Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Безпека діяльності підприємства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації) За ринкових умов господарювання дуже важливого (якщо не вирішального) значення набуває безпека всіх суб'єктів підприємницької та інших видів діяльності. Економічна безпека фірми (підприємства, організації) — це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). Рівень безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища. Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути: 1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств (організацій)- конкурентів; 2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо). Залежно від суб'єктної обумовленості негативні впливи на економічну безпеку можуть мати об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі конкретного підприємства або його окремих працівників. Суб'єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або окремих його працівників (передовсім керівників і функціональних менеджерів). Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства (організації); забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб'єкта господарювання; досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством (організацією); досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної ефективності корпоративних НДЦКР; мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища; якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства (організації); забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації; ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів. Основні функціональні складові поняття «економічна безпека підприємства»: 1. Фінансова складова: досягнення найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів.

2. Інтелектуальна й кадрова складові: збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства; ефективне управління персоналом. 3. Техніко-технологічна складова: ступінь відповідності застосовуваних на підприємстві технологій сучасним світовим аналогам щодо оптимізації витрат ресурсів. 4. Політико-правова складова: усебічне правове забезпечення діяльності підприємства, дотримання чинного законодавства. 5. Інформаційна складова: ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства (організації). 6. Екологічна складова: дотримання чинних екологічних норм, мінімізація втрат від забруднення довкілля. 7. Силова складова: забезпечення фізичної безпеки працівників фірми (передовсім керівників) і збереження її майна. Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає такі дії (заходи), що здійснюються послідовно або одночасно: 1) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування); 2) загально стратегічне прогнозування та планування економічної безпеки за функціональними складовими; 3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації); 4) загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими; 5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації); 6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства (організації); 7) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки; 8) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій (заходів) можна буде досягти належного рівня економічної безпеки підприємства. До факторів гарантування економічної безпеки підприємства належать: 1.Ступінь адаптивності стратегічного потенціалу підприємства, що визначається не тільки внутрішніми, а й зовнішніми впливами. В першу чергу, такий вплив виникає через попит на продукцію підприємства, мінливість якого зумовлена комплексом причин економічного, політичного, демографічного та соціально-культурного характеру. На адаптивність стратегічного потенціалу підприємства впливає також кон'юнктура, що складається на ринках матеріальних ресурсів, фінансових ринках, ринках робочої сили, інформації, послуг тощо. Це означає, що, як і всяка система, стратегічний потенціал підприємства має граничні можливості адаптації до умов виробництва, що змінюються. Наявність таких граничних можливостей адаптації зумовлена періодичною потребою в технічному переозброєнні і реконструкції підприємства, відновленні чи підвищенні рівня кваліфікації його персоналу, зміні стратегічних зон господарювання, а можливо, і в зміні виду діяльності. 2.Залежність підприємства від інтенсивності кооперованих його зв'язків із постачальниками різного роду ресурсів. Ідеться про залежність підприємства від стабільності постачань необхідних ресурсів як з погляду якості ресурсів, що поставляються, так і повноти та своєчасності цих постачань. 3.Охорона комерційної таємниці підприємства, з одного боку, і нагромадження інформації про можливе втручання інших економічних агентів у діяльність підприємства - з другого.

Поширення конфіденційної інформації за межі підприємства може завдати йому істотної шкоди. Одночасно з охороною комерційної таємниці підприємство повинно організовувати збір, нагромадження й обробку інформації про діяльність реальних і потенційних конкурентів, що можуть вплинути на існуючий статус фірми. 4.Ступінь можливого ризику прийнятих рішень. Економічна безпека підприємства практично визначається здатністю керівництва вміло ризикувати при прийнятті стратегічно важливих для майбутнього підприємства рішень. Необхідно постійно порівнювати можливі виграші й витрати. Як свідчить практика, імовірність роботи без ризику надзвичайно мала. Крім того, необхідно пам'ятати і про можливі наслідки реалізованих рішень у майбутньому для самого підприємства, а також і для регіону країни, у першу чергу екологічних. Важливо попадати в зону допустимого ризику, тобто в зону, де величина можливих втрат від прийняття того чи іншого рішення не перевищує величини прогнозованого прибутку. Широкий спектр проблем, із якими пов'язана економічна безпека підприємства, потребує їх системної класифікації за такими видами: технологічна, ресурсна, фінансова та соціальна безпека. Технологічну безпеку характеризують чинники: • ступінь спрацювання основних виробничих засобів; • завантаження спеціалізованого устаткування; • доступ до &quo ;ноу-хау&quo ;; • частка витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; • введення в дію нових основних виробничих засобів; • середня зарплата наукового працівника за місяць. Для ресурсної безпеки характерні параметри: • забезпеченість виробництва основними видами ресурсів; • коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами; • можливість заміни та якість ресурсів. Для фінансової безпеки характерні: • динаміка обсягів виробництва й чистого прибутку; • розмір заборгованості; • частка на ринку; • наявність та частка державних інвестицій; • рівень рентабельності; • капіталовкладення; • довгострокові кредити. Соціальну безпеку характеризують такі параметри: • розмір мінімальної заробітної плати; • середня заробітна плата одного середньооблікового працівника; • чисельність працівників, заробітна плата яких нижча від прожиткового мінімуму; • заборгованість із заробітної плати; • питома вага заробітної плати в ціні продукції (робіт, послуг); • витрати сім'ї працівника на харчування; • темпи скорочення чисельності персоналу; • тривалість робочого тижня. Усі перелічені параметри діють у тісному взаємозв'язку й взаємообумовленості. Конкретними кроками на шляху зміцнення економічної безпеки підприємств можуть бути: • у рамках технологічної безпеки - створення нових організаційно-виробничих структур; використання лізингу; активна участь у міжнародних виставках, семінарах та впровадження передового світового досвіду; • у рамках ресурсної безпеки - вдосконалення систем розрахунків; підвищення продуктивності праці; збільшення капіталовкладень у ресурсозбереження; стимулювання &quo ;ресурсного&quo ; напрямку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; • у рамках фінансової безпеки - застосування принципу дотримання критичних строків кредитування; створення інформаційного центру з дебіторської та кредиторської заборгованості; створення в структурі інформаційного центру спеціальної групи фінансових працівників, яка б контролювала нарахування та сплату податків і зборів; • у рамках соціальної безпеки - наближення рівня оплати праці до показників розвинутих країн; залучення робітників до управлінських функцій; підвищення кваліфікації працівників; зацікавленість адміністрації підприємства в працевлаштуванні безробітних; розвиток соціальної інфраструктури підприємства; підвищення матеріальної відповідальності працівників за результати своєї праці.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Економічна безпека підприємства

2. Планування діяльності підприємства

3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

5. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

6. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
7. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
8. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

9. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

10. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

11. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

12. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

13. Аналіз господарської діяльності підприємства

14. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

15. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

16. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

17. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

18. Аналіз діяльності підприємства

19. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

20. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

21. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

22. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
23. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства
24. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

25. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

26. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

27. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

28. Бізнес-план підприємства

29. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

30. Корпоративні підприємства

31. Розробка підприємства LOMAPAK

32. Фінанси підприємства контрольна

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

33. Інноваційна діяльність підприємства

34. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

35. Оцінка фінансового стану підприємства

36. Персонал підприємства

37. Рентабельність підприємства

38. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
39. Управління утворенням прибутку підприємства
40. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

41. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

42. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

43. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

44. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

45. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

46. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

47. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

48. Облік основних засобів підприємства

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

49. Облік створення підприємства

50. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

51. Організація обліку власного капіталу підприємства України

52. Попередній фінансовий аналіз підприємства

53. Фінансова звітність підприємства

54. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
55. Аудит підприємства
56. Правовий статус приватного підприємства

57. Реєстрація приватного підприємства

58. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

59. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

60. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

61. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

62. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

63. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

64. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

66. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

67. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

68. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

69. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

70. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
71. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
72. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

73. Розробка маркетингової стратегії підприємства

74. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

75. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

76. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

77. Ціноутворення та цінова політика підприємства

78. Збутові стратегії підприємства

79. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

80. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

82. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

83. SWOТ-аналіз підприємства

84. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

85. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

86. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи
87. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
88. Мотивація робітників промислового підприємства

89. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

90. Операційна система підприємства

91. Організаційна структура підприємства

92. Організація управління персоналом підприємства

93. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

94. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

95. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

96. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

97. Трудовий потенціал промислового підприємства

98. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

99. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.