Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Тенденції розвитку міжнародної економіки

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст Розвиток міжнародного поділу праці Поглиблення відкритості економіки. Значення для України Збільшення транснаціональних корпорацій. ТНК в Україні 4. Глобалізація фінансових ринків. Тенденції розвитку фінансового ринку України Список використаної літератури 1. Розвиток міжнародного поділу праці Міжнародний поділ праці (МПП) сьогодні і сформоване на його основі світове господарство являють собою складну і суперечливу систему, у якій не без зусиль удається підтримувати баланс різноспрямованих інтересів і взаємодію його окремих систем. Світове господарство усе більш виявляє себе як неподільне глобальне ціле, у якому формуються і розвиваються суперечливі та різноспрямовані тенденції, насамперед глобалізація й водночас регіоналізація економічного життя. Тенденція до глобалізації світового економічного життя знаходить прояв у все більш вільному переміщенні у світовому економічному просторі товарів і усіх факторів виробництва. Вони стають усе більш доступними всім і за більш низькою ціною. Тенденція до регіоналізації виражається насамперед у створенні регіональних торговельних блоків (ЄС, НАФТА – Північноамериканська угода про вільну торгівлю, АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії та ін.). Характерною рисою сучасного світового господарства стала інтернаціоналізація господарського життя, під якою розуміється зближення національних економік, що виявляє себе в зростанні виробничої взаємозалежності, міжнародного товарообігу, руху капіталів і робочої сили, взаємного впливу на найважливіші економічні процеси в країнах, у тому числі на рівні цін, ставки відсотка і т.д. У її основі лежить поглиблення міжнародної спеціалізації й інтернаціоналізація виробництва, транснаціоналізація капіталу й утворення транснаціональних корпорацій (ТНК). Вона відбивається як у сферах виробництва матеріальних благ, розподілу, обміну і споживання, так і в розвитку усіх форм МЕВ, і сприяє цьому розвиткові. У сучасних умовах ці процеси називають глобалізацією економіки, що являє собою новий ступінь інтернаціоналізації. Для сучасного етапу процесу глобалізації характерне поступове залучення усе більшого числа країн у процес інтернаціоналізації господарського життя, упровадження єдиних міжнародних стандартів (технологічних, екологічних, статистичних, бухгалтерських, фінансових і ін.), використання однакових критеріїв у макроекономічній політиці, а також уніфікація вимог до податкової політики, політики в області зайнятості і т.д. Під інтернаціоналізацією виробництва мається на увазі встановлення безпосередніх, більш-менш стійких виробничих зв'язків між підприємствами різних країн, унаслідок чого виробничий процес в одній країні стає частиною процесу, що протікає в міжнародному або світовому масштабі. Це об'єктивний процес, що є наслідком поглиблення МПП, в основі якого лежить міжнародна спеціалізація виробництва. У сучасних умовах інтернаціоналізація виробництва підсилюється під впливом різних факторів, насамперед – НТР . Відображенням інтернаціоналізації виробництва в сфері економічних відносин є також інтернаціоналізація капіталу, яка являє собою процес переплетення й об'єднання національних капіталів, що знаходять прояв як у створенні окремими компаніями господарських об'єктів в інших державах, так і в розвитку міжнародних форм зв'язків і контактів між капіталами різних країн.

Інтернаціоналізація капіталу веде до появи нового явища у світовій економіці – транснаціоналізації і ТНК. Поява і розвиток ТНК підсилює процеси спеціалізації і кооперування між підприємствами різних країн. Розвиток світової економіки, починаючи з останньої чверті XX ст., відбувається під зростаючим впливом глобальних або загальносвітових проблем, виникнення яких – очевидний прояв глобалізації всесвітнього господарства, що протікає в конфліктній, проблемній, суперечливій формі. У 90-і роки склалася наступна класифікація глобальних проблем: 1. Політичні і соціально-економічні проблеми (збереження світу і запобігання ядерній війни, обмеження гонки озброєнь і роззброєння, стійкість розвитку світового співтовариства). 2. Проблеми, пов'язані з природно-економічним розвитком (екологічні, енергетичні, сировинні, продовольчі, збереження клімату та ін.). 3. Соціальні проблеми (міжнаціональні конфлікти, демографічні проблеми, питання культури, освіти й охорони здоров'я). 4. Змішані проблеми, виникнення і нерозв'язаність яких приховує загрозу масової загибелі людей (військові і регіональні конфлікти, злочинність, техногенні катастрофи, стихійні лиха). 5. Наукові проблеми (освоєння космічного простору, довгострокове прогнозування в різних областях і ін.). 6. Глобальні проблеми не можна вирішити швидко і на рівні окремих країн. Необхідний єдиний міжнародний механізм їхнього рішення і регулювання, визначення міжнародних правових і економічних норм. Рішення цих проблем покладається на ООН, МВФ, СОТ, регіональні і галузеві організації, що мають великий досвід координації міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання МЕВ . Регіоналізація в сучасних умовах має вияв у розвитку інтеграційних процесів і є найважливішою характеристикою сучасного світового господарства. Міжнародну економічну інтеграцію можна визначити як процес господарсько-політичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і поділу праці між національними господарствами, взаємодії їхніх відтворювальних структур на різних рівнях і в різних формах . На мікрорівні цей процес йде шляхом взаємодії відтворювальних суб'єктів національних господарств (підприємств, фірм), що сприяє взаємопроникненню і зрощуванню національних економік. На макрорівні – шляхом розвитку міжнародної торгівлі товарами та послугами і зростання міжнародного руху факторів виробництва (капіталу, робочої сили, технології), що приймають форму міждержавних договорів за узгодженням національних стратегій економічного і політичного розвитку. 2. Поглиблення відкритості економіки. Значення для України Особливістю розвитку глобальної економіки є те, що вона завдяки своїй ринковій природі є відкритою системою. Загальний рівень відкритості міжнародної економічної системи визначається ступенем відкритості її підсистем та суб’єктів – національних економік, регіональних об’єднань, транснаціональних корпорацій, міжнародних економічних організацій. Значне зростання рівня відкритості міжнародної економіки забезпечується протягом декількох останніх десятиліть послідовним переходом багатьох національних господарських систем до економіки відкритого типу, значною мірою орієнтованої на зовнішні ринки.

Відкрита економіка, яка є цілісним господарсько-економічним комплексом, який вільно взаємодіє із світовим ринком на підґрунті міжнародного поділу праці, є умовою успішного розвитку зовнішньоторговельної співпраці між країнами на основі поглиблення спільного підприємництва, організації зон вільної торгівлі, ефективного використання порівняльних переваг. Основним напрямом зовнішньоторговельної політики трансформаційного типу стала лібералізації зовнішньоторговельної діяльності, яка проявлялася у послідовному знятті обмежень приходу іноземного капіталу на вітчизняні ринки. Така політика була покликана нормалізувати внутрішній споживчий ринок, запустити ринкові механізми, прискорити структурну перебудову економіки. Разом з суттєвими перевагами відкритість економічної системи може призводити до формування нових небезпек на макроекономічному рівні, передусім пов’язаними із підвищенням впливу зовнішніх процесів на національну економіку. Саме тому проблема відкритості економіки країни тісно пов’язана з проблемою втручання держави у зовнішньоекономічну сферу, однією із головних цілей якої має стати забезпечення рівня відкритості внутрішнього ринку країни щодо іноземного капіталу, технологій, товарів і послуг на зваженому рівні. Аналіз і оцінка рівня відкритості економіки України мають важливе значення при реалізації зовнішньоекономічної політики, зокрема, торгівельної, митної, валютної. На сьогоднішній день не сформовано єдиного підходу щодо системи статистичних показників рівня відкритості національної економіки. З огляду на те, що рівень відкритості економіки, з одного боку, значною мірою впливає на місце національної економіки у світовому господарстві, а з іншого – на функціонування внутрішнього ринку, оцінка відкритості вітчизняної економіки повинна займати одне з чільних місць у системі фінансово-економічних індикаторів розвитку країни. Окрім того, на сьогоднішній день не існує однозначного ставлення серед науковців до наслідків зростання відкритості як глобальної економіки, так і національних економік. Експортна квота України на початку 90-х рр. складала 26-27%. Суттєве зростання відбулося у 1994-1995 рр. – з 35 до 47%, у 2000 р. цей показник сягнув максимуму – 62%. З 2003 р. зберігається тенденція зниження експортної квоти: у 2008 р. значення цього показника склало 41%. Протягом 1990-1993 рр. значення імпортної квоти України зберігалося на рівні 26-29% і у 1994 році сягнуло позначки майже 39%, а ще через рік досягло 50%. З 1995 року імпортна квота України коливається у межах 45-55%. Максимум протягом 1990-2008 рр. значення імпортної квоти спостерігався у 2000 р. – 57%. Слід зазначити, що починаючи із 2003 р. відбувався спад питомої ваги імпорту у ВВП України – з 55% до 48% . Як бачимо, динаміка експорту та імпорту є взаємообумовленою. Аналіз зовнішньоторговельної квоти України засвідчив, що зовнішньоторговельна квота з 2000 по 2006 рр. перевищувала 100%, і лише у 2007 р. її значення склало 96% , що також підтверджує високий рівень відкритості економіки України. Це може призводити до посилення негативних впливів передусім на функціонування внутрішнього ринку України, зокрема на фоні негативного зовнішньоторговельного сальдо.

Будучнсть закономрно штовхатиме совцьку економку на шлях ще бльших суперечностей, все дал вд первсно  доктрини. Економчна, еволюця комунзму переходила в умовах опозицйних потряснь внутр компарт. Сучасна генераль]на лня Стална, з  ндустралзацю, й колективзацю не властиво програма лво опозиц компарт: троцькзму. Знищивши троцькзм у боротьб за владу, Сталн позичив певн елементи його економчно програми. Але для троцькзму його економчна програма була лише частиною загального завдання; центр завдання лежав у приспшенн свтово революц. Сталнзм вдмовився революцйно концепц троцькзму та заступив  формулою соцалзму в однй кран що означала зл замаскований вдворот вд початкових революцйних теорй. На цю нову тактику вплинули: нацонально-консервативне й програмове переродження московського комунзму, його внутршня слабсть  крах мжнародного комунстичного руху. Сучасна тенденця сталнзму до спльного фронту з мжнародною соцал-демократю  пд оглядом дегенерац комунзму вельми характерна! Комунзм закнчу цикль свого розвитку; вдорвавшись колись вд помркованого офцйного соцалзму в якост непримиримого революцйного фактора, вн вичерпаний у свой потенц верта на рейки спеку]лятивного угодовства

1. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

2. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

3. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

4. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

5. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

6. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
7. Концесія як механізм розвитку економіки держави
8. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

9. Міжнародна економіка

10. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

11. Міжнародна економіка

12. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

13. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

14. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

15. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

16. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические

17. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

18. Тенденції розвитку приватного права

19. Історія економіки Німеччини

20. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

21. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

22. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
23. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
24. Міжнародна економічна інтеграція

25. Міжнародні економічні відносини

26. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

27. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

28. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

29. Україна та міжнародні економічні організації

30. Конкурентоспроможність національної економіки

31. Міжнародна економіка

32. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

33. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

34. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

35. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

36. Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини

37. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

38. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
39. Туризм як основна галузь економіки Туреччини
40. Філософія економіки

41. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

42. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

43. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

44. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

45. Державне регулювання економіки

46. Державне регулювання економіки

47. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

48. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Інноваційний розвиток економіки регіонів

50. Концептуальні основи аналізу національної економіки

51. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

52. Міжнародна економічна інтеграція

53. Основи економіки

54. Основи економіки підприємства малого бізнесу
55. Основні риси перехідної економіки України
56. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

57. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

58. Сучасні моделі державного регулювання економіки

59. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

60. Форми і методи регулювання економіки державою

61. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

62. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

63. Особливості економічного розвитку Київської Русі

64. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

65. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

66. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

67. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

68. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

69. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

70. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
71. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
72. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

73. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

74. Особливості розвитку культури Київської Русі

75. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

76. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

77. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

78. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

79. Міжнародний кредит у світовій економіці

80. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина

81. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

82. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

83. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

84. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

85. Дослідження динаміки розвитку силових показників

86. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії
87. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки
88. Роль фінансів в економічному розвитку країни

89. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

90. Загальні закономірності світового економічного розвитку

91. Історія розвитку економічного аналізу

92. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

93. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

94. Циклічність економічного розвитку

95. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

96. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Тенденции развития ВМФ

98. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

99. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.