Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя План 1. Поняття судової влади і її співвідношення з іншими гілками влади 2. Основні ознаки (риси) судової влади 3. Суд як орган судової влади та його ознаки 4. Поняття та ознаки правосуддя 1. Поняття судової влади і її співвідношення з іншими гілками влади Ідея поділу влади і виділення судової влади в самостійну гілку влади, що знайшла своє втілення в законодавстві України лише наприкінці XX століття, виникла у юристів, політиків, державних діячів, вчених ще за давніх часі. Зокрема в свій час ще великі мислителі античності (Арістотель, Платон) вказували на необхідність виділення судової влади в самостійну і незалежну гілку влади та доводили існування відносно самостійних елементів держави, що виконують визначені функції. У класичному вигляді теорія поділу влади була розроблена мислителями кінця XVII - початку XVIII ст. Нині саме вона одержала втілення в конституційному законодавстві і державному будівництві практично всіх країн світу. Біля джерел теорії поділу влади (у класичному розумінні цього вчення) стояв, безумовно, Джон Локк. Однак у своїх працях, неодноразово звертаючись до питання про суд, Дж. Локк все ж не виділяв судову владу в самостійну, незалежну гілку державної влади. На його думку у державі повинні були функціонувати законодавча, виконавча та федеративна гілки влади (1690р.) У своєму розумінні теорії поділу влади він зупинявся лише на характері взаємин законодавчої влади із судами, вважаючи, що законодавець зобов’язаний визначити права підданих за допомогою проголошуваних постійних законів, на сторожі яких і повинні стояти уповноважені на те судді. Найбільш істотні аспекти доктрини поділу влади й обґрунтування ролі судової влади серед інших галузей влади містяться в працях французьких політичних мислителів Ш.Л. Монтеск’є і Ж.-Ж. Руссо. У своєму основному творі “Про дух законів” (1748р.) Монтеск’є робить основний висновок: “У кожній державі є три роди влади: влада законодавча, влада виконавча і та що відає питаннями цивільного права”. Ця влада карає за злочини і вирішує спори при зіткненні приватних осіб, її можна назвати судовою владою. Виділення даної влади в самостійну гілку державної влади являє собою істотний внесок Ш.Л. Монтеск’є в розвиток теорії поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, завдяки чому ця доктрина знайшла стрункість і завершеність. За своїм призначенням судова влада є регулюючою, вона необхідна для того, щоб утримувати від крайностей законодавчу і виконавчу. На відміну від Ш.Л. Монтеск’є, що розглядав судову владу як засіб стримування законодавчої і виконавчої влади від крайностей, Ж.Ж.Руссо у своїй основній праці “Про суспільний договір.” (1762 р.) значно повніше представляв спектр їх взаємин. Зокрема, Руссо одним із перших визначив функціональну роль суду як гаранта недоторканності свободи людини. Він писав про право арештованого на оскарження в суд застосованого до нього арешту, про повноваження суду перевірити обґрунтованість обмеження свободи людини. У цілому можна сказати, що Руссо критично розвив погляди Локка і Монтеск’є.

У результаті була створена основа стрункої теорії поділу влади в сучасній державі. Праці цих трьох великих мислителів у сукупності складають концепцію поділу влади, названу класичною. Теорія поділу влади одержала реальне втілення в багатьох країнах світу. У її основі лежить загальнодемократична концепція, що у тій чи іншій мірі може використовуватися в країнах з різним державним устроєм. Необхідно звернути увагу на ту обставину, що, акцентуючи увагу необхідності поділу державної влади на складові частини (гілки), що виключає узурпацію влади в одних руках (одному державному органі), варто враховувати, що ці галузі належать одному дереву – державі, і тому неправильними є думки про абсолютизацію окремих гілок влади. Кожна з гілок влади характеризує, а точніше, уособлює певну, визначену сферу владних повноважень. Визнання наявності трьох гілок влади — це визнання правомірності, необхідності спеціалізації влади стосовно до провідних напрямків державного будівництва. Коли мова заходить про поділ влади, необхідно говорити про самостійність окремих гілок влади, але ніяк не про їхню автономність. Принцип поділу влади передбачає створення в механізмі держави такого механізму стримувань і противаг, при якому кожна з гілок влади, свободо діючи відносною самостійністю, має можливість контролювати і впливати на діяльність інших гілок влади. Однак при цьому варто пам’ятати, що забезпечення інтересів держави досягається не відособленістю гілок влади, не їхнім протистоянням, і тим більше не їхньою відкритою конфронтацією, а тісним взаємним співробітництвом, точним виконанням кожною своїх функцій. Тому в сучасній державі говорять не стільки про поділ влади, скільки про досягнення балансу між різними гілками влади, який полягає в тому, що, з одного боку, не можна допускати узурпацію влади, з іншого, – послаблення єдиної влади держави в цілому. Взаємодія судової влади з іншими гілками влади в Україні здійснюється на основі вже згадуваного вище ”механізму стримувань і противаг”, що на практиці виглядає в такий спосіб. Органи законодавчої влади впливають на суди, створюючи для них нормативно-правову базу. Вона охоплює організацію судової системи і визначає порядок діяльності судів (процесуальне право). Крім того, орган законодавчої влади (Верховна Рада України) разом із Президентом України беруть участь у формуванні судової системи — призначенні суддів. Але, будучи призначені на посаду органами законодавчої влади, судді їм не підлеглі, і зазначені органи не вправі контролювати законність вироків і інших судових рішень. Разом з тим, бюджет судів приймає Верховна Рада України. У свою чергу, судді Конституційного Суду України наглядають за конституційністю законів, прийнятих Верховною Радою, що згодом можуть застосовуватися при розгляді справи. Що ж стосується взаємин з органами виконавчої влади, то суд може скасовувати такі, що суперечать Конституції і законам акти органів державного управління; незаконні рішення адміністрацій підприємств, установ і організацій, розглядати скарги громадян на незаконні дії органів державного управління.

Зокрема в Україні діють адміністративні суди, які розглядають адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами в сфері державного управління і місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), тобто вирішують питання законності дій і розпоряджень органів виконавчої влади на місцях і органів місцевого самоврядування. У той же час, виконавча гілка влади має можливість впливати на судову владу. Так, суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України, узгодженим з головою відповідного вищого спеціалізованого суду (ч.1 ст. 19 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”). Міністерство юстиції, що належить до органів виконавчої влади і підпорядковане Кабінету Міністрів України, здійснює організацію виконання судових рішень за допомогою державної виконавчої служби. В Україні судова влада перебуває в процесі реформування, однак вона вже має достатню самостійність і незалежність в механізмі держави, зайняла міцні позиції серед інших гілок влади. Такому становищу судової влади в Україні на сучасному етапі її розвитку багато в чому сприяло прийняття Верховною Радою України Конституції України (у якій глава VIII закріплює правові основи організації правосуддя, а глава XII — Конституційного Суду України), а також цілого ряду законодавчих актів, що стосуються реорганізації судоустрою, статусу суддів, незалежності судової влади, приведення її у відповідність до європейських стандартів. До них, зокрема, належать Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010р., “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998 р. з відповідними змінами та ряд інших. Підводячи підсумок викладеному й аналізуючи положення названих законодавчих актів, можна дати наступне визначення поняттю “судова влада”. Судова влада – це самостійна і незалежна гілка державної влади, що створена для вирішення на основі закону соціальних конфліктів між державою і громадянами, самими громадянами, юридичними особами; контролю за конституційністю законів; захисту прав громадян у їхніх взаємовідносинах з органами виконавчої влади і посадовими особами; контролю за дотриманням прав громадян при розслідуванні злочинів і проведенні оперативно-розшукової діяльності; встановлення найбільш значимих юридичних фактів. Судова влада в Україні реалізується шляхом здійснення правосуддя. Судочинство здійснюється Конституційним судом і судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 2. Основні ознаки (риси) судової влади Судова влада, будучи самостійною і незалежною гілкою державної влади, володіє цілим рядом ознак, що розкривають її суть, дозволяють відмежувати її від інших гілок державної влади. До основних ознак судової влади належать: 1. Судова влада здійснюється винятково спеціальними державними органами — судами. Делегування функцій судів, а також присвоєння цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 Конституції України). Для успішного здійснення судової влади закон наділяє суди всіма необхідними і достатніми повноваженнями.

О предмете, вещи: поперек, снаружи или насквозь. Пройти через дорогу. Перелезть через забор. Пуля через эту доску не пройдет. Через стекло видно, а через стену не видно. Через речку мостик. О человеке, о деле, случае: посредством, по причине, при помощи, от, вследствие. Через (из-за, от) него многие пострадали. Узнать о чем чрез лазутчиков. Через недомолвку ссора вышла. | Влад.-суд. за, до, перед. Я был у него через неделю до отъезда. Он приходил через (за) две недели до заговенья. | Общее: по, спустя, после. Приходи через три дня. Мы увиделись через десять лет, после свиданья. Через месяц (отныне) мои именины. | Перемежка, чередованье по срокам. Принимать через час по ложке. Лихорадка бьет через день. Он через год домой ездит. Поклон (челом) через ручку, обруку. Через пень, через колоду, через пень-колоду, кой-как, зря, намах, очертя голову. Процедить через сито. Пить чай через сахар, вприкуску, сиб. (в прикуску, сиб. с хлебом). Чрез чудо (цюдо), арх.-он., дивно, чудно, странно. И через золото слезы льются. Нужда закона, что журавль межи не знает, а и через шагает

1. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

2. Поняття принципу поділу державної влади

3. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

4. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

5. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

6. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини
7. Судова влада та органи, що її здійснюють
8. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

9. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

10. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

11. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

12. "Реквием" Анны Ахматовой

13. Анна Андреевна Ахматова

14. Анна Герман

15. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

16. Расчёт мощности судовой электростанции

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»

18. Судовые дымовые трубы

19. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

20. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

21. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

22. Жаворонок. Ануй Жан
23. Аничков мост
24. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

25. «Романность» лирики Анны Ахматовой

26. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

27. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

28. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

29. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

30. С. Есенин. "Анна Снегина"

31. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

32. Роман "Анна Каренина"

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

33. Анна Ахматова

34. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

35. Ана

36. "Поэма без героя" Анны Ахматовой

37. Анна Ахматова

38. Маркетинговий аналіз ситуації
39. Перечень практических навыков, которыми должны владеть студенты после окончания курса факультетской хирургии
40. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

41. Лідерство, вплив та влада

42. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

43. Сварка судовых конструкций

44. Соціал-демократична концепція держави та влади

45. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

46. Анна Ахматова

47. Проектирование судовой системы водяного пожаротушения

48. Судовые устройства

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

49. Судовые холодильные установки

50. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

51. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

52. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

53. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

54. Аналіз діяльності комерційних банків
55. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз
56. Економічний аналіз

57. ІС фінансового аналізу

58. Економічний аналіз підприємств

59. Аничков мост

60. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

61. Анна Бретонская

62. Анна Ахматова. Северная звезда

63. Поперечный Анатолий Григорьевич

64. Кузнецов Анатолий Борисович

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Анна Австрийская

66. Добрынин Анатолий Федорович

67. Анна

68. Анна Павловна

69. Ахматова (Горенко) Анна Андреевна

70. Анна Ярославна
71. Анна Леопольдовна
72. Ахматова Анна Андреевна

73. Ахматова Анна

74. Дородницын Анатолий Алексеевич

75. Прославление княгини Анны Кашинской

76. Облік і аналіз фінансових результатів

77. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

78. Конституційні засади виконавчої влади України

79. Судова система України

80. Верховна Рада України в системі органів влади

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

81. Поняття , ознаки та види господарських товариств

82. Анна Герман

83. Царствование Анны Иоановны

84. Анатолий Наумович Рыбаков. Тяжёлый песок

85. Анатолий Наумович Рыбаков. Дети Арбата

86. Аничков мост
87. Критичний аналіз статті В. Гуденафа «Malayo-Polynesian Social Organisation»
88. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

89. Поэзия "серебрянного века". Анна Ахматова

90. «Мысль семейная»: роман графа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»

91. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

92. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

93. Аналіз гіпотез виникнення Землі і Сонячної системи

94. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

95. VAR-аналіз валютних ризиків

96. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

98. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

99. Аналіз діяльності Приватбанку

100. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.