Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Авторське право та суміжні права

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст стр. Вступ . . . 3-4 1. Поняття та джерела авторського права . . . 5-7 2. Об’єкти авторського права . . 8-10 3. Суб’єкти авторських відносин . 11-16 4. Суб’єктивне авторське право, його зміст та межі . 17-27 5. Поняття суміжних прав . . . 28-36 Висновок по темі . . 37-39 Перелік посилань . . 40-41 Список використаної літератури . 42-43 Вступ Цивільне право не регулює безпосередньо творчу науково-технічну, літературну та іншу діяльність. Процес науково-технічної і художньої творчості залишається за межами дії його норм. Цивільне право традиційно виконує функції визнання авторства на вже створені творчі результати, встановлює їх правовий режим, матеріальне і моральне стимулювання та захист їх авторів. Разом з тим норми сучасного цивільного права регулюють відносини з організації (на підставі договорів) створення, передачі та використання нових досягнень у галузі науково-технічної, художньої та іншої творчої діяльності. Норми цивільного права сприяють підвищенню культурного рівня суспільства, охороні прав та інтересів творців наукових і літературно-художніх цінностей. У свою чергу, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, селекційні досягнення, товарний знак та інше забезпечує вирішення таких важливих завдань, як прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, якості та конкурентоспроможність продукції. Основними методами, завдяки яким буде розкрита тема даної курсової роботи є: дедуктивний, індуктивний, описовий та метод порівняльного аналізу. Автор вважає, що актуальність теми полягає в тому, що достатнє законодавче забезпечення даної сфери діяльності суспільства, а також певної людини окремо, сприяє активному розвитку в Україні ініціативи в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва та в інших видах творчої діяльності. Слід зазначити, що Україна вже має достатнє законодавче регулювання ініціативи в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва та в інших видах творчої діяльності, оскільки Конституція України гарантує громадянам право на результати своє інтелектуальної, творчої діяльності. Крім того, ці ж засади реалізовані і в Цивільному кодексі України (книга четверта), яка складається з 12 глав (ст. 418-508), і в Законі України «Про авторське право і суміжні права» в редакції від 11 липня 2001 року, і в ряді інших нормативно-правових актів. До того ж, слід додати, що дана тема висвітлена у підручниках та навчальних посібниках різних українських авторів, наприклад, таких як М.І. Панченко, В.І. Борисової, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова, О.А. Підопригори, І.А. Безклубого та багатьох інших. Що ж стосується самого авторського права, то під цим поняттям розуміють особисті немайнові та майнові права авторів і їх правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням здобутків науки, літератури і мистецтва. А під суміжними правами – права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення. Авторське право і суміжні права охороняються Законом: строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених Законом; строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання; строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п’ятдесяти років від дати її вироблення - з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення. Як бачимо, з усього вищевикладеного – авторське право і суміжні права посідають значне місце в системі інститутів інтелектуальної власності і охороняються відповідним чином за це Законом. 1. Поняття та джерела авторського права. Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Результати цих видів творчої діяльності, невичерпні за формами, прийомами, способами об’єктивного вираження духовного багатства людини, є предметом правової охорони. Певні суспільні відносини, що виникають у зв’язку з їх використанням, потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право. В об’єктивному розумінні авторське право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, літератури та мистецтва. У суб’єктивному розумінні - це сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв’язку зі створенням і використанням твору літератури, науки і мистецтва. У зв’язку з прийняттям Закону України «Про авторське право і суміжні права» Верховна Рада України Постановою від 4 лютого 1994 року внесла до ЦК УРСР такі зміни: 1. Статтю 472 викласти у такій редакції: «Стаття 472. Законодавство України про авторське право і суміжні права. Законодавством України охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права). Відносини, що складаються у зв’язку зі створенням і використанням об’єктів авторського права і суміжних прав, регулюються Законом України «Про авторське право і суміжні права» та іншими законодавчими актами України. 2. Статті 473-513 виключити. Завдання авторського права - встановити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. Його основним принципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист особистих (немайнових) і майнових прав авторів. Джерела авторського права представлені нормативними актами, до яких передусім належить нова Конституція України (1996 p.), конституційні та законодавчі акти, що визначають основні засади, Закон України «Про авторське право і суміжні права» та інші закони. Так, питанням розвитку інтелектуальної діяльності та правової охорони її результатів Конституція України присвячує кілька статей. Стаття 54 Конституції гарантує громадянам України свободу будь-якої творчості - художньої, літературної, наукової і технічної , стаття 41 проголошує право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. У статті 55 Конституція України надає судовий захист правам та свободам людини і громадянина.

Законодавство, яке безпосередньо регулює відносини власності, визнає за громадянином виключне право розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Зокрема, Закон України «Про власність» проголошує в статті 13, що об’єктами права власності громадян є твори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки та інші результати інтелектуальної діяльності. Стаття 41 цього Закону встановлює, що твори науки, літератури і мистецтва є об’єктами права інтелектуальної власності . У новому ЦК України відносинам у сфері авторського права присвячена окрема глава 36 «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (Авторське право)», яка містить 16 статей (433-448). На думку автора, важливе значення у регулюванні авторських відносин повинні мати типові авторські договори, які затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України або за його дорученням відповідними відомствами і творчими спілками. Для правильного і однозначного застосування законодавства при захисті авторських прав велике значення має судова практика розгляду справ, що виникають у разі порушення авторських прав. Верховний Суд України систематично узагальнює й аналізує таку практику, робить відповідні висновки, про які повідомляє суди. Особливу групу джерел сучасного авторського права становлять міжнародні договори: Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів (1886), яка не раз доповнювалася і змінювалася; Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право (1952); Римська конвенція з охорони прав артистів-виконавців, виробників фонограм, а також виробників організацій мовлення (1961); Конвенція, що створює Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана в Стокгольмі в 1967 p., чинна з 1970 p.); Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного їх відтворення (1971); Брюссельська конвенція про розповсюдження програм, що несуть сигнали, які передаються через супутники (1974) . Міжнародні договори встановлюють взаємні права та обов’язки країн-учасниць і є основною правовою формою розвитку міжнародного співробітництва в галузі авторського права. В Україні укладення міжнародних договорів є конституційним правом. Якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору . 2. Об’єкти авторського права. Об’єктом авторського права є твір науки, літератури чи мистецтва, виражений у будь-якій об’єктивній формі. Твір - це результат творчої праці автора, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. У статті 433 ЦК і статті 8 Закону про авторське право вміщено перелік об’єктів авторського права та їх загальні ознаки. Це можуть бути усні твори (промови, лекції, доповіді, виступи, проповіді тощо), письмові (літературні, наукові, технічні), музичні твори, переклади, сценарії, твори образотворчого мистецтва тощо. Закон не дає повного переліку об’єктів авторського права, оскільки життя у своєму розвитку може породжувати нові й нові форми об’єктивного вираження творчої діяльності людей.

Как осуществляется преобразование общества? 5. В каком порядке происходит распределение имущества ликвидируемого общества? 9.3 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ АО является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами в уставный капитал. Соответственно акционеры имеют по отношению к обществу имущественные права, выраженные акцией как ценной бумагой. АО вправе выпускать только именные акции двух категорий - обыкновенные и привилегированные. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества должна быть не более 25°/о от уставного капитала АО. Обыкновенная акция дает право: - на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания (см. "Компетенция органов управления АО"); - на получение дивидендов; - на получение части имущества в случае ликвидации общества. Все обыкновенные акции общества и привилегированные акции одного типа должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять ее владельцу одинаковый объем прав. Привилегированная акция предоставляет право: - на получение дивиденда в виде фиксированной суммы или процента к номинальной стоимости акций; - право на получение определенной в уставе части имущества АО в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости)

1. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

2. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

3. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

4. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

5. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

6. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
7. Поняття, функції та система трудового права України
8. Право, джерела права та дія норм права ЄС

9. Правові засади митного права та страхової діяльності

10. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

11. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

12. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

13. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

14. Норми права та нормативні акти

15. Место обязательственного права в системе гражданского права

16. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

17. Конституционное право Украины как отрасль права

18. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

19. Банковское право в системе российского права

20. Право собственности. Другие вещные права

21. Избирательное право в системе публичного права

22. Конституционное право- ведущая отрасль Российского права
23. Право собственности по римскому праву
24. Языковая политика в городе: право языка vs. языковые права человека (право на имя)

25. Муниципальное право как комплексная отрасль права

26. Гражданское право, как отрасль частного права

27. Защита прав человека в международном праве

28. Место гражданского права в системе отраслей права. Признание сделки недействительной

29. Наследственные права в международном частном праве

30. Права женщин как основные права человека

31. Право собственности в гражданском праве

32. Право собственности как субъективное право

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Система права. Понятие и признаки права

34. Финансовое право как самостоятельная отрасль права

35. Право убежища и международное право

36. Конституцiя США та реальнi права громадян

37. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

38. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила
39. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
40. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

41. Авторське право

42. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

43. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

44. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

45. Захист прав і свобод людини та карний процес

46. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

47. Майнові правовідносини батьків та дітей

48. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие

49. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

50. Поняття права природокористування та його види

51. Поняття та система принципів трудового права

52. Право водокористування та його види

53. Право спільної сумісної власності подружжя

54. Правові відносини батьків та дітей
55. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
56. Правовідносини батьків та дітей

57. Предмет та методологія інформаційного права України

58. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

59. Утворення та розвиток права СРСР

60. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

61. Юрисдикційні форми захисту авторських прав

62. Види творів, на які поширюється авторське право

63. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

64. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

65. Авторське право у шоу-бізнесі

66. Економічні та правові основи управління організацією

67. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

68. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

69. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

70. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)
71. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях
72. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

73. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

74. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

75. Граждане как субъекты административного права

76. Административное право (Контрольная)

77. Административное Право Республики Казахстан

78. Граждане, как субъекты административного права

79. Административное право

80. Предмет, метод, источники Административного права

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

81. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

82. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

83. Административно-процессуальное право РФ

84. Природа и система административного права

85. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

86. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права
87. Банковское право
88. Учебник по банковскому праву

89. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

90. Авторское право

91. Субъекты гражданского права

92. Защита авторских прав

93. Авторское право

94. Брачно-семейное право мусульман

95. Вещно-правовые способы защиты права собственности

96. Гражданское и семейное право

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

97. Гражданское право

98. Гражданское право (Контрольная)

99. Гражданское право (Шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.