Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудиторська перевірка Національного банку України

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТВисновок незалежного аудитора Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року Аудиторський звіт Загальна інформація про Банк Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку Аудит фінансової звітності Банку Баланс Банку І Активи Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України Примітка 3. Кошти в інших банках Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку Примітка 5. Цінні папери на продаж Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії. Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи Примітка 10. Нараховані доходи до отримання Примітка 11. Інші активи Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу ІІ. Зобов’язання Примітка 13. Кошти банків Примітка 14. Кошти клієнтів Примітка 15. Нараховані витрати до сплати Примітка 16. Інші зобов’язання ІІІ Капітал Банку та достатність резервів IV. Звіт про фінансові результати Примітка 17. Аудит доходів та витрат Примітка 18. Операції з пов’язаними особами/інсайдерами V. Виконання вимог податкового законодавства Примітка 19. Податок на прибуток VІ. Управління активами та пасивами VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку VIІІ. Події після дати балансу Висновок незалежного аудитора Національному банку України Акціонерам та Керівництву Банку Висновок щодо фінансових звітів Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України&quo ;, м. Київ, Україна (далі – Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року. Ця річна фінансова звітність включає баланс за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Відповідальність управлінського персоналу Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданих фінансових звітів у відповідності до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО) та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річної фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність&quo ;, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів та вимог Національного банку України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у річній фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення річної фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Безумовно-позитивний висновок На нашу думку річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, у відповідності до П(С)БО та вимог чинного законодавства; Висновок щодо законодавчих та нормативних актів У відповідності до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність банків, ми підтверджуємо, що: - інформація про обсяг активів та зобов’язань Банку за строками погашення повна та достовірна, якість управління активами та пасивами Банку, якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості достатні в межах діяльності Банку та вимог чинного законодавства; - резерви та капітал Банку достатні, у тому числі щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Оцінка ризиків банківських операцій з інсайдерами/пов’язаними особами проводиться адекватно; - бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України; - за результатами переоцінки основних засобів, проведеної за станом на 1 листопада 2006 року, сума дооцінки основних засобів становить 1 157 364 тис. грн., в тому числі, сума дооцінки основних засобів, що забезпечують технологічне здійснення банківських функцій становить 1 105 942 тис. грн. Київ, 24 квітня 2007 року. Балченко С. О. Сертифікат № 0000040 дійсний до 01.01.2010 року Директор ТОВ АФ &quo ;БДО Баланс-Аудит&quo ; Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року Рядок Найменування статті При-мітки 2006 рік 2005 рік 1 2 3 4 5 АКТИВИ 1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 1190245 1718706 2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2 1893438 3819552 3 Кошти в інших банках 3 2371875 1684320 4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 0 0 5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 21423 26465 6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 4111623 1614697 7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 172284 0 8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 8 550 537 9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 1686805 505776 10 Нараховані доходи до отримання 10 40801 51959 11 Відстрочений податковий актив 0 0 12 Інші активи 11 93642 85751 13 Довгострокові активи, призначені для продажу 12 7730 7552 14 Усього активів 11590416 9515315 ЗОБОВ&quo ;ЯЗАННЯ 15 Кошти банків: 913811 338728 15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 0 12864 16 Кошти клієнтів 13 8440596 8283402 17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 492 372 18 Боргові цінні папери, емітовані банком 14 0 0 19 Нараховані витрати до сплати 15 137383 110681 20 Відстрочені податкові зобов’язання 293395 2820 21 Інші зобов’язання 16 13332 3733 22 Усього зобов’язань 9799009 8739736 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 23 Статутний капітал 17 722000 703000 24 Капіталізовані дивіденди 1000 1000 25 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0 26 Емісійні різниці 0 0 27 Резерви та інші фонди банку 12508 11349 28 Резерви переоцінки, у тому числі: 899570 29867 28.1 Резерви переоцінки необоротних активів 899570 29867 28.2 Резерви переоцінки цінних паперів 0 0 29 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 11033 10204 30 Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 145296 20159 31 Усього власного капіталу 1791407 775579 32 Усього пасивів 11590416 9515315 Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року Рядок Найменування статті При-мітки 2006 рік 2005 рік 1 2 3 4 5 1 Чистий процентний дохід 592275 324683 1.1 Процентний дохід 19 836174 530206 1.2 Процентні витрати 20 (243899) (205523) 2 Чистий комісійний дохід 322140 268338 2.1 Комісійний дохід 395225 333907 2.2 Комісійні витрати (73085) (65569) 3 Торговельний дохід 21 45711 34330 4 Дохід у вигляді дивідендів 22 0 0 5 Дохід від участі в капіталі 0 80 6 Інший дохід 72888 86235 7 Усього доходів 1033014 713666 8 Загальні адміністративні витрати 23 (186976) (154480) 9 Витрати на персонал 24 (552226) (395793) 10 Втрати від участі в капіталі (5) (32) 11 Інші витрати (60246) (51332) 12 Прибуток від операцій 233561 112029 13 Чисті витрати на формування резервів 25 (25621) (70476) 14 Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0 15 Прибуток до оподаткування 207940 41553 16 Витрати на податок на прибуток 26 (62644) (21394) 17 Прибуток після оподаткування 145296 20159 18 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 27 0 0 19 Чистий прибуток/збиток банку 145296 20159 20 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 204642,67 66312,11 21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 204642,67 66312,11 Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року Ряд-ок Найменування статті Примітки Статутний капітал зареєстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інші фонди, усього Попередній рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Залишок на 1 січня 2006 року 703000 1000 11349 29867 30363 775579 355420 2 Скоригований залишок на початок року 703000 1000 11349 29867 30382 775598 355420 2.1 Коригування Зміна облікової політики 1.3 25 25 2.2 Виправлення помилок 1.3 (6) (6) 3 Переоцінка необоротних активів 1160713 1160713 4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття (810) 810 5 Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів (290200) (290200) 6 Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії 7 Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації 8 Чистий прибуток звітного року 145296 145296 20159 9 Розподіл прибутку до загальних резервів банку 10 Розподіл прибутку до резервних фондів 1159 (1159) 11 Розподіл прибутку до інших фондів банку 12 Дивіденди, що сплачені у звітному році 13 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році 19000 (19000) 14 Сплата до раніше за- реєстрованого статутного капіталу 15 Внески за акціями нового випуску 19000 (19000) 400000 16 Викуплені власні акції 17 Продаж раніше викуплених власних акцій 18 Анульовані раніше викуплені акції 19 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року 722000 1000 12508 899570 156329 1791407 775579 Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року Рядок Найменування статті При-мітка 2006 рік 2005 рік 1 2 3 4 5 І.

Командувач Української Народньої Революційної Армії (—) Отаман Тарас Бульба-Боровець Розділ тринадцятий МАСОВІ ЖЕРТВИ ЛЕБЕДІВСЬКОЇ ДИКТАТУРИ Не дарма говориться, що внутрішній ворог кожного народу багато грізніший від найсильніших зовнішніх ворогів. На сумних прикладах нашої армії, бачимо, що їй не могли нічого вдіяти ні совєти, ні німці. Коли ж їй почали «помагати» весною 1943 року свої люди з-під стягу диктатора Лебедя, то пляномірна акція армії була у великій мірі паралізована. Замість боротьби проти зовнішніх ворогів, замість ударів по об'єктах військово-стратегічного значення Гітлера та по совєтських партизанах, нова армія Лебедя заходилася винищувати національні меншини України. Поділена на дві групи в березні 1943 року, армія почала діяти за новими, окремими плянами у згоді з їх окремою ідеологією, світоглядом та програмово-тактичними засадами. Переіменована УПА на УНРА, виконуючи накази та директиви Уряду УНР під моїм командуванням, пішла по лінії самозахисту, пляномірного зменшення своїх рядів та преходу в глибоке підпілля перед новою московсько-комуністичною окупацією України

1. Функції Національного банку України

2. Національний банк України

3. Національний Банк України

4. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

5. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

6. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
7. Механізм кредитування банками України
8. Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

9. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

10. Переміщення через митний кордон України

11. Національна депозитарна система України

12. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

13. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

14. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

15. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

16. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

18. Період гетьманщини України

19. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

20. Генеза української національної мови

21. Банки на валютному ринку України

22. Тенденції на ринку аудиторських послуг України
23. Регіональна економіка сільського господарства України
24. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

25. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

26. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

27. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

28. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

29. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

30. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

31. Український національний рух напередодні Першої світової війни

32. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

34. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

35. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

36. Державно-церковні відносини в період незалежної України

37. Регіональні особливості відтворення населення України

38. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.
39. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні
40. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

41. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

42. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

43. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

44. Громадянство України

45. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

46. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

47. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

48. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Історія України

50. Історія соборності України

51. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

52. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

53. Національна політика СРСР в роки перебудови

54. Походження людини та її поява на території України
55. Історія держави та права України
56. Національно визвольний рух в Індії

57. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

58. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

59. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

60. Економічне районування України

61. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

62. Основні напрямки зовнішньої політики України

63. Господарське право України

64. Конституційний суд України

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

65. Цивільне право України

66. Суверенітет України

67. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

68. Проект кримінального кодекса України

69. Бюджет України: актуальні проблеми

70. Державній бюджет України
71. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
72. Управління фінансами України

73. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

74. Організаційна система управління природокористуванням України

75. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

76. Інтеграція України у світове господарство

77. Валовий національний продукт

78. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

79. Міжнародний ринок туристичних послуг України

80. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Національне багатство, прибуток

82. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

83. Система національних розрахунків

84. Авіаційний транспорт України

85. Чорна металургія України

86. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
87. Банківська система України
88. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

89. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

90. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

91. Інформаційна політика України

92. Конституційні засади виконавчої влади України

93. Судова система України

94. Грошова система України

95. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

96. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Хімічна промисловість України

98. Чорна i кольорова металургія України

99. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.