Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина ІванівнаКонтрольна робота на тему: Облікова політика підприємстваЗ дисципліни: Організація бухобліку Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з) Спецальність: облік і аудит № залікової книжки: Фз-00437 Ст.викладач Прокопенко Л.В. Ужгород-2002 З М І С Т Що таке облікова політика підприємства . .3 2. Вплив зміни облікової політики на події ї операції, що відбуваються (відбувались) на підприємстві 4 3. Підготовка наказу про облікову політику підприємства 6 4. Перелік додатків до наказу про облікову політика підприємства 10 Список використаної літератури .111. Що таке облікова політика підприємстваСистема бухгалтерського обліку – це своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві. Методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки, звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності – облікової політики підприємства. «Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності» – таке визначення облікової політики наведене в статті 1 «Визначення термінів» Закону України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Згідно з визначенням, облікова політика підприємства базується на основних принципах обліку та звітності. Під принципами бухгалтерського обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності викладені в статті 4 розділу 1 Закону про бухобліку і пункті 18 П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Під час розробки облікової політики слід враховувати вимоги до якісних характеристик бухгалтерського обліку та фінансової звітності, викладені в пунктах 14-17 П(С)БО 1, методи та процедури, передбачені іншими П(С)БО, норми й нормативи, встановлені законодавчими актами України. Згідно пункту 5 статті 8 Законду про бухоблік підприємство має право самостійно визначати облікову політику, при цьому: обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і норми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю за господарськими операціями, визначає права праціників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення ті інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності підприємства і повинна відображатися у примітках до фінансової звітності. Раніше система ведення бухгалтерсбкого обліку в Україні також передбачала створення та дотримання на підприємстві певної облікової політики, але ці вимоги мали формальний характер, оскільки існували основні стандартні параметри обліку і звітності, які були однаковими для всіх підприємств і ніякої свободи вибору не існувало. Ринкові методи господарювання вимагають досконалих, конкретних і незмінних правил ведення бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві. Нові положення (стандарти) бухгалтерського обліку у багатьох випадках передбачають можливість вибору одного варіанта з декількох запропонованих методів і процедур, застосування яких і визначає облікову політику. Це, з одного боку, розширює права і можливості підприємства, а з іншого – підвищує ризик щодо кінцевих результатів його діяльності. Важливим моментом при розробленні й прийнятті облікової політики є те, що, згідно з пунктом 2 статті Закону про бухоблік, питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи), відповідно до законодавства та установчих документів. За формою облікова політика підприємства має вигляд наказу керівника (власника), на підставі якого головний бухгалтер складає проект наказу і зі всіма додатками та розрахунками передає на затвердження власнику (керівнику) підприємства. Наказ набирає юридичної сили з дня його підписання власником (керівником) підприємства і є обов’язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства. Можливий варіант, коли облікову політику (зміни до неї) розробляє внутрішній аудитор підприємства, аудиторська фірма під керіництвом головного бухглатера та за участю інших відповідальних спеціалістів або ж якщо така фірма здійснює бухгалтерський облік на підприємстві – під керіництвом власника (керівника). Це завдання може входити до складу наданих послуг протягом проведення перевірки або бути предметом окремого договору.2. Вплив зміни облікової політики на події ї операції, що відбуваються (відбувались) на підприємстві.Доцільність зміни того чи іншого параметра слід встановити під час проведення обов’язкової річної інвентаризації, а якщо їх розробляє аудиторська фірма – під час аудиторської перевірки. При цьому слід пам’ятати, що такі зміни можливі у випадках, передбачених пунктом 9 П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фіінансових звітах”. Отже, облікова політика може змінюватися, коли: змінюються статутні вимоги (тобто при внесенні змін до статуту підприємства); змінюються вимоги органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку (вносяться зміни чи доповнення до тих чи інших стандартів); зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства. Вплив зміни облікової політики на події й операції минулих періодів відображається у звітності шляхом: коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року); повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх звітних періодів; Зміна облікової політики, вибір відображення впливу зміни на облікову політику повинні бути розкриті й обгрунтовані у примітках до фінансової хвітності за поточний звітний період.

Облікова політика застосовується щодо подій і операцій з моменту їх виникнення, за винятком випадків, коли зі зміною облікової політики суму коригування нерозподіленої суми прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно (наприклад, втрачено якусь підшивку первинних документів за попередній період, відновити яку неможливо). У цьому випадку облікова політика поширюється тільки на події і операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики. Таким чином, зміна облікової політики тягне за собою перерахунок прибутків за всі попередні періоди діяльності підприємства, що підтверджує важливість обгрунтованого, професійного підходу до її встановлення. Слід наголосити, що не є зміною облікової політики встановлення облікової політики для: подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій; подій або операцій, які не відбувались раніше. Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та облікових оцінок, то це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок. Не слід плутати зміну облікової політики зі зміною визначення облікових оцінок. Наприклад, зміну характеру діяльності підприємства, застосування нових видів сировини й матеріалів спричиняють не зміна облікової політики, а її встановлення. У цьому випадку маємо справу не зі зміною облікової політики, а із зміною облікових оцінок. Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується піжприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами. Вона може бути переглянута, якщо змінюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отримано додаткову інформацію. Встановлення таких змін на практиці – досить складна і скурпульозна справа, під час якої важко повністю уникнути помилкових рішень. Тому перш ніж прийняти одне (єдине) конкретне рішення, необхідно добре поміркувати. Отже, усім подіям (операціям), які є новими для підприємства, для встановлення облікової політики необхідно дати попередньо облікову оцінку, а оскільки вона може змінитися, то необхідно застосувати інші методи і процедури. Якщо облікова політика змінюється, то не варто коригувати прибуток і повторно надавати інформацію про попередні звітні періоди для порівняння. Зміни облікових оцінок впливають тільки на майбутнє і не стосуються минулого. Наслідки змін в облікових оцінках необхідно включити до тієї статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки, в тому періоду, в якому відбулася зміна, а також в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди. Законодавчі акти України не передбачають безпосередньої відповідальності підприємства, його власника або посадових осіб у випадку неприйняття облікової політики або за внесення необгрунтованих (з порушенням установленого порядку) змін. 3. Підготовка наказу про облікову політику підприємстваПідготовка наказу про облікову політику підприємства є досить трудомісткою справою і вимагає від учасників цього процесу неабияких здібностей, комплексних знань усіх процесів, які відбувались на підприємстві і за його межами у минулому, здійснюються зараз і проводитимуться в майбутньому.

В налоговом учете в мартовские расходы будет списано 1825Pруб. Из них 1600Pруб.P единовременно часть стоимости кассового аппарата; и 225Pруб.P амортизация. Организация должна определить, что для нее выгоднее большая сумма амортизационных отчислений и соответственно уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу на имущество сейчас или подобные преимущества в последующих периодах. Оценивая преимущества того или иного метода, необходимо учесть и трудоемкость их применения. При применении линейного метода бухгалтер один раз определяет используемую норму амортизации и «забывает» об этой проблеме. При использовании же нелинейного метода бухгалтер должен постоянно отслеживать ситуацию. ПРИМЕР Учетной политикой ООО «Юность» предусмотрено следующее: Выписка из Приказа об учетной политике предприятия: Стоимость основных средств организации погашать путем начисления амортизации. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществлять в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования

1. Формування облікової політики підприємства

2. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

3. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

4. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

5. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

6. Управління ціновою політикою підприємства
7. Ціноутворення та цінова політика підприємства
8. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

9. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

10. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

11. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

12. Облік основних засобів підприємства

13. Організація облікового процесу на підприємстві

14. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

15. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

16. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

18. Амортизаційна політика на підприємстві

19. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

20. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

21. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

22. Національна політика СРСР в роки перебудови
23. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
24. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

25. Планування діяльності підприємства

26. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

27. Податкова політика України

28. Корпоративні підприємства

29. Планування діяльності підприємства

30. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

31. Фінанси підприємства

32. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Формування основних фондів підприємства

34. Інноваційна діяльність підприємства

35. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

36. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

37. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

38. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
39. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
40. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

41. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

42. Управління утворенням прибутку підприємства

43. Інформаційна політика США

44. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

45. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

46. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

47. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

48. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

50. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

51. Автомазація виробничих процесів підприємства

52. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

53. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

54. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства
56. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

57. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

58. Облікові регістри

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація і методика аудиту доходів підприємства

62. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

63. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

64. Попередній фінансовий аналіз підприємства

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

66. Фінансова звітність підприємства

67. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

68. Аудит підприємства

69. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

70. Економіко- і політико-географічне положення України
71. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
72. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

73. Правовий статус приватного підприємства

74. Принципи розробки та оцінки державної політики України

75. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

76. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

77. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

78. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

79. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

80. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

81. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

82. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

83. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

84. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

85. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

86. Модель російської регіональної політики в XVI столітті
87. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії
88. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

89. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

90. Політика суцільної колективізації

91. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

92. Царювання та політика Павла І

93. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

94. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

95. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

96. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

98. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

99. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.