Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ САВУСТЬЯНЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616-002-018.2; 616.831ВПЛИВ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НА ПЕРЕБІГ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 14.03.04-патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Центральній науково-дослідницькій лабораторії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Зінкович Ігор Іванович, завідувач Центральної науково-дослідницької лабораторії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Гуляр Сергій Олександрович, провідний науковий співробітник відділу експериментальної кардіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України доктор медичних наук, професор Хара Марія Романівна, завідувач кафедри патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України Захист дисертації відбудеться “4” березня 2008 року о “14” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: 01024, Київ, вул. Богомольця, 4. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: 01024, Київ, вул. Богомольця, 4. Автореферат розіслано “1” лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук Сорокіна-Маріна З.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Велика кількість захворювань у своїй основі має такий типовий патологічний процес, як запалення (Beck G.C. e al., 2004). Звичайно запальна реакція починається з локальних проявів, в основі яких лежать специфічні і неспецифічні реакції клітинного і гуморального імунітету, вивільнення цитокинів та ін. (Титов В.М., 2003). У випадку, коли компенсаторні сили організму виявляються недостатніми для обмеження запалення в місці первинної локалізації, медіатори запалення виходять у кров'яне русло, сприяючи генералізації запального процесу (Shapiro . e al., 2006; Laga A.L. e al., 2007). Як наслідок, розвивається синдром системної запальної відповіді, що клінічно характеризується збільшенням частоти серцевих скорочень (більше 90 уд/хв), зміною температури тіла (нижче 360С або вище 380С), збільшенням частоти дихальних рухів (більше 20 разів/хв) чи зниженням парціального тиску вуглекислого газу в крові (менше 32 мм. рт. ст.), різкою зміною вмісту лейкоцитів (менше 4000 кліток/мм3 або більше 12000 кліток/мм3) чи присутністю більше 10% незрілих нейтрофілів (Лейдерман І.М., 1999). При порушеннях у системах регуляції і погано корегуємому перебігу синдрому системної запальної відповіді розвивається одне з найбільш грізних його ускладнень – поліорганна недостатність (Єльський В.М. і ін., 2002; Wheeler A.P., 2007). У загальній структурі смертності хворих реанімаційного профілю клінічні ознаки поліорганної недостатності складають 50 - 80% (Weiga d M.A

. e al., 2004). Крім того, показано, що наявність двох симптомів синдрому системної запальної відповіді приводить до розвитку органної дисфункції в 1,8% пацієнтів із гнійно-запальною патологією, а при виявленні трьох і більш симптомів протягом доби частота розвитку тяжкого сепсису зростає до 22,5%, летальність складає 2% (Leclerc F. e al., 2005). Таким чином, пошук і уточнення патогенетичних механізмів розвитку синдрому системної запальної відповіді, шляхів його корекції є важливою задачею, оскільки саме цей початковий етап генералізації запалення є вирішальним у подальшому розвитку септичного шоку і смерті хворого. В останні роки на культурах імунних кліток була показана можливість регуляції запалення через холінергічний протизапальний механізм (Czura C.J. e al., 2003). Доведено, що при впливі ацетилхоліну на -холінорецептори макрофагів і гліальних кліток зменшується синтез і вивільнення прозапальних цитокинів - головне значення має зниження продукції F-α, HMGB1. У подальших дослідженнях з’ясували, що за реалізацію такого шляху пригнічення запалення відповідальна альфа-7 субодиниця -холінорецепторів (Pavlov V.A. e al., 2006; Wa g H. e al., 2003). Відомо, що однаково несприятлива як недостатня запальна відповідь, що веде, наприклад, до вторинної інфекції, так і надлишкова, що веде до системних ушкоджень. Вважають, що виявлений холінергічний протизапальний механізм може регулювати величину запальної відповіді, утримуючи її у визначених межах (Czura C.J., racey K.J., 2005). Отже, вивчення ефективності холінергічного протизапального шляху в цілісному організмі, з'ясування тонких механізмів даної регуляторної ланки може внести вагомий вклад у розуміння закономірностей розвитку синдрому системної запальної відповіді. Необхідність одержання таких знань обумовлена і тим, що принципи холінергічної регуляції запальної реакції можуть бути покладені в основу розробки прямої й опосередкованої -холінорецептор-орієнтованої терапії синдрому системної запальної відповіді. Ймовірно, у цілісному організмі холінергічний протизапальний ефект вегетативної нервової системи приводить до гальмування розвитку системного запального процесу. Тому представляється перспективним одночасне вивчення змін в активності вегетативної нервової системи та її -холінергічних ефектів в експерименті. Тим більше, що в даний час став доступний метод неінвазивної оцінки виразності вегетативних впливів за допомогою спектрального аналізу варіабельності серцевого ритму (Malik M. e al., 1999). Проблема, однак, полягає в тому, що стандарти використання спектрального аналізу розроблені тільки для клінічного застосування (Коркушко О.В. і ін., 2003). При роботі з експериментальними тваринами згаданий метод також застосовують, але його використання вимагає додаткової адаптації (Яблучанський М.І. і ін., 2005; Хара М.Р., 2003). Таким чином, досить актуально більш глибоко вивчити вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді i vivo і з'ясувати, чи опосередковані ці ефекти -холінорецепторним протизапальним механізмом. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана в рамках планової науково-дослідницької роботи Центральної науково-дослідницької лабораторії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького „Визначити роль вегетативної нервової, гуморальної регуляції та особливості окислювального метаболізму у забезпеченні індивідуальної стійкості організмів в екстремальних умовах” (державний реєстраційний номер 0104U010590). Ціль дослідження: виявити закономірності впливу вегетативної нервової системи на перебіг синдрому системної запальної відповіді. Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі дослідження: 1. Модифікувати метод спектрального аналізу варіабельності серцевого ритму для застосування у щурів. 2. Вивчити взаємозв'язок між похідним станом вегетативної нервової системи, її реактивністю у відповідь на стимуляцію α-адренорецепторів і виживаністю щурів при розвитку синдрому системної запальної відповіді. 3. Визначити зміни вегетативної регуляції при розвитку синдрому системної запальної відповіді і їхній взаємозв'язок із виживаністю. 4. Оцінити біохімічні зміни в тканинах внутрішніх органів щурів в умовах синдрому системної запальної відповіді й установити їхній взаємозв'язок з параметрами активності вегетативної нервової системи. 5. З'ясувати можливості управління перебігом синдрому системної запальної відповіді шляхом стимуляції -холінорецепторів. Об'єкт дослідження: синдром системної запальної відповіді. Предмет дослідження: стан вегетативної регуляції у щурів із синдромом системної запальної відповіді. Методи дослідження: фізіологічний експеримент (моделювання синдрому системної запальної відповіді за допомогою перев'язки і пункції сліпої кишки), функціональні (ЕКГ), математичні (спектральний аналіз варіабельності серцевого ритму), біохімічні (спектрофотометричне визначення активності катепсину Д, лактатдегідрогенази, вмісту малонового діальдегіду, α-токоферолу, активності каталази в тканинах внутрішніх органів), статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Уперше виявлено, що до відтворення моделі системної запальної відповіді високостійкі тварини характеризуються вираженим приростом активності парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи у відповідь на фармакологічну стимуляцію α-адренорецепторів. Вперше описані особливості перебудови вегетативної регуляції у щурів при розвитку синдрому системної запальної відповіді. У високостійких щурів, на відміну від загиблих, у перші години експерименту спостерігається ріст потужності обох ланок вегетативної регуляції. Виявлено характер змін біохімічних процесів у внутрішніх органах щурів у перші години розвитку синдрому системної запальної відповіді. Зростає внутрішньотканинна активність катепсину Д, причому найбільш рання і виражена активація даного ферменту має місце в печінці і нирках. Активність лактатдегідрогенази збільшується пропорційно давності патологічного процесу; приріст активності даного ферменту в групі високостійких тварин менш виражений, а в тканині легень і нирок - був відсутній. Ріст вмісту малонового діальдегіду поєднується з підвищенням активності каталази.

Если понятия координированности и сенсомоторики смело можно отнести к физиологическим качествам, то понятие психомоторики, безусловно, относится к психологическому компоненту, поскольку в большинстве случаев эффективность деятельности субъекта зависит от восприятия действительности в социальном аспекте и может регулироваться за счет установки, сформированной человеческим сообществом. Поэтому не следует отождествлять содержание методики развития ситуативной координированности с методикой развития психострессорной координированности. Поскольку психология имеет дело с субъективным восприятием социально значимых для индивида внешних условий, влияющих на вегетативную регуляцию, воспитание психологической устойчивости в значительной мере зависит от того, как индивид оценивает свою роль в определенной деятельности, какова его самооценка его деятельности. Одни психические проявления перестраиваются за счет привыкания в процессе тренировки и соревнований, другие за счет снижения уровня притязаний при выступлении на соревнованиях

1. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

2. Рефлекторный принцип регуляции. Вегетативная нервная система

3. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

4. Гормональная регуляция обмена углеводов при мышечной деятельности

5. Системный блок (основные компоненты)

6. Теория системного управления
7. Системный анализ
8. Системное программирование

9. Учебник по Perl для системного администратора

10. Вегетативно-сосудистая дистония

11. Нервная регуляция кроветворения

12. Системная красная волчанка

13. Эмоциональная регуляция деятельности. Понятие эмоций

14. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

15. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

16. Системный подход в современной науке и технике

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

17. Системный подход в управлении

18. Контрольная работа по системному анализу

19. Системный экономический анализ предприятия с целью его финансового оздоровления

20. Системный взгляд на культуру - основа анализа цивилизационной специфики России

21. Системный анализ и проблемы принятия решений

22. Российская журналистика на фоне последствий системного кризиса
23. Политическая культура и системный подход
24. Системный анализ и управление логистическими системами

25. Регуляция менструальной функции. Строение репродуктивной системы. Формирование плаценты

26. Системный клещевой боррелиоз

27. Гистология (нейроэндокринная регуляция иммунного ответа)

28. Литература - Терапия (СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА, УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ)

29. Роль ЦНС в регуляции жизнедеятельности

30. Физиология (РЕГУЛЯЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ)

31. Системная красная волчанка

32. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Лідерство, вплив та влада

34. Системний підхід до управління персоналом фірми

35. Системный рейтинг депутата

36. Системные предпосылки формирования модели системы управления маркетинговой деятельностью предприятия сферы услуг

37. Возможности системного анализа применительно к научному и техническому творчеству

38. Математическое моделирование системных элементов
39. Внедрение системного информационного комплекса в офисе туристской компании
40. Модульное обучение в системном образовании взрослых

41. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

42. Формы измерений и анализ власти. Системное описание форм проявления власти

43. Управление движением и вегетативными реакциями

44. Волевая регуляция поведения и деятельности

45. Исследование насилия в семье на основе системного подхода в семейной психотерапии

46. Эмоциональная регуляция деятельности

47. Кольцевая регуляция и уровни построения движений

48. Системный подход к содержанию дипломного проекта в техническом вузе

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

49. Системный подход и алгоритм управления подготовкой студентов к духовно-просветительской деятельности

50. Принцип системности и психическая деятельность

51. Моделирование сложных системно-деятельностных объектов в психолого-педагогических исследованиях

52. Проблемы регуляции аномального сексуального поведения

53. Становление системного мышления в первой половине ХХ века

54. Системное исследование
55. Применение экспресс-методики системного анализа для организации
56. Теория организации и системный анализ

57. Матераільна відповідальність працівників

58. Эффективность применения программы психофизической регуляции в занятиях с лицами разного возраста

59. Влияние дозированной ходьбы на сердечно-сосудистые и вегетативные реакции студентов

60. Методология и принципы системного подхода к анализу социальных объектов

61. Системный подход как метод познания мира

62. Системные противоречия всемирного исторического процесса.

63. Процессы глобализации и системная оптимизация

64. Вплив російської кризи на економіку України

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

66. Системный анализ организации

67. Системный анализ организации

68. Системы и системность в экономической теории

69. Методы системной фонологии

70. Системная теория падежа и предлога в практике преподавания русского языка как иностранного
71. Системный анализ и управление кредитами
72. Системный подход к анализу аварий и катастроф

73. Вегетативная нервная система

74. Вплив малих доз радiацii

75. Системная технология воздействия на пласт

76. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

77. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

78. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

79. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

80. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы

81. НМС для серверных системных плат

82. Некоторые системные и методологические аспекты информатики и информатизации

83. Как готовить системных программистов

84. Лабораторные работы по системному ПО

85. Системное автоматизированное проектирование

86. Visual Basic и Системный Реестр Windows
87. Извлечение из компьютера системного времени и даты
88. Системный анализ

89. Команды системного администратора

90. Системное программное обеспечение

91. Системные службы Windows XP

92. Системный подход в культурологии

93. Системный анализ в современном менеджменте

94. Интерпретация квантовомеханических представлений с позиций волнового описания системности физических величин

95. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

96. Волевая регуляция поведения и деятельности

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Системный подход к построению основных терминов и понятий образования

98. Перспективы использования системного и синергетического подходов в исследовании рекламных коммуникаций

99. Динамика вегетативных функций при адаптации к физическим нагрузкам


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.