивіда, а про людину, яка є частиною буття, своєрідним дзеркалом, в якому відображається весь навколишній світ. Тому релігія в релігієзнавстві виступає не чимось зовнішнім щодо індивіда (тільки, скажімо, сукупністю предметів культу чи ритуалів), а його внутрішнім станом, глибинною вірою в реальну присутність у житті вищої сили, яка не піддається об'єктивному вираженню.

Релігія тут постає не як відображення епізодичності чи випадковості буття людини у світі, а навпаки — як доказ невід'ємності людини від світу, форма усвідомлення нею цієї єдності. Ось чому релігієзнавство стоїть на тому, що релігія не заперечує, а стверджує в людині людське. 2. Філософія релігії. Базовим розділом релігієзнавства є філософія релігії. Філософія релігії — сукупність філософських понять, категорій і концепцій, які дають філософське тлумачення релігії. Філософські поняття, категорії і концепції дають змогу теоретично осягнути релігійний феномен. Осмислення релігії завжди було складовою світового історико-філософського процесу. Як специфічна сфера ре-лігієзнавчих досліджень філософія релігії відокремилася ще в XVII ст. її фундатором справедливо називають голландського філософа Бенедикта Спінозу (1632—1677), у творчості якого феномен релігії вперше постає як філософська проблема. Найбільшого ж розвитку філософія релігії набуває в працях англійського філософа Давида Юма (1711— 1776) та німецьких філософів Іммануїла Канта (1724—1804) і Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля (1770—1831). Починаючи з Нового часу, у філософії релігії окреслюються два варіанти її подальшого розвитку: 1) філософське дослідження релігії і 2) філософська теологія. Тоді ж започатковуються і дві основні форми філософії релігії: філософське релігієзнавство і філософська теологія. Філософське релігієзнавство вивчає релігійне ставлення до дійсності, передусім до Божої реальності. Філософська теологія (богослов'я) апелює до осмислення основного об'єкта релігії — реальності Бога. Однак обидві форми взаємопов'язані: філософське дослідження релігії не може не стосуватись об'єкта релігії, а філософська теологія завжди передбачає певну концептуалізацію дійсного чи нормативного ставлення людини до Бога. Проблемне поле філософії релігії утворюють у першу чергу онтологічні питання: проблеми ірраціонально-буттєвих витоків релігійної віри, сутності релігії, відношення людини і Бога, часу і вічності, «ніщо» й абсолюту, богопізнання, доказів буття Бога, існування священного тощо. Однією з головних рис філософії релігії є її людино-мірність, адже будь-яка проблема тут розглядається через відношення «людина — надприродне». У рамках цього відношення виникають, зокрема, питання сенсу життя, співвідношення Божественного провидіння і свободи волі, священного і профанного, добра і зла тощо. У сучасній філософії релігії стрижневими є й гносеологічні питання: чи є релігійні міркування та висловлювання знаннями подібно до наукового знання про дійсність категоріями можна передати релігійні вірування; чи с релігійні вірування раціональними, що є спільного між наукою і релігією та ін. Значне місце посідає й проблема сенсу мови релігії. Філософські зусилля спрямовуються на визначення статусу мови релігії (це особлива «релігійна мова» чи «релігійне використання мови»?); на пошук критеріїв усвідомлення мовних виразів, що використовуються у спілкуванні віруючих; на описування співвідношення у цій мові свідомого та несвідомого, усвідомленого й істинного (хибного), осмисленого і граматично правильного тощо.

Інтерпретація релігії у філософії релігії залежить від контексту певного філософського напряму — екзистенціалізму, феноменології, філософії життя, герменевтики, позитивізму тощо. 3. Історія релігії. Слідом за філософією релігії у межах філософського знання формується й історія релігії. Історія релігії — розділ релігієзнавства, який розглядає плинний у часі релігійний феномен у всьому його різноманітті, відтворює історичні форми різних релігій, нагромаджує і зберігає інформацію про релігії, що існували або існують. Перші праці з історії релігії з'являються вже у XVIII ст. завдяки творчим зусиллям французьких дослідників Шарля де Бросса (1709—1777) і Шарля-Філіпа Дюпюї (1742—1809). Значний внесок у розвиток історії релігії зробили англійські вчені Вільям Робертсон-Сміт (1846—1894), англійський ентограф, дослідник первісної культури Едуард-Бернет Тайлор (1832—1917), англійський історик, етнограф Джеймс-Джордж Фрезер (1854— 1941), австрійський теолог, етнограф і лінгвіст Вільгельм Шмідт (1868—1954). Історія релігії, з одного боку, аналізує релігію як певну замкнену систему, з іншого — вивчає соціально-історичний та історико-культурний контексти її побутування. Дослідження тут ведуться в межах загальної історії релігії, історії певних конфесій, наприклад християнства, ісламу, буддизму, або країнознавчої історії релігії (історія українського православ'я, історія релігії в Англії тощо). При цьому визначаються загальні закономірності історичного розвитку релігії, особливості поєднання в цьому процесі об'єктивного і суб'єктивно, стихійного і свідомого, традиційного й інноваційного тощо. 4. Соціологія релігії. Із середини XIX ст. починає формуватися соціологія релігії. Соціологія релігії — розділ релігієзнавства, що вивчає суспільні основи релігії, її місце, функції й роль у суспільній системі, вплив релігії на інші елементи цієї системи й специфіку зворотного впливу на релігію певного суспільства її засновниками вважаються німецький соціолог і філософ Макс Вебер (1864—1920), французький соціолог, філософ Еміль Дюркгейм (1858—1917), німецький філософ, соціолог Георг Зіммель (1858—1918), що виробили методологічні засади й теоретичні принципи, якими послуговується сучасна соціологія релігії. Цей розділ релігієзнавства досліджує релігію як суспільну підсистему; вивчає причини виникнення релігії; закономірності й особливості її функціонування; аналізує структуру та елементи релігії, її місце, функції й роль у суспільній системі; визначає сутність, характер впливу релігії на особу, соціальні спільноти та специфіку їхнього взаємовпливу. Соціологія релігії розглядає релігію на теоретичному й емпіричному (чуттєвому) рівнях. Теоретичний рівень дає змогу сформувати фундаментальні положення про релігію як цілісну систему, що функціонує у взаємозв'язку з іншими структурними елементами суспільства. На емпіричному рівні релігія постає у своїх конкретних проявах — як на макро- (суспільство, регіони), так і на мікрорівні (особа, малі соціальні групи віруючих). 5. Психологія релігії. Наприкінці XIX — на початку XX ст. формується психологія релігії.

Остановимся на понятии социальной структуры общества. Понятие социальной структуры общества является предметом изучения разных сфер социально-гуманитарного знания, в том числе социологии, политологии, экономической теории и других. Философское содержание 289 этого понятия сводится к тому, что принцип структуризации общества, выделение в нем тех или иных элементов и их иерархии во многом определяет положение и роль человека в историческом процессе, диапазон его возможностей и смысл существования. Прежде всего надо обратиться к методологии структурного анализа общества, выяснить - какие подходы прослеживаются в историко-философской мысли. В XVIII-XIX вв. были распространены либо идеалистические концепции общества ("общественный договор" Ж. Ж. Руссо), либо натуралистический подход, уподобляющий общество роду или семье (Л. Фейербах). В середине XIX в. Маркс дал диалектико-материалистическое объяснение системному строению общества, выделив его основу - материальное производство. Отсюда можно сделать вывод, что социальная структура социальной системы определяется в основном экономическим базисом и возникающими на этой основе объективными интересами социальных групп. К

1. Релігієзнавство як галузь науки

2. Текст як спосіб пізнання

3. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

4. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

5. Суспільство як предмет філософського знання

6. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення
7. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
8. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

9. Іудаїзм як найдавніша релігія світу

10. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

11. Релігієзнавство

12. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

13. Релігія як предмет філософського осмислення

14. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

15. Філософія як галузь наукового знання

16. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

18. Основные задачи сферы государственного регулирования

19. Государственное управление в социально-культурной сфере

20. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

21. Преступность в банковской сфере

22. Преступления в сфере экономической деятельности
23. Социальное партнерство в сфере труда
24. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

25. Преступления в сфере таможенного дела

26. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

27. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

28. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

29. Формирование эстетической ценности массового сознания в сфере архитектуры

30. Знание первобытных людей

31. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

32. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Истинные знания о жизни. Происхождение человека

34. Инженерия знаний. Создание системы "Посредник", заключающей договоры на поставку стройматериалов

35. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

36. Повышение эффективности процесса представления знаний

37. Треугольник РЕЛО (Трикутник Рьоло)

38. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности
39. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
40. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти

41. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

42. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства

43. Преступления в сфере экономической деятельности

44. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

45. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

46. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

47. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

48. Ломоносовский период как особый этап в области научно-педагогического знания в России

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

49. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

50. Основные формы организации научного знания

51. Шагая по дороге знаний

52. Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

53. Исследование знания юридических терминов

54. Логико-методологические аспекты технического знания
55. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"
56. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

57. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

58. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

59. Роль социологических знаний в образовании и деятельности инженера

60. Информационные технологии в социальной сфере

61. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

62. Контракты в сфере физической культуры и спорта

63. Соотношение веры и знания. Эразм Роттердамский

64. Содержание и структура философских знаний: аксиология (Контрольная)

Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки

65. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

66. Гипотеза как форма развития биологического знания

67. Какова структура философского знания?

68. Проблема, как форма развития знания в юриспруденции

69. Э.Ю.Соловьев, И.Кант. ЗНАНИЕ, ВЕРА, И НРАВСТВЕННОСТЬ // Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии в культуре

70. Истинные знания о жизни. Происхождение человека
71. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц
72. Маркетинг в банковской сфере

73. Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

74. Тара и тарные операции в торговле

75. МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

76. Реклама социально-культурной сферы

77. Развитие предпринимательства в сфере управления земельными отношениями в городском секторе экономики

78. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

79. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

80. Социальная сфера промышленных предприятий в условиях рыночной экономики

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

81. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

82. Теневая экономика. Мафиозные структуры, как сферы теневой экономики

83. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

84. Приватизація як засіб припинення державної власності

85. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

86. Академия наук и становление научного знания в России
87. Релігійний фактор в історії Росії
88. Интернет в сфере интересов историка

89. От первых электрических звонков до «звонкового» реле в радиоприемнике А. С. Попова

90. Преступления в экономической сфере деятельности

91. Общественно-политическая мысль Древней Руси. «Книжные представления». Сфера идеологий.

92. Место культурологии в системе знаний

93. Проблема объективного и субъективного в культурологическом знании

94. Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта

95. “Нормативные представления” и повседневный опыт английской леди XVII века в сфере религиозного

96. Развитие санаторно-курортной сферы Кавказских Минеральных Вод

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

98. "Лелеющая душу гуманность" в поэзии Пушкина

99. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.