Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

1. Генетичні корені регіональної економіки Формуванню науки регіональної економіки передував тривалий етап вивчення проблем регіонального розвитку іншими науками, насамперед соціально-економічною географією та розміщенням продуктивних сил. В 50-х роках відбувається значна диференціація економічної науки і остаточно виділилася наука регіональна економіка, спостерігаються інтегративні процеси з іншими науками (екологією, соціологією тощо), застосовуються нові парадигми (моделювання, системний аналіз тощо), збагачується методичний апарат (математичні методи, ГІС-технології), спостерігається зростання інтересу до регіональних досліджень (комплексного вивчення окремих регіонів як у середині країни, так і на міждержавному рівні), іде процес гуманізації та соціологізації (вивчається спосіб життя, поведінка, несприятливі процеси у економіці та суспільстві в цілому). Важливе місце займають дослідження англо-американських вчених (Вільям Бунге, Ричард Чарлі, Пітер Гаггет, Девід Гарвей, Чонсі Д. Гаріс, Артур Г. Робінсон, Волдо Тоблер та ін.) На межі регіональної економіки та СЕГ працював американський учений Волтер Ізард (Айзард) – виходець із Білорусі. У книзі “Методи регіональної науки. Просторова економія.” він широко використовує сучасний математичний апарат для моделювання розміщення національної економіки і окремих її елементів з урахуванням міжгалузевих, міжрегіональних, міжнародних зв’язків. По суті мало не вся радянська соціально-економічна географія була регіоналістично-економічна і територіально-комплексна за спрямуванням. У 60-70-х роках на економічну регіоналістику заявили свої права економісти (Н. Нєкрасов – “Регіональна економіка”). Регіональна економіка стала досліджувати економічними методами і підходами традиційні в радянській географії економічні райони і ТВК. В результаті інтеграційних процесів між науками, у першій половині 50-х років на Заході сформувалася наука «регіоналістика». Її засновником був американський еконо­міст Уолтер Ізард (Айзард), який очолював кафедру соціальної регіональної науки в Пенсильванському університеті. Завдяки йому в 1954 р. була утворена Асоціація регіональної науки з цент­ром у Філадельфії. Її поява спричинила потребу в регіональному підході до економічного розвитку. Поняття &quo ;регіональна наука&quo ; ширше, ніж &quo ;регіональна економіка&quo ;. Регіональна наука вивчає простори, регіони, локації та їхні системи. Регіональна наука є в основному синтезом багатьох тради­ційних наук. В міру її становлення постало питання про підго­товку спеціального ученого — &quo ;регіоналіста&quo ;. На регіональній основі будується більшість глобальних моде­лей (&quo ;Людство на роздоріжжі&quo ;, &quo ;Світова модель ООН&quo ; тощо). М. Месарович і Е. Пестель вбачають стратегію виживання в різ­ному, але збалансованому розвитку регіонів. Модель майбутньо­го світової економіки підготовлена групою експертів ООН на чолі з В. Леонтьєвим (США). У 1956 р. була опублікована книга У. Ізарда &quo ;Розміщення і просторова економіка&quo ;, основна ідея якої полягала в зміцненні просторової й регіональної основи окремих спеціальних дисцип­лін за допомогою розробки більш адекватної загальної теорії роз­міщення і просторової економіки, пов'язаної з теорією вироб­ництва, ціноутворення і торгівлі.

Автор акцентував увагу лише на мікроекономічному принципі розміщення підприємств. У 1961 р. було опубліковано другу його книгу &quo ;Методи регіо­нального аналізу: вступ до науки про регіони&quo ;. її завдання поля­гало в доповненні теорії прикладними методами регіонального аналізу і в розробці методики їх оцінки за допомогою методів основних параметрів просторової економіки. Регіональна наука концентрує увагу на дослідженні просторових явищ, взаємозв'яз­ків поза їх генезисом. На думку У. Ізарда, в цій науці центральне місце має належати районним і міжрайонним структурам і функ­ціям. Кількісні методи використовуються для вивчення просто­рових взаємозв'язків, а не причинних залежностей. Практичним виразом регіональної науки є регіональна економіка, наслідком розвитку якої є теорія зростання (полюсів зростання), а також аналіз агломераційного ефекту у розселенні. У 50—60-х роках в Європі набула широкого поширення кон­цепція &quo ;полюсів зростання&quo ;, розроблена французьким економістом Ф. Перру. На його думку, великі фірми (підприємства), що здатні сприймати і генерувати нововведення, утворюють полюси зростання, які домінують в економічному просторі. В цій кон­цепції поєднуються чинник нерівномірності поляризованого ро­звитку та ідея генерування і запроваджування нововведень. Практично поняття &quo ;полюси зростання&quo ; включало конгло­мерат ідей та концепцій. Його зміст трансформувався із засобу опису економічного розвитку в абстрактному економічному про­сторі до розв'язання конкретних завдань вибору центрів кон­центрації капіталовкладень та інших організаційних заходів. На­прикінці 70-х років ця концепція вийшла з наукового обігу через нерозв'язність регіональних проблем. Т. Хегерстранд створив географічну концепцію дифузії но­вовведень — технічних, економічних, соціальних і культурних. Дифузія охоплює поширення інформації і здатність сприймати інновації. Регіональному напряму присвячена також книга Е. Гувера &quo ;Ро­зміщення господарської діяльності&quo ; (1948), яку слід вважати піо­нерною в справі теоретичного аналізу впливу держави на розмі­щення продуктивних сил; тут застосовувався макроекономічний підхід до реалій процесу розміщення. У 1971 р. цей учений видав основоположну працю &quo ;Вступ до регіональної економіки&quo ;. В цілому регіональна наука відобразила успіхи американсь­ких економістів у розробці методів дослідження внутрішньогалу­зевих і міжгалузевих зв'язків, в застосуванні математичних мето­дів до кількісного аналізу. Ще у 1958 р. була опублікована книга американського економіста В. Леонтьєва &quo ;Дослідження структу­ри американської економіки&quo ;, яку вважають значним досягнен­ням у розробці методів вивчення міжгалузевих зв'язків і міжгалу­зевого балансу за схемою витрати — випуск. З ім'ям Леонтьєва пов'язана ера американської емпіричної економічної науки. У 1968 р. У. Ізардом і його співавторами була видана книга &quo ;Загальна соціальна і регіональна теорія&quo ;, в якій був зроблений крок у наближенні регіональної теорії до соціології, аналізу багаторайонної соціальної системи. В 1972 р.

У. Ізард у співавторстві опублікував книгу &quo ;Еколого-економічний аналіз для регіонального розвитку&quo ;, в якій на прикладі Кінгстонської затоки обґрунтував новий спосіб розрахунку економічних і екологічних зв'язків. З середини 70-х років на Заході формується ідея розвитку регіональної теорії знизу за принципом: &quo ;Мислити глобально — діяти локально&quo ;. Необхідність територіальної організації суспільства зумовила поширення ще у повоєнний час регіонального планування. Ще на по­чатку 80-х років у США діяли програми регіонального розвитку окремих районів (р. Теннессі, Аппалачів). В основі розробки цих програм лежала концепція Г. Одума про регіонально збалансова­ну економіку. В Україні сформувалася відома на весь світ школа районного планування Данила Богорада. За останні десятиріччя основною формою зарубіжної регіо­нальної політики стало регіональне програмування, що має еле­менти перспективності та орієнтованості в сфері розміщення про­дуктивних сил. В центрі уваги таких програм перебувають слаборозвинуті, депресивні чи нові райони. Регіональне програмування повинно сприяти локальному ре­гіональному розвитку. Однак невисока ефективність у створенні нових робочих місць і відсутність критеріїв цієї ефективності зу­мовила припинення фінансування регіональних програм. Голов­ними завданнями нової концепції була спроба протистояння все­могутності великих центрів, де концентруються влада, фінансові ресурси, люди і де приймаються рішення великої політики. Транснаціональні корпорації переводять за кордон старі тра­диційні галузі, що втратили конкурентоспроможність, брудні та трудомісткі ланки нових виробництв і галузей тощо. Однак сут­тєвого підвищення ефективності розміщення продуктивних сил розвинуті країни не добились. У повоєнні роки в західних країнах (Великобританії, Фран­ції, ФРН та ін.) активно розроблялись прикладні аспекти рай­онування на локальному рівні в сукупності з міським і районним плануванням. Великими науковими центрами, що узагальнюють світовий досвід регіонального розвитку і планування під егідою ООН, є Женева і Нагоя. 2. Класичні теорії та концепції регіонального розвитку 2.1. Теорії економічного районування Відміни в характері способу життя, функціонування та розвиток господарства в межах однієї країни обумовили проблему її розчленування, поділу, що дістала в науковій літературі назву районування. Районоутворення – це формування і розвиток районів, як інтегральних, виробничо-територіальних систем (коли йдеться про економічне районування) або суспільно-територіальних систем (коли йдеться про соціально-економічне районування). Районування – це процес поділу території на відносно цілісні частини району. Районування є прикладом ситематизації. Районологія – це наукове пізнання процесів районоутворення і районування. Існує 3 підходи до виділення районів район існує реально і завдання дослідника полягає в тому, щоб визначити межі існування (Алаєв, Саушкін, Поповкін); район вважають лише розумовою конструкцією, яка дає змогу досліднику впорядкувати інформацію в територіальному відношенні. Кількість сіток районування обмежується кількістю дослідників і кожне районування має зміст лише в конкретному дослідженні; район існує реально, але точно визначити лише його ядро, яке є фокусом району, можуть бути віднесені виходячи з різних методик районування.

Дедалі сильніший космополітизм сам по собі не зумовлює занепаду націоналізму: виникнення регіональних культурних просторів не зменшує влади національних ідентичностей. Як я казав на початку, людям властиві численні колективні ідентичності, обсяг і сила яких варіюються залежно від часу й місця. Ніщо не перешкодить індивідам ідентифікувати себе водночас із Фландрією, Бельгією та Європою і виявляти вірність кожному з цих утворень у відповідному контексті або почуватися йоруба, нігерійцем і африканцем у концентричних колах вірності й належності. Таке явище, по суті, дуже поширене, саме його й слід, напевне, сподіватися у світі множинних зв’язків та ідентичностей. Це не означає, що такі зв’язки та ідентичності цілком довільні й ситуаційні і що деякі з них не мають більшої сили й не чинять могутнішого впливу, ніж інші. Адже теза, якої я дотримуюсь у цій книжці, така: те, що я визначив як національну ідентичність, фактично й тепер справляє набагато важливіший і сильніший вплив, ніж інші колективні культурні ідентичності; до того ж, з причин, що я їх назвав, - потреба в колективному безсмерті та гідності, сила етноісторії, роль нових класових структур і домінування міждержавних систем у сучасному світі, - цей тип колективної ідентичності, либонь, і далі на довгі прийдешні часи вимагатиме людської відданості, навіть якщо поряд з національними ідентичностями виникнуть інші, широкомасштаб-/183/ні, але вільніші форми колективної ідентичності

1. Інституційні чинники розвитку національної економіки

2. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

3. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

4. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

5. Регіональна економіка промисловості України

6. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
7. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
8. Особливості національної економіки Тунісу

9. Конкурентоспроможність національної економіки

10. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

11. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

12. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

13. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

14. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

15. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

16. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

18. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

21. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

22. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі
23. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
24. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

25. Економічні чинники регіональної політики в Україні

26. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

27. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

28. Концесія як механізм розвитку економіки держави

29. Історія виникнення та становлення Кельменців

30. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

31. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

32. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

33. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

34. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

35. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

36. Освоєння космосу: історія та сучасність

37. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

38. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
39. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур
40. Регіональний ринок праці

41. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії

42. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

43. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

44. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

45. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

46. Історія Західноукраїнської Народної Республіки

47. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

48. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

49. Близький Схід: ключові пріоритети розвитку регіону

50. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

51. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

52. Предмет і методи економіки праці

53. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

54. Сучасна школа в умовах ринкової економіки
55. Виникнення та еволюція світової політичної думки
56. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

57. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

58. Виникнення та еволюція соціальної роботи

59. Регіональні особливості відтворення населення України

60. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

61. Умови виникнення та особливості античної філософії

62. Філософія економіки

63. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

64. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

66. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

67. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

68. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

69. Напрями забезпечення еколого-збалансованого природокористування на регіональному рівні

70. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери
71. Державне регулювання економіки
72. Державне регулювання економіки

73. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

74. Зародження та розвиток політичної економії

75. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

76. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

77. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

78. Основи економіки підприємства

79. Основи ринкової економіки

80. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

81. Ринок і державне регулювання економіки

82. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

83. Сучасні моделі державного регулювання економіки

84. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

85. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

86. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки
87. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях
88. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

89. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

90. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

91. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

92. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

93. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

94. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

95. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

96. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

97. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

98. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

99. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.